CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Europejski nakaz aresztowania

W artykule o europejskim nakazie aresztowania jako jednym z elementów pozwalających na ściganie sprawców przestępstw znajdujących się poza terytorium danego kraju oraz okolicznościach jego wprowadzenia do polskich przepisów określających procedurę karną.
W artykule o europejskim nakazie aresztowania jako jednym z elementów pozwalających na ściganie sprawców przestępstw znajdujących się poza terytorium danego kraju oraz okolicznościach jego wprowadzenia do polskich przepisów określających procedurę karną.
Rys. redakcja Administratora

Europejski nakaz aresztowania jest jednym z elementów ułatwiających ściganie przestępców znajdujących się poza terytorium danego kraju. Pomaga on w ściganiu nie tylko sprawców  najcięższych przestępstw, ale także tych, na które narażony jest każdy, np. oszustw, wyłudzeń, wyzysku, czy też unikania płacenia zobowiązań.

W artykule:

• Ściganie sprawców przestępstw poza granicami kraju
• Prawo unijne w procesie ścigania sprawców czynów zabronionych ustawami karnymi
• Niedopuszczalność i odmowa wydania ENA (Europejskiego Nakazu Aresztowania)
• Europejski nakaz dochodzeniowy

W życiu codziennym istnieje wiele sytuacji, w których dochodzi do naruszenia prawa. Nie zawsze bowiem dochowywane są umowy, nie zawsze też wykonywane są zobowiązania wynikające z innych źródeł niż umowne, a niejednokrotnie dochodzi i do popełnienia przestępstw bądź wykroczeń.

Pomijając najcięższe przestępstwa, zwane zbrodniami, istnieje wiele innych czynów zabronionych, których można doświadczyć na co dzień. Takie bowiem sprawy jak np.

 • kradzież roweru z piwnicy,
 • dewastacja mienia np. uszkodzenie drzwi wejściowych na klatkę schodową,
 • wyłudzenie kredytu,
 • poświadczenie nieprawdy,
 • uchylanie się od płacenia alimentów,
 • unikanie egzekucji,
 • wyzysk,
 • pozorne bankructwo,
 • nierzetelne lub niezgodne z prawdą prowadzenie dokumentacji powodujące powstanie szkody majątkowej we wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni, czy też firmie budowlanej,

wcale nie są rzadkością. Mogą one dotknąć każdego.

W przypadku, kiedy sprawcy czynów karalnych przebywają na terytorium Polski, ich ściganie należy do polskich organów prowadzących szeroko rozumiane postępowanie karne.

Problem pojawia się w przypadkach, gdy sprawca czynu zabronionego wyjechał za granicę. Każde państwo jest bowiem suwerenem i to ono na swoim terytorium decyduje o egzekwowaniu przepisów prawa, a zwłaszcza o egzekwowaniu przepisów prawa innego państwa.

„Stopniowe otwieranie się naszego kraju na zewnątrz pozwoliło na większą swobodę przemieszczania się obywateli polskich i obywateli innych państw. Wraz z migracją ludności pojawiła się też przestępczość, związana lub wynikająca z wolności przepływu ludności, kapitału, towarów i usług. Granice, zwłaszcza w obszarze unijnym, nie stanowią obecnie bariery utrudniającej czy uniemożliwiającej ściganie przestępstw. Na wielką skalę rozwija się także przestępczość zorganizowana (np. przestępczość gospodarcza, w tym podatkowa – uwaga własna), dla której żadne granice nie mają znaczenia. Nie może być także granic w efektywnym jej ściganiu i osądzaniu sprawców” [Dudka K., Paluszkiewicz H, Postępowanie karne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 620].

Ściganie poza granicami kraju

Ściganie sprawców poza granicami kraju możliwe jest dzięki zawartym umowom międzynarodowym. Umowy te można podzielić na:

 • dwustronne (umowy bilateralne)
 • oraz wielostronne (konwencje).

Mają one nadrzędny charakter wobec polskich przepisów określających przebieg postępowania karnego.

W przypadku objęcia danej materii umową międzynarodową, w której nie uregulowano danej kwestii, można zastosować subsydiarnie przepisy prawa polskiego, ale tylko wtedy, gdy w umowie międzynarodowej nie wyłączono takiej możliwości.

W zakresie prawa karnego międzynarodowego jako jedną z ważniejszych, o ile nie najważniejszą, jest Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzona dnia 20 kwietnia 1959 r. w Strasburgu wraz z protokołami dodatkowymi, a także Europejska konwencja o ekstradycji sporządzona dnia 13 grudnia 1957 r. w Paryżu wraz z protokołami dodatkowymi.

Prawo unijne

Nie wchodząc w złożone rozważania dotyczące relacji pomiędzy prawem międzynarodowym a prawem unijnym, za uprawnione można uznać stwierdzenie, że prawo unijne jest szczególną częścią prawa międzynarodowego.

W procesie ścigania sprawców czynów zabronionych ustawami karnymi należy zwrócić uwagę na instytucję europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Instytucja ta została uregulowana w dziale XIII kpk, a dokładnie:

 • w rozdziale 65a – „Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania”,
 • a także w rozdziale 65b - „Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania”.

Wprowadzenie do polskich przepisów postępowania karnego rzeczonej instytucji jest wynikiem implementacji unijnej decyzji ramowej Rady UE z 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (DzUrz WE L 190, s. 1 ze zm.). „Decyzja ramowa, jako niemająca charakteru samowykonalnego, nie wymagała ratyfikacji, lecz implementacji przez kraje Unii” [Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 1059].

W doktrynie wskazuje się, że dzięki ENA nastąpiło uniezależnienie wydania osoby od czynników politycznych, np. Ministra Sprawiedliwości, dzięki temu, że proces ten pozostaje w gestii sądów [vide Dudka K., Paluszkiewicz H., Postępowanie karne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 638].

Zgodnie z art. 607a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (DzU z 2017 r. poz. 1904), zwanej dalej w treści niniejszego tekstu „kpk”, w razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym – z urzędu lub na wniosek właściwego sądu rejonowego, może wydać europejski nakaz aresztowania.

Przepis ten pozwala zatem na wydanie takiego nakazu w stosunku do osób, które znajdują się na terytorium unijnym. Bez znaczenia jest przy tym, czy są to obywatele polscy, czy też innego kraju członkowskiego. Poniekąd symplifikując, najważniejszym jest, aby osoba ta była ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych.

Stosownie zaś do art. 607k §1 kpk przekazanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania, następuje w celu przeprowadzenia przeciwko niej, na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności.

Treść tego przepisu dotyczy zatem i obywateli polskich i obywateli innych państw członkowskich. Teoretycznie brzmienie tego przepisu nie powinno zatem wywoływać wątpliwości.

W praktyce okazało się jednak, że powzięto wątpliwości, co do zgodności tego przepisu z ustawą zasadniczą, pod kątem dopuszczalności wydania obywatela polskiego innemu państwu. Notabene, nie był to tylko problem polski.

Początkowo problem ten próbowano rozwiązać poprzez wprowadzenie do art. 602 §1 kpk wyjaśnienia, że ekstradycja jest wydaniem osoby ściganej albo skazanego na wniosek państwa obcego [przepis został uchylony ustawą z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (DzU z 2006 r. nr 226, poz. 1647), która weszła w życie 26.12.2006 r.].
Tłumaczono, że podczas stosowania ENA nie dochodzi do „wydania”, tylko do „przekazania” obywatela Polski.
Co więcej, podkreślano, że to przekazanie nie następuje obcemu państwu, tylko jego wymiarowi sprawiedliwości.

Ostatecznie zdecydowano się jednak zmienić Konstytucję, co nastąpiło po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 27 kwietnia 2005 r.

W wyroku tym uznano, że art. 607t §1 kpk jest sprzeczny z art. 55 ustawy zasadniczej w takim zakresie, w jakim pozwalał na przekazanie polskiego obywatela w trybie ENA, a także odroczono utratę mocy tego przepisu na osiemnaście miesięcy, tj. do 5 listopada 2016 r.

Następnie, ustawą z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2006 r. nr 200, poz. 1471) zmieniono art. 55 ustawy zasadniczej, w ten sposób, że m.in. w ust. 2 tegoż artykułu dopuszczono możliwość ekstradycji na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję:

 • został popełniony poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz
 • stanowił przestępstwo według prawa Rzecz­pospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczpospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku [por. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 1060].

Stosując ENA należy zastanowić się nad relacją tej instytucji do przepisów kpk dotyczących środków zapobiegawczych, a w szczególności tych dotyczących aresztowania.

Zdaniem Sądu Najwyższego przepisy kpk stanowią samoistną podstawę prawną do aresztowania danej osoby i stanowią lex specialis w stosunku do przepisów określających zastosowanie środków zapobiegawczych.

Sąd polski rozpatrując wniosek o zastosowanie ENA nie powinien szukać w przepisach innych podstaw prawnych do zastosowania, niż te, które dotyczą ENA. Co więcej, opierając się na zasadzie zaufania, nie powinien dokonywać kontroli wniosku innego państwa o zastosowanie ENA [vide postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I KZP 9/14, Legalis nr 966597].

Zastosowanie ENA można zatem potraktować jako wyłączną, szczególną przesłankę tymczasowego aresztowania [por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie – II Wydział Karny z dnia 3 listopada 2016 r., sygn. akt II AKz 390/16, Legalis nr 1532964].

Czytaj też: Postępowanie karne w pigułce >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[europejski nakaz aresztowania, europejski nakaz dochodzeniowy, ściganie przestępców, ściganie przestępcy, ena, przestępczość, walka z przestępczością, ściganie poza granicami kraju, postępowanie karne, ekstradycja, odmowa wykonania ena, niedopuszczalność wydania ena, kodeks postępowania karnego, prawo karne międzynarodowe, europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, Europejska konwencja o ekstradycji ]

Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z administrowaniem nieruchomościami, zarządzaniem i rynkiem mieszkaniowym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Wypróbuj za darmo nowy system do zarządzania nieruchomościami »

Ocieplenie ściany od środkaWszystkie procesy i dokumenty związane z zarządzaniem nieruchomościami są dostępne w jednym miejscu — nie musisz ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Współwłasność a gmina
 • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16739|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10377|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl