CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co może zaskoczyć podatnika?

Eugenia Śleszyńska  |  25.01.2019  |  1
Rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8
Rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8
fot. Pixabay

Prawo podatkowe co do konstytucyjnej zasady nie może działać wstecz, ale bywa, że przepisy podatkowe zaskakują podatników, ponieważ są podejmowane w ostatniej chwili. Sytuacja taka dotyczy także zmian w treści i zasadach składanych PIT za rok 2018, w tym PIT-8C i PIT-11.

Przypomnijmy, że rozporządzeniem MF z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów deklaracji wprowadzono do stosowania przez podatników nowe wzory PIT-11 oraz PIT-8C, które według cytowanego przepisu mają zastosowanie także do PIT-ów składanych za rok 2018.

Sprawdź szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali

PIT-8C – nowe zasady

PIT-8C jest obecnie informacją o wartości dochodów z kapitałów pieniężnych; chodzi o dochody z giełdy, o dochody ze zbycia udziałów i praw, jak też o dochody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach, spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (część D informacji PIT-8C). Dodatkowo, składający PIT-8C jest obowiązany wykazać w części E informacje o wysokości przychodów niewykazywanych w części poprzedniej, tj. o przychodach z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, „tylko, co do których nie jest w stanie określić czy podlegają czy nie opodatkowaniu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. (DzU poz. 195, ze zm.)”.

Obecna nazwa PIT-8C to informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, sporządzana na podstawie art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

PIT-8C przekazuje się do końca stycznia do urzędu skarbowego po roku podatkowym, a do końca lutego roku następującego po roku podatkowym – przekazuje również podatnikowi. PIT-8C przekazuje się do urzędu skarbowego w formie elektronicznej (podstawowa forma), natomiast egzemplarz PIT-8C przekazywany podatnikowi, może mieć formę zarówno elektroniczną, jak i postać wydruku (może to być e-mail).

PIT-11 – jakie obowiązują nowe zasady?

PIT -11 stanowi za rok 2018 obecnie informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, sporządzaną w związku z przepisami art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1, art. 42e ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Składający PIT-11 to płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także niebędący płatnikami: rolnicy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Zakres informacji PIT-11 obejmuje dochody podatników, osób fizycznych, w tym umów o dzieło, umów zlecenia, z praw autorskich, oraz innych źródeł.

O jakie „inne źródła” chodzi? 

Przypomnijmy: w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (UPDOF) wymienione zostały różne źródła przychodów podatników – osób fizycznych, w tym pochodzące z tzw. innych źródeł, które z powodu braku ich ustawowej definicji wyjaśnia orzecznictwo i interpretacje podatkowe.

Wyjaśnienie zakresu tego pojęcia i stosowania tego przepisu odnajdziemy w art. 20 ust. 1 UPDOF, który do „przychodów z innych źródeł” zalicza różne wypłaty dokonywane na rzecz osób fizycznych, stanowiące dla nich przysporzenie korzyści ekonomicznych, w tym nieznajdujące pokrycia w innych źródłach.

Przykład:

  1. Zwrot uzyskanej bez podstawy prawnej majątkowej korzyści na podstawie art. 405 KC (bezpodstawne wzbogacenie) nie stanowi po stronie osoby otrzymującej ten zwrot przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 11 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.[1]
  2. Zwrot środków za lokal sprzedany przez spółdzielnię na przetargu jest dla byłego jej członka przychodem z innych źródeł.[2]
  3. Do przychodów z innych źródeł takie przysporzenia ekonomiczne, jak:
  • umorzenie należności głównej lub odsetkowej, dłużnikowi – osobie fizycznej, w tym właścicielowi lokalu,
  • inne świadczenia związane z uznaniem kwotami bądź świadczenia nieodpłatne dokonane na rzecz osoby fizycznej.

4. Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty jest w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF przychodem z innych źródeł, co wywołuje również skutki dla wspólnoty mieszkaniowej w związku z art. 42a UPDOF.

Często osoby fizyczne, które uzyskały jakieś przysporzenia mogą sobie nie zdawać sprawy z tego, że uzyskały korzyść podatkową, czyli przychód innych źródeł.

Interesujące w tej sprawie orzeczenie wydał WSA we Wrocławiu (w wyroku z dnia 28 lutego 2018 r., I SA/Wr 1223/17), które wyjaśnia, że dłużnik usatysfakcjonowany z sytuacji, gdy jego zobowiązanie wobec wierzyciela uległo przedawnieniu, jednak uzyskuje korzyść podatkową w związku z przepisami art. 9 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przeczytaj również: Limit zwolnienia od VAT a transakcje związane z nieruchomościami

W wyroku wrocławskiego sądu wyjaśniono:

1. Użyte w art. 20 ust. 1 UPDOF sformułowanie „w szczególności” świadczy o tym, że katalog przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty, co powoduje, że do tej kategorii przychodów można zaliczyć również inne przychody niż te, których przykłady wymienione zostały w niniejszym przepisie.

2. Przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 UPDOF, w przypadku przedawnienia zobowiązania powstaje z momentem upływu terminu przedawnienia. Nie sposób w tym zakresie poszukiwać innej chwili powstania przychodu niż ta, która wynika z obowiązujących przepisów prawa (termin przedawnienia). Przedawnione zobowiązanie staje się bowiem zobowiązaniem naturalnym, którego wierzyciel nie będzie mógł wyegzekwować pod przymusem.

3. Upływ terminu przedawnienia eliminuje po stronie dłużnika obowiązek wykonania świadczenia wzajemnego. Podstawą powstania przychodu jest zatem brak konieczności świadczenia na rzecz wierzyciela w związku z upływem czasu, skutkującym przedawnieniem zobowiązania.

4. Okoliczność, iż dłużnik po upływie terminu przedawnienia może dobrowolnie wykonać przedawnione zobowiązanie, nie ma znaczenia dla oceny, czy ta przedawniona należność stanowi przychód. Nie ma również znaczenia, że korzyść dłużnika nie ma charakteru trwałego, gdyż po przedawnieniu zobowiązania, może je dobrowolnie wykonać. Przedmiotową korzyść ocenia się według kryteriów ustawy podatkowej, a nie według przepisów Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli zaś chodzi o porównanie sytuacji dłużnika, któremu dług został umorzony z sytuacją dłużnika, którego dług uległ przedawnieniu to należy wskazać, że ich sytuacja jest tożsama. W obydwu przypadkach, po stronie dłużnika brak jest obowiązku uregulowania należności.

Obecnie, informacje o takich m.in. przychodach/dochodach podatników – osób fizycznych muszą być ujęte w PIT-11, ponieważ zakres jego został rozszerzony o treść zawartą do tej pory w informacji PIT-8C; tym samym PIT-11 stał się obecnie kompleksową informacją podatkową zawierającą dane o:

  • przychodach, które wypłacane są przez płatników, czyli osoby odpowiedzialne za obliczenie, pobór i wpłatę zaliczek na podatek oraz
  • przychodach wypłacanych przez inne podmioty, które nie pełnią roli płatników a jedynie przekazują wynagrodzenie; chodzi o osoby fizyczne, prawne i jednostki niemające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, które wypłat dokonują bez pomniejszania wynagrodzenia o zaliczki na podatek.

PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia w formie elektronicznej (podstawowa forma); egzemplarz przekazywany podatnikowi może mieć formę zarówno elektroniczną, jak i postać wydruku (może to być e-mail) przekazywaną w terminie do końca lutego.

[1] por. wyrok NSA w Warszawie z dnia 2 marca 2017 r., II FSK 164/15
[2]
wyrok WSA w Gliwicach z 5 lipca 2016 r., I SA/Gl 64/16

[podatki, PIT, wynagrodzenie, zmiany w prawie, podatnik, deklaracje podatkowe]

Komentarze

(1)
hydki | 28.01.2019, 08:42
Jeszcze trochę to żeby wypełnić pit trzeba będzie przejść szkolenie :)
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10804|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10379|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl