CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Publikujemy ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - stan prawny na dzień 16.08.2019 r.
Publikujemy ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - stan prawny na dzień 16.08.2019 r.
Rys. M. Jarosz

Ujednolicony tekst ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (opracowanie na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Dz.U. z dnia 16.07.2018 r., poz. 1360 i późn. zm.) - stan prawny na dzień 16.08.2019 r.

 

SPIS TREŚCI:

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (1 - 14)

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze (15 - 729)
        Księga pierwsza. Proces (15 - 50538)
            Tytuł I. Sąd (15 - 54)
                Dział I. Właściwość sądu. Przepis wstępny (15 - 46)
                    Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (16 - 26)
                        Oddział 1. Podstawy właściwości (16 - 18)
                        Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (19 - 26)

                    Rozdział 2. Właściwość miejscowa (27 - 46)
                        Oddział 1. Właściwość ogólna (27 - 30)
                        Oddział 2. Właściwość przemienna (31 - 371)
                        Oddział 3. Właściwość wyłączna (38 - 42)
                        Oddział 4. Przepisy szczególne (43 - 46)
                Dział II. Skład sądu (47 - 471)
                Dział III. Wyłączenie sędziego (48 - 54)
            Tytuł II. Prokurator (55 - 60)
            Tytuł III. Organizacje pozarządowe (61 - 63)
            Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (631 - 632)
            Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumentów (633 - 634)
            Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów (635 - 635)

            Tytuł IV. Strony (64 - 97)
                Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (64 - 71)
                Dział II. Współuczestnictwo w sporze (72 - 74)
                Dział III. Interwencja główna i uboczna (75 - 83)
                Dział IV. Przypozwanie (84 - 85)
                Dział V. Pełnomocnicy procesowi (86 - 97)

            Tytuł V. Koszty procesu (98 - 124)
                Dział I. Zwrot kosztów procesu (98 - 110)
                Dział II. Pomoc prawna z urzędu (111 - 124)

            Tytuł VI. Postępowanie (125 - 42412)
                Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (125 - 183)
                    Rozdział 1. Pisma procesowe (125 - 1305)
                    Rozdział 2. Doręczenia (131 - 147)
                    Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (148 - 163)
                    Rozdział 4. Terminy (164 - 166)
                    Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (167 - 172)

                    Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (173 - 183)
                Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (1831 - 226)
                    Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (1831 - 186)
                        Oddział 1. Mediacja (1831 - 18315)
                        Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (184 - 186)
                    Rozdział 2. Pozew (187 - 205)

                    Rozdział 3. Rozprawa (206 - 226)
                Dział III. Dowody (227 - 315)
                    Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (227 - 234)
                    Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (235 - 309)
                        Oddział 1. Przepisy ogólne (235 - 243)
                        Oddział 2. Dokumenty (2431 - 257)
                        Oddział 3. Zeznania świadków (258 - 277)

                        Oddział 4. Opinia biegłych (278 - 291)
                        Oddział 5. Oględziny (292 - 298)
                        Oddział 6. Przesłuchanie stron (299 - 304)
                        Oddział 7. Inne środki dowodowe (305 - 309)
                    Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (310 - 315)

                Dział IV. Orzeczenia (316 - 366)
                    Rozdział 1. Wyroki (316 - 353)
                        Oddział 1. Wydanie wyroku (316 - 332)
                        Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (333 - 338)
                        Oddział 3. Wyroki zaoczne (339 - 349)
                        Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (350 - 353)

                    Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (3531 - 3532)
                    Rozdział 2. Postanowienia sądu (354 - 3621)
                    Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (363 - 366)
                Dział V. Środki odwoławcze (367 - 398)
                    Rozdział 1. Apelacja (367 - 391)
                    Rozdział 11. (Uchylony) (392 - 39320)

                    Rozdział 2. Zażalenie (394 - 398)
                Dział Va. Skarga kasacyjna (3981 - 39821)
                Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (39822 - 39823)
                Dział VI. Wznowienie postępowania (399 - 4161)
                Dział VII. (Uchylony) (417 - 424)

                Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (4241 - 42412)
            Tytuł VII. Postępowania odrębne (425 - 50538)
                Dział 1. Postępowanie w sprawach małżeńskich (425 - 452)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (425 - 435)
                    Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (436 - 446)

                    Rozdział 3. Inne sprawy (447 - 452)
                Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (453 - 458)

                Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (459 - 47716)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (459 - 476)
                    Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (477 - 4777)
                    Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (4778 - 47716)

                Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (478 - 47979)
                Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących   przewagę kontraktową (4791 - 47935)
                    Rozdział 1. (Uchylony). (4791 - 47927)
                    Rozdział 2. (Uchylony) (47928 - 47935)

                Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (47936 - 47945)
                Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (47946 - 47956)
                Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (47957 - 47967)
                Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (47968 - 47978)
                Dział IVf. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego (art. 47979 -47988)

                Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (480 - 505)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (480 - 484)
                    Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (4841 - 497)
                    Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (4971 - 505)

                Dział VI. Postępowanie uproszczone (5051 - 50514)
                Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (50515 - 50527a)
                    Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (50515 - 50520)
                    Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (50521 - 50527a)
                Dział VIII. Postępowania elektroniczne (50528 - 50539)
                    Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (50528 - 50539)

        Księga druga. Postępowanie nieprocesowe (506 - 6948)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (506 - 525)
            Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (526 - 6948)
                Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (526 - 5601)
                    Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (526 - 543)
                        Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (526 - 534)
                        Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (535 - 538)
                        Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (539 - 543)

                    Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (544 - 5601)
                        Oddział 1. Przepisy ogólne (544 - 547)
                        Oddział 2. Doradca tymczasowy (548 - 551)
                        Oddział 3. Postępowanie (552 - 5601)

                Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (561 - 605)
                    Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (561 - 5675)
                    Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (568 - 59822)
                        Oddział 1. Przepisy ogólne (568 - 5781)
                        Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (579 - 584)
                        Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (585 - 589)
                        Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (590 - 598)

                        Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (5981 - 59814)
                        Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (59815 - 59822)
                    Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (599 - 605)

                Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (606 - 62613)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (606 - 608)
                    Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (609 - 610)
                    Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (6101 - 6107)
                        Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (6101 - 6105)
                        Oddział 2. Przepadek pojazdów (6106 - 6107)
                    Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (611 - 616)
                    Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (617 - 625)

                    Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (626 - 626)
                    Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (6261 - 62613)

                Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego. Przepisy wstępne (627 - 691)
                    Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza (633 - 639)
                    Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (640 - 645)
                    Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (646 - 654)
                    Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (655 - 660)
                    Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (661 - 663)
                    Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (664 - 665)
                    Rozdział 6a. Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego
                    Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego (666 - 6681)
                    Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (669 - 6792)

                    Rozdział 9. Dział spadku (680 - 689)
                    Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (690 - 691)
                Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (6911 - 6919)
                Dział V. Sprawy depozytowe (692 - 694)
                    Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (692 - 69310)
                    Rozdział 2 Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (69311 - 69317)
                    Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (69318 - 694)
                Dział VI. Postępowanie rejestrowe (6941 - 6948)
        Księga trzecia. Uchylona (695 - 715)

        Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (716 - 729)
    Część druga. Postępowanie zabezpieczające (730 - 757)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (730 - 746)
            Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (747 - 7541)
            Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (755 - 757)

    Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne (758 - 1095)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (758 - 843)
                Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwości i postępowanie w ogólności (758 - 7751)
                Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (776 - 795)
                Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (7951 - 7955)
                Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (7956 - 7958)
                Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (7959 - 7959)
                Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych (79510 - 79511)
                Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych (79512 - 79513)
                Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych (79514 - 79517)
                Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (796 - 817)

                Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (818 - 828)
                Dział V. Ograniczenia egzekucji (829 - 839)

                Dział VI. Powództwo przeciwegzekucyjne (840 - 843)
            Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (844 - 10401)
                Dział I. Egzekucja z ruchomości (844 - 87911)
                    Rozdział 1. Zajęcie (844 - 863)
                    Rozdział 2. Sprzedaż (864 - 879)
                    Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej (8791 - 87911)

                Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (880 - 888)
                Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (889 - 894)

                Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (895 - 908)
                Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (909 - 912)
                Dział V. Wyjawienie majątku (913 - 9202)
                Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (921 - 1013)
                    Rozdział 1. Przepisy wstępne (921 - 922)
                    Rozdział 2. Zajęcie (923 - 941)

                    Rozdział 3. Opis i oszacowanie (942 - 951)
                    Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (952 - 961)
                    Rozdział 5. Warunki licytacyjne (962 - 971)

                    Rozdział 6. Licytacja (972 - 986)
                    Rozdział 7. Przybicie (987 - 997)

                    Rozdział 8. Przysądzenie własności (998 - 1003)
                    Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (1004 - 1013)
                Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (10131 - 10136)
                Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (1014 - 10224)

                Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (1023 - 10401)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (1023 - 1028)
                    Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (1029 - 1032)
                    Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (1033 - 1034)
                    Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (1035 - 10401)

            Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (1041 - 1095)
                Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (1041 - 1059)
                Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (1060 - 1065)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (1060 - 1064)
                    Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (10641 - 106413)
                    Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (106414 - 1065)

                Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (1066 - 1071)
                Dział IV. (Uchylony) (1072 - 1080)
                Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (1081 - 1088)
                Dział VI. (Uchylony) (1089 - 1095)

    Część czwarta. Przepisy z zakresu miedzynarodowego postępowania cywilnego (1096 - 115325)
        Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa (1097 - 11104)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (1097 - 10991)
            Tytuł II. (Oznaczenie oraz tytuł Tytułu II - uchylone) (1100 - 1102)
            Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (1103 - 11051)

            Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (1106 - 11102)
            Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (11103 - 11104)
        Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny (1111 - 1116)
        Księga druga. Postępowanie (1117 - 11442)
            Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (1117 - 1118)
            Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (1119 - 1128)
            Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (1129 - 1129)

            Tytuł IV. Pomoc prawna (1130 - 1136)
            Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (1137 - 1137)
            Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (1138 - 1138)
            Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (1139 - 1142)
            Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe (11421 - 11426)
            Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (1143 - 1143)
            Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (1144 - 11441)
            Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej. (11442 - 11442)
            Tytuł XI. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym (11443 - 114413)

        Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności (1145 - 115312)
            Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (1145 - 11491)
            Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (1150 - 1153)
            Tytuł III. (Uchylony) (11531 - 11533)
            Tytuł IV. (Uchylony) (11534 - 11536)
            Tytuł V. (uchylony) (11537 - 11539)
            Tytuł VI. (uchylony). (115310 - 115312)

        Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych. (115313 - 115325)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (115313 - 115315a)
            Tytuł II. Wykonanie (115316 - 115322)
            Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania (115323 - 115325)

    Część piąta. Sąd polubowny ( arbitrażowy) (1154 - 1217)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (1154 - 1160)
            Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (1161 - 1168)

            Tytuł III. Skład sądu polubownego (1169 - 1179)
            Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (1180 - 1182)
            Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (1183 - 1193)

            Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (1194 - 1204)
            Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (1205 - 1211)
            Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (1212 - 1217)

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? »

uszkodzona posadzka z lastrykoRemont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »


Co zrobić gdy Twój budynek nie ma dostępu do gazu? To nie problem »

Gaz ziemny dla osiedli i budynkówSieć gazowa LPG  to wygodny i tańszy sposób korzystania z instalacji gazu płynnego. Z jednego zbiornika lub parku zbiornikowego korzysta jednocześnie wielu odbiorców. To rozwiązanie może być zastosowane na osiedlu domów jednorodzinnych jak i w budynkach wielorodzinnych. W zależności od możliwości technicznych ... Zobacz ile to kosztuje »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Odpady - czy są korzyści ze stosowania pojemników półpodziemnych? »

mieszkańcy spółdzielni pojemniki podziemne
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy – przykry widok i zapach. Ponadto powierzchnia, na której znajdują się wiaty śmietnikowe, zwykle... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18243|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11460|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11029|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl