CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wstrzymanie wykonania nakazu rozbiórki wiaty śmietnikowej

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 1-2/2019  |  26.02.2019
Skoro lokalizacja wiaty naruszała obowiązujące przepisy techniczno-budowlane i związane z tym prawne interesy osób trzecich, jej rozbiórka była jak najbardziej uzasadniona.
Skoro lokalizacja wiaty naruszała obowiązujące przepisy techniczno-budowlane i związane z tym prawne interesy osób trzecich, jej rozbiórka była jak najbardziej uzasadniona.

W postanowieniu z dnia 14.11.2018 r.[1], Naczelny Sąd Administracyjny podzielił pogląd, że samo tylko powołanie się na skutki finansowe nakazu rozbiórki modułowej altany śmietnikowej nie stanowi wystarczającej podstawy do uwzględnienia złożonego przez stronę wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji organu nadzoru budowlanego, którą orzeczono przedmiotową rozbiórkę.

Po przeprowadzeniu kontroli, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (PINB) ustalił, iż na placu o nawierzchni brukowej posadowiona została altana śmietnikowa modułowa o konstrukcji metalowej z przykryciem z płyt z tworzywa sztucznego. Ściany konstrukcji zostały wykonane częściowo z blachy trapezowej, częściowo zaś wykorzystano do tego celu elementy ażurowe z kraty. Jak ustalono, altana zlokalizowana została jednocześnie w odległości ok. 0,40–0,42 m od ogrodzenia najbliższej nieruchomości, 8,30 m od ściany pierwszego z budynków oraz 9,05 m od najbliższej ściany kolejnego budynku. Działka, na której wykonano przedmiotową altanę, zabudowana m.in. trzema budynkami wielorodzinnymi stanowiła z kolei współwłasność osób fizycznych oraz spółdzielni mieszkaniowej, zarządzającej tą nieruchomością.

Powyższe ustalenia zostały potwierdzone i uszczegółowione podczas przeprowadzonych oględzin. Na podstawie ich wyników, organ nadzoru budowlanego ustalił, iż badana wiata stanowiła nowy obiekt budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego[2] (dalej: PB). Na budowę nowej altany śmietnikowej, spełniającej wymogi obowiązujących przepisów o odpadach, spółdzielnia nie uzyskała jednakże zgody właściwego organu administracji. Wobec zaś usytuowania wiaty z naruszeniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych PINB uznał, iż brak było możliwości przeprowadzenia postępowania naprawczego w celu zalegalizowania robót budowlanych i decyzją wydaną w sprawie na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 PB[3], nakazał inwestorowi, tj. spółdzielni mieszkaniowej, rozbiórkę przedmiotowej wiaty wraz z utwardzeniem terenu wykonanym z kostki brukowej.

Czytaj też: Wyznaczenie nowych miejsc postojowych bez pozwolenia na budowę >>>

Odwołanie spółdzielni mieszkaniowej

Od powyższej decyzji spółdzielnia wniosła odwołanie. Rozstrzygnięciu PINB zarzucono m.in., iż wykonanie wiaty śmietnikowej wynikało z konieczności spełnienia przez spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o odpadach[4]. Brak było przy tym możliwości innego jej usytuowania, niż usytuowanie zakwestionowane przez organ nadzoru budowlanego I instancji.

W oparciu o art. 138 §1 pkt 2[5] Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: KPA) i art. 104 KPA[6] oraz na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 2[7] i art. 83 ust. 2[8] w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 PB, organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję w całości i orzekł nakaz spółdzielni rozbiórki przedmiotowej wiaty śmietnikowej, w pozostałym zaś zakresie, tj. w części dotyczącej utwardzenia terenu z kostki brukowej, postępowanie umorzył.

W uzasadnieniu zapadłego rozstrzygnięcia organ podniósł, iż w wyniku dokonanych czynności kontrolnych stwierdzono, że roboty zrealizowane przez spółdzielnię a polegające na realizacji altany śmietnikowej oraz utwardzeniu terenu pod altanę z kostki brukowej wykonano bez wymaganych pozwoleń i z naruszeniem przepisów techniczno-budowlanych. Pomimo tego, że przedmiotowa altana jako obiekt tzw. „małej architektury” wymieniony w art. 3 pkt 1 i pkt 4c[9] oraz w art. 29 ust. 1 pkt 22[10] PB w dacie jej budowy nie wymagała zarówno uzyskania pozwolenia na budowę, jak też samego tylko zgłoszenia (a więc również i legalizacji), to jednak jej usytuowanie w odległości mniejszej niż 10,00 m naruszało obowiązujące przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[11] (dalej: Rozporządzenie), a dokładniej jego §23[12]. Powyższe zaś wynikało z poczynionych w sprawie ustaleń, które jednoznacznie wskazywały, iż altana znajdowała się w odległości mniejszej niż 10,00 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

[1] II OZ 1103/18

[2] ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) 

[3] zgodnie z którym przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia nakazującego rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części albo doprowadzenie obiektu?ści albo doprowadzenie obiektu budowlanego do stanu poprzedniego, organ nadzoru budowlanego w drodze decyzji nakazuje zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego czę?ci, b?d? doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.ści, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego.

[4] ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. DzU z 2018 r., poz. 992 ze zm.)

[5] zgodnie z art. 138 §1 pkt 2 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), organ odwoławczy wydaje decyzję, w której uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy, albo uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części.

[6] zgodnie z którym organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy KPA stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

[7] zgodnie z którym zadania nadzoru budowlanego wykonuje – z zastrzeżeniem jednakże art. 80 ust. 3 i 4 PB – m.in. wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej.

[8] zgodnie z którym organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

[9] zgodnie z art. 3 pkt 1 PB, pod pojęciem „obiektu budowlanego” należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. Z kolei, zgodnie z art. 3 pkt 4c PB, obiektem małej architektury są niewielkie obiekty, a w szczególności zaś użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak przykładowo: piaskownice, huśtawki, drabinki lub śmietniki.

[10] zgodnie z którym pozwolenia na budowę nie wymaga budowa obiektów małej architektury.

[11] t.j. DzU z 2015 r., poz. 1422 

[12] zgodnie z którym: „1. Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej: 1) 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 2) 3 m – od granicy działki budowlanej; 3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w §40. 2. Zachowanie odległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej. 3. W przypadku przebudowy istniejącej zabudowy odległości, o których mowa w ust. 1, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 4. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie określa się. 5. Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w §22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, wynosi nie więcej niż 80 m. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.

W artykule:

• Odwołanie spółdzielni mieszkaniowej
• Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne
• Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[rozbiórka, Naczelny Sąd Administracyjny, nakaz rozbiórki, altana śmietnikowa, spółdzielnia mieszkaniowa]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do treści portalu - 398,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do treści portalu - 219,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do treści portalu - 131,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 164,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 23,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 298,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Regulamin korzystania z portalu Administrator24.info - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16488|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10159|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl