CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Upadłość konsumencka – uprawnienia procesowe wspólnoty mieszkaniowej

Upadłość konsumencka – uprawnienia procesowe wspólnoty mieszkaniowej
Upadłość konsumencka – uprawnienia procesowe wspólnoty mieszkaniowej
Rys. redakcja AiMN

Regulacje związane z postępowaniem upadłościowym reguluje Prawo upadłościowe, a uczestnikiem takiego postępowania może być także wspólnota mieszkaniowa – jako wierzyciel właściciela lokalu, który nie regulował zobowiązań z tytułu kosztów zarządu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali (UWL) właściciel jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Udział w tych kosztach w zależności od posiadanego udziału może być znaczny. Właścicielem lokalu może być osoba prawna lub fizyczna. Brak regulowania na bieżąco powołanych należności może wynikać z zaistnienia niewypłacalności takiej osoby. Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą prowadzić działalność gospodarczą, będąc jednocześnie właścicielami lokali. Do utraty płynności finansowej może dojść także po stronie takich podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Powołana ustawa zawiera regulacje związane z postępowaniem upadłościowym dotyczącym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podmioty takie w znacznej części stanowią grono właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na tytułowe uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej jako wierzyciela w tzw. upadłości konsumenckiej.

Znowelizowane ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.[2] przepisy tytułu V części pierwszej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tj. art. 4911–23 p. up. (tzw. upadłość konsumencka), doprowadziły do znacznego zwiększenia postanowień o ogłoszeniu upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podmiotów określonych w art. 8 i 9 p. up. na skutek zliberalizowania przesłanek uzasadniających uwzględnienie wniosków składanych przez takie osoby.

Wraz z powyższą zmianą dokonano także nowelizacji art. 2 p. up. poprzez dodanie postanowienia, że postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Regulacja ta zmienia cele postępowania w porównaniu do postępowania upadłościowego prowadzonego wobec niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Prawa wierzycieli traktowane są więc drugorzędnie, będą oni zaspokajani „jeśli jest to możliwe” w przedmiotowych i czasowych ramach postępowania. Skoro postępowanie „należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego”, ustawa wprowadza dyrektywę udzielania wsparcia dłużnikowi przez organy postępowania[3], które w swoich działaniach mają dążyć do zrealizowania tego celu.

Uprawnienia procesowe wierzyciela

Pozycja prawna wierzyciela w tzw. upadłości konsumenckiej i jego uprawnienia procesowe w tym postępowaniu determinowane są zatem głównym jego celem, który jak widać jest sprzeczny z interesem aktywnych wierzycieli, pragnących uzyskać zaspokojenie swoich praw majątkowych z majątku upadłego. Nie oznacza to oczywiście konieczności umorzenia zobowiązań upadłego w znacznej części, czy nawet całości. Uwzględniając jednak samą przesłankę ogłoszenia upadłości, tj. niewypłacalność dłużnika, wierzyciel już na samym początku postępowania upadłościowego stoi przed perspektywą niezaspokojenia części, a nawet całości swojej wierzytelności. Stąd istotne jest w jaki sposób w toku tegoż postępowania może on zadbać o to, aby jego interesy majątkowe zostały zaspokojone.

Uprawnienia procesowe wierzycieli w toku upadłości konsumenckiej należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 4912 ust. 1–3, który stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule przepisy o postępowaniu upadłościowym stosuje się odpowiednio, z tym że przepisów art. 13, art. 21, art. 22a, art. 25, art. 32 ust. 5, art. 36, art. 38, art. 38a, art. 40, art. 74, art. 163, art. 164, art. 307 ust. 1 i art. 361 nie stosuje się. Postępowanie upadłościowe w sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem art. 8 i art. 9.

Ograniczając się do uprawnień procesowych wierzycieli w upadłości konsumenckiej należy wskazać na te uprawnienia, które mają zabezpieczyć interes wierzyciela przed umorzeniem przynajmniej części jego wierzytelności.

Postępowanie upadłościowe wg modelu mieszanego

W związku z brakiem posiadania przez upadłego w rozważanym postępowaniu przymiotu przedsiębiorcy, uprawnienie do jego wszczęcia zostało przyznane generalnie dłużnikowi, natomiast uprawnienie wierzyciela zostało w tym przypadku znacznie ograniczone w aspekcie podmiotowym i czasowym. Zgodnie z powołanym już art. 4911 ust. 2 wierzyciel uprawnienie to posiada tylko wobec podmiotów określonych w art. 8 ust. 1 i 2 i art. 9 p. up.

Zgodnie z pierwszym z nich wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych. Poza tym, w myśl art. 9, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.

W obu przypadkach są to zatem postępowania upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych, które na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela nie prowadzą już działalności gospodarczej, gdy stan trwa nie dłużej niż rok. Po przekroczeniu tego terminu wierzyciel traci więc uprawnienie do wszczęcia postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej, co nie pozbawia go możliwości prowadzenia egzekucji syngularnej na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego zgodnie np. z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

W doktrynie taki model postępowania upadłościowego określony jest mianem modelu mieszanego[4] obok postępowania wszczynanego na zasadach ogólnych przez dłużnika. Postępowanie upadłościowe w modelu mieszanym jest prowadzone według reguł właściwych dla upadłości konsumenckiej. W tym przypadku ustawa wprowadza jednak szereg odmienności i wyłączeń, których istota nie jest jednolita.

Czytaj też: Hipoteka wystarczy do ogłoszenia upadłości >>>

Ograniczyć należy się do regulacji, które mają znaczenie dla oceny uprawnień wierzyciela – inicjatora postępowania upadłościowego. Część bowiem odmienności spowodowana jest specyfiką sytuacji procesowej wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 4912 ust. 5).

Wobec wierzyciela, a więc także wspólnoty mieszkaniowej, wszczynającego postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej nie znajdują zastosowania tzw. negatywne przesłanki, nakazujące w przypadku wniosku dłużnika oddalić go. Do wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez wierzyciela nie stosuje się art. 4914 ust. 2–4 (art. 4914 ust. 5).

W przypadku modelu mieszanego (art. 8–9) zarówno przesłanki negatywne, jak i pozytywne nie mają zastosowania. Literalnie poza zakresem wyłączenia pozostaje ust. 1 omawianego przepisu, a więc sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W takim wypadku właściwa pozostawałaby egzekucja syngularna bez możliwości oddłużenia.

Kolejną konsekwencją skorzystania przez wierzyciela z możliwości wszczęcia postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej jest wyłączenie stosowania art. 49110 ust. 1–3. Stanowią one, że sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego. Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości. Wyłączenie możliwości umorzenia postępowania upadłościowego na tych podstawach wynika z tego, że osoba wobec, której ogłoszono upadłość nie może doprowadzić do zakończenia wobec niej postępowania sprowadzającego się do zaspokojenia inicjatora postępowania. Upadły nie może do tego skutku doprowadzić także poprzez własne zaniechania w zakresie realizacji, jakie ciążą na nim gdy sam składa wniosek o ogłoszenie swojej upadłości.

(...)

Przypisy:

[1] DzU z 2017 r., poz. 2344 ze zm.
[2]
Dz U z 2014 r., poz. 1306
[3]
A.J. Witosz Prawo upadłościowe, Komentarz, LEX, komentarz do art. 491 1 p.up.
[4]
A.J. Witosz op. cit.

W artykule:

• Uprawnienia procesowe wierzyciela
• Postępowanie upadłościowe wg modelu mieszanego
• Zaspokojenie wierzyciela
• Plan spłaty wierzycieli

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[upadłość konsumencka, uprawnienia procesowe wierzyciela, wspólnota mieszkaniowa, postępowanie upadłościowe, zaspokojenie wierzyciela, kodeks cywilny, plan spłaty wierzycieli, wniosek o umorzenie, wniosek wierzyciela]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do treści portalu - 398,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do treści portalu - 219,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do treści portalu - 131,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 164,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 23,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 298,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Darmowy dostęp na 30 dni - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś 30 dniowy dostęp, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą).
Regulamin korzystania z portalu Administrator24.info - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

niższa cena gazu urządzenia grzewcze
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17695|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11043|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10623|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl