CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Upadłość konsumencka – uprawnienia procesowe wspólnoty mieszkaniowej

Upadłość konsumencka – uprawnienia procesowe wspólnoty mieszkaniowej
Upadłość konsumencka – uprawnienia procesowe wspólnoty mieszkaniowej
Rys. redakcja AiMN

Regulacje związane z postępowaniem upadłościowym reguluje Prawo upadłościowe, a uczestnikiem takiego postępowania może być także wspólnota mieszkaniowa – jako wierzyciel właściciela lokalu, który nie regulował zobowiązań z tytułu kosztów zarządu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali (UWL) właściciel jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Udział w tych kosztach w zależności od posiadanego udziału może być znaczny. Właścicielem lokalu może być osoba prawna lub fizyczna. Brak regulowania na bieżąco powołanych należności może wynikać z zaistnienia niewypłacalności takiej osoby. Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą prowadzić działalność gospodarczą, będąc jednocześnie właścicielami lokali. Do utraty płynności finansowej może dojść także po stronie takich podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Powołana ustawa zawiera regulacje związane z postępowaniem upadłościowym dotyczącym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podmioty takie w znacznej części stanowią grono właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na tytułowe uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej jako wierzyciela w tzw. upadłości konsumenckiej.

Znowelizowane ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.[2] przepisy tytułu V części pierwszej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tj. art. 4911–23 p. up. (tzw. upadłość konsumencka), doprowadziły do znacznego zwiększenia postanowień o ogłoszeniu upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podmiotów określonych w art. 8 i 9 p. up. na skutek zliberalizowania przesłanek uzasadniających uwzględnienie wniosków składanych przez takie osoby.

Wraz z powyższą zmianą dokonano także nowelizacji art. 2 p. up. poprzez dodanie postanowienia, że postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Regulacja ta zmienia cele postępowania w porównaniu do postępowania upadłościowego prowadzonego wobec niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Prawa wierzycieli traktowane są więc drugorzędnie, będą oni zaspokajani „jeśli jest to możliwe” w przedmiotowych i czasowych ramach postępowania. Skoro postępowanie „należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego”, ustawa wprowadza dyrektywę udzielania wsparcia dłużnikowi przez organy postępowania[3], które w swoich działaniach mają dążyć do zrealizowania tego celu.

Uprawnienia procesowe wierzyciela

Pozycja prawna wierzyciela w tzw. upadłości konsumenckiej i jego uprawnienia procesowe w tym postępowaniu determinowane są zatem głównym jego celem, który jak widać jest sprzeczny z interesem aktywnych wierzycieli, pragnących uzyskać zaspokojenie swoich praw majątkowych z majątku upadłego. Nie oznacza to oczywiście konieczności umorzenia zobowiązań upadłego w znacznej części, czy nawet całości. Uwzględniając jednak samą przesłankę ogłoszenia upadłości, tj. niewypłacalność dłużnika, wierzyciel już na samym początku postępowania upadłościowego stoi przed perspektywą niezaspokojenia części, a nawet całości swojej wierzytelności. Stąd istotne jest w jaki sposób w toku tegoż postępowania może on zadbać o to, aby jego interesy majątkowe zostały zaspokojone.

Uprawnienia procesowe wierzycieli w toku upadłości konsumenckiej należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 4912 ust. 1–3, który stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule przepisy o postępowaniu upadłościowym stosuje się odpowiednio, z tym że przepisów art. 13, art. 21, art. 22a, art. 25, art. 32 ust. 5, art. 36, art. 38, art. 38a, art. 40, art. 74, art. 163, art. 164, art. 307 ust. 1 i art. 361 nie stosuje się. Postępowanie upadłościowe w sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem art. 8 i art. 9.

Ograniczając się do uprawnień procesowych wierzycieli w upadłości konsumenckiej należy wskazać na te uprawnienia, które mają zabezpieczyć interes wierzyciela przed umorzeniem przynajmniej części jego wierzytelności.

Postępowanie upadłościowe wg modelu mieszanego

W związku z brakiem posiadania przez upadłego w rozważanym postępowaniu przymiotu przedsiębiorcy, uprawnienie do jego wszczęcia zostało przyznane generalnie dłużnikowi, natomiast uprawnienie wierzyciela zostało w tym przypadku znacznie ograniczone w aspekcie podmiotowym i czasowym. Zgodnie z powołanym już art. 4911 ust. 2 wierzyciel uprawnienie to posiada tylko wobec podmiotów określonych w art. 8 ust. 1 i 2 i art. 9 p. up.

Zgodnie z pierwszym z nich wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych. Poza tym, w myśl art. 9, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.

W obu przypadkach są to zatem postępowania upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych, które na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela nie prowadzą już działalności gospodarczej, gdy stan trwa nie dłużej niż rok. Po przekroczeniu tego terminu wierzyciel traci więc uprawnienie do wszczęcia postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej, co nie pozbawia go możliwości prowadzenia egzekucji syngularnej na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego zgodnie np. z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

W doktrynie taki model postępowania upadłościowego określony jest mianem modelu mieszanego[4] obok postępowania wszczynanego na zasadach ogólnych przez dłużnika. Postępowanie upadłościowe w modelu mieszanym jest prowadzone według reguł właściwych dla upadłości konsumenckiej. W tym przypadku ustawa wprowadza jednak szereg odmienności i wyłączeń, których istota nie jest jednolita.

Czytaj też: Hipoteka wystarczy do ogłoszenia upadłości >>>

Ograniczyć należy się do regulacji, które mają znaczenie dla oceny uprawnień wierzyciela – inicjatora postępowania upadłościowego. Część bowiem odmienności spowodowana jest specyfiką sytuacji procesowej wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 4912 ust. 5).

Wobec wierzyciela, a więc także wspólnoty mieszkaniowej, wszczynającego postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej nie znajdują zastosowania tzw. negatywne przesłanki, nakazujące w przypadku wniosku dłużnika oddalić go. Do wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez wierzyciela nie stosuje się art. 4914 ust. 2–4 (art. 4914 ust. 5).

W przypadku modelu mieszanego (art. 8–9) zarówno przesłanki negatywne, jak i pozytywne nie mają zastosowania. Literalnie poza zakresem wyłączenia pozostaje ust. 1 omawianego przepisu, a więc sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W takim wypadku właściwa pozostawałaby egzekucja syngularna bez możliwości oddłużenia.

Kolejną konsekwencją skorzystania przez wierzyciela z możliwości wszczęcia postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej jest wyłączenie stosowania art. 49110 ust. 1–3. Stanowią one, że sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego. Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości. Wyłączenie możliwości umorzenia postępowania upadłościowego na tych podstawach wynika z tego, że osoba wobec, której ogłoszono upadłość nie może doprowadzić do zakończenia wobec niej postępowania sprowadzającego się do zaspokojenia inicjatora postępowania. Upadły nie może do tego skutku doprowadzić także poprzez własne zaniechania w zakresie realizacji, jakie ciążą na nim gdy sam składa wniosek o ogłoszenie swojej upadłości.

(...)

Przypisy:

[1] DzU z 2017 r., poz. 2344 ze zm.
[2]
Dz U z 2014 r., poz. 1306
[3]
A.J. Witosz Prawo upadłościowe, Komentarz, LEX, komentarz do art. 491 1 p.up.
[4]
A.J. Witosz op. cit.

W artykule:

• Uprawnienia procesowe wierzyciela
• Postępowanie upadłościowe wg modelu mieszanego
• Zaspokojenie wierzyciela
• Plan spłaty wierzycieli

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[upadłość konsumencka, uprawnienia procesowe wierzyciela, wspólnota mieszkaniowa, postępowanie upadłościowe, zaspokojenie wierzyciela, kodeks cywilny, plan spłaty wierzycieli, wniosek o umorzenie, wniosek wierzyciela]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do treści portalu - 398,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do treści portalu - 219,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do treści portalu - 131,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 164,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 23,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 298,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Darmowy dostęp na 30 dni - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś 30 dniowy dostęp, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą).
Regulamin korzystania z portalu Administrator24.info - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18228|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11451|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11020|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl