CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co może zaskoczyć podatnika?

Eugenia Śleszyńska  |  25.01.2019  |  1
Rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8
Rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8
fot. Pixabay

Prawo podatkowe co do konstytucyjnej zasady nie może działać wstecz, ale bywa, że przepisy podatkowe zaskakują podatników, ponieważ są podejmowane w ostatniej chwili. Sytuacja taka dotyczy także zmian w treści i zasadach składanych PIT za rok 2018, w tym PIT-8C i PIT-11.

Przypomnijmy, że rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8C, które według cytowanego przepisu mają zastosowanie także do PIT-ów składanych za rok 2018.

Sprawdź szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali

PIT-8C – nowe zasady

PIT-8C jest obecnie informacją o wartości dochodów z kapitałów pieniężnych; chodzi o dochody z giełdy, o dochody ze zbycia udziałów i praw, jak też o dochody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach, spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (część D informacji PIT-8C). Dodatkowo, składający PIT-8C jest obowiązany wykazać w części E informacje o wysokości przychodów niewykazywanych w części poprzedniej, tj. o przychodach z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, „tylko, co do których nie jest w stanie określić czy podlegają czy nie opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. (DzU poz. 195, ze zm.)”.

Obecna nazwa PIT-8C to informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, sporządzana na podstawie art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-8C przekazuje się do końca stycznia do urzędu skarbowego po roku podatkowym, a do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – przekazuje również podatnikowi. PIT-8C przekazuje się do urzędu skarbowego w formie elektronicznej (podstawowa forma), natomiast egzemplarz PIT-8C przekazywany podatnikowi, może mieć formę zarówno elektroniczną, jak i postać wydruku (może to być e-mail).

PIT-11 – jakie obowiązują nowe zasady?

PIT -11 stanowi za rok 2018 obecnie informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzaną w związku z przepisami art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Składający PIT-11 to płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Zakres informacji PIT-11 obejmuje dochody podatników, osób fizycznych, w tym umów o dzieło, umów zlecenia, z praw autorskich, oraz innych źródeł.

O jakie „inne źródła” chodzi? 

Przypomnijmy: w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) wymienione zostały różne źródła przychodów podatników – osób fizycznych, w tym pochodzące z tzw. innych źródeł, które z powodu braku ich ustawowej definicji wyjaśnia orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Wyjaśnienie zakresu tego pojęcia i stosowania tego przepisu odnajdziemy w art. 20 ust. 1 UPDOF, który do „przychodów z innych źródeł” zalicza różne wypłaty dokonywane na rzecz osób fizycznych, stanowiące dla nich przysporzenie korzyści ekonomicznych, w tym nieznajdujące pokrycia w innych źródłach.

Przykład:

  1. Zwrot uzyskanej bez podstawy prawnej majątkowej korzyści na podstawie art. 405 KC (bezpodstawne wzbogacenie) nie stanowi po stronie osoby otrzymującej ten zwrot przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.[1]
  2. Zwrot środków za lokal sprzedany przez spółdzielnię na przetargu jest dla byłego jej członka przychodem z innych źródeł.[2]
  3. Do przychodów z innych źródeł takie przysporzenia ekonomiczne, jak:
  • umorzenie należności głównej lub odsetkowej, dłużnikowi – osobie fizycznej, w tym właścicielowi lokalu,
  • inne świadczenia związane z uznaniem kwotami bądź świadczenia nieodpłatne dokonane na rzecz osoby fizycznej.

4. Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty jest w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF przychodem z innych źródeł, co wywołuje również skutki dla wspólnoty mieszkaniowej w związku z art. 42a UPDOF.

Często osoby fizyczne, które uzyskały jakieś przysporzenia mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że uzyskały korzyść podatkową, czyli przychód innych źródeł.

Interesujące w tej sprawie orzeczenie wydał WSA we Wrocławiu (w wyroku z dnia 28 lutego 2018 r., I SA/Wr 1223/17), które wyjaśnia, że dłużnik usatysfakcjonowany z sytuacji, gdy jego zobowiązanie wobec wierzyciela uległo przedawnieniu, jednak uzyskuje korzyść podatkową w związku z przepisami art. 9 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeczytaj również: Limit zwolnienia od VAT a transakcje związane z nieruchomościami

W wyroku wrocławskiego sądu wyjaśniono:

1. Użyte w art. 20 ust. 1 UPDOF sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co powoduje, że do tej kategorii przychodów można zaliczyć również inne przychody niż te, których przykłady wymienione zostały w niniejszym przepisie.

2. Przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF, w przypadku przedawnienia zobowiązania powstaje z momentem upływu terminu przedawnienia. Nie sposób w tym zakresie poszukiwać innej chwili powstania przychodu niż ta, która wynika z obowiązujących przepisów prawa (termin przedawnienia). Przedawnione zobowiązanie staje się bowiem zobowiązaniem naturalnym, którego wierzyciel nie będzie mógł wyegzekwować pod przymusem.

3. Upływ terminu przedawnienia eliminuje po stronie dłużnika obowiązek wykonania świadczenia wzajemnego. Podstawą powstania przychodu jest zatem brak konieczności świadczenia na rzecz wierzyciela w związku z upływem czasu, skutkującym przedawnieniem zobowiązania.

4. Okoliczność, iż dłużnik po upływie terminu przedawnienia może dobrowolnie wykonać przedawnione zobowiązanie, nie ma znaczenia dla oceny, czy ta przedawniona należność stanowi przychód. Nie ma również znaczenia, że korzyść dłużnika nie ma charakteru trwałego, gdyż po przedawnieniu zobowiązania, może je dobrowolnie wykonać. Przedmiotową korzyść ocenia się według kryteriów ustawy podatkowej, a nie według przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli zaś chodzi o porównanie sytuacji dłużnika, któremu dług został umorzony z sytuacją dłużnika, którego dług uległ przedawnieniu to należy wskazać, że ich sytuacja jest tożsama. W obydwu przypadkach, po stronie dłużnika brak jest obowiązku uregulowania należności.

Obecnie, informacje o takich m.in. przychodach/dochodach podatników – osób fizycznych muszą być ujęte w PIT-11, ponieważ zakres jego został rozszerzony o treść zawartą do tej pory w informacji PIT-8C; tym samym PIT-11 stał się obecnie kompleksową informacją podatkową zawierającą dane o:

  • przychodach, które wypłacane są przez płatników, czyli osoby odpowiedzialne za obliczenie, pobór i wpłatę zaliczek na podatek oraz
  • przychodach wypłacanych przez inne podmioty, które nie pełnią roli płatników a jedynie przekazują wynagrodzenie; chodzi o osoby fizyczne, prawne i jednostki niemające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, które wypłat dokonują bez pomniejszania wynagrodzenia o zaliczki na podatek.

PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia w formie elektronicznej (podstawowa forma); egzemplarz przekazywany podatnikowi może mieć formę zarówno elektroniczną, jak i postać wydruku (może to być e-mail) przekazywaną w terminie do końca lutego.

[1] por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 marca 2017 r., II FSK 164/15
[2]
wyrok WSA w Gliwicach z 5 lipca 2016 r., I SA/Gl 64/16

[podatki, PIT, wynagrodzenie, zmiany w prawie, podatnik, deklaracje podatkowe]

Komentarze

(1)
hydki | 28.01.2019, 08:42
Jeszcze trochę to żeby wypełnić pit trzeba będzie przejść szkolenie :)
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
5/2019

Aktualny numer:

Administrator 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Kiedy nieważna bonifikata?
  • - Sprawozdanie finansowe wspólnoty
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10292|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl