CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Koszty utrzymania zasobów lokalowych

Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych
Koszty utrzymania zasobów lokalowych
Koszty utrzymania zasobów lokalowych
Fot. archiwum redakcji AiMN
Ciąg dalszy artykułu...

Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych

Wysokość kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej (dalej: pu) w różnych grupach ich dysponentów stanowi spektakularną egzemplifikację ich znaczącego zróżnicowania (por. Tab. 2.).

Owo zróżnicowanie w dominancie determinuje charakter własności zasobów oraz gospodarność zarządzających nimi. Stąd np. wyjątkowo niski (wręcz najniższy) poziom jednostkowych kosztów w grupie „innych podmiotów”. Z kolei, niski poziom tych kosztów we wspólnotach mieszkaniowych wynika z tego, że użytkownicy mieszkań sami wnoszą opłaty za użytkowanie wieczyste, stąd nie obciążają one kosztu jednostkowego 1 m2 powierzchni użytkowej.

Najwyższy jednostkowy koszt utrzymania występuje w zasobach gminnych. Ma on o kilkanaście procent wyższy poziom niż w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa i zakładów pracy. Relatywnie wysoki poziom omawianego wskaźnika w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (dalej: TBS) jest następstwem tego, że wliczana jest do kosztów odpowiednia rata kredytu mieszkaniowego.

Tabela 2. Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi w 2016 r. – według ich dysponentów (w zł na 1 m2 pu); źródło: [1]; uwaga, niepełne zbilansowanie występuje w źródle
Tabela 2. Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi w 2016 r. – według ich dysponentów (w zł na 1 m2 pu); źródło: [1]; uwaga, niepełne zbilansowanie występuje w źródle

korzystnie niskim poziomie kosztu utrzymania zasobów lokalowych – w przeliczeniu na 1 m2 pu – znacząco waży wysokość udziału w nich kosztów zarządu i administracyjno-biurowych we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych, około 2,5-krotnie niższa od występującego w zasobach TBS-ów i gmin. W innych elementach składowych jednostkowego kosztu utrzymania zasobów lokalowych różnice mają mniejszy, choć znaczący poziom.

Na poziom jednostkowego kosztu utrzymania, podobnie jak na jego wysokość ogółem, wpływa – między innymi – stopień kumulacji w danym roku robót z zakresu konserwacji i remontów. Stąd bardzo wysoki udział ich w 2016 r. w zasobach lokalowych gmin, w porównaniu ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami mieszkaniowymi. I w tym zakresie pozytywnie wyróżnia się gospodarność zarządzających spółdzielniami mieszkaniowymi.

Zmiany struktury i poziomu kosztów utrzymania zasobów lokalowych

Zestawione w Tab. 3a i Tab. 3b ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów w latach 1996–2016, (zestawione dla porównania na przestrzeni 20-lecia) odniesiono do 3 najważniejszych ich dysponentów, dla których dostępne są dane w tym przedziale czasowym. Wskazują one na znaczące zmiany w ich strukturze, a przede wszystkim na ich dynamiczny wzrost.

Tabela 3a. Ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych – według ich dysponentów (miesiąc grudzień); źródło: obliczenia na podstawie danych GUS: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w … r. GUS, Warszawa
Tabela 3a. Ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych – według ich dysponentów (miesiąc grudzień); źródło: obliczenia na podstawie danych GUS: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w … r. GUS, Warszawa
Tabela 3b. Ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych – według ich dysponentów (miesiąc grudzień); źródło: obliczenia na podstawie danych GUS: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w … r. GUS, Warszawa
Tabela 3b. Ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych – według ich dysponentów (miesiąc grudzień); źródło: obliczenia na podstawie danych GUS: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w … r. GUS, Warszawa

Zmiany w strukturze kosztów mogą być spowodowane ich konwersją, a przesunięcia poszczególnych pozycji kalkulacyjnych wynikać mogą nie tylko z przyczyn obiektywnych (np. zmiany systemu ogrzewania, ocieplania budynków, procesu ich zużywania), ale także z różnic w księgowaniu kosztów. Nie bez znaczenia jest wzrost powszechności mieszkaniowych liczników zużycia wody, c.o. i c.w., co skutkuje racjonalnością zużycia mediów, w wyniku likwidacji ich depersonifikacji.

Przedstawiając w ogólnym zarysie zmiany poziomu kosztów, ograniczono się do jednostkowego miernika, jakim jest 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu. Wskaźnik ten miał we wszystkich latach okresu 1996–2016 mocno zróżnicowany poziom, tak w ujęciu ogólnym, jak również w odniesieniu do jego kalkulacyjnych składników. Jego dynamika w latach 1996–2016 wyniosła w zasobach lokalowych (1996 = 100,0):

  • gmin: 198,2,
  • spółdzielni mieszkaniowych: 214,8,
  • wspólnot mieszkaniowych: 164,5.

Przedstawiając dynamikę jednostkowego kosztu utrzymania zasobów lokalowych w ujęciu średniorocznego wzrostu otrzymamy następującą dynamikę w omawianym 20-leciu 1996–2016 (w%) dla zasobów:

  • gmin: 3,5,
  • spółdzielni mieszkaniowych: 3,9,
  • wspólnot mieszkaniowych: 2,5.

Syntetyczny wskaźnik dynamiki jednostkowego kosztu utrzymania zasobów mieszkaniowych, z zastrzeżeniem pewnej niedokładności, wynikającej choćby z faktu, że np. dla wspólnot mieszkaniowych nie uwzględnia on opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, uiszczanych oddzielnie przez użytkowników lokali, to i tak okaże się, że to właśnie ten dysponent (wspólnoty) miał najniższą dynamikę kosztów. Z kolei spółdzielnie mieszkaniowe, które odnotowały najwyższą dynamikę kosztów mieszkaniowych, ich wzrost zawdzięczały kosztom i opłatom niezależnym od nich.

Koszty utrzymania a opłaty za mieszkanie

Rosnące koszty utrzymania zasobów lokalowych znalazły odzwierciedlenie w wysokości obciążeń ich użytkowników, które aktualnie stanowią około 20% wydatków gospodarstw domowych. Odnotować należy, że „opomiarowanie” nośników mediów licznikami mieszkaniowymi, które spowodowało racjonalizację ich zużycia, nie przyniosło spodziewanych efektów w postaci obniżenia opłat. Uwolnienie cen opłat za nie, w warunkach w dominancie monopolistycznego charakteru dostaw wody, c.o. i c.w., sprawiło, że nie mogło być inaczej. Tutaj odnotować należy fakt, iż dostawcy tych mediów, nastawieni na zaspokojenie maksymalnego zapotrzebowania na nie, mają wysoki poziom kosztów stałych, niezależnych od rzeczywistego popytu na ich usługi. Stąd rosnące koszty, wobec niewykorzystanych mocy produkcyjno-usługowych.

Rosnące koszty utrzymania zasobów lokalowych skutkują wzrostem wydatków na mieszkanie i zaległości w opłatach na nie[4], o czym piszę w publikacji „Rosną opłaty za mieszkanie” (analiza okresu 2010–2016). Tymczasem realna pomoc mieszkaniowa w formie dodatku w okresie 1996–2016 zmalała około dwukrotnie, jako że wzrost kosztów utrzymania zasobów lokalowych miał około 2 razy wyższy poziom od nominalnego wzrostu średnich wielkości dodatków mieszkaniowych.

Bibliografia

1. Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r. GUS, Warszawa 2017, www.stat.gov.pl
2. Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r. GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl
3. Gospodarka mieszkaniowa w … r. (edycje dla odpowiednich lat). GUS, Warszawa., www.stat.gov.pl
4. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkaniowych w 1996 r. GUS, Warszawa 1997
5. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkaniowych w 1998 r. GUS, Warszawa 1999
6. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkaniowych w 2003 r. GUS, Warszawa 2004
7. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkaniowych w 2006 r. GUS, Warszawa 2007, www.stat.gov.pl
8. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2008 r. GUS, Warszawa 2009, www.stat.gov.pl
9. Gorczyca M.: Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 1998 r. „Administrator” 2000 nr 1
10. Gorczyca M.: Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 2000 r. „Administrator” 2002 nr 1
11. Gorczyca M.: Rosną koszty utrzymania zasobów lokalowych. „Administrator” 2005 nr 2.
12. Gorczyca M.: Koszty i przychody na utrzymanie lokali mieszkalnych w 2006 r. „Administrator” 2008 nr 1
13. Gorczyca M.: Rosną koszty utrzymania mieszkań. „Administrator” 2010 nr 1
14. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 r. w przekroju regionów i struktury własności. ZRSM RP, Warszawa 2012
15. Gorczyca M.: Co piąta złotówka na mieszkanie „Domy Spółdzielcze” 2013 nr 11
16. Budżety gospodarstw domowych w 2016 r. GUS, Warszawa 2017
17. Budżety gospodarstw domowych w … r. GUS, Warszawa
18. Gorczyca M., Drozd-Jaśniewicz I.: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 roku w przekroju regionów i struktury własności. ZRSM RP, Warszawa 2014
19. Gorczyca M.: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 roku – w przekroju regionów i struktury własności (maszynopis wykonany na zlecenie ZRSM RP), Warszawa 2012

Czytaj też: Wydatki na mieszkanie w budżetach gospodarstw domowych >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[czynsz, opłaty za mieszkanie, zasoby lokalowe, utrzymanie zasobów lokalowych, koszty eksploatacji mieszkania, koszty konserwacji, koszty remontów, koszty zarządu, koszty administracyjno-biurowe]

Przypisy:

[4] W 2016 r. ponad ¼ użytkowników mieszkań zalegała z opłatami za nie [1]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie

Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10823|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10400|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl