• Zużycie nieruchomości a wysokość podatku od nieruchomości
 • Kim zastąpić czujnego sąsiada?
 • Czy trzeba zwracać zadatek gdy nie doszło do realizacji umowy przedwstępnej?
 • [Raport] Zdalny monitoring wizyjny osiedli – jakie są korzyści
 • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (finanse)

Zużycie nieruchomości a wysokość podatku od nieruchomości

10.06.2020
Artykuł 4 ust. 1 pkt 3 UPOL jednoznacznie stanowi, że przy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przyjmuje się wartość budowli niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, czyli – co do zasady – w kolejnych latach wartość tych budowli nie zmienia się – także w roku,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Czy trzeba zwracać zadatek gdy nie doszło do realizacji umowy przedwstępnej?

10.06.2020
Jedynie powód odpowiada za to, że nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, bo nie miał prawa do technologii koniecznej do budowy punktu opadów, zatem słusznie wręczony zadatek powinien zatrzymać pozwany – orzekł Sąd Najwyższy.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

[Raport] Zdalny monitoring wizyjny osiedli – jakie są korzyści

18.05.2020
Jak pogodzić rosnące minimalne stawki godzinowe ze zrozumiałymi oczekiwaniami finansowymi firm ochroniarskich, gdzie koszty pracownicze stanowią nawet ponad 90 proc. ich wynagrodzenia? Jest na to prosty i tani sposób, doceniony już w prestiżowym konkursie Think Big.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Co może zaskoczyć podatnika?

Eugenia Śleszyńska  |  25.01.2019  |  1
Rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8
Rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8
fot. Pixabay

Prawo podatkowe co do konstytucyjnej zasady nie może działać wstecz, ale bywa, że przepisy podatkowe zaskakują podatników, ponieważ są podejmowane w ostatniej chwili. Sytuacja taka dotyczy także zmian w treści i zasadach składanych PIT za rok 2018, w tym PIT-8C i PIT-11.

Przypomnijmy, że rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8C, które według cytowanego przepisu mają zastosowanie także do PIT-ów składanych za rok 2018.

Sprawdź szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali

PIT-8C – nowe zasady

PIT-8C jest obecnie informacją o wartości dochodów z kapitałów pieniężnych; chodzi o dochody z giełdy, o dochody ze zbycia udziałów i praw, jak też o dochody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach, spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (część D informacji PIT-8C). Dodatkowo, składający PIT-8C jest obowiązany wykazać w części E informacje o wysokości przychodów niewykazywanych w części poprzedniej, tj. o przychodach z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, „tylko, co do których nie jest w stanie określić czy podlegają czy nie opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. (DzU poz. 195, ze zm.)”.

Obecna nazwa PIT-8C to informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, sporządzana na podstawie art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-8C przekazuje się do końca stycznia do urzędu skarbowego po roku podatkowym, a do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – przekazuje również podatnikowi. PIT-8C przekazuje się do urzędu skarbowego w formie elektronicznej (podstawowa forma), natomiast egzemplarz PIT-8C przekazywany podatnikowi, może mieć formę zarówno elektroniczną, jak i postać wydruku (może to być e-mail).

PIT-11 – jakie obowiązują nowe zasady?

PIT -11 stanowi za rok 2018 obecnie informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzaną w związku z przepisami art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Składający PIT-11 to płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Zakres informacji PIT-11 obejmuje dochody podatników, osób fizycznych, w tym umów o dzieło, umów zlecenia, z praw autorskich, oraz innych źródeł.

O jakie „inne źródła” chodzi? 

Przypomnijmy: w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) wymienione zostały różne źródła przychodów podatników – osób fizycznych, w tym pochodzące z tzw. innych źródeł, które z powodu braku ich ustawowej definicji wyjaśnia orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Wyjaśnienie zakresu tego pojęcia i stosowania tego przepisu odnajdziemy w art. 20 ust. 1 UPDOF, który do „przychodów z innych źródeł” zalicza różne wypłaty dokonywane na rzecz osób fizycznych, stanowiące dla nich przysporzenie korzyści ekonomicznych, w tym nieznajdujące pokrycia w innych źródłach.

Przykład:

 1. Zwrot uzyskanej bez podstawy prawnej majątkowej korzyści na podstawie art. 405 KC (bezpodstawne wzbogacenie) nie stanowi po stronie osoby otrzymującej ten zwrot przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.[1]
 2. Zwrot środków za lokal sprzedany przez spółdzielnię na przetargu jest dla byłego jej członka przychodem z innych źródeł.[2]
 3. Do przychodów z innych źródeł takie przysporzenia ekonomiczne, jak:
 • umorzenie należności głównej lub odsetkowej, dłużnikowi – osobie fizycznej, w tym właścicielowi lokalu,
 • inne świadczenia związane z uznaniem kwotami bądź świadczenia nieodpłatne dokonane na rzecz osoby fizycznej.

4. Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty jest w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF przychodem z innych źródeł, co wywołuje również skutki dla wspólnoty mieszkaniowej w związku z art. 42a UPDOF.

Często osoby fizyczne, które uzyskały jakieś przysporzenia mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że uzyskały korzyść podatkową, czyli przychód innych źródeł.

Interesujące w tej sprawie orzeczenie wydał WSA we Wrocławiu (w wyroku z dnia 28 lutego 2018 r., I SA/Wr 1223/17), które wyjaśnia, że dłużnik usatysfakcjonowany z sytuacji, gdy jego zobowiązanie wobec wierzyciela uległo przedawnieniu, jednak uzyskuje korzyść podatkową w związku z przepisami art. 9 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeczytaj również: Limit zwolnienia od VAT a transakcje związane z nieruchomościami

W wyroku wrocławskiego sądu wyjaśniono:

1. Użyte w art. 20 ust. 1 UPDOF sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co powoduje, że do tej kategorii przychodów można zaliczyć również inne przychody niż te, których przykłady wymienione zostały w niniejszym przepisie.

2. Przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF, w przypadku przedawnienia zobowiązania powstaje z momentem upływu terminu przedawnienia. Nie sposób w tym zakresie poszukiwać innej chwili powstania przychodu niż ta, która wynika z obowiązujących przepisów prawa (termin przedawnienia). Przedawnione zobowiązanie staje się bowiem zobowiązaniem naturalnym, którego wierzyciel nie będzie mógł wyegzekwować pod przymusem.

3. Upływ terminu przedawnienia eliminuje po stronie dłużnika obowiązek wykonania świadczenia wzajemnego. Podstawą powstania przychodu jest zatem brak konieczności świadczenia na rzecz wierzyciela w związku z upływem czasu, skutkującym przedawnieniem zobowiązania.

4. Okoliczność, iż dłużnik po upływie terminu przedawnienia może dobrowolnie wykonać przedawnione zobowiązanie, nie ma znaczenia dla oceny, czy ta przedawniona należność stanowi przychód. Nie ma również znaczenia, że korzyść dłużnika nie ma charakteru trwałego, gdyż po przedawnieniu zobowiązania, może je dobrowolnie wykonać. Przedmiotową korzyść ocenia się według kryteriów ustawy podatkowej, a nie według przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli zaś chodzi o porównanie sytuacji dłużnika, któremu dług został umorzony z sytuacją dłużnika, którego dług uległ przedawnieniu to należy wskazać, że ich sytuacja jest tożsama. W obydwu przypadkach, po stronie dłużnika brak jest obowiązku uregulowania należności.

Obecnie, informacje o takich m.in. przychodach/dochodach podatników – osób fizycznych muszą być ujęte w PIT-11, ponieważ zakres jego został rozszerzony o treść zawartą do tej pory w informacji PIT-8C; tym samym PIT-11 stał się obecnie kompleksową informacją podatkową zawierającą dane o:

 • przychodach, które wypłacane są przez płatników, czyli osoby odpowiedzialne za obliczenie, pobór i wpłatę zaliczek na podatek oraz
 • przychodach wypłacanych przez inne podmioty, które nie pełnią roli płatników a jedynie przekazują wynagrodzenie; chodzi o osoby fizyczne, prawne i jednostki niemające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, które wypłat dokonują bez pomniejszania wynagrodzenia o zaliczki na podatek.

PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia w formie elektronicznej (podstawowa forma); egzemplarz przekazywany podatnikowi może mieć formę zarówno elektroniczną, jak i postać wydruku (może to być e-mail) przekazywaną w terminie do końca lutego.

[1] por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 marca 2017 r., II FSK 164/15
[2]
wyrok WSA w Gliwicach z 5 lipca 2016 r., I SA/Gl 64/16

[podatki, PIT, wynagrodzenie, zmiany w prawie, podatnik, deklaracje podatkowe]

Komentarze

(1)
hydki | 28.01.2019, 08:42
Jeszcze trochę to żeby wypełnić pit trzeba będzie przejść szkolenie :)
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12605|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11737|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl