CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

O wpływie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania na zużycie energii cieplnej i koszty eksploatacyjne w budynkach wielolokalowych

Podziel i rozlicz ciepło

Systemy indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej, poprzez zwiększanie świadomości użytkowników oraz działanie efektu psychologicznego (zamontowane w mieszkaniach urządzenia) dyscyplinują mieszkańców w zakresie sposobu użytkowania energii.

Prowadzi to również do bardziej racjonalnego gospodarowania dostarczonym ciepłem i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem lokalu.

Dla celów porównania przyjęto założenie, że jedynym czynnikiem, który mógł wpłynąć na zmianę zużycia energii cieplnej w budynkach było wprowadzenie podzielników kosztów ogrzewania. Dlatego przedstawiono wyniki pochodzące z różnych lat, ale nieobejmujące prac termomodernizacyjnych, takich jak: montaż termostatów, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian czy stropów.

Porównywano dane z czterech dużych spółdzielni, gdzie użytkowane były równolegle budynki wyposażone w podzielniki i bez podzielników. Do analizy wykorzystano dane z budynków o podobnym stanie technicznym.

Analizę przeprowadzono w możliwie najdłuższym czasie, a dane sprowadzono do tzw. standardowego sezonu grzewczego, uwzględniając współczynnik ostrości sezonu grzewczego.

Dodatkowo przeanalizowano udział kosztów stałych w całkowitych kosztach zakupu energii cieplnej.

Spółdzielnia mieszkaniowa nr 1 (SM 1)

SM 1 posiada w swoich zasobach 1 699 mieszkań wyposażonych w podzielniki kosztów (21 budynków - jedno osiedle) oraz 5 428 mieszkań niewyposażonych w podzielniki (trzy osiedla).

Dane o zużyciu ciepła w tym osiedlu w okresie lat 2001-2003 bez podzielników oraz 2004-2008 z podzielnikami przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Spółdzielnia mieszkaniowa nr 1 (SM 1)

Tab. 1. - Spółdzielnia mieszkaniowa nr 1 (SM 1)

Z analizy danych wynika, że koszty ogrzewania mieszkań w zasobach SM 1 na skutek rozliczania według podzielników kosztów spadły o ok. 15%. Dla SM 1 porównano jednostkowe, roczne zużycie energii cieplnej w osiedlu z podzielnikami w stosunku do zasobów w trzech osiedlach bez podzielników kosztów w kolejnych sezonach grzewczych w latach 2005-2008 i zestawiono je w tabeli 2 (poniżej).

Wyniki wskazują, że jednostkowe zużycie ciepła w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów w stosunku do zużycia ciepła w budynkach bez podzielników jest niższe o ok. 26%.

Spółdzielnia mieszkaniowa nr 2 (SM 2)

W SM 2 poddano analizie cztery budynki mieszkalne o powierzchni ogrzewanej 9720 m2. Porównano jeden sezon grzewczy (2005/2006) bez podzielników i dwa kolejne sezony grzewcze (2006/2007 i 2007/2008) po zamontowaniu podzielników kosztów, co zestawiono w tabeli 3.

Wprowadzenie indywidualnego systemu rozliczeń w mieszkaniach spowodowało spadek zużycia energii cieplnej w zasobach tej spółdzielni prawie o 14%.

Spółdzielnia mieszkaniowa nr 3 (SM 3)

Spółdzielnia SM 3 dysponuje 194 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni ogrzewanej 433 790m2. Lokale w tych budynkach były indywidualnie rozliczane za ogrzewanie od 1995 roku. Od 2007 roku na wniosek lokatorów rozliczanie kosztów ciepła mieszkań w niektórych budynkach powróciło do zasady rozliczania według powierzchni (tzw. m2).

W pierwszym roku zrezygnowano z podzielników w 5 budynkach, w następnym według stawki ryczałtowej rozliczanych było 14, a w kolejnym 21 budynków. W dalszym ciągu na podstawie rzeczywistego zużycia rozliczano 173 budynki.

Dane analizowane dla tej spółdzielni są o tyle bardziej interesujące, że w przeciwieństwie do poprzednich dwóch spółdzielni nastąpił tu odwrotny kierunek działań, tj. od indywidualnego rozliczania do ryczałtu. W przypadku gdy w mieszkaniach na grzejnikach montowane są podzielniki, najczęściej już w pierwszym roku mieszkańcy zaczynają racjonalniej gospodarować energią cieplną.

Zwracają uwagę na poprawność działania termostatów grzejnikowych, szczelność stolarki okiennej, zamykanie drzwi i okien do klatki schodowej oraz piwnic. Lokatorzy zmieniają także swoje zachowania w zakresie wietrzenia mieszkań (krótko i intensywnie), zamykając przy tym zawory przygrzejnikowe, ustawiają odpowiednio nastawy na głowicach termostatycznych w pomieszczeniach krócej użytkowanych, obniżają temperaturę w sypialniach lub podczas nieobecności w mieszkaniach.

Te wszystkie działania skutkują zarówno jednostkowym - w skali danego mieszkania, jak i globalnym - w skali budynku, zmniejszeniem zużycia energii cieplnej.

Wydaje się więc, że w wyniku takich działań utrwalą się dobre nawyki, tym bardziej że w przypadku analizowanej spółdzielni indywidualne rozliczenia przy wykorzystaniu podzielników kosztów trwały ponad 12 lat, a dopiero potem następowało odchodzenie od takiego systemu rozliczeń. Wyniki analizy w tym przypadku przedstawiono w tabeli 4.

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że pomimo wielu lat doświadczeń w zakresie racjonalnego gospodarowania ciepłem, mieszkańcy na skutek ponownego wprowadzenia ryczałtowego systemu rozliczeń powracają do pierwotnych zachowań. Wspólne i uśrednione płacenie za energię cieplną powoduje, że zużywa się jej ok. 20% więcej.

Racjonalne gospodarowanie energią polega na zużywaniu takiej ilości energii, jaka jest niezbędna do zapewnienia komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczeń.

Tab. 2. Spółdzielnia mieszkaniowa nr 1 (SM 1)

Tab. 2. - Spółdzielnia mieszkaniowa nr 1 (SM 1)

Można wnioskować, że brak czynnika stymulującego, którym są podzielniki kosztów, nie sprzyja zachowaniom energooszczędnym.

Tab. 3. Spółdzielnia mieszkaniowa nr 2 (SM 2)

Tab. 3. - Spółdzielnia mieszkaniowa nr 2 (SM 2)

Kilkanaście lat edukacji w zakresie racjonalnego gospodarowania ciepłem nie utrwaliło w mieszkańcach właściwych zachowań. Powrót do systemu ryczałtowego spowodował nagły i znaczny wzrost zużycia ciepła.

Spółdzielnia mieszkaniowa nr 4 (SM 4)

SM 4 zarządza 142 budynkami o łącznej powierzchni ogrzewanej 621 539 m2. Wszystkie budynki są wyposażone w podzielniki kosztów.

Tab. 4. Spółdzielnia mieszkaniowa nr 3 (SM 3)

Tab. 4. - Spółdzielnia mieszkaniowa nr 3 (SM 3)

W spółdzielni SM 4 w latach 1995-1996 dokonano wymiany zaworów grzejnikowych na termostatyczne. Następnie zamontowano podzielniki kosztów ogrzewania. Rok 1997 był pierwszym, w którym wprowadzono indywidualny system rozliczania kosztów energii cieplnej w spółdzielni.

W tabeli 5 porównano jednostkowe zużycie energii cieplnej w roku 1996 (ostatnim bez podzielników), do trzech kolejnych lat, w których stosowano zasadę indywidualnego rozliczania kosztów ciepła, a nie były wykonywane prace termomodernizacyjne. Z zamieszczonych danych wynika, że nastąpił ok. 10% spadek zużycia energii cieplnej.

Podsumowanie i wnioski

1. Wdrożenie indywidualnej metody rozliczeń kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem przyczynia się do znacznego zmniejszenia zużycia energii cieplnej w nieruchomościach. Na podstawie danych uzyskanych z czterech spółdzielni mieszkaniowych wynika, że roczne oszczędności wynoszą od 10% do 26% w stosunku do okresu sprzed zamontowania podzielników kosztów ogrzewania.

2. Uzyskane wartości jednostkowe wyrażone w GJ/m2 są różne dla podobnego typu budynków, co może wynikać z różnych parametrów technicznych struktury budowlanej i warunków eksploatacyjnych oraz zachowań użytkowników.

Tab. 5. Spółdzielnia mieszkaniowa nr 4 (SM 4)

Tab. 5. - Spółdzielnia mieszkaniowa nr 4 (SM 4)

3. W każdym przypadku, pomimo wzrostu opłat i stawek za ciepło obserwuje się spadek kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynku.

4. Z innych przeprowadzonych analiz wynika, że koszty zmienne stanowią ok. 70% kosztów całkowitych ogrzewania, co motywuje do oszczędzania energii cieplnej.

5. Ostatecznie uzyskiwane rzeczywiste efekty energetyczne i ekonomiczne zależą od sposobu gospodarowania energią cieplną w budynku.

6. Warunkiem koniecznym racjonalnego użytkowania energii cieplnej w budynku jest modernizacja instalacji grzewczej, jej opomiarowanie i indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania.

7. Wdrożenie indywidualnego systemu rozliczania kosztów ciepła w procesie termomodernizacji budynków jest najtańszą metodą zmniejszenia zużycia ciepła w nieruchomości. Z analiz prowadzonych przez jedną z firm rozliczeniowych wynika, że czas zwrotu nakładów wraz z kosztami rozliczeń jest zdecydowanie najkrótszy w stosunku do innych prac i wynosi nie więcej niż 2 lata.

8. Obowiązek opomiarowania budynków nowo wznoszonych wynika z obowiązujących przepisów, tj. „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Prowadzi to do zamierzonego przez ustawodawcę efektu obniżania zużycia energii cieplnej w budynkach spełniających obowiązujące aktualnie wymagania określone w warunkach technicznych w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

9. Z analiz wynika, że indywidualne rozliczanie zużycia ciepła na cele grzewcze w budynkach wielorodzinnych jest obecnie stosowane w ok. 50% mieszkań ze wspólną instalacją ogrzewczą. Piętnastoletni okres stosowania w Polsce indywidualnego rozliczania kosztów ciepła potwierdził słuszność rozpowszechniania tej metody.

10. Oprócz generowania znacznych oszczędności w zużyciu energii cieplnej, indywidualne rozliczanie pełni również rolę edukacyjną - indywidualni odbiorcy ciepła przekonują się, że ciepło jest takim samym towarem, jak inne media, że zużycie ciepła można zmierzyć i określić indywidualny koszt jego zużycia, co powinno prowadzić do racjonalnego użytkowania energii cieplnej, tak aby zapewnić komfort cieplny.

11. System indywidualnego rozliczania daje zarządcom nieruchomości dodatkowe korzyści, niemożliwe do uzyskania w ryczałtowych systemach rozliczeń, tj.:

  • informacje o zużyciu w lokalach różnie położonych w bryle budynku - wskazuje kierunki i potrzeby termomodernizacji budynku,
  • analizę zużyć ułatwiającą diagnostykę pracy instalacji grzewczej,
  • możliwość określania zaliczek i ustalania kosztów w zależności od indywidualnego zużycia.

12. Indywidualny system rozliczeń przynosi korzyści użytkownikom lokali, gdyż motywuje ich do racjonalnego gospodarowania energią cieplną i stwarza możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19412|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16548|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11837|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl