CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak zadbać o ciepłą wodę? Poznaj sposób na instalację c.w.u. i c.o. » ‎
http://ad.administrator24.info/kotly/▲
Wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni (jedną z ich głównych zalet jest możliwość łączenia w układy kaskadowe)...
Kategorie: ciepła woda, instalacja c.o., instalacja c.w.u., wod-kan,

Hipoteka dla właściciela

Anna Witkowska  |  Administrator 2/2011  |  11.02.2011

20 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw.
Dzięki tej noweli właściciele nieruchomości mają znacznie większy wpływ na to, co jest zapisane w hipotece i w jaki sposób.W Polsce istnieje ponad 20 mln ksiąg wieczystych, z czego niemal 13 mln dostępnych jest już w postaci elektronicznej. Stale zakładane są też nowe księgi - przez prywatnych właścicieli, miasta i gminy, instytucje, spółdzielnie i przedsiębiorstwa. Nic więc dziwnego, że wszelkie regulacje prawne z tym związane budzą duże zainteresowanie.

Konieczna aktualizacja

Ustawa z 6 lipca 1982 roku o hipotekach i księgach wieczystych odchodzi do lamusa. Ponad ćwierć wieku prawo to nie było zasadniczo zmieniane, mimo że wokół zmieniało się niemal wszystko. Koncepcja hipoteki ma jeszcze dłuższą historię - ponad 60 lat. Zatem nastał już najwyższy czas na gruntowną reformę i dostosowanie przepisów do potrzeb rynkowych.

Zdaniem specjalistów, wejście w życie 20 lutego br. nowelizacji z 26 czerwca 2009 r. spowoduje kluczowe zmiany w dziedzinie zabezpieczenia hipotecznego wierzytelności.

Nie tylko bowiem głęboko modyfikuje ona dotychczasową hipotekę, samą jej definicję, ale powołuje też nowe instytucje - nieznane dotychczas w polskim prawie - jak administrator hipoteki, a właścicielowi przywraca należne mu miejsce. Eliminuje też wiele nieścisłości między przepisami hipotecznymi a innymi ustawami.

Iwona Mirosz, szef praktyki bankowości i finansów w kancelarii Bird&Bird:


Zmiany w ustawie wprowadzono, aby dostosować instytucję hipoteki do aktualnych warunków społecznych i gospodarczych, zmniejszyć koszty i ułatwić jej stosowanie przez uczestników obrotu gospodarczego.


Nowelizacja wprowadza istotne zmiany hipoteki i jej funkcjonowania w obrocie prawnym. Celem wprowadzonych zmian było uczynienie z hipoteki bardziej elastycznego i efektywnego sposobu zabezpieczania wierzytelności pieniężnych. Podstawowym przedmiotem hipoteki jest nieruchomość. Obecnie, na mocy przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych należy przyjąć, że przedmiotem hipoteki może być także nieruchomość spółdzielni mieszkaniowej, nawet jeżeli istnieją spółdzielcze prawa do lokali stanowiących części składowe tej nieruchomości. Wartość takiego zabezpieczenia będzie prawdopodobnie jednak niewielka i nieatrakcyjna dla większości podmiotów, poza spółdzielniami mieszkaniowymi.


Nowelizacja ustawy porządkuje dotychczasowe przepisy dotyczące praw, które mogą być obciążone hipoteką, poprzez ich wyliczenie. Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej w nowym brzmieniu ustawy, obowiązującym od 20 lutego 2011 roku, nazwane zostały łącznie spółdzielczymi własnościowymi prawami do lokalu (1430).

Nowa definicja

Wiele przepisów zastosowanych w noweli wzorowanych było na rozwiązaniach austriackich i szwajcarskich, co nie zmienia jej niemal rewolucyjnego znaczenia w naszych warunkach.

Zmiany miały na celu uelastycznienie działania hipoteki i uproszczenie zasad rejestrowania wszelkich czynności czy zdarzeń związanych z konkretną nieruchomością.

Jednym z założeń reformy było nowe brzmienie definicji hipoteki. Zgodnie z nią (art. 68) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. Tak więc w nowym brzmieniu hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą.

Zwykła i kaucyjna

Nowelizacja zrywa w ten sposób z tradycyjnym podziałem na hipotekę „zwykłą", która służyła zabezpieczeniu wierzytelności o ustalonej wartości (np. wysokość zaciąganego kredytu) i „kaucyjną", która obejmuje przyszłe wierzytelności (np. niespłacone odsetki od kredytu), nie precyzując dokładnie kwoty, a jedynie maksymalną sumę, jaką wierzyciel może wyegzekwować. Wprowadza tylko jeden rodzaj hipoteki (opartej na schemacie kaucyjnej), która dotyczy zarówno wierzytelności o ustalonej wartości, jak i tej, która dopiero powstanie w przyszłości.

Cenne wolne miejsce

Bardzo ważną zmianą w nowych przepisach jest umożliwienie właścicielowi nieruchomości samodzielnego rozporządzania opróżnionym miejscem po spłaconym długu i swobodne dysponowanie nim aż do wysokości wykreślonej hipoteki. Dotychczas obowiązywała zasada przesuwania się hipotek - jeśli jeden wierzyciel został zaspokojony, na jego miejsce wchodził „następny w kolejce". Teraz to właściciel nieruchomości, po spłaceniu jednego długu, będzie mógł przenieść w to miejsce hipotekę z dalszej pozycji albo ustanowić nową.

Jednocześnie zakazano tzw. hipoteki przymusowej, ustanawianej wbrew woli dłużnika. Daje to właścicielom zupełnie nową pozycję w negocjacjach z różnymi wierzycielami (np. urzędami skarbowymi, bankami). Właściciel nieruchomości, który spłacił swój kredyt wobec banku, będzie mógł zaoferować opróżnione miejsce hipoteczne wierzycielowi, który zaproponuje najkorzystniejsze warunki (np. obniży oprocentowanie kredytu). Na najwyższych miejscach zależy zwłaszcza bankom, gdyż roszczenia wierzycieli zaspokajane są proporcjonalnie do zajmowanych przez nich miejsc hipotecznych. Im jest ono wyższe, tym szanse na odzyskanie pożyczonych pieniędzy większe.

Aby jednak właściciel mógł bez przeszkód korzystać z tego przywileju, musi - wraz z wykreśleniem wygasłej hipoteki o wyższym pierwszeństwie - wpisać do księgi wieczystej uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. W przeciwnym razie wszystkie hipoteki wpisane niżej przesuną się do góry, zachowując dotychczasową kolejność. Nie będzie możliwości ustanowienia hipoteki z pozostawieniem wolnego miejsca, jeżeli nieruchomość nie była obciążona żadną hipoteką.

Zmniejszenie sumy

Hipoteka zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej. Jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki zgodnie z art. 68 ustawy. To kolejne ważne rozstrzygnięcie na korzyść dłużnika.

Aby zmniejszyć tę sumę, trzeba wystąpić do sądu z tzw. powództwem o ukształtowanie prawa. Hipoteka ulega zmniejszeniu na mocy wyroku sądu. Jednak uprawnienie to można wykorzystać, o ile hipoteka istnieje i do dnia wytoczenia powództwa nie wygasła. Pozwanym w tym procesie jest wierzyciel hipoteczny, a więc np. bank. Dzięki mniejszemu obciążeniu właściciel będzie mógł zaciągnąć dodatkowe zobowiązania i zabezpieczyć je na tej samej nieruchomości. Dlatego jeśli nie ma pokrycia sumy hipotecznej w zabezpieczonych wierzytelnościach, warto skorzystać z tej nowej możliwości.

Jedna dla kilku

Kolejna nowość to możliwość zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności - o ile dotyczą one tego samego celu. Daje to większe pole manewru właścicielowi - jeśli stwierdzi np. że wziął zbyt mały kredyt, może wystąpić o następny, niekoniecznie do tego samego banku czy instytucji finansowej, i zabezpieczyć go już istniejącą hipoteką. Nie będzie więc ponosił dodatkowych kosztów ustanawiania jej odrębnie dla kolejnego kredytu.

Tak więc pożyczki udzielane przez różne banki na sfinansowanie jednej inwestycji, zostaną zabezpieczone wspólną hipoteką. W takim przypadku (gdy wierzytelności przysługują różnym podmiotom, ale służą realizacji tego samego przedsięwzięcia) zostanie ona ustanowiona na rzecz administratora hipoteki powołanego przez wierzycieli. Może być nim jeden z wierzycieli albo tzw. osoba trzecia.

Ważny administrator

Umowa powołująca na administratora hipoteki jednego z wierzycieli lub osobę trzecią ma charakter dwustronny. Zawierana jest między administratorem a wierzycielami, którzy w zamian za ustanowienie hipoteki zapłacą mu wynagrodzenie. Trzeba będzie w niej określić wierzytelności oraz stosunki prawne, z których one wynikają lub powstaną. Treść będzie weryfikowana przez notariusza, przed którym właściciel obciążanej nieruchomości musi złożyć stosowne oświadczenie. Opis przedsięwzięcia, na realizację którego dłużnik zaciągnął zobowiązania pieniężne, zostanie zawarty w notarialnej umowie ustanawiającej hipotekę.

Nie zawsze jednak wierzytelności będą musiały wynikać z kilku umów. Kilku wierzycieli będzie mogło np. udzielić pożyczki w jednej umowie, w której wyszczególniono, w jakim zakresie każdy z nich uczestniczy w pożyczonej kwocie.

 

- Łączna liczba ksiąg wieczystych w Polsce według repertorium ksiąg wieczystych: 20 122 7861,


- Łączna liczba ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym: 12 819 9212, w tym:


  • liczba przemigrowanych ksiąg: 10 065 528,
  • liczba ksiąg w systemie informatycznym: 2 754 388.

Różne waluty

Ustawodawca pomyślał także o tych osobach, które zaciągają długi, biorąc pożyczki nie tylko w złotówkach, co dzisiaj zdarza się bardzo często. Wśród wielu istotnych zmian, w noweli znalazł się też zapis o tym, że kredyty i hipoteki nie będą musiały być wyrażone w tej samej walucie. Nie będzie już zatem konieczności ustanawiania nowej hipoteki przy przewalutowaniu. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli waluta kredytu znacznie się umocni wobec waluty hipoteki, zabezpieczenie może się okazać niewystarczające.

Niezadowolone banki

Nowelizacja, choć miała długie - półtoraroczne vacatio legis (było zatem dość czasu by dokładnie się z nią zapoznać) budzi ożywione dyskusje. Zgłaszane są wątpliwości - przez różne instytucje - co do efektów prawnych i ekonomicznych jej wejścia w życie. Niezadowolone są zwłaszcza banki, przyzwyczajone do niemal automatycznego zajmowania najwyższych miejsc hipotecznych, gdyż będą teraz musiały o takie miejsce zabiegać. To właściciel, decydując o wyborze wierzyciela, który zajmie opróżnione miejsce hipoteczne, może stawiać warunki.

Wiele dużych sieciowych banków nie chce udzielać kredytów, jeżeli nie są zabezpieczone pierwszą hipoteką, podobne restrykcje mogą wprowadzić mniejsze banki komercyjne oraz spółdzielcze, które przed nowelizacją zgadzały się na zabezpieczenie na 2. albo 3. miejscu.

Banki mogą korzystać z furtki w postaci zapisu w ustawie o tym, że dopuszczalne jest przyrzeczenie opróżnionego miejsca hipotecznego wierzycielowi z niższą hipoteką lub osobie trzeciej i przed podpisaniem umowy kredytowej mogą żądać od klientów takiej deklaracji. Ostrzegają też, że nowe przepisy mogą wpłynąć na wzrost kosztów kredytów dla osób, których nieruchomości zostały już obciążone hipoteką.

Kolejna nowelizacja?

Nowe przepisy będą miały istotne znaczenie i dla banków (lub innych wierzycieli), i dla ich klientów - przedsiębiorców i osób fizycznych zaciągających kredyty na cele mieszkaniowe. Niektóre przepisy budzą wątpliwości prawników, gdyż nie zostały dostatecznie jednoznacznie sformułowane, np. ten, że „klient może wnioskować o proporcjonalny podział hipoteki" - w ustawie brakuje jasnych kryteriów takiego podziału.

Wątpliwości budzą zapisy dotyczące tzw. hipoteki łącznej: czy kredyt dewelopera na budowę domów mieszkalnych będzie zabezpieczony hipoteką łączną na wszystkich lokalach wydzielonych w ramach budynku?

Część ekspertów uważa, że wymusi to obciążenie nabywcy mieszkania kredytem dewelopera, znacznie zmniejszając jego zdolność kredytową. Istnieje też zagrożenie - jeśli niezbyt rzetelny dłużnik zadba o to, aby miejsce hipoteczne było zawsze zapełnione - wierzyciele na dalszych pozycjach będą mieli niemałe kłopoty z egzekucją swoich należności.

Przykłady można oczywiście mnożyć. Mówi się już nawet o potrzebie korekty, wręcz kolejnej nowelizacji, choć spekulacje na ten temat są przedwczesne. Jednak mimo zastrzeżeń podnoszonych z różnych stron, generalnie wprowadzone zmiany ocenia się pozytywnie. Zasadniczy cel nowelizacji - ułatwienie obchodzenia się z hipotekami prawdopodobnie zostanie osiągnięty. W jakim stopniu - okaże się w ciągu najbliższych miesięcy działania nowej ustawy.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 131, poz. 1075).


1 stan na 30 VI 2010 r.
2 stan na 11 X 2010 r.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak ograniczyć zużycie ciepła o blisko 15%?

Veolia - oszczędzaj na ogrzewaniu

Inteligentny system zarządzania energią cieplną w budynku oparty został na najnowszych... Czytam więcej »


Potrzebuję dla wspólnoty mieszkaniowej kompostownik »

Kompostowniki

Kompostownie w specjalnych kompostownikach nie jest w żaden sposób uciążliwe. Kompostowanie wymaga niewielkiej zmiany naszych nawyków. Od teraz musimy pamiętać, że nie każdy odpad z kuchni to śmieć. Wręcz przeciwnie – staje się pełnowartościowym materiałem produkcyjnym dla naszego kompostu... Czytam więcej »


Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online »

Platforma online

W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami... Czytam więcej »


Jak zaoszczędzić na cieple i energii? »

Oszczedności na ogrzewaniu

Co roku koszty ciepła rosną. Większość mieszkańców i właścicieli budynków szuka możliwości obniżenia rachunków. Sprawdź  »


Budynek mieszkalny wymaga remontu?

Budynek do remontuZaplanuj energooszczędne plany. Sprawdź kredyt inwestycyjny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kredytowanie inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni... Sprawdzam warunki »


Jakie korzyści niesie ze sobą Pożyczka Rewitalizacyjna? »

Ekokredyt dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz na jakie warunki możesz liczyć »

stary budynek Eko kredyt
Wnioskujący mogą uzyskać środki na rewitalizację obiektów już istniejących, ale będących w stanie nienadającym się do użytku. Łączna kwota środków RPO WSL... Chcę wiedzieć »

Na jaki cel możesz przeznaczyć Ekokredyt? Ocieplenie budynku, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), wymiana systemów wentylacji i klimatyzacji, finansowanie innego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego... Czytam więcej »


Domofon, unifon, czytnik - co wybrać?

Domofony cyfralPrawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub... Czytam więcej »


Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

Windy do niskich budynków - w co warto inwestować?

Ogrzewanie grzejnikiem windy bariera
Różnice w odczycie są dość powszechnie spotykanym zjawiskiem. Nie zawsze mamy możliwość, zwłaszcza w czasach pandemii, na zastanie... Czytam więcej »

W perspektywie najbliższych 30 lat staniemy się jednym z najstarszych społeczeństw w Europie. Wraz z wiekiem, wzrośnie liczba osób niepełnosprawnych, która już obecnie.... czytam więcej»


Dobór pomp - jaką pompę wybrać do swojego budynku»

Pompy hydroforyDomowe instalacje wodne nie byłyby w stanie działać bez hydroforów, czyli urządzeń, których zadaniem jest stabilizacja ciśnienia, pomp... Czytam więcej »


Jak chronić wodę w instalacjach przed zanieczyszczeniami? »

Czy możesz wdrożyć kilka ekologicznych rozwiązań?

Zanieczyszczenie wody ekologia na osiedlu
Zamknięcie budynków lub ich części, a także ograniczone korzystanie z nich podczas lockdown’u związanego z pandemią wirusa COVID-19, może wpłynąć... czytam dalej »

To jest ten czas. Teraz jest wyjątkowa okazja do wdrożenia ekologicznych rozwiązań na większą skalę, które doprowadzą do trwałej transformacji w celu ograniczenia Twoich kosztów oraz zmian klimatu... chcę wiedzieć więcej»


Gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym - zobacz, ile to kosztuje »

Gaz plynny budownictwoKonieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia na kotłownię w przypadku wielu systemów grzewczych to niejedyny wymóg prawa budowlanego. Przepisy określają również... Chcę zobaczyć »


W jaki sposób można zredukować opłaty za energię?

Kocioł gazowy kondensacyjny - zobacz z jakimi urządzeniami mogą współpracować współczesne kotły  »

Licznik energii - oszczędzanie kotły kondensacyjne

Ceny za prąd nieustannie rosną. Szacuje się, że od 1 lutego 2021 r., w wyniku zapowiadanej podwyżki kwoty na rachunkach będą wyższe średnio o ok. ... Czytam więcej »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... czytam więcej »


Systemy przeciwoblodzeniowe - czyli jak dobrze zabezpieczyć budynek i okolice zimą »

Sople na dachuZgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem to tylko jedno... Czytam więcej »


Nie ma mieszkańca? Jak odczytać liczniki? »
LNG do zasilania centralnej kotłowni na Twoim osiedlu»
Licznik energii - oszczędzanie ogrzewanie budynku
Spis liczników to niestety często żmudny i długotrwały proces. Zastanie wszystkich mieszkańców w jednym czasie - raczej nierealne. A co gdyby... czytam więcej » LNG jest idealnym rozwiązaniem dla osiedli i budynków, które nie mają dostępu do sieci gazu ziemnego i mają duże zapotrzebowanie na energię. Używając gazu LNG masz dostęp do efektywnego, łatwo dostępnego i jednocześnie przyjaznego... czytam dalej »

Polskie Pojemniki w odpowiedzi na potrzeby gmin, spółek komunalnych, deweloperów, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych »

Polskie pojemniki półpodziemneTo jedyny polski producent pojemników podziemnych i półpodziemnych. Swą przewagę konkurencyjną buduje na wieloletnim doświadczeniu udziałowców w branży komunalnej oraz na znajomości specyfiki i uwarunkowań lokalnych rynków, a także... Czytam więcej »


Jak skutecznie naprawić i przeprowadzić renowację dachu?
Jak dobrać pompę? Zobacz aplikację, która podpowie Ci czego potrzebujesz »
Naprawa i renowacja dachu pompy obiegowe
Deszcz, śnieg, wiatr …. te czynniki atmosferyczne pokazują każdemu właścicielowi i zarządcy na ile może polegać na szczelności swojego dachu. Nikomu nie trzeba... czytam więcej » Dobór pompy w dużej mierze zlecamy fachowcom. Jednak przed zakupem warto rozejrzeć się na rynku za zamiennikami produktów, które... Czytam więcej »

Garaże podziemne i niebezpieczne stężenie tlenku węgla »
Nowe narzedzie dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz, jak wydajniej korzystać z miejsc parkingowych na osiedlu»
Wysokie stężenie tlenku węgla parking zajęty?
Garaże zamknięte to pomieszczenia i obiekty o szczególnych wymaganiach w zakresie wentylacji. System wymiany powietrza musi... czytaj dalej »

Nowoczesne technologie i przełomowe idee są w stanie sprostać wielu wyzwaniom cywilizacyjnym. Podejście to doprowadziło nas do stworzenia platformy, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz kulturę współdzielenia, dając nam przejrzysty system, mogący(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
1-2/2021

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości w 2020 roku – analiza
  • - Zarządca przymusowy we wspólnocie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 20975|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 21288|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12832|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl