• Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
  • Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?
  • Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca
  • Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni mieszkaniowych
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej....

26.06.2020
Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna; rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019; regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli; rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?

10.06.2020
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18.02.2020 r., rozstrzygnął, iż organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe i objętej użytkowaniem wieczystym, które to użytkowanie wieczyste z dniem 1...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca

25.05.2020
Wspólnoty czy administracje, wobec rosnących kosztów stacjonarnej ochrony fizycznej, decydują się na przejście osiedla na całkowity bądź częściowy zdalny monitoring wizyjny. Często są zaskakiwane dużym rozstrzałem cenowym ofert składanych przez firmy ochroniarskie. Różnice...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni...

Konieczność przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Upadłość konsumencka – uprawnienia procesowe wspólnoty mieszkaniowej

Upadłość konsumencka – uprawnienia procesowe wspólnoty mieszkaniowej
Upadłość konsumencka – uprawnienia procesowe wspólnoty mieszkaniowej
Rys. redakcja AiMN

Regulacje związane z postępowaniem upadłościowym reguluje Prawo upadłościowe, a uczestnikiem takiego postępowania może być także wspólnota mieszkaniowa – jako wierzyciel właściciela lokalu, który nie regulował zobowiązań z tytułu kosztów zarządu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali (UWL) właściciel jest obowiązany uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Udział w tych kosztach w zależności od posiadanego udziału może być znaczny. Właścicielem lokalu może być osoba prawna lub fizyczna. Brak regulowania na bieżąco powołanych należności może wynikać z zaistnienia niewypłacalności takiej osoby. Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne mogą prowadzić działalność gospodarczą, będąc jednocześnie właścicielami lokali. Do utraty płynności finansowej może dojść także po stronie takich podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Powołana ustawa zawiera regulacje związane z postępowaniem upadłościowym dotyczącym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podmioty takie w znacznej części stanowią grono właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową. Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na tytułowe uprawnienia wspólnoty mieszkaniowej jako wierzyciela w tzw. upadłości konsumenckiej.

Znowelizowane ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r.[2] przepisy tytułu V części pierwszej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tj. art. 4911–23 p. up. (tzw. upadłość konsumencka), doprowadziły do znacznego zwiększenia postanowień o ogłoszeniu upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz podmiotów określonych w art. 8 i 9 p. up. na skutek zliberalizowania przesłanek uzasadniających uwzględnienie wniosków składanych przez takie osoby.

Wraz z powyższą zmianą dokonano także nowelizacji art. 2 p. up. poprzez dodanie postanowienia, że postępowanie uregulowane ustawą wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Regulacja ta zmienia cele postępowania w porównaniu do postępowania upadłościowego prowadzonego wobec niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Prawa wierzycieli traktowane są więc drugorzędnie, będą oni zaspokajani „jeśli jest to możliwe” w przedmiotowych i czasowych ramach postępowania. Skoro postępowanie „należy prowadzić tak, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego”, ustawa wprowadza dyrektywę udzielania wsparcia dłużnikowi przez organy postępowania[3], które w swoich działaniach mają dążyć do zrealizowania tego celu.

Uprawnienia procesowe wierzyciela

Pozycja prawna wierzyciela w tzw. upadłości konsumenckiej i jego uprawnienia procesowe w tym postępowaniu determinowane są zatem głównym jego celem, który jak widać jest sprzeczny z interesem aktywnych wierzycieli, pragnących uzyskać zaspokojenie swoich praw majątkowych z majątku upadłego. Nie oznacza to oczywiście konieczności umorzenia zobowiązań upadłego w znacznej części, czy nawet całości. Uwzględniając jednak samą przesłankę ogłoszenia upadłości, tj. niewypłacalność dłużnika, wierzyciel już na samym początku postępowania upadłościowego stoi przed perspektywą niezaspokojenia części, a nawet całości swojej wierzytelności. Stąd istotne jest w jaki sposób w toku tegoż postępowania może on zadbać o to, aby jego interesy majątkowe zostały zaspokojone.

Uprawnienia procesowe wierzycieli w toku upadłości konsumenckiej należy rozpatrywać z uwzględnieniem art. 4912 ust. 1–3, który stanowi, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule przepisy o postępowaniu upadłościowym stosuje się odpowiednio, z tym że przepisów art. 13, art. 21, art. 22a, art. 25, art. 32 ust. 5, art. 36, art. 38, art. 38a, art. 40, art. 74, art. 163, art. 164, art. 307 ust. 1 i art. 361 nie stosuje się. Postępowanie upadłościowe w sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu prowadzi się także wtedy, gdy dłużnik ma tylko jednego wierzyciela. Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić dłużnik, z uwzględnieniem art. 8 i art. 9.

Ograniczając się do uprawnień procesowych wierzycieli w upadłości konsumenckiej należy wskazać na te uprawnienia, które mają zabezpieczyć interes wierzyciela przed umorzeniem przynajmniej części jego wierzytelności.

Postępowanie upadłościowe wg modelu mieszanego

W związku z brakiem posiadania przez upadłego w rozważanym postępowaniu przymiotu przedsiębiorcy, uprawnienie do jego wszczęcia zostało przyznane generalnie dłużnikowi, natomiast uprawnienie wierzyciela zostało w tym przypadku znacznie ograniczone w aspekcie podmiotowym i czasowym. Zgodnie z powołanym już art. 4911 ust. 2 wierzyciel uprawnienie to posiada tylko wobec podmiotów określonych w art. 8 ust. 1 i 2 i art. 9 p. up.

Zgodnie z pierwszym z nich wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które przestały być wspólnikami osobowych spółek handlowych. Poza tym, w myśl art. 9, wierzyciel może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej, która faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet wówczas gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok. Postępowanie toczy się według przepisów tytułu V części trzeciej.

W obu przypadkach są to zatem postępowania upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych, które na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela nie prowadzą już działalności gospodarczej, gdy stan trwa nie dłużej niż rok. Po przekroczeniu tego terminu wierzyciel traci więc uprawnienie do wszczęcia postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej, co nie pozbawia go możliwości prowadzenia egzekucji syngularnej na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego zgodnie np. z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

W doktrynie taki model postępowania upadłościowego określony jest mianem modelu mieszanego[4] obok postępowania wszczynanego na zasadach ogólnych przez dłużnika. Postępowanie upadłościowe w modelu mieszanym jest prowadzone według reguł właściwych dla upadłości konsumenckiej. W tym przypadku ustawa wprowadza jednak szereg odmienności i wyłączeń, których istota nie jest jednolita.

Czytaj też: Hipoteka wystarczy do ogłoszenia upadłości >>>

Ograniczyć należy się do regulacji, które mają znaczenie dla oceny uprawnień wierzyciela – inicjatora postępowania upadłościowego. Część bowiem odmienności spowodowana jest specyfiką sytuacji procesowej wierzyciela składającego wniosek o ogłoszenie upadłości (art. 4912 ust. 5).

Wobec wierzyciela, a więc także wspólnoty mieszkaniowej, wszczynającego postępowanie w przedmiocie upadłości konsumenckiej nie znajdują zastosowania tzw. negatywne przesłanki, nakazujące w przypadku wniosku dłużnika oddalić go. Do wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego przez wierzyciela nie stosuje się art. 4914 ust. 2–4 (art. 4914 ust. 5).

W przypadku modelu mieszanego (art. 8–9) zarówno przesłanki negatywne, jak i pozytywne nie mają zastosowania. Literalnie poza zakresem wyłączenia pozostaje ust. 1 omawianego przepisu, a więc sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. W takim wypadku właściwa pozostawałaby egzekucja syngularna bez możliwości oddłużenia.

Kolejną konsekwencją skorzystania przez wierzyciela z możliwości wszczęcia postępowania w przedmiocie upadłości konsumenckiej jest wyłączenie stosowania art. 49110 ust. 1–3. Stanowią one, że sąd umarza postępowanie na wniosek upadłego. Jeżeli upadły nie wskaże lub nie wyda syndykowi całego majątku, niezbędnych dokumentów lub w inny sposób nie wykonuje ciążących na nim obowiązków, sąd, z urzędu albo na wniosek syndyka lub wierzyciela, po wysłuchaniu upadłego, syndyka, a w razie potrzeby także wierzycieli, umarza postępowanie, chyba że uchybienie przez upadłego ciążącym na nim obowiązkom nie jest istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy podstawa do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ujawni się po ogłoszeniu upadłości. Wyłączenie możliwości umorzenia postępowania upadłościowego na tych podstawach wynika z tego, że osoba wobec, której ogłoszono upadłość nie może doprowadzić do zakończenia wobec niej postępowania sprowadzającego się do zaspokojenia inicjatora postępowania. Upadły nie może do tego skutku doprowadzić także poprzez własne zaniechania w zakresie realizacji, jakie ciążą na nim gdy sam składa wniosek o ogłoszenie swojej upadłości.

(...)

Przypisy:

[1] DzU z 2017 r., poz. 2344 ze zm.
[2]
Dz U z 2014 r., poz. 1306
[3]
A.J. Witosz Prawo upadłościowe, Komentarz, LEX, komentarz do art. 491 1 p.up.
[4]
A.J. Witosz op. cit.

W artykule:

• Uprawnienia procesowe wierzyciela
• Postępowanie upadłościowe wg modelu mieszanego
• Zaspokojenie wierzyciela
• Plan spłaty wierzycieli

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[upadłość konsumencka, uprawnienia procesowe wierzyciela, wspólnota mieszkaniowa, postępowanie upadłościowe, zaspokojenie wierzyciela, kodeks cywilny, plan spłaty wierzycieli, wniosek o umorzenie, wniosek wierzyciela]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do treści portalu - 398,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do treści portalu - 219,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do treści portalu - 131,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 164,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 23,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 298,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Darmowy dostęp na 30 dni - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś 30 dniowy dostęp, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą).
Regulamin korzystania z portalu Administrator24.info - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19189|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12553|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11709|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl