CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w orzecznictwie?
Użytkowanie wieczyste a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych | Zaliczki na koszty zarządu a VAT | VAT przy sprzedaży gruntu | Kiedy wynajem jest działalnością gospodarczą

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. V).
Paweł Puch  |  21.02.2011  |  1

Użytkowanie wieczyste a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Wadliwy wpis w księdze wieczystej własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie wyklucza istnienia wiary publicznej ksiąg wieczystych co do użytkowania wieczystego tej nieruchomości - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

W przedmiotowej sprawie powodowie wystąpili do sądu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i chcieli być wpisani do księgi wieczystej jako właściciele nieruchomości w miejsce Skarbu Państwa oraz aby sąd wykreślił prawo użytkowania wieczystego wpisanego na rzecz spółdzielni, gdyż użytkowanie wieczyste może być ustanowione tylko na gruntach należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 

Sąd I instancji przyznał im rację. Jednak sąd II instancji zmienił ten wyrok i oddalił powództwo gdyż stwierdził, że spółdzielnia kupiła użytkowanie wieczyste od innego podmiotu, a  w chwili zbywania nie było w księdze wieczystej żadnych wzmianek i ostrzeżeń. Gdy do Sądu Najwyższego trafiła skarga kasacyjna Sąd Najwyższy zauważył, że rozbieżność między wydanymi wyrokami jest wynikiem kontrowersji w doktrynie i orzecznictwie co do tego, czy rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych może chronić nabywcę użytkowania wieczystego w przypadkach wadliwego wpisu w księdze wieczystej jako właściciela Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Problem poddano więc pod ocenę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego. Skład ten wydał uchwałę, w której stwierdził, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowania wieczystego także w razie wadliwego wpisu w księdze wieczystej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela nieruchomości.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15.02.2011 roku sygn. akt III CZP 90/10

 

Zaliczki na koszty zarządu a VAT

Uiszczanie przez członków wspólnoty mieszkaniowej bieżących opłat (zaliczek) na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma zatem podstaw, żeby wspólnota mieszkaniowa wystawiała faktury VAT dokumentujące wpłatę zaliczek, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

W zakresie obciążeń finansowych właściciela lokalu, będącego członkiem wspólnoty wyróżnia się dwie kategorie wydatków, tj. koszty zarządu związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu. Składniki pierwszej kategorii wydatków zostały przykładowo wymienione w art. 14 ustawy o własności lokali jako zasadnicze koszty obciążające właścicieli lokali w ramach wspólnoty. To wyłącznie na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciele, zgodnie z art. 15 ust. 1 tej ustawy uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, których wysokość ustalana jest w drodze uchwały wspólnoty (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). W przypadku wydatków ponoszonych przez właściciela związanych z utrzymaniem jego lokalu  najczęściej chodzić będzie o tzw. media (np. energia cieplna, woda). Zarząd Wspólnoty, w zakresie dostawy mediów do poszczególnych lokali występuje w odmiennej roli, praktycznie jedynie jako pośrednik między dostawcami a odbiorcami.

Środki uiszczone z tytułu wpłat dokonanych przez właścicieli poszczególnych lokali na utrzymanie tych lokali (zapłata za media) nie są zaliczkami w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali. Wspólnota tylko pośredniczy w zakupie mediów i rozliczając ten zakup na poszczególne lokale w rzeczywistości dokonuje odsprzedaży. Taka odsprzedaż mediów właścicielom lokali stanowić będzie przedmiot opodatkowania VAT jako świadczenie usług. W tym też zakresie wystawiane mogą być przez Wspólnotę faktury VAT, dokumentujące świadczenie usług na rzecz właścicieli (refakturowanie zakupionych przez wspólnotę mediów na właściciela).

Uiszczanie przez członków wspólnoty bieżących opłat (zaliczek) na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną nie jest natomiast objęte przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma zatem podstaw, żeby wspólnota mieszkaniowa wystawiała faktury VAT dokumentujące wpłatę zaliczek, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04.02.2011 roku sygn. akt I FSK 217/10

 

VAT  przy sprzedaży gruntu

Dla opodatkowania sprzedaży gruntu podatkiem VAT decydujące znaczenie mają dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, a nie studium zagospodarowania przestrzennego, które nie jest aktem prawa miejscowego i nie może być podstawą do wydania decyzji wobec podatnika - uznał Naczelny Sąd Administracyjny

W przedmiotowej sprawie podatnik sprzedał nieruchomość, która w ewidencji gruntów była oznaczona jako grunt rolny, nie była objęta planem zagospodarowania przestrzennego ani w stosunku do niej nie była wydana decyzja o  warunkach zabudowy. Natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka położona była w terenach mieszkaniowo-usługowych i  w związku z tym fiskus twierdził, że sprzedaż opodatkowana jest podatkiem VAT.

Jednak gdy sprawa trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego ten uznał, że decydujące znaczenie mają dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków, a nie studium zagospodarowania przestrzennego, które nie jest aktem prawa miejscowego i nie może być podstawą do wydania decyzji.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17.01.2011 roku sygn. akt I FPS 8/10

 

Kiedy wynajem jest działalnością gospodarczą

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

Najem 30 mieszkań ze względu na jego rozmiar oraz fakt, że najem wykonywany będzie w sposób zorganizowany i ciągły uznać należy za działalność gospodarczą. Tym samym przychody z przedmiotowego najmu nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest m.in. łączne spełnienie trzech warunków : prowadzenie w celu osiągnięcia dochodu, wykonywanie sposób ciągły i zorganizowany. W przedmiotowej sprawie urząd skarbowy ustalił, że podatnik jest właścicielem budynku z 30 lokalami na wynajem. Najem mieszkań jest prowadzony w sposób ciągły i zorganizowany. Zorganizowany sposób działania oznacza prowadzenie działalności w sposób metodyczny, zaplanowany, systematyczny i uporządkowany, który wiąże się z planowanym charakterem działań i realizacją poszczególnych zamierzeń w sposób ciągły.

Niewątpliwie najem ma zarobkowy charakter, a szeroki zakres najmu (30 mieszkań) wskazuje, że nie może on być prowadzony inaczej niż w sposób zorganizowany i profesjonalny. O zorganizowanym charakterze najmu świadczy konieczność pozyskiwania klienta poprzez udostępnianie informacji o posiadanych lokalach do wynajęcia, podejmowanie środków umożliwiających realizację przedmiotu umowy, zasadach dokonywania płatności za wynajem. Tego rodzaju działania, przy podanej ilości wynajmowanych lokali mieszkalnych, nie mogą mieć ze swej istoty charakteru przypadkowego, incydentalnego. Wymagają one podejmowania szeregu zaplanowanych i przemyślanych działań i czynności.

Zatem najem 30 mieszkań ze względu na jego rozmiar oraz fakt, że najem wykonywany będzie w sposób zorganizowany i ciągły uznać należy zdaniem urzędu skarbowego za działalność gospodarczą. Tym samym przychody z przedmiotowego najmu nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12.01.2011 roku sygn.akt ITPB1/415-991/10/AK

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził dotychczasową linię orzeczniczą przyjmującą, iż spółdzielnia mieszkaniowa nie może być uznana za podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej w... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10676|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10249|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl