CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

O wpływie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania na zużycie energii cieplnej i koszty eksploatacyjne w budynkach wielolokalowych

Podziel i rozlicz ciepło

Systemy indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej, poprzez zwiększanie świadomości użytkowników oraz działanie efektu psychologicznego (zamontowane w mieszkaniach urządzenia) dyscyplinują mieszkańców w zakresie sposobu użytkowania energii.

Prowadzi to również do bardziej racjonalnego gospodarowania dostarczonym ciepłem i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem lokalu.

Dla celów porównania przyjęto założenie, że jedynym czynnikiem, który mógł wpłynąć na zmianę zużycia energii cieplnej w budynkach było wprowadzenie podzielników kosztów ogrzewania. Dlatego przedstawiono wyniki pochodzące z różnych lat, ale nieobejmujące prac termomodernizacyjnych, takich jak: montaż termostatów, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie ścian czy stropów.

Porównywano dane z czterech dużych spółdzielni, gdzie użytkowane były równolegle budynki wyposażone w podzielniki i bez podzielników. Do analizy wykorzystano dane z budynków o podobnym stanie technicznym.

Analizę przeprowadzono w możliwie najdłuższym czasie, a dane sprowadzono do tzw. standardowego sezonu grzewczego, uwzględniając współczynnik ostrości sezonu grzewczego.

Dodatkowo przeanalizowano udział kosztów stałych w całkowitych kosztach zakupu energii cieplnej.

Spółdzielnia mieszkaniowa nr 1 (SM 1)

SM 1 posiada w swoich zasobach 1 699 mieszkań wyposażonych w podzielniki kosztów (21 budynków - jedno osiedle) oraz 5 428 mieszkań niewyposażonych w podzielniki (trzy osiedla).

Dane o zużyciu ciepła w tym osiedlu w okresie lat 2001-2003 bez podzielników oraz 2004-2008 z podzielnikami przedstawiono w tabeli 1.

Tab. 1. Spółdzielnia mieszkaniowa nr 1 (SM 1)

Tab. 1. - Spółdzielnia mieszkaniowa nr 1 (SM 1)

Z analizy danych wynika, że koszty ogrzewania mieszkań w zasobach SM 1 na skutek rozliczania według podzielników kosztów spadły o ok. 15%. Dla SM 1 porównano jednostkowe, roczne zużycie energii cieplnej w osiedlu z podzielnikami w stosunku do zasobów w trzech osiedlach bez podzielników kosztów w kolejnych sezonach grzewczych w latach 2005-2008 i zestawiono je w tabeli 2 (poniżej).

Wyniki wskazują, że jednostkowe zużycie ciepła w budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów w stosunku do zużycia ciepła w budynkach bez podzielników jest niższe o ok. 26%.

Spółdzielnia mieszkaniowa nr 2 (SM 2)

W SM 2 poddano analizie cztery budynki mieszkalne o powierzchni ogrzewanej 9720 m2. Porównano jeden sezon grzewczy (2005/2006) bez podzielników i dwa kolejne sezony grzewcze (2006/2007 i 2007/2008) po zamontowaniu podzielników kosztów, co zestawiono w tabeli 3.

Wprowadzenie indywidualnego systemu rozliczeń w mieszkaniach spowodowało spadek zużycia energii cieplnej w zasobach tej spółdzielni prawie o 14%.

Spółdzielnia mieszkaniowa nr 3 (SM 3)

Spółdzielnia SM 3 dysponuje 194 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni ogrzewanej 433 790m2. Lokale w tych budynkach były indywidualnie rozliczane za ogrzewanie od 1995 roku. Od 2007 roku na wniosek lokatorów rozliczanie kosztów ciepła mieszkań w niektórych budynkach powróciło do zasady rozliczania według powierzchni (tzw. m2).

W pierwszym roku zrezygnowano z podzielników w 5 budynkach, w następnym według stawki ryczałtowej rozliczanych było 14, a w kolejnym 21 budynków. W dalszym ciągu na podstawie rzeczywistego zużycia rozliczano 173 budynki.

Dane analizowane dla tej spółdzielni są o tyle bardziej interesujące, że w przeciwieństwie do poprzednich dwóch spółdzielni nastąpił tu odwrotny kierunek działań, tj. od indywidualnego rozliczania do ryczałtu. W przypadku gdy w mieszkaniach na grzejnikach montowane są podzielniki, najczęściej już w pierwszym roku mieszkańcy zaczynają racjonalniej gospodarować energią cieplną.

Zwracają uwagę na poprawność działania termostatów grzejnikowych, szczelność stolarki okiennej, zamykanie drzwi i okien do klatki schodowej oraz piwnic. Lokatorzy zmieniają także swoje zachowania w zakresie wietrzenia mieszkań (krótko i intensywnie), zamykając przy tym zawory przygrzejnikowe, ustawiają odpowiednio nastawy na głowicach termostatycznych w pomieszczeniach krócej użytkowanych, obniżają temperaturę w sypialniach lub podczas nieobecności w mieszkaniach.

Te wszystkie działania skutkują zarówno jednostkowym - w skali danego mieszkania, jak i globalnym - w skali budynku, zmniejszeniem zużycia energii cieplnej.

Wydaje się więc, że w wyniku takich działań utrwalą się dobre nawyki, tym bardziej że w przypadku analizowanej spółdzielni indywidualne rozliczenia przy wykorzystaniu podzielników kosztów trwały ponad 12 lat, a dopiero potem następowało odchodzenie od takiego systemu rozliczeń. Wyniki analizy w tym przypadku przedstawiono w tabeli 4.

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że pomimo wielu lat doświadczeń w zakresie racjonalnego gospodarowania ciepłem, mieszkańcy na skutek ponownego wprowadzenia ryczałtowego systemu rozliczeń powracają do pierwotnych zachowań. Wspólne i uśrednione płacenie za energię cieplną powoduje, że zużywa się jej ok. 20% więcej.

Racjonalne gospodarowanie energią polega na zużywaniu takiej ilości energii, jaka jest niezbędna do zapewnienia komfortu cieplnego ogrzewanych pomieszczeń.

Tab. 2. Spółdzielnia mieszkaniowa nr 1 (SM 1)

Tab. 2. - Spółdzielnia mieszkaniowa nr 1 (SM 1)

Można wnioskować, że brak czynnika stymulującego, którym są podzielniki kosztów, nie sprzyja zachowaniom energooszczędnym.

Tab. 3. Spółdzielnia mieszkaniowa nr 2 (SM 2)

Tab. 3. - Spółdzielnia mieszkaniowa nr 2 (SM 2)

Kilkanaście lat edukacji w zakresie racjonalnego gospodarowania ciepłem nie utrwaliło w mieszkańcach właściwych zachowań. Powrót do systemu ryczałtowego spowodował nagły i znaczny wzrost zużycia ciepła.

Spółdzielnia mieszkaniowa nr 4 (SM 4)

SM 4 zarządza 142 budynkami o łącznej powierzchni ogrzewanej 621 539 m2. Wszystkie budynki są wyposażone w podzielniki kosztów.

Tab. 4. Spółdzielnia mieszkaniowa nr 3 (SM 3)

Tab. 4. - Spółdzielnia mieszkaniowa nr 3 (SM 3)

W spółdzielni SM 4 w latach 1995-1996 dokonano wymiany zaworów grzejnikowych na termostatyczne. Następnie zamontowano podzielniki kosztów ogrzewania. Rok 1997 był pierwszym, w którym wprowadzono indywidualny system rozliczania kosztów energii cieplnej w spółdzielni.

W tabeli 5 porównano jednostkowe zużycie energii cieplnej w roku 1996 (ostatnim bez podzielników), do trzech kolejnych lat, w których stosowano zasadę indywidualnego rozliczania kosztów ciepła, a nie były wykonywane prace termomodernizacyjne. Z zamieszczonych danych wynika, że nastąpił ok. 10% spadek zużycia energii cieplnej.

Podsumowanie i wnioski

1. Wdrożenie indywidualnej metody rozliczeń kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem przyczynia się do znacznego zmniejszenia zużycia energii cieplnej w nieruchomościach. Na podstawie danych uzyskanych z czterech spółdzielni mieszkaniowych wynika, że roczne oszczędności wynoszą od 10% do 26% w stosunku do okresu sprzed zamontowania podzielników kosztów ogrzewania.

2. Uzyskane wartości jednostkowe wyrażone w GJ/m2 są różne dla podobnego typu budynków, co może wynikać z różnych parametrów technicznych struktury budowlanej i warunków eksploatacyjnych oraz zachowań użytkowników.

Tab. 5. Spółdzielnia mieszkaniowa nr 4 (SM 4)

Tab. 5. - Spółdzielnia mieszkaniowa nr 4 (SM 4)

3. W każdym przypadku, pomimo wzrostu opłat i stawek za ciepło obserwuje się spadek kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynku.

4. Z innych przeprowadzonych analiz wynika, że koszty zmienne stanowią ok. 70% kosztów całkowitych ogrzewania, co motywuje do oszczędzania energii cieplnej.

5. Ostatecznie uzyskiwane rzeczywiste efekty energetyczne i ekonomiczne zależą od sposobu gospodarowania energią cieplną w budynku.

6. Warunkiem koniecznym racjonalnego użytkowania energii cieplnej w budynku jest modernizacja instalacji grzewczej, jej opomiarowanie i indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania.

7. Wdrożenie indywidualnego systemu rozliczania kosztów ciepła w procesie termomodernizacji budynków jest najtańszą metodą zmniejszenia zużycia ciepła w nieruchomości. Z analiz prowadzonych przez jedną z firm rozliczeniowych wynika, że czas zwrotu nakładów wraz z kosztami rozliczeń jest zdecydowanie najkrótszy w stosunku do innych prac i wynosi nie więcej niż 2 lata.

8. Obowiązek opomiarowania budynków nowo wznoszonych wynika z obowiązujących przepisów, tj. „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Prowadzi to do zamierzonego przez ustawodawcę efektu obniżania zużycia energii cieplnej w budynkach spełniających obowiązujące aktualnie wymagania określone w warunkach technicznych w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej.

9. Z analiz wynika, że indywidualne rozliczanie zużycia ciepła na cele grzewcze w budynkach wielorodzinnych jest obecnie stosowane w ok. 50% mieszkań ze wspólną instalacją ogrzewczą. Piętnastoletni okres stosowania w Polsce indywidualnego rozliczania kosztów ciepła potwierdził słuszność rozpowszechniania tej metody.

10. Oprócz generowania znacznych oszczędności w zużyciu energii cieplnej, indywidualne rozliczanie pełni również rolę edukacyjną - indywidualni odbiorcy ciepła przekonują się, że ciepło jest takim samym towarem, jak inne media, że zużycie ciepła można zmierzyć i określić indywidualny koszt jego zużycia, co powinno prowadzić do racjonalnego użytkowania energii cieplnej, tak aby zapewnić komfort cieplny.

11. System indywidualnego rozliczania daje zarządcom nieruchomości dodatkowe korzyści, niemożliwe do uzyskania w ryczałtowych systemach rozliczeń, tj.:

  • informacje o zużyciu w lokalach różnie położonych w bryle budynku - wskazuje kierunki i potrzeby termomodernizacji budynku,
  • analizę zużyć ułatwiającą diagnostykę pracy instalacji grzewczej,
  • możliwość określania zaliczek i ustalania kosztów w zależności od indywidualnego zużycia.

12. Indywidualny system rozliczeń przynosi korzyści użytkownikom lokali, gdyż motywuje ich do racjonalnego gospodarowania energią cieplną i stwarza możliwość obniżenia kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17565|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10948|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10527|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl