CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wstrzymanie wykonania nakazu rozbiórki wiaty śmietnikowej

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 1-2/2019  |  26.02.2019
Skoro lokalizacja wiaty naruszała obowiązujące przepisy techniczno-budowlane i związane z tym prawne interesy osób trzecich, jej rozbiórka była jak najbardziej uzasadniona.
Skoro lokalizacja wiaty naruszała obowiązujące przepisy techniczno-budowlane i związane z tym prawne interesy osób trzecich, jej rozbiórka była jak najbardziej uzasadniona.

W postanowieniu z dnia 14.11.2018 r.[1], Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd, że samo tylko powołanie się na skutki finansowe nakazu rozbiórki modułowej altany śmietnikowej nie stanowi wystarczającej podstawy do uwzględnienia złożonego przez stronę wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji organu nadzoru budowlanego, którą orzeczono przedmiotową rozbiórkę.

Po przeprowadzeniu kontroli, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) ustalił, iż na placu o nawierzchni brukowej posadowiona została altana śmietnikowa modułowa o konstrukcji metalowej z przykryciem z płyt z tworzywa sztucznego. Ściany konstrukcji zostały wykonane częściowo z blachy trapezowej, częściowo zaś wykorzystano do tego celu elementy ażurowe z kraty. Jak ustalono, altana zlokalizowana została jednocześnie w odległości ok. 0,40–0,42 m od ogrodzenia najbliższej nieruchomości, 8,30 m od ściany pierwszego z budynków oraz 9,05 m od najbliższej ściany kolejnego budynku. Działka, na której wykonano przedmiotową altanę, zabudowana m.in. trzema budynkami wielorodzinnymi stanowiła z kolei współwłasność osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowej, zarządzającej tą nieruchomością.

Powyższe ustalenia zostały potwierdzone i uszczegółowione podczas przeprowadzonych oględzin. Na podstawie ich wyników, organ nadzoru budowlanego ustalił, iż badana wiata stanowiła nowy obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego[2] (dalej: PB). Na budowę nowej altany śmietnikowej, spełniającej wymogi obowiązujących przepisów o odpadach, spółdzielnia nie uzyskała jednakże zgody właściwego organu administracji. Wobec zaś usytuowania wiaty z naruszeniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych PINB uznał, iż brak było możliwości przeprowadzenia postępowania naprawczego w celu zalegalizowania robót budowlanych i decyzją wydaną w sprawie na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 PB[3], nakazał inwestorowi, tj. spółdzielni mieszkaniowej, rozbiórkę przedmiotowej wiaty wraz z utwardzeniem terenu wykonanym z kostki brukowej.

Czytaj też: Wyznaczenie nowych miejsc postojowych bez pozwolenia na budowę >>>

Odwołanie spółdzielni mieszkaniowej

Od powyższej decyzji spółdzielnia wniosła odwołanie. Rozstrzygnięciu PINB zarzucono m.in., iż wykonanie wiaty śmietnikowej wynikało z konieczności spełnienia przez spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o odpadach[4]. Brak było przy tym możliwości innego jej usytuowania, niż usytuowanie zakwestionowane przez organ nadzoru budowlanego I instancji.

W oparciu o art. 138 §1 pkt 2[5] Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: KPA) i art. 104 KPA[6] oraz na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 2[7] i art. 83 ust. 2[8] w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 PB, organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekł nakaz spółdzielni rozbiórki przedmiotowej wiaty śmietnikowej, w pozostałym zaś zakresie, tj. w części dotyczącej utwardzenia terenu z kostki brukowej, postępowanie umorzył.

W uzasadnieniu zapadłego rozstrzygnięcia organ podniósł, iż w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, że roboty zrealizowane przez spółdzielnię a polegające na realizacji altany śmietnikowej oraz utwardzeniu terenu pod altanę z kostki brukowej wykonano bez wymaganych pozwoleń i z naruszeniem przepisów techniczno-budowlanych. Pomimo tego, że przedmiotowa altana jako obiekt tzw. „małej architektury” wymieniony w art. 3 pkt 1 i pkt 4c[9] oraz w art. 29 ust. 1 pkt 22[10] PB w dacie jej budowy nie wymagała zarówno uzyskania pozwolenia na budowę, jak też samego tylko zgłoszenia (a więc również i legalizacji), to jednak jej usytuowanie w odległości mniejszej niż 10,00 m naruszało obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[11] (dalej: Rozporządzenie), a dokładniej jego §23[12]. Powyższe zaś wynikało z poczynionych w sprawie ustaleń, które jednoznacznie wskazywały, iż altana znajdowała się w odległości mniejszej niż 10,00 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

[1] II OZ 1103/18

[2] ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) 

[3] zgodnie z którym przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia nakazującego rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części albo doprowadzenie obiektu?ści albo doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego czę?ci, b?d? doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.ści, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

[4] ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2018 r., poz. 992 ze zm.)

[5] zgodnie z art. 138 §1 pkt 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), organ odwoławczy wydaje decyzję, w której uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy, albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części.

[6] zgodnie z którym organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy KPA stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

[7] zgodnie z którym zadania nadzoru budowlanego wykonuje – z zastrzeżeniem jednakże art. 80 ust. 3 i 4 PB – m.in. wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

[8] zgodnie z którym organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

[9] zgodnie z art. 3 pkt 1 PB, pod pojęciem „obiektu budowlanego” należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z kolei, zgodnie z art. 3 pkt 4c PB, obiektem małej architektury są niewielkie obiekty, a w szczególności zaś użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak przykładowo: piaskownice, huśtawki, drabinki lub śmietniki.

[10] zgodnie z którym pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów małej architektury.

[11] t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422 

[12] zgodnie z którym: „1. Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej: 1) 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 2) 3 m – od granicy działki budowlanej; 3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w §40. 2. Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej. 3. W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 4. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie określa się. 5. Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wynosi nie więcej niż 80 m. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

W artykule:

• Odwołanie spółdzielni mieszkaniowej
• Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne
• Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[rozbiórka, Naczelny Sąd Administracyjny, nakaz rozbiórki, altana śmietnikowa, spółdzielnia mieszkaniowa]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do treści portalu - 398,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do treści portalu - 219,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do treści portalu - 131,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 164,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 23,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 298,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Regulamin korzystania z portalu Administrator24.info - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17122|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10679|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10252|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl