• Czy wspólnota może zarabiać na nieruchomości wspólnej?
 • Dlaczego mój sąsiad ma lepiej? Trudne pytania do zarządców
 • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
 • Ponad 30 proc. Polaków nie segreguje odpadów w ogóle
 • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Czy wspólnota może zarabiać na nieruchomości wspólnej?

31.10.2019
Koszty związane z utrzymaniem budynku mieszkalnego są dla każdego członka wspólnoty oczywiste, mniej oczywiste są źródła przychodów wspólnoty. A przecież istnieją sposoby na zarabianie na częściach wspólnych nieruchomości – lokalach usługowo-handlowych, ścianach,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dlaczego mój sąsiad ma lepiej? Trudne pytania do zarządców

31.10.2019
Zarządca nieruchomości ma naprawdę wiele na swojej głowie i często powinien być w wielu miejscach jednocześnie. Jakie problemy musi rozwiązywać najczęściej? Z czym zwracają się do niego mieszkańcy?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Ponad 30 proc. Polaków nie segreguje odpadów w ogóle

29.10.2019
1
W 2020 roku 50 proc. wytwarzanych odpadów komunalnych powinno być kierowanych do recyklingu – takie wymogi Polsce narzucają dyrektywy unijne. Obecnie wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 36 proc. Badania pokazują, że świadomość Polaków dotycząca selektywnej zbiórki i...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Krok po kroku w kierunku RODO - rozmowa z radcą prawnym Andrzejem Lewińskim

Irena Scholl  |  Administrator 5/2018  |  28.05.2018
Na zdjęciu: Andrzej Lewiński, radca prawny, Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego. Były wiceminister rynku wewnętrznego oraz zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Na zdjęciu: Andrzej Lewiński, radca prawny, Prezes Zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego. Były wiceminister rynku wewnętrznego oraz zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Fot. Fundacja im. Józefa Wybickiego

Rozmowa z radcą prawnym Andrzejem Lewińskim, prezesem zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka (fundacjawybickiego.pl) oraz przewodniczącym Komitetu d.s. Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej.

W rozmowie m.in. o tym:

• kto administruje danymi osobowymi
• jak administrator danych osobowych winien zarządzać danymi osobowymi i jakich zasad przestrzegać
• jakie są najważniejsze obowiązki administratora danych, dozwolone praktyki ich zbierania oraz prawne ograniczenia

25 maja 2018 r. był terminem wejścia w życie przepisów rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych zwanego RODO. O jego „poczęciu”, reformie systemu ochrony danych osobowych, dokonywanej w krajach członkowskich Unii Europejskiej, rozmawiałam na początku 2018 roku z panią Edytą Bielak-JomaaGeneralnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) [„Administrator” 1-2/2018].

Na potrzeby niniejszej publikacji o przybliżenie niełatwych nowych uregulowań poprosiłam Andrzeja Lewińskiego, który jest prezesem zarządu Fundacji im. Józefa Wybickiego działającej na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka (fundacjawybickiego.pl), przewodniczącym Komitetu d.s. Ochrony Danych Osobowych Krajowej Izby Gospodarczej. Był też przez trzy kadencje zastępcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Temat ochrony, wyznaje, stał się jego życiową pasją. Myśli o utworzeniu Fundacji Ochrony Praw Człowieka Pokrzywdzonego…

Sprawdź koniecznie: Usługowe przetwarzanie danych osobowych, w tym w warunkach firm zarządzających nieruchomościami

Irena Scholl: Kto administruje danymi osobowymi?

Andrzej Lewiński: Podmiot przystępujący do przetwarzania danych osobowych powinien określić, kto jest administratorem tych danych.
W przepisach RODO, pod pojęciem administratora określono osobę fizyczną lub prawną, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub z innymi (współadministratorami) ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Dlatego na pytanie: Czy jestem administratorem danych? – należy odpowiedzieć po zapoznaniu się z przepisami szczególnymi, regulujących działalność danego podmiotu. Administratorem będzie spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa czy zarządca nieruchomości, choć w tym ostatnim przypadku uzależnione jest to od statusu prawnego osoby prowadzącej taką działalność. Najczęstszą formą jest prowadzenie działalności jednoosobowej po wpisie do rejestru o działalności gospodarczej. Wtedy to prowadzący taką działalność jest administratorem danych osobowych.

I.S.: Od czego administrator danych osobowych (ADO) rozpoczyna swoje działania?

A.L.: Należy określić, czy informacje, które będą przetwarzane, są danymi osobowymi. Dane osobowe oznaczają informację o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Można osobę zidentyfikować pośrednio lub bezpośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię, nazwisko, adres, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, nawet jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną lub społeczną tożsamość (art. 4 ust. 1). Z przepisów wynika, że do zidentyfikowania należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądne, prawdopodobne sposoby w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez ADO w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Należy przy tym wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do identyfikowania oraz uwzględnić nową okoliczność, jaką jest postęp techniczny.

I.S.:  Następna czynność, to…

A.L.:  … określenie, czy przetwarzania danych dokonujemy w zbiorze danych. Zbiór danych oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, uzależnionych od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie. Dotychczasowy obowiązek rejestrowania zbiorów danych w organie nadzorczym (GIODO) został uchylony. Zbiory danych, utworzone wedle konkretnych potrzeb sięgania po nie, pozostają w gestii i pod nadzorem ADO.

I.S.:   Czy są sytuacje, w których przepisy RODO nie mają zastosowania?

A.L.: Owszem, gdy wykonuje to osoba fizyczna w ramach czynności o czysto osobistym lub domowych charakterze oraz w przypadku przetwarzania przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom. Przepisy wyłączają również ich stosowanie w ramach działalności nie objętej zakresem prawa UE oraz przez państwa członkowskie w ramach wykonywania zadań z tytułu V rozdziału 2 Trybunału UE. Wszelkie inne przetwarzanie jest objęte zakresem przepisów RODO. W art. 18 ujęte są wyjątki umożliwiające ograniczenie ich stosowania przez państwa członkowskie.

I.S.:  Jakich zasad powinien się ściśle trzymać ADO?

A.L.: Określa je art. 5 RODO. Należy do nich zasada, że przetwarzanie musi być zgodne z prawem i rzetelne, dokonywane w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Druga z zasad dotyczy ograniczonego celu. Polega na tym, że dane mogą być zbierane dla celów konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych. Trzeba też przestrzegać zasady minimalizacji danych i używania ich adekwatnie do tego, co niezbędne. Następna zasada dotyczy prawidłowego użycia danych i w razie potrzeby ich uaktualniania. Dane nieprawidłowe powinny być niezwłocznie usuwane lub poprawiane. Kolejne ograniczenia polegają na przechowywaniu danych w formie umożliwiającej identyfikację osoby przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne. Wyłączenie tej zasady może nastąpić w przypadkach wskazanych w prawie.

I.S.:  Jakie są najważniejsze obowiązki administratora danych?

A.L.: Administrator jest podstawowym ogniwem w systemie przetwarzania danych osobowych. Najważniejsze jego obowiązki są zapisane w art. 24 RODO. Przepis ten określa je dosyć ogólnie. Zalicza do nich wdrażanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami RODO, Administrator danych osobowych musi uwzględnić charakter i zakres, kontekst i cele przetwarzania. Musi też dokonać oceny i analizy prawdopodobieństwa naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Podjęte przez ADO działania muszą być możliwe do udokumentowania. Musi mieć on na uwadze różny stopień prawdopodobieństwa i wagę zagrożeń, które mogą prowadzić do uszczerbku fizycznego lub szkód. W szczególności trzeba mieć na uwadze, czy przetwarzanie nie będzie skutkować dyskryminacją, kradzieżą tożsamości, oszustwem, stratą finansową, stratą dobrego imienia czy poufności danych osobowych chronionych tajemnicą zawodową, szkodą gospodarczą czy społeczną. Do nowych, ważnych obowiązków administratora należy zgłaszanie naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu najpóźniej w ciągu 72 godzin. Gdy nie dotrzyma tego terminu, dołącza wyjaśnienie przyczyny opóźnienia (art. 33). Nowym obowiązkiem jest również dokumentowanie wszelkich naruszeń. Należy podać okoliczności, w jakich nastąpiły i podjęte środki zaradcze. Dokumentacja ta może stanowić dla organu nadzorczego możliwość weryfikowania, jak administrator danych osobowych przestrzega przepisów RODO.

I.S.:  A jak obowiązki administratora wyglądają w przypadku, gdy przetwarzanie dokonywane jest przez podmioty zewnętrzne?

A.L.: Zgodnie z art. 28, ADO powinien dokonywać wyboru tylko tych podmiotów, które gwarantują wdrożenie odpowiednich środków, by przetwarzanie spełniało wymogi przepisów RODO. ADO odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora danych osobowych, mająca dostęp do danych, przetwarza je wyłącznie na polecenie ADO. Do nowych obowiązków zawartych w RODO należy prowadzenie przez ADO lub jego przedstawicieli rejestru czynności przetwarzania danych (art. 30). Jednak dotyczy to podmiotów, w których zatrudnionych jest ponad 250 osób.

I.S.:  Kiedy administrator danych może rozpocząć ich przetwarzanie?

A.L.: Jest to kolejny obowiązek, od którego wypełnienia zależy przetwarzanie danych przez administratora. W każdym przypadku należy dokonać oceny: czy posiadam podstawę prawną do przetwarzania danych? Regulują to dwa przepisy:

 • art. 6 – dane zwykłe,
 • art. 9 – dane szczególne.

W każdym przypadku musi istnieć podstawa prawna wynikająca z przepisów RODO, bezpośrednio czy pośrednio umożliwiająca przetwarzanie danych. Są one wymienione w przytoczonych art. 6 i 9, jak również omówione w preambule (40–44, 32 i 49, 51–56). Nie sposób przystąpić do przetwarzania danych osobistych bez określonej podstawy prawnej. W niektórych przypadkach europejski ustawodawca (art. 6 ust. 1, litery c i e) upoważnił kraje członkowskie do wprowadzenia bardziej szczegółowych przepisów. Ważnym zapisem jest, że organy publiczne – w ramach realizacji swoich zadań – nie stosują przepisu zawartego w lit. f, czyli gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Jest to przepis, który przysługuje np. zarządcom nieruchomości, ale zawsze trzeba umożliwić osobie skorzystanie z prawa do sprzeciwu. Określając podstawy prawne należy posługiwać się jedną podstawą, a nie łączyć np. podstawy z mocy prawa ze zgodą osoby. Może to bowiem doprowadzić do konfliktu, gdy osoba wycofa zgodę, a administrator nadal przetwarza dane na podstawie prawa czy umowy.

Przy przetwarzaniu na podstawie zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że osoba której dane dotyczą wyraziła na to zgodę. Zapytanie o zgodę musi być przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie ją odróżnić od pozostałych kwestii. Musi być sformułowane w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i zrozumiałym językiem. W przypadku składania pisemnego oświadczenia istotnym jest, aby osoba była świadoma wyrażania zgody oraz jej zakresu. Wyrażenie zgody nie powinno stanowić podstawy prawnej i być uznawane za dobrowolne, jeśli osoba nie ma rzeczywistego wolnego wyboru oraz nie może odmówić ani wycofać zgody bez niekorzystnych dla niej konsekwencji. Zawsze można uznać wyrażenie zgody za nieskuteczne, gdy istnieje brak równowagi między osobą a administratorem.
Zgody nie uważa się za dobrowolną, jeśli nie można jej wyrazić z osobna na różne operacje przetwarzania danych, lub od jej wyrażenia uzależnione jest wykonywanie umowy, w tym świadczenie usług.

I.S.:  Jak administrator ma się wywiązać z obowiązków wobec osób, które występują z licznymi uprawnieniami?

A.L.: Musi zapewnić ich wykonanie, ale również powinien spełnić obowiązki informacyjne, między innymi o uprawnieniach osób, których dane przetwarza, wynikające z art. 13 i 14. Umożliwić osobie prowadzenie wszelkiej komunikacji. ADO powinien nie później, niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udzielić wszelkich informacji zapisanych w artykułach 15–22 i 34 RODO. Do tych uprawnień należą:

 • prawo dostępu do przetwarzanych danych,
 • prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do sprzeciwu, do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

W szczególności dwa obowiązki spoczywające na administratorze danych osobowych są niezwykle istotne dla możliwości dochodzenia swoich uprawnień przez osoby, których dane dotyczą. Jest to zapisany w art. 13 obowiązek udzielania informacji w przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób oraz zapisane w art. 14 – pozyskiwanie danych w inny sposób, niż od osoby, której dane dotyczą. Podstawowe obowiązki wynikające z tych przepisów nie powinny zaskakiwać bowiem są kontynuacją przepisów poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych – art. 24. W poprzedniej regulacji prawnej niewypełnienie tych obowiązków było zagrożone sankcją karną z art. 54. Obecnie naruszenie ich jest zagrożone karą pieniężną z art. 82 RODO. Zgodnie z art. 13 RODO, jeśli administrator przewiduje dalsze przetwarzanie danych w innym celu niż pierwotny, winien o tym poinformować osobę i spełnić wobec niej obowiązek informacyjny.

***

Jakie działania powinien podejmować ADO dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych? To i kilka innych pytań – w imieniu zarządców – będę jeszcze chciała zadać panu Andrzejowi Lewińskiemu. Czytelnicy przeczytają naszą rozmowę w następnym numerze „AiM Nieruchomości”.     

Czytaj też: RODO coraz bliżej – uważaj na oszustów! >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

 


[RODO, ochrona danych osobowych, generalny inspektor ochrony danych osobowych, giodo, administrator danych osobowych, ado, wywiad]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17586|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10964|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10540|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl