CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Publikujemy ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - stan prawny na dzień 16.08.2019 r.
Publikujemy ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - stan prawny na dzień 16.08.2019 r.
Rys. M. Jarosz

Ujednolicony tekst ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (opracowanie na podstawie obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Dz.U. z dnia 16.07.2018 r., poz. 1360 i późn. zm.) - stan prawny na dzień 16.08.2019 r.

 

SPIS TREŚCI:

Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (1 - 14)

Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze (15 - 729)
        Księga pierwsza. Proces (15 - 50538)
            Tytuł I. Sąd (15 - 54)
                Dział I. Właściwość sądu. Przepis wstępny (15 - 46)
                    Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (16 - 26)
                        Oddział 1. Podstawy właściwości (16 - 18)
                        Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (19 - 26)

                    Rozdział 2. Właściwość miejscowa (27 - 46)
                        Oddział 1. Właściwość ogólna (27 - 30)
                        Oddział 2. Właściwość przemienna (31 - 371)
                        Oddział 3. Właściwość wyłączna (38 - 42)
                        Oddział 4. Przepisy szczególne (43 - 46)
                Dział II. Skład sądu (47 - 471)
                Dział III. Wyłączenie sędziego (48 - 54)
            Tytuł II. Prokurator (55 - 60)
            Tytuł III. Organizacje pozarządowe (61 - 63)
            Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (631 - 632)
            Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) Rzecznik Praw Konsumentów (633 - 634)
            Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów (635 - 635)

            Tytuł IV. Strony (64 - 97)
                Dział I. Zdolność sądowa i procesowa (64 - 71)
                Dział II. Współuczestnictwo w sporze (72 - 74)
                Dział III. Interwencja główna i uboczna (75 - 83)
                Dział IV. Przypozwanie (84 - 85)
                Dział V. Pełnomocnicy procesowi (86 - 97)

            Tytuł V. Koszty procesu (98 - 124)
                Dział I. Zwrot kosztów procesu (98 - 110)
                Dział II. Pomoc prawna z urzędu (111 - 124)

            Tytuł VI. Postępowanie (125 - 42412)
                Dział I. Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (125 - 183)
                    Rozdział 1. Pisma procesowe (125 - 1305)
                    Rozdział 2. Doręczenia (131 - 147)
                    Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (148 - 163)
                    Rozdział 4. Terminy (164 - 166)
                    Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (167 - 172)

                    Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (173 - 183)
                Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (1831 - 226)
                    Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (1831 - 186)
                        Oddział 1. Mediacja (1831 - 18315)
                        Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (184 - 186)
                    Rozdział 2. Pozew (187 - 205)

                    Rozdział 3. Rozprawa (206 - 226)
                Dział III. Dowody (227 - 315)
                    Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (227 - 234)
                    Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (235 - 309)
                        Oddział 1. Przepisy ogólne (235 - 243)
                        Oddział 2. Dokumenty (2431 - 257)
                        Oddział 3. Zeznania świadków (258 - 277)

                        Oddział 4. Opinia biegłych (278 - 291)
                        Oddział 5. Oględziny (292 - 298)
                        Oddział 6. Przesłuchanie stron (299 - 304)
                        Oddział 7. Inne środki dowodowe (305 - 309)
                    Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (310 - 315)

                Dział IV. Orzeczenia (316 - 366)
                    Rozdział 1. Wyroki (316 - 353)
                        Oddział 1. Wydanie wyroku (316 - 332)
                        Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (333 - 338)
                        Oddział 3. Wyroki zaoczne (339 - 349)
                        Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (350 - 353)

                    Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (3531 - 3532)
                    Rozdział 2. Postanowienia sądu (354 - 3621)
                    Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (363 - 366)
                Dział V. Środki odwoławcze (367 - 398)
                    Rozdział 1. Apelacja (367 - 391)
                    Rozdział 11. (Uchylony) (392 - 39320)

                    Rozdział 2. Zażalenie (394 - 398)
                Dział Va. Skarga kasacyjna (3981 - 39821)
                Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (39822 - 39823)
                Dział VI. Wznowienie postępowania (399 - 4161)
                Dział VII. (Uchylony) (417 - 424)

                Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (4241 - 42412)
            Tytuł VII. Postępowania odrębne (425 - 50538)
                Dział 1. Postępowanie w sprawach małżeńskich (425 - 452)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (425 - 435)
                    Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (436 - 446)

                    Rozdział 3. Inne sprawy (447 - 452)
                Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (453 - 458)

                Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (459 - 47716)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (459 - 476)
                    Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy (477 - 4777)
                    Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (4778 - 47716)

                Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (478 - 47979)
                Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących   przewagę kontraktową (4791 - 47935)
                    Rozdział 1. (Uchylony). (4791 - 47927)
                    Rozdział 2. (Uchylony) (47928 - 47935)

                Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (47936 - 47945)
                Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (47946 - 47956)
                Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (47957 - 47967)
                Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego (47968 - 47978)
                Dział IVf. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego (art. 47979 -47988)

                Dział V. Postępowanie nakazowe i upominawcze (480 - 505)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (480 - 484)
                    Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (4841 - 497)
                    Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (4971 - 505)

                Dział VI. Postępowanie uproszczone (5051 - 50514)
                Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (50515 - 50527a)
                    Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (50515 - 50520)
                    Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (50521 - 50527a)
                Dział VIII. Postępowania elektroniczne (50528 - 50539)
                    Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (50528 - 50539)

        Księga druga. Postępowanie nieprocesowe (506 - 6948)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (506 - 525)
            Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (526 - 6948)
                Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego (526 - 5601)
                    Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (526 - 543)
                        Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (526 - 534)
                        Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (535 - 538)
                        Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (539 - 543)

                    Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (544 - 5601)
                        Oddział 1. Przepisy ogólne (544 - 547)
                        Oddział 2. Doradca tymczasowy (548 - 551)
                        Oddział 3. Postępowanie (552 - 5601)

                Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (561 - 605)
                    Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (561 - 5675)
                    Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (568 - 59822)
                        Oddział 1. Przepisy ogólne (568 - 5781)
                        Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (579 - 584)
                        Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (585 - 589)
                        Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (590 - 598)

                        Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (5981 - 59814)
                        Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (59815 - 59822)
                    Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (599 - 605)

                Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (606 - 62613)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (606 - 608)
                    Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (609 - 610)
                    Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (6101 - 6107)
                        Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (6101 - 6105)
                        Oddział 2. Przepadek pojazdów (6106 - 6107)
                    Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (611 - 616)
                    Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (617 - 625)

                    Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (626 - 626)
                    Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (6261 - 62613)

                Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego. Przepisy wstępne (627 - 691)
                    Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza (633 - 639)
                    Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (640 - 645)
                    Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (646 - 654)
                    Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (655 - 660)
                    Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego (661 - 663)
                    Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (664 - 665)
                    Rozdział 6a. Sprawy dotyczące zarządu sukcesyjnego
                    Rozdział 7. Zarząd spadku nie objętego (666 - 6681)
                    Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (669 - 6792)

                    Rozdział 9. Dział spadku (680 - 689)
                    Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (690 - 691)
                Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (6911 - 6919)
                Dział V. Sprawy depozytowe (692 - 694)
                    Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego (692 - 69310)
                    Rozdział 2 Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (69311 - 69317)
                    Rozdział 3 Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (69318 - 694)
                Dział VI. Postępowanie rejestrowe (6941 - 6948)
        Księga trzecia. Uchylona (695 - 715)

        Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt (716 - 729)
    Część druga. Postępowanie zabezpieczające (730 - 757)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (730 - 746)
            Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (747 - 7541)
            Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (755 - 757)

    Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne (758 - 1095)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (758 - 843)
                Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwości i postępowanie w ogólności (758 - 7751)
                Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (776 - 795)
                Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego (7951 - 7955)
                Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (7956 - 7958)
                Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (7959 - 7959)
                Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych (79510 - 79511)
                Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych (79512 - 79513)
                Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych (79514 - 79517)
                Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (796 - 817)

                Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (818 - 828)
                Dział V. Ograniczenia egzekucji (829 - 839)

                Dział VI. Powództwo przeciwegzekucyjne (840 - 843)
            Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (844 - 10401)
                Dział I. Egzekucja z ruchomości (844 - 87911)
                    Rozdział 1. Zajęcie (844 - 863)
                    Rozdział 2. Sprzedaż (864 - 879)
                    Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej (8791 - 87911)

                Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (880 - 888)
                Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (889 - 894)

                Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (895 - 908)
                Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (909 - 912)
                Dział V. Wyjawienie majątku (913 - 9202)
                Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (921 - 1013)
                    Rozdział 1. Przepisy wstępne (921 - 922)
                    Rozdział 2. Zajęcie (923 - 941)

                    Rozdział 3. Opis i oszacowanie (942 - 951)
                    Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (952 - 961)
                    Rozdział 5. Warunki licytacyjne (962 - 971)

                    Rozdział 6. Licytacja (972 - 986)
                    Rozdział 7. Przybicie (987 - 997)

                    Rozdział 8. Przysądzenie własności (998 - 1003)
                    Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (1004 - 1013)
                Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (10131 - 10136)
                Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (1014 - 10224)

                Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (1023 - 10401)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (1023 - 1028)
                    Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę (1029 - 1032)
                    Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (1033 - 1034)
                    Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości (1035 - 10401)

            Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (1041 - 1095)
                Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych (1041 - 1059)
                Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (1060 - 1065)
                    Rozdział 1. Przepisy ogólne (1060 - 1064)
                    Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy (10641 - 106413)
                    Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (106414 - 1065)

                Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej (1066 - 1071)
                Dział IV. (Uchylony) (1072 - 1080)
                Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (1081 - 1088)
                Dział VI. (Uchylony) (1089 - 1095)

    Część czwarta. Przepisy z zakresu miedzynarodowego postępowania cywilnego (1096 - 115325)
        Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa (1097 - 11104)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (1097 - 10991)
            Tytuł II. (Oznaczenie oraz tytuł Tytułu II - uchylone) (1100 - 1102)
            Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (1103 - 11051)

            Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym (1106 - 11102)
            Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (11103 - 11104)
        Księga pierwsza a. Immunitet sądowy i egzekucyjny (1111 - 1116)
        Księga druga. Postępowanie (1117 - 11442)
            Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (1117 - 1118)
            Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (1119 - 1128)
            Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (1129 - 1129)

            Tytuł IV. Pomoc prawna (1130 - 1136)
            Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (1137 - 1137)
            Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (1138 - 1138)
            Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (1139 - 1142)
            Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe (11421 - 11426)
            Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (1143 - 1143)
            Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń (1144 - 11441)
            Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej. (11442 - 11442)
            Tytuł XI. Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym (11443 - 114413)

        Księga trzecia. Uznanie i stwierdzenie wykonalności (1145 - 115312)
            Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (1145 - 11491)
            Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (1150 - 1153)
            Tytuł III. (Uchylony) (11531 - 11533)
            Tytuł IV. (Uchylony) (11534 - 11536)
            Tytuł V. (uchylony) (11537 - 11539)
            Tytuł VI. (uchylony). (115310 - 115312)

        Księga czwarta. Uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych. (115313 - 115325)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (115313 - 115315a)
            Tytuł II. Wykonanie (115316 - 115322)
            Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania (115323 - 115325)

    Część piąta. Sąd polubowny ( arbitrażowy) (1154 - 1217)
            Tytuł I. Przepisy ogólne (1154 - 1160)
            Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (1161 - 1168)

            Tytuł III. Skład sądu polubownego (1169 - 1179)
            Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (1180 - 1182)
            Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (1183 - 1193)

            Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (1194 - 1204)
            Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (1205 - 1211)
            Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej (1212 - 1217)

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17093|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10659|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10233|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl