CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Co może zaskoczyć podatnika?

Eugenia Śleszyńska  |  25.01.2019  |  1
Rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8
Rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8
fot. Pixabay

Prawo podatkowe co do konstytucyjnej zasady nie może działać wstecz, ale bywa, że przepisy podatkowe zaskakują podatników, ponieważ są podejmowane w ostatniej chwili. Sytuacja taka dotyczy także zmian w treści i zasadach składanych PIT za rok 2018, w tym PIT-8C i PIT-11.

Przypomnijmy, że rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8C, które według cytowanego przepisu mają zastosowanie także do PIT-ów składanych za rok 2018.

Sprawdź szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali

PIT-8C – nowe zasady

PIT-8C jest obecnie informacją o wartości dochodów z kapitałów pieniężnych; chodzi o dochody z giełdy, o dochody ze zbycia udziałów i praw, jak też o dochody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach, spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (część D informacji PIT-8C). Dodatkowo, składający PIT-8C jest obowiązany wykazać w części E informacje o wysokości przychodów niewykazywanych w części poprzedniej, tj. o przychodach z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, „tylko, co do których nie jest w stanie określić czy podlegają czy nie opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. (DzU poz. 195, ze zm.)”.

Obecna nazwa PIT-8C to informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, sporządzana na podstawie art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-8C przekazuje się do końca stycznia do urzędu skarbowego po roku podatkowym, a do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – przekazuje również podatnikowi. PIT-8C przekazuje się do urzędu skarbowego w formie elektronicznej (podstawowa forma), natomiast egzemplarz PIT-8C przekazywany podatnikowi, może mieć formę zarówno elektroniczną, jak i postać wydruku (może to być e-mail).

PIT-11 – jakie obowiązują nowe zasady?

PIT -11 stanowi za rok 2018 obecnie informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzaną w związku z przepisami art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Składający PIT-11 to płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Zakres informacji PIT-11 obejmuje dochody podatników, osób fizycznych, w tym umów o dzieło, umów zlecenia, z praw autorskich, oraz innych źródeł.

O jakie „inne źródła” chodzi? 

Przypomnijmy: w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) wymienione zostały różne źródła przychodów podatników – osób fizycznych, w tym pochodzące z tzw. innych źródeł, które z powodu braku ich ustawowej definicji wyjaśnia orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Wyjaśnienie zakresu tego pojęcia i stosowania tego przepisu odnajdziemy w art. 20 ust. 1 UPDOF, który do „przychodów z innych źródeł” zalicza różne wypłaty dokonywane na rzecz osób fizycznych, stanowiące dla nich przysporzenie korzyści ekonomicznych, w tym nieznajdujące pokrycia w innych źródłach.

Przykład:

  1. Zwrot uzyskanej bez podstawy prawnej majątkowej korzyści na podstawie art. 405 KC (bezpodstawne wzbogacenie) nie stanowi po stronie osoby otrzymującej ten zwrot przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.[1]
  2. Zwrot środków za lokal sprzedany przez spółdzielnię na przetargu jest dla byłego jej członka przychodem z innych źródeł.[2]
  3. Do przychodów z innych źródeł takie przysporzenia ekonomiczne, jak:
  • umorzenie należności głównej lub odsetkowej, dłużnikowi – osobie fizycznej, w tym właścicielowi lokalu,
  • inne świadczenia związane z uznaniem kwotami bądź świadczenia nieodpłatne dokonane na rzecz osoby fizycznej.

4. Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty jest w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF przychodem z innych źródeł, co wywołuje również skutki dla wspólnoty mieszkaniowej w związku z art. 42a UPDOF.

Często osoby fizyczne, które uzyskały jakieś przysporzenia mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że uzyskały korzyść podatkową, czyli przychód innych źródeł.

Interesujące w tej sprawie orzeczenie wydał WSA we Wrocławiu (w wyroku z dnia 28 lutego 2018 r., I SA/Wr 1223/17), które wyjaśnia, że dłużnik usatysfakcjonowany z sytuacji, gdy jego zobowiązanie wobec wierzyciela uległo przedawnieniu, jednak uzyskuje korzyść podatkową w związku z przepisami art. 9 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeczytaj również: Limit zwolnienia od VAT a transakcje związane z nieruchomościami

W wyroku wrocławskiego sądu wyjaśniono:

1. Użyte w art. 20 ust. 1 UPDOF sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co powoduje, że do tej kategorii przychodów można zaliczyć również inne przychody niż te, których przykłady wymienione zostały w niniejszym przepisie.

2. Przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF, w przypadku przedawnienia zobowiązania powstaje z momentem upływu terminu przedawnienia. Nie sposób w tym zakresie poszukiwać innej chwili powstania przychodu niż ta, która wynika z obowiązujących przepisów prawa (termin przedawnienia). Przedawnione zobowiązanie staje się bowiem zobowiązaniem naturalnym, którego wierzyciel nie będzie mógł wyegzekwować pod przymusem.

3. Upływ terminu przedawnienia eliminuje po stronie dłużnika obowiązek wykonania świadczenia wzajemnego. Podstawą powstania przychodu jest zatem brak konieczności świadczenia na rzecz wierzyciela w związku z upływem czasu, skutkującym przedawnieniem zobowiązania.

4. Okoliczność, iż dłużnik po upływie terminu przedawnienia może dobrowolnie wykonać przedawnione zobowiązanie, nie ma znaczenia dla oceny, czy ta przedawniona należność stanowi przychód. Nie ma również znaczenia, że korzyść dłużnika nie ma charakteru trwałego, gdyż po przedawnieniu zobowiązania, może je dobrowolnie wykonać. Przedmiotową korzyść ocenia się według kryteriów ustawy podatkowej, a nie według przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli zaś chodzi o porównanie sytuacji dłużnika, któremu dług został umorzony z sytuacją dłużnika, którego dług uległ przedawnieniu to należy wskazać, że ich sytuacja jest tożsama. W obydwu przypadkach, po stronie dłużnika brak jest obowiązku uregulowania należności.

Obecnie, informacje o takich m.in. przychodach/dochodach podatników – osób fizycznych muszą być ujęte w PIT-11, ponieważ zakres jego został rozszerzony o treść zawartą do tej pory w informacji PIT-8C; tym samym PIT-11 stał się obecnie kompleksową informacją podatkową zawierającą dane o:

  • przychodach, które wypłacane są przez płatników, czyli osoby odpowiedzialne za obliczenie, pobór i wpłatę zaliczek na podatek oraz
  • przychodach wypłacanych przez inne podmioty, które nie pełnią roli płatników a jedynie przekazują wynagrodzenie; chodzi o osoby fizyczne, prawne i jednostki niemające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, które wypłat dokonują bez pomniejszania wynagrodzenia o zaliczki na podatek.

PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia w formie elektronicznej (podstawowa forma); egzemplarz przekazywany podatnikowi może mieć formę zarówno elektroniczną, jak i postać wydruku (może to być e-mail) przekazywaną w terminie do końca lutego.

[1] por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 marca 2017 r., II FSK 164/15
[2]
wyrok WSA w Gliwicach z 5 lipca 2016 r., I SA/Gl 64/16

[podatki, PIT, wynagrodzenie, zmiany w prawie, podatnik, deklaracje podatkowe]

Komentarze

(1)
hydki | 28.01.2019, 08:42
Jeszcze trochę to żeby wypełnić pit trzeba będzie przejść szkolenie :)
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejZanieczyszczenia występujące w wodzie instalacyjnej, często o charakterze ferromagnetycznym mogą powodować następujące problemy: nieprawidłowe działanie automatycznych odpowietrzników... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

W czym może pomóc izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży
Dowiedz się, ile kosztuje izolacja stropów piwnic i garaży?

Ciepło i zawór ciepła Ocieplanie garażów i piwnic
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Odpowiednia izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży pomoże zmniejszyć przede wszystkim zużycie ciepła. Jest również jedynym sposobem, by uporać się z zimną podłogą w pomieszczeniu nad piwnicą... Chcę wiedzieć, ile to kosztuje»


Układy dystrybucji wody użytkowej i grzewczej »

Dystrybucja wodyMają za zadanie dostarczyć wodę i energię do budynków w sposób bezpieczny i optymalny. Ich jakość decyduje w dużej mierze o jakości całej instalacji (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami ?

Wymiana rur w budynkuJak rzetelnie, uczciwie i przejrzyście prowadzić powierzone sprawy? Komu je przekazać i z kim współpracować przy... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Jak bezinwazyjnie i skutecznie osuszyć mury budynku?
Jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom tam gdzie brak sieci ciepła systemowego i gazu ziemnego? »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Jest kilka sposobów zwalczania wilgoci. Metoda osuszania zawilgoconych murów musi m.in. uwzględniać ich grubość oraz rodzaj materiału, z którego powstały.... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
3/2019

Aktualny numer:

Administrator 3/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Zaskarżanie uchwał
  • - RODO w mieszkalnictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10019|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl