CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Remonty elewacji - aspekty kontrolne

Jacek Sawicki  |  Administrator 1/2011  |  04.02.2011  |  1

W eksploatacji budynków mieszkalnych łatwo o usterki i uszkodzenia, które mogą degradować obiekt, przyczyniać się do strat finansowych oraz zagrażać bezpieczeństwu osób. Dla utrzymania pożądanego stanu technicznego konieczne są prace konserwacyjne, naprawy i remonty.

 

Elewacje w szerokim znaczeniu obejmują zewnętrzne powierzchnie ścian budynków ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami: attykami, filarami, gzymsami, stolarką okienno-drzwiową, garażową, schodami wejściowymi, balkonami, loggiami, balustradami, urządzeniami technicznymi (mocowania billboardów, reklam, tablic informacyjnych, krat, rolet, instalacji antenowych, markiz, klimatyzatorów, opraw oświetleniowych itp.), systemami odprowadzania wód opadowych, obróbkami blacharskimi, systemami wentylacyjnymi, strefami przejść przyłączy instalacyjnych przez system ociepleniowy i ściany budynku oraz innymi.

Wspólnymi dla nich czynnikami destrukcyjnymi są warunki atmosferyczne (głównie: woda, wilgoć, temperatura i jej wahania, promieniowanie UV, mróz, procesy korozji chemicznej i biologicznej). Wystawione na ich działanie elementy elewacji muszą być systematycznie monitorowane przez zarządców i właścicieli, którzy w razie potrzeby powinni podejmować określone działania profilaktyczne i naprawcze.

Na co zwracać uwagę przy wyborze materiałów elewacyjnych?

Weber

W przypadku budynków wielorodzinnych liczą się przede wszystkim dwie kwestie: estetyka i odpowiednie zabezpieczenie fasady. Co zrobić, aby elewacja spełniała zarówno oczekiwania mieszkańców związane z jej wyglądem, jak i funkcję ochronną? Czytaj na stronie WWW >>

 

Ocena stanu budynków

Konieczność wykonania remontów została narzucona przepisami budowlanymi. Prawo budowlane [PB] nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek prawidłowego administrowania obiektami budowlanymi i obliguje ich do przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego. Przy założeniu, że obiekt użytkowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, są oni zobowiązani utrzymywać go w należytym stanie technicznym i estetycznym (art. 62, art. 61 ust. 1 i art. 5 ust. 2 PB).

Budynek taki musi spełniać wymagania podstawowe dotyczące: bezpieczeństwa konstrukcji, wymogów użytkowania i ochrony pożarowej, zgodności z uwarunkowaniami norm higienicznych, zdrowotnych, ochrony środowiska, przed hałasem i drganiami, a od niedawna również odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.

Ocena stanu technicznego elementów budynków i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących w okresie użytkowania obiektu rutynowo dokonywana jest podczas okresowych kontroli. PB nakłada wymóg, aby takie kontrole przeprowadzać przynajmniej raz do roku, z wyłączeniem budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 tys. m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2, dla których taki obowiązek musi być spełniony dwa razy do roku - w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. O jej przeprowadzeniu kontrolerzy muszą bezzwłocznie pisemnie zawiadamiać właściwy organ nadzoru budowlanego.

Co najmniej raz na 5 lat kontroli okresowej powinien być poddany stan techniczny obiektu budowlanego. W jej toku sprawdzana jest jego estetyka i przydatność do użytkowania, a ponadto również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i sprzętu elektrycznego.

Przy obowiązkowych kontrolach okresowych elewacji budynków szczegółowo sprawdzany jest stan techniczny: ścian zewnętrznych i ich elementów (attyk, filarów, gzymsów), przylegających balustrad, loggii i balkonów, systemów odwodnienia budynku (rynien), obróbek blacharskich (pokryć dachowych i stolarki okienno-drzwiowej), bezpiecznego zamocowania urządzeń oraz wszelkich przejść i przepustów przyłączy instalacyjnych, a także estetyka budynku.

Każdorazową kontrolą muszą być objęte przypadki nadspodziewanych okoliczności losowych, powodujących uszkodzenie obiektu budowlanego, stany bezpośredniego zagrożenia takimi uszkodzeniami, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska (np. szkody wywołane gwałtownymi burzami i nawałnicami, wichurami, pożarami itp.).

Znaczenie protokołu

Kontrolę wieńczy obowiązek sporządzenia protokołu kontrolnego, który nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wymóg przeprowadzenia napraw oraz bezwzględnego usunięcia wykrytych uszkodzeń i braków mogących stwarzać zagrożenie życia, zdrowia, bezpieczeństwa mienia bądź niosących ryzyko katastrofy budowlanej.

Kopia takiego dokumentu musi być bezzwłocznie przekazana do miejscowego organu nadzoru budowlanego, który po jej otrzymaniu dokonuje kontroli obiektu budowlanego w celu zweryfikowania ustaleń kontrolnych dotyczących usunięcia uszkodzeń stwierdzonych w oględzinach i zapisanych w dokumencie, a nawet wydania nakazu uzupełnienia wykazanych ewentualnych niedopatrzeń.

Protokoły kontrolne muszą określać w szczególności: stan techniczny elementów budynku objętych kontrolą (w tym także rozmiary zużycia lub uszkodzenia takich elementów), zakresy robót remontowych i kolejności ich wykonywania, zalecenia odwołujące się do metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, a także zakresy niewykonanych robót remontowych, które uwidoczniono do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.

W razie potrzeby powinna być do nich dołączona dokumentacja graficzna wykonana w toku kontroli. Wymóg ten zapisany jest w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 16.08.1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych [WT] (§ 4 pkt. 3 i 5 WT).

Procedury kontrolne bezwzględnie zalecają sprawdzać, czy i w jakim stopniu został spełniony obowiązek wykonania zaleceń zapisanych w protokołach poprzedniej kontroli, a przy tym nakazują osobom kontrolującym zapoznanie się z dokumentacją źródłową, w szczególności z protokołami: poprzednich kontroli, odbioru robót remontowych wykonanych w budynku w okresie od poprzedniej kontroli, a także zgłoszeniami użytkowników lokali dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów budynku (§ 4 pkt 4 WT).

Niezależnie od rutynowych kontroli okresowych właściciel lub zarządca nieruchomości może przeprowadzać przeglądy robocze mające na celu określenie stanu przygotowania budynku, urządzeń i instalacji do użytkowania w okresie zimowym (§ 4 pkt 6 WT).

W oparciu o dane ujęte w protokołach kontrolnych sporządza się zestawienie robót remontowych, wyszczególniając w nim prace konserwacyjne, naprawy bieżące i główne. Przy analizie rodzajów prac i terminów ich wykonania pierwszeństwem objęte są roboty, które dotyczą: eliminacji zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich, zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, spełnienia wymagań ochrony środowiska oraz zachowania zapobiegawczego charakteru remontu.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 PB właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na którym spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.

Wymaganym przez prawo ważnym śladem, który dowodzi przeprowadzenia kontroli stanu technicznego (w tym także kontroli okresowej) jest książka obiektu budowlanego (użytkowanego budynku), w której powinny być zawarte również informacje o dokonanych naprawach i remontach, wynikających z zaleceń pokontrolnych (art. 64 PB).

Przy remontach należy zadbać o zachowanie w realizacji robót kolejności wynikającej z opracowanego planu remontów, w trakcie ich prowadzenia o bezpieczeństwo użytkowników i osób trzecich, a przy tym powinno się stosować takie rozwiązania techniczne, materiałowe i technologiczne, które ograniczają uciążliwość użytkowania lokali i podnoszą ich walory użytkowe.

Wszelkie zmiany w stosunku do istniejących rozwiązań, dokonywane w związku z wykonywaniem robót remontowych, nie powinny powodować pogorszenia stanu technicznego i właściwości użytkowych elementów budynku oraz naruszać interesów użytkowników lokali lub osób trzecich.

Komentarze

(1)
KrzakR | 03.07.2017, 13:34
Jako mieszkaniec bloku zarządzanego przez Progresline wyrażam ogromne zadowolenie z podejscia zarządcy do kwestii remontu elewacji.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? »

uszkodzona posadzka z lastrykoRemont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »


Co zrobić gdy Twój budynek nie ma dostępu do gazu? To nie problem »

Gaz ziemny dla osiedli i budynkówSieć gazowa LPG  to wygodny i tańszy sposób korzystania z instalacji gazu płynnego. Z jednego zbiornika lub parku zbiornikowego korzysta jednocześnie wielu odbiorców. To rozwiązanie może być zastosowane na osiedlu domów jednorodzinnych jak i w budynkach wielorodzinnych. W zależności od możliwości technicznych ... Zobacz ile to kosztuje »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Odpady - czy są korzyści ze stosowania pojemników półpodziemnych? »

mieszkańcy spółdzielni pojemniki podziemne
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy – przykry widok i zapach. Ponadto powierzchnia, na której znajdują się wiaty śmietnikowe, zwykle... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18243|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11461|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11030|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl