CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Europejski nakaz aresztowania

W artykule o europejskim nakazie aresztowania jako jednym z elementów pozwalających na ściganie sprawców przestępstw znajdujących się poza terytorium danego kraju oraz okolicznościach jego wprowadzenia do polskich przepisów określających procedurę karną.
W artykule o europejskim nakazie aresztowania jako jednym z elementów pozwalających na ściganie sprawców przestępstw znajdujących się poza terytorium danego kraju oraz okolicznościach jego wprowadzenia do polskich przepisów określających procedurę karną.
Rys. redakcja Administratora

Europejski nakaz aresztowania jest jednym z elementów ułatwiających ściganie przestępców znajdujących się poza terytorium danego kraju. Pomaga on w ściganiu nie tylko sprawców  najcięższych przestępstw, ale także tych, na które narażony jest każdy, np. oszustw, wyłudzeń, wyzysku, czy też unikania płacenia zobowiązań.

W artykule:

• Ściganie sprawców przestępstw poza granicami kraju
• Prawo unijne w procesie ścigania sprawców czynów zabronionych ustawami karnymi
• Niedopuszczalność i odmowa wydania ENA (Europejskiego Nakazu Aresztowania)
• Europejski nakaz dochodzeniowy

W życiu codziennym istnieje wiele sytuacji, w których dochodzi do naruszenia prawa. Nie zawsze bowiem dochowywane są umowy, nie zawsze też wykonywane są zobowiązania wynikające z innych źródeł niż umowne, a niejednokrotnie dochodzi i do popełnienia przestępstw bądź wykroczeń.

Pomijając najcięższe przestępstwa, zwane zbrodniami, istnieje wiele innych czynów zabronionych, których można doświadczyć na co dzień. Takie bowiem sprawy jak np.

 • kradzież roweru z piwnicy,
 • dewastacja mienia np. uszkodzenie drzwi wejściowych na klatkę schodową,
 • wyłudzenie kredytu,
 • poświadczenie nieprawdy,
 • uchylanie się od płacenia alimentów,
 • unikanie egzekucji,
 • wyzysk,
 • pozorne bankructwo,
 • nierzetelne lub niezgodne z prawdą prowadzenie dokumentacji powodujące powstanie szkody majątkowej we wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielni, czy też firmie budowlanej,

wcale nie są rzadkością. Mogą one dotknąć każdego.

W przypadku, kiedy sprawcy czynów karalnych przebywają na terytorium Polski, ich ściganie należy do polskich organów prowadzących szeroko rozumiane postępowanie karne.

Problem pojawia się w przypadkach, gdy sprawca czynu zabronionego wyjechał za granicę. Każde państwo jest bowiem suwerenem i to ono na swoim terytorium decyduje o egzekwowaniu przepisów prawa, a zwłaszcza o egzekwowaniu przepisów prawa innego państwa.

„Stopniowe otwieranie się naszego kraju na zewnątrz pozwoliło na większą swobodę przemieszczania się obywateli polskich i obywateli innych państw. Wraz z migracją ludności pojawiła się też przestępczość, związana lub wynikająca z wolności przepływu ludności, kapitału, towarów i usług. Granice, zwłaszcza w obszarze unijnym, nie stanowią obecnie bariery utrudniającej czy uniemożliwiającej ściganie przestępstw. Na wielką skalę rozwija się także przestępczość zorganizowana (np. przestępczość gospodarcza, w tym podatkowa – uwaga własna), dla której żadne granice nie mają znaczenia. Nie może być także granic w efektywnym jej ściganiu i osądzaniu sprawców” [Dudka K., Paluszkiewicz H, Postępowanie karne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 620].

Ściganie poza granicami kraju

Ściganie sprawców poza granicami kraju możliwe jest dzięki zawartym umowom międzynarodowym. Umowy te można podzielić na:

 • dwustronne (umowy bilateralne)
 • oraz wielostronne (konwencje).

Mają one nadrzędny charakter wobec polskich przepisów określających przebieg postępowania karnego.

W przypadku objęcia danej materii umową międzynarodową, w której nie uregulowano danej kwestii, można zastosować subsydiarnie przepisy prawa polskiego, ale tylko wtedy, gdy w umowie międzynarodowej nie wyłączono takiej możliwości.

W zakresie prawa karnego międzynarodowego jako jedną z ważniejszych, o ile nie najważniejszą, jest Europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, sporządzona dnia 20 kwietnia 1959 r. w Strasburgu wraz z protokołami dodatkowymi, a także Europejska konwencja o ekstradycji sporządzona dnia 13 grudnia 1957 r. w Paryżu wraz z protokołami dodatkowymi.

Prawo unijne

Nie wchodząc w złożone rozważania dotyczące relacji pomiędzy prawem międzynarodowym a prawem unijnym, za uprawnione można uznać stwierdzenie, że prawo unijne jest szczególną częścią prawa międzynarodowego.

W procesie ścigania sprawców czynów zabronionych ustawami karnymi należy zwrócić uwagę na instytucję europejskiego nakazu aresztowania (ENA). Instytucja ta została uregulowana w dziale XIII kpk, a dokładnie:

 • w rozdziale 65a – „Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania”,
 • a także w rozdziale 65b - „Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania”.

Wprowadzenie do polskich przepisów postępowania karnego rzeczonej instytucji jest wynikiem implementacji unijnej decyzji ramowej Rady UE z 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (DzUrz WE L 190, s. 1 ze zm.). „Decyzja ramowa, jako niemająca charakteru samowykonalnego, nie wymagała ratyfikacji, lecz implementacji przez kraje Unii” [Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 1059].

W doktrynie wskazuje się, że dzięki ENA nastąpiło uniezależnienie wydania osoby od czynników politycznych, np. Ministra Sprawiedliwości, dzięki temu, że proces ten pozostaje w gestii sądów [vide Dudka K., Paluszkiewicz H., Postępowanie karne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 638].

Zgodnie z art. 607a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (DzU z 2017 r. poz. 1904), zwanej dalej w treści niniejszego tekstu „kpk”, w razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym – z urzędu lub na wniosek właściwego sądu rejonowego, może wydać europejski nakaz aresztowania.

Przepis ten pozwala zatem na wydanie takiego nakazu w stosunku do osób, które znajdują się na terytorium unijnym. Bez znaczenia jest przy tym, czy są to obywatele polscy, czy też innego kraju członkowskiego. Poniekąd symplifikując, najważniejszym jest, aby osoba ta była ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych.

Stosownie zaś do art. 607k §1 kpk przekazanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania, następuje w celu przeprowadzenia przeciwko niej, na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności.

Treść tego przepisu dotyczy zatem i obywateli polskich i obywateli innych państw członkowskich. Teoretycznie brzmienie tego przepisu nie powinno zatem wywoływać wątpliwości.

W praktyce okazało się jednak, że powzięto wątpliwości, co do zgodności tego przepisu z ustawą zasadniczą, pod kątem dopuszczalności wydania obywatela polskiego innemu państwu. Notabene, nie był to tylko problem polski.

Początkowo problem ten próbowano rozwiązać poprzez wprowadzenie do art. 602 §1 kpk wyjaśnienia, że ekstradycja jest wydaniem osoby ściganej albo skazanego na wniosek państwa obcego [przepis został uchylony ustawą z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (DzU z 2006 r. nr 226, poz. 1647), która weszła w życie 26.12.2006 r.].
Tłumaczono, że podczas stosowania ENA nie dochodzi do „wydania”, tylko do „przekazania” obywatela Polski.
Co więcej, podkreślano, że to przekazanie nie następuje obcemu państwu, tylko jego wymiarowi sprawiedliwości.

Ostatecznie zdecydowano się jednak zmienić Konstytucję, co nastąpiło po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 27 kwietnia 2005 r.

W wyroku tym uznano, że art. 607t §1 kpk jest sprzeczny z art. 55 ustawy zasadniczej w takim zakresie, w jakim pozwalał na przekazanie polskiego obywatela w trybie ENA, a także odroczono utratę mocy tego przepisu na osiemnaście miesięcy, tj. do 5 listopada 2016 r.

Następnie, ustawą z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2006 r. nr 200, poz. 1471) zmieniono art. 55 ustawy zasadniczej, w ten sposób, że m.in. w ust. 2 tegoż artykułu dopuszczono możliwość ekstradycji na wniosek innego państwa lub sądowego organu międzynarodowego, jeżeli możliwość taka wynika z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej lub ustawy wykonującej akt prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, pod warunkiem że czyn objęty wnioskiem o ekstradycję:

 • został popełniony poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz
 • stanowił przestępstwo według prawa Rzecz­pospolitej Polskiej lub stanowiłby przestępstwo według prawa Rzeczpospolitej Polskiej w razie popełnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili złożenia wniosku [por. Grzegorczyk T., Tylman J., Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 1060].

Stosując ENA należy zastanowić się nad relacją tej instytucji do przepisów kpk dotyczących środków zapobiegawczych, a w szczególności tych dotyczących aresztowania.

Zdaniem Sądu Najwyższego przepisy kpk stanowią samoistną podstawę prawną do aresztowania danej osoby i stanowią lex specialis w stosunku do przepisów określających zastosowanie środków zapobiegawczych.

Sąd polski rozpatrując wniosek o zastosowanie ENA nie powinien szukać w przepisach innych podstaw prawnych do zastosowania, niż te, które dotyczą ENA. Co więcej, opierając się na zasadzie zaufania, nie powinien dokonywać kontroli wniosku innego państwa o zastosowanie ENA [vide postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I KZP 9/14, Legalis nr 966597].

Zastosowanie ENA można zatem potraktować jako wyłączną, szczególną przesłankę tymczasowego aresztowania [por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie – II Wydział Karny z dnia 3 listopada 2016 r., sygn. akt II AKz 390/16, Legalis nr 1532964].

Czytaj też: Postępowanie karne w pigułce >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[europejski nakaz aresztowania, europejski nakaz dochodzeniowy, ściganie przestępców, ściganie przestępcy, ena, przestępczość, walka z przestępczością, ściganie poza granicami kraju, postępowanie karne, ekstradycja, odmowa wykonania ena, niedopuszczalność wydania ena, kodeks postępowania karnego, prawo karne międzynarodowe, europejska konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych, Europejska konwencja o ekstradycji ]

Dostęp do pełnej treści tego artykułu jest BEZPŁATNY, wymaga jednak zalogowania.
Logowanie
zapomniałem hasła
Załóż konto
Jeśli nie masz jeszcze Konta Użytkownika - prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Czas potrzebny na założenie Konta Użytkownika to max. 1 minuta.
Chcę założyć konto użytkownika
Dlaczego warto założyć konto użytkownika?
otrzymujesz bezpłatny dostęp do wielu przydatnych informacji: artykułów znanych ekspertów, przeglądów produktów, porad i raportów
co tydzień otrzymasz bezpłatny Newsletter informujący o nowych artykułach, produktach i wydarzeniach związanych z administrowaniem nieruchomościami, zarządzaniem i rynkiem mieszkaniowym
będziesz miał możliość brania udziału w konkursach z cennymi nagrodami
utworzysz swój Profil, dzięki któremu będziesz mógł brać udział w dyskusjach na Forum, wymieniać się poglądami z innymi użytkownikami oraz pisać opinie i komentarze
będziesz otrzymywać powiadomienia o promocjach i rabatach w naszej Księgarni Technicznej oraz zniżkach w sklepach naszych partnerów biznesowych.
Jednocześnie zapewniamy Cię, iż podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możesz zmienić swoje dane lub zażądać usunięcia konta.
Przed założeniem Konta sugerujemy zapoznać się z regulaminem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Prawo a praktyka – debata
 • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16472|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10148|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl