CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Koszty utrzymania zasobów lokalowych

Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych
Koszty utrzymania zasobów lokalowych
Koszty utrzymania zasobów lokalowych
Fot. archiwum redakcji AiMN
Ciąg dalszy artykułu...

Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych

Wysokość kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych w przeliczeniu na 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej (dalej: pu) w różnych grupach ich dysponentów stanowi spektakularną egzemplifikację ich znaczącego zróżnicowania (por. Tab. 2.).

Owo zróżnicowanie w dominancie determinuje charakter własności zasobów oraz gospodarność zarządzających nimi. Stąd np. wyjątkowo niski (wręcz najniższy) poziom jednostkowych kosztów w grupie „innych podmiotów”. Z kolei, niski poziom tych kosztów we wspólnotach mieszkaniowych wynika z tego, że użytkownicy mieszkań sami wnoszą opłaty za użytkowanie wieczyste, stąd nie obciążają one kosztu jednostkowego 1 m2 powierzchni użytkowej.

Najwyższy jednostkowy koszt utrzymania występuje w zasobach gminnych. Ma on o kilkanaście procent wyższy poziom niż w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu Państwa i zakładów pracy. Relatywnie wysoki poziom omawianego wskaźnika w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego (dalej: TBS) jest następstwem tego, że wliczana jest do kosztów odpowiednia rata kredytu mieszkaniowego.

Tabela 2. Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi w 2016 r. – według ich dysponentów (w zł na 1 m2 pu); źródło: [1]; uwaga, niepełne zbilansowanie występuje w źródle
Tabela 2. Jednostkowe koszty utrzymania zasobów lokalowych w budynkach z lokalami mieszkalnymi w 2016 r. – według ich dysponentów (w zł na 1 m2 pu); źródło: [1]; uwaga, niepełne zbilansowanie występuje w źródle

korzystnie niskim poziomie kosztu utrzymania zasobów lokalowych – w przeliczeniu na 1 m2 pu – znacząco waży wysokość udziału w nich kosztów zarządu i administracyjno-biurowych we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych, około 2,5-krotnie niższa od występującego w zasobach TBS-ów i gmin. W innych elementach składowych jednostkowego kosztu utrzymania zasobów lokalowych różnice mają mniejszy, choć znaczący poziom.

Na poziom jednostkowego kosztu utrzymania, podobnie jak na jego wysokość ogółem, wpływa – między innymi – stopień kumulacji w danym roku robót z zakresu konserwacji i remontów. Stąd bardzo wysoki udział ich w 2016 r. w zasobach lokalowych gmin, w porównaniu ze wspólnotami mieszkaniowymi i spółdzielniami mieszkaniowymi. I w tym zakresie pozytywnie wyróżnia się gospodarność zarządzających spółdzielniami mieszkaniowymi.

Zmiany struktury i poziomu kosztów utrzymania zasobów lokalowych

Zestawione w Tab. 3a i Tab. 3b ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów w latach 1996–2016, (zestawione dla porównania na przestrzeni 20-lecia) odniesiono do 3 najważniejszych ich dysponentów, dla których dostępne są dane w tym przedziale czasowym. Wskazują one na znaczące zmiany w ich strukturze, a przede wszystkim na ich dynamiczny wzrost.

Tabela 3a. Ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych – według ich dysponentów (miesiąc grudzień); źródło: obliczenia na podstawie danych GUS: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w … r. GUS, Warszawa
Tabela 3a. Ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych – według ich dysponentów (miesiąc grudzień); źródło: obliczenia na podstawie danych GUS: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w … r. GUS, Warszawa
Tabela 3b. Ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych – według ich dysponentów (miesiąc grudzień); źródło: obliczenia na podstawie danych GUS: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w … r. GUS, Warszawa
Tabela 3b. Ważniejsze dane o kosztach utrzymania zasobów lokalowych – według ich dysponentów (miesiąc grudzień); źródło: obliczenia na podstawie danych GUS: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w … r. GUS, Warszawa

Zmiany w strukturze kosztów mogą być spowodowane ich konwersją, a przesunięcia poszczególnych pozycji kalkulacyjnych wynikać mogą nie tylko z przyczyn obiektywnych (np. zmiany systemu ogrzewania, ocieplania budynków, procesu ich zużywania), ale także z różnic w księgowaniu kosztów. Nie bez znaczenia jest wzrost powszechności mieszkaniowych liczników zużycia wody, c.o. i c.w., co skutkuje racjonalnością zużycia mediów, w wyniku likwidacji ich depersonifikacji.

Przedstawiając w ogólnym zarysie zmiany poziomu kosztów, ograniczono się do jednostkowego miernika, jakim jest 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu. Wskaźnik ten miał we wszystkich latach okresu 1996–2016 mocno zróżnicowany poziom, tak w ujęciu ogólnym, jak również w odniesieniu do jego kalkulacyjnych składników. Jego dynamika w latach 1996–2016 wyniosła w zasobach lokalowych (1996 = 100,0):

  • gmin: 198,2,
  • spółdzielni mieszkaniowych: 214,8,
  • wspólnot mieszkaniowych: 164,5.

Przedstawiając dynamikę jednostkowego kosztu utrzymania zasobów lokalowych w ujęciu średniorocznego wzrostu otrzymamy następującą dynamikę w omawianym 20-leciu 1996–2016 (w%) dla zasobów:

  • gmin: 3,5,
  • spółdzielni mieszkaniowych: 3,9,
  • wspólnot mieszkaniowych: 2,5.

Syntetyczny wskaźnik dynamiki jednostkowego kosztu utrzymania zasobów mieszkaniowych, z zastrzeżeniem pewnej niedokładności, wynikającej choćby z faktu, że np. dla wspólnot mieszkaniowych nie uwzględnia on opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, uiszczanych oddzielnie przez użytkowników lokali, to i tak okaże się, że to właśnie ten dysponent (wspólnoty) miał najniższą dynamikę kosztów. Z kolei spółdzielnie mieszkaniowe, które odnotowały najwyższą dynamikę kosztów mieszkaniowych, ich wzrost zawdzięczały kosztom i opłatom niezależnym od nich.

Koszty utrzymania a opłaty za mieszkanie

Rosnące koszty utrzymania zasobów lokalowych znalazły odzwierciedlenie w wysokości obciążeń ich użytkowników, które aktualnie stanowią około 20% wydatków gospodarstw domowych. Odnotować należy, że „opomiarowanie” nośników mediów licznikami mieszkaniowymi, które spowodowało racjonalizację ich zużycia, nie przyniosło spodziewanych efektów w postaci obniżenia opłat. Uwolnienie cen opłat za nie, w warunkach w dominancie monopolistycznego charakteru dostaw wody, c.o. i c.w., sprawiło, że nie mogło być inaczej. Tutaj odnotować należy fakt, iż dostawcy tych mediów, nastawieni na zaspokojenie maksymalnego zapotrzebowania na nie, mają wysoki poziom kosztów stałych, niezależnych od rzeczywistego popytu na ich usługi. Stąd rosnące koszty, wobec niewykorzystanych mocy produkcyjno-usługowych.

Rosnące koszty utrzymania zasobów lokalowych skutkują wzrostem wydatków na mieszkanie i zaległości w opłatach na nie[4], o czym piszę w publikacji „Rosną opłaty za mieszkanie” (analiza okresu 2010–2016). Tymczasem realna pomoc mieszkaniowa w formie dodatku w okresie 1996–2016 zmalała około dwukrotnie, jako że wzrost kosztów utrzymania zasobów lokalowych miał około 2 razy wyższy poziom od nominalnego wzrostu średnich wielkości dodatków mieszkaniowych.

Bibliografia

1. Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r. GUS, Warszawa 2017, www.stat.gov.pl
2. Gospodarka mieszkaniowa w 2016 r. GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl
3. Gospodarka mieszkaniowa w … r. (edycje dla odpowiednich lat). GUS, Warszawa., www.stat.gov.pl
4. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkaniowych w 1996 r. GUS, Warszawa 1997
5. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkaniowych w 1998 r. GUS, Warszawa 1999
6. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkaniowych w 2003 r. GUS, Warszawa 2004
7. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych i użytkowych w budynkach mieszkaniowych w 2006 r. GUS, Warszawa 2007, www.stat.gov.pl
8. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2008 r. GUS, Warszawa 2009, www.stat.gov.pl
9. Gorczyca M.: Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 1998 r. „Administrator” 2000 nr 1
10. Gorczyca M.: Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 2000 r. „Administrator” 2002 nr 1
11. Gorczyca M.: Rosną koszty utrzymania zasobów lokalowych. „Administrator” 2005 nr 2.
12. Gorczyca M.: Koszty i przychody na utrzymanie lokali mieszkalnych w 2006 r. „Administrator” 2008 nr 1
13. Gorczyca M.: Rosną koszty utrzymania mieszkań. „Administrator” 2010 nr 1
14. Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 r. w przekroju regionów i struktury własności. ZRSM RP, Warszawa 2012
15. Gorczyca M.: Co piąta złotówka na mieszkanie „Domy Spółdzielcze” 2013 nr 11
16. Budżety gospodarstw domowych w 2016 r. GUS, Warszawa 2017
17. Budżety gospodarstw domowych w … r. GUS, Warszawa
18. Gorczyca M., Drozd-Jaśniewicz I.: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w 2012 roku w przekroju regionów i struktury własności. ZRSM RP, Warszawa 2014
19. Gorczyca M.: Koszty utrzymania zasobów lokalowych w Polsce w 2010 roku – w przekroju regionów i struktury własności (maszynopis wykonany na zlecenie ZRSM RP), Warszawa 2012

Czytaj też: Wydatki na mieszkanie w budżetach gospodarstw domowych >>>

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[czynsz, opłaty za mieszkanie, zasoby lokalowe, utrzymanie zasobów lokalowych, koszty eksploatacji mieszkania, koszty konserwacji, koszty remontów, koszty zarządu, koszty administracyjno-biurowe]

Przypisy:

[4] W 2016 r. ponad ¼ użytkowników mieszkań zalegała z opłatami za nie [1]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12223|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11564|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl