CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak dbać o posadzkę i schody w budynku? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10413,wlasciwa-pielegnacja-posadzki-i-schodow-z-lastryko
Każdy rodzaj posadzki wymaga odpowiedniej konserwacji, nie inaczej jest z posadzkami z lastryko. Utarło się, że najlepszym sposobem na okresową pielęgnację jest...
Kategorie: lastryko, posadzki, schody, czyszczenie lastryko, czyszczenie posadzek, pielęgnacja posadzek

Kompetencje wspólnoty mieszkaniowej, jej zarządu i zarządcy w świetle przepisów oraz co z tego wynika

Janusz Gdański  |  Administrator 1-2/2010  |  14.01.2010  |  13

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w odniesieniu do wspólnot „dużych" (ponad 7 lokali) stwierdza, że:

 

1. jeśli wspólnota nie powierzy „notarialnie" zarządzania nieruchomością wspólną wybranej przez siebie osobie fizycznej lub prawnej, to musi wybrać zarząd (art. 18 ust. 3),

 

2. członkami jednoosobowego lub wieloosobowego zarządu mogą być wyłącznie osoby fizyczne wybrane spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona (art. 20 ust. 1),

3. zarząd kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1),

4. gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenie woli za wspólnotę składają łącznie przynajmniej dwaj jego członkowie (art. 21 ust. 2),

5. czynność zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie (art. 22 ust. 1), zaś przekraczającą zakres zwykłego zarządu - na podstawie uchwały wspólnoty akceptującej tę czynność i upoważniającej zarząd do jej podjęcia (art. 22 ust. 2),

6. zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani (art. 20 ust. 2),

7. jeżeli zarząd nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, to każdy członek wspólnoty może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego przez sąd (art. 26 ust. 1),

8. właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu ma prawo do wynagrodzenia (art. 28),

9. zarząd ma prawo i obowiązek indywidualnego zbierania głosów pod projektem uchwały wspólnoty (art. 23 ust. 1) oraz może żądać rozstrzygnięcia sądowego w przypadku braku akceptacji projektu uchwały wspólnoty (art. 24),

10. zarząd jest zobowiązany do: przechowywania i aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości, prowadzenia i aktualizacji spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów (art. 29 ust. 1b), prowadzenia określonej przez wspólnotę ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej (art. 29 ust. 1a), dokonywania rozliczeń poprzez rachunek bankowy, składania właścicielom corocznie sprawozdania ze swojej działalności, zwoływania zebrania ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale (art. 30 ust. 1), poddawania się ocenie przez wspólnotę i wnioskowania o udzielenie mu absolutorium (art. 29 ust. 2 i art. 30 ust. 2 pkt 3),

11. jeśli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej nie posiada atrybutów działki budowlanej, zarząd jest zobowiązany do przedstawienia wspólnocie projektu uchwały dotyczącej nabycia przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, jeśli w wyniku tej transakcji działka wspólnoty stanie się działką budowlaną, a nie będzie przeszkód obiektywnych, by transakcja mogła dojść do skutku (art. 32a).

W zasadzie pełnię „władzy" nad nieruchomością wspólną posiada jedynie wspólnota, ale z chwilą wyboru niektóre jej kompetencje przejmuje zarząd, automatycznie wspólnotę ich pozbawiając (Czytaj więcej na ten temat). Jest tu pełna analogia do relacji: rada gminy - wójt (burmistrz, prezydent miasta), czy parlament - rząd. Wspólnota nie może ingerować w kompetencje zarządu, natomiast ma prawo zawsze zarząd zmienić, jeśli ten nie spełnia oczekiwań właścicieli lokali.

 

 

Pewne zapisy ustawy wymagają uściślenia, w szczególności dotyczące zakresu pojęcia „zwykły zarząd nieruchomością wspólną". W żadnym akcie prawnym pojęcie to nie zostało zdefiniowane, ale można w zasadzie uznać, że jeśli określona czynność nie rodzi skutków finansowych lub nie zmienia stanu posiadania członków wspólnoty, to nie przekracza ona zakresu zwykłego zarządu nieruchomością wspólną.

Podkreślić należy, że ustawa o własności lokali nie przewiduje, aby pomiędzy wspólnotą a zarządem była zawierana jakakolwiek umowa. Szczegółowy zakres działania zarządu wynika z zapisów ustawowych i uchwał wspólnot, przy czym kluczową jest uchwała zatwierdzająca plan gospodarczy, którego realizacja rodzi skutki finansowe.

Nie ulega wątpliwości, że do czynności, które zarząd wykonywać będzie samodzielnie, należą m.in.:

  • wybór wykonawców prac konserwacyjnych, remontowych i porządkowych,
  • zawieranie umów dotyczących realizacji powyższych prac i rozliczanie się z wykonawcami,
  • ustalanie regulaminów rozliczeń kosztów dotyczących wody, kanalizacji, ciepła, usuwania nieczystości stałych, ale tylko wówczas, gdy wspólnota tak postanowi; przy braku stosownej uchwały decyzje należą do wspólnoty,
  • dysponowanie rachunkami bankowymi wspólnoty,
  • zawieranie umów dotyczących zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (reklamy, adaptacje), ale jedynie wtedy, gdy wspólnota uchwałą go do tego upoważni,
  • wybór administratora, ale nie ustalanie jego wynagrodzenia.

Ostatnie zdanie wymaga komentarza. Zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 1 ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy jest w gestii wspólnoty. Należy jednak zwrócić uwagę, że o ile z treści innych artykułów ustawy wynika, że ustawodawca daje te same prawa zarządowi i zarządcy „notarialnemu" (któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w trybie art. 18 ust. 1), to w tym przypadku wzmianki o art. 18 ust. 1 zabrakło.

Warto przypomnieć, że w pierwotnej wersji ustawy o własności lokali (z 1994 roku) w art. 22 ust. 3 pkt 1 był zapis dotyczący wyłącznie wynagrodzenia zarządu. Można przypuszczać, że ustawodawca się pomylił, chociaż, moim zdaniem, stało się inaczej. Uważam, że ustawodawca przewiduje możliwość istnienia zarządcy „nienotarialnego" i o jego wynagrodzenie zapewne chodzi (wynagrodzenie „notarialnego" lub zasady jego wynagradzania muszą być elementem umowy, o której mówi art. 18 ust. 1). 

„Nienotarialny" zarządca nie może być wybierany ani zatrudniany przez wspólnotę, która wybierając zarząd i automatycznie przekazując mu ustawowe kompetencje, nie może temu zarządcy żadnych kompetencji przekazać, bo przejął je przecież wybrany zarząd.

Moim zdaniem jedyne logiczne uzasadnienie treści art. 22 ust. 3 pkt 1 jest następujące. Jeśli zarząd nie będzie korzystał z usług osób trzecich, to będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości uchwalonej przez wspólnotę. Ma on jednak prawo zlecić wykonywanie niektórych swoich obowiązków wybranemu przez siebie podmiotowi.

To właśnie ten „nienotarialny" zarządca, który, de facto powinien nazywać się administratorem, ale ponieważ słownik języka polskiego pojęcia „administrator" i „zarządca" uważa za synonimy, więc ustawodawca użył słowa „zarządca" dla określenia administratora.

Komentarze

(13)
Dawid Budek | 31.10.2010, 15:21
Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że Pana interpretacja przepisów UWL jest delikatnie mówiąc niespójna. Przyjął Pan pewien z góry założony model stosunków WM - Zarząd - Zarządca, i do tego modelu nagina Pan swoją interpretację, a to co się nie zgadza zrzuca Pan na wady ustawy, niezrozumiałość celów ustawodawcy, etc. Pytanie przed jakim stoją właściciele we WM jest czyje działania mają większe znaczenie dla nieruchomości: zarządu czy zarządcy? W Pana modelu zarządca jest sprowdzony do roli Stanisława Anioła z komedii Alternatywy 4. Z mojej praktyki wynika, że to wielokrotnie większe znaczenie dla nieruchomości ma wybór sprawnego zarządcy [posiadającego wiedzę zarówno z prawa, zasad ekonomii, zasad prowadzenia remontów, inwestycji] niż wybór zarządu, jak Pan słusznie zauważył bez obowiązku uzyskania licencji czy choćby posiadania ubezpieczenia oc. Jeżeli uznaje Pan swobodę WM w zakresie wewnętrznych regulcaji dotyczących wynagradzania członków zarządu bez rozróżniania czy są członkami wspólnoty czy spoza wspólnoty, to należałoby również uznać swobodę do wewnętrznej regulacji podziału kompetencji pomiędzy zarządem a zarządcą.
Janusz Gdański | 03.11.2010, 17:22
Nie do końca rozumiem komentarz. Nie twierdzę, że zarządca powinien mieć mniejsze kompetencje niż zarząd, ale, moim zdaniem, z treści ustawy wynika, że zarządcą jest jedynie podmiot, któremu powierzono zarządzanie w trybie art. 18 ust. 1. Taki zarządca powinien mieć janknajszersze kompetencje, które powinny być szczegółowo opisane w umowie. Natomiast - jeśli wspólnota nie skorzysta z art. 18, to automatycznie musi wybrać zarząd, którego kompetencje określa ustawa. Podział kompetencji pomiędzy zarządem a wybranym przez niego "zarządcą" (którego wolałbym nazywać administratorem) jest wewnętrzną sprawą zarządu, z tym, że odpowiedzialność za to, co robi ten "zarządca" spoczywa w całości na zarządzie. A co do niektórych zapisów ustawy o własności lokali - nie jestem jedynym, który dostrzega jej niedoskonałości.
Arek | 07.12.2010, 06:10
Panie Januszu ponownie śmiem nie zgodzić się z Panem odnośnie wyboru administratora. Taka interpretacja ustawy moim zdaniem jest niezgodna z jej duchem. Jeżeli ustawodawca nie określił zamkniętego zakresu dla czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu to znaczy, że dał możliwość podejmowania również innych uchwał współwłaścicielom w zależności od potrzeb. Współwłaściciele wybierają zarząd który ma ich reprezentować a nie podejmować za nich decyzje i jeżeli właściciele wyrażą taką ochotę to moim zdaniem mają do tego prawo. W innym artykule napisał Pan sam, że zarząd jest tylko "wykonawcą woli ogółu właścicieli:" i zabranianie im decydowania o tym kto będzie administratorem jest ograniczaniem ich praw.
Arek | 07.12.2010, 16:19
Jeszcze raz zastanowiłem się nad Pana interpretacją i jestem pewny, że Pana interpretacja odnośnie zmiany administratora jest niewłaściwa z prostego powodu. Odnosi Pan działania zarządu wspólnoty do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych natomiast ustawa o własności lokali jednoznacznie twierdzi w art.1 ust. 2 że w sprawach nie uregulowanych ustawą stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (!) a nie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych! I poprzez k.c. należy rozpatrywać ten problem. A pana interpretacja wynika zupełnie z czego innego!

Nomen omen | 21.12.2011, 18:01

Autor artykułu ma całkowitą rację co do interpretacji przepisów ustawy o własności lokali. Szkoda tylko, że tak niewielu licencjonowanych zarządców zorientowanych jest w przepisach dotyczących tej materii. Podpisują oni dość powszechnie bowiem z zarządem wspólnoty co najmniej wadliwe umowy o zarząd nieruchomością. Co przeczy w sposób pryncypialny art. 18 ust. 1 ustawy. Nie może funkcjonować jednocześnie zarząd wspólnoty i zarządca nieruchomości. Może natomiast funkcjonować zarząd i administrator nieruchomości. I takie umowy winny te strony ze sobą podpisywać. Administrowanie mimo, że w słownikach stosowane jest zamiennie do zarządzania w związku z art. 185 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest pojęciem węższym od zarządzania nieruchomością. W świetle art. 184 i 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami istnieje podstawa do stwierdzenia, że pojęcie administrowania, jako mające charakter węższy od zarządzania, mieści się w pojęciu zarządzania. W zasadzie obejmuje ono czynności faktyczne, do których należy: utrzymanie porządku i czystości w obrębie nieruchomości, ściąganie czynszów, rejestrowanie awarii i ich usuwanie oraz prowadzenie korespondencji. Wyrok SN z 19.01.2006 IV CK 343/05

marsik | 21.11.2014, 15:26
Radzę zwracać uwagę na odpowiednich specjalistów. Zarządcą niech będzie firma, która ma doświadczenie, kompetencje, a nie ktoś przypadkowy. Tym bardziej odradzam nowe firmy bo już tutaj kompletnie nie można mieć pewności odnośnie kompetencji...
karkon | 05.12.2014, 15:08
Tutaj akurat zdecydowanie popieram. Najlepszym rozwiązaniem jest po prostu znana, doświadczona firma. Zarządca nieruchomości to nie może być ktoś przypadkowy, bo taka firma może wam w zasadzie rozwalić całkowicie interes. Dobrym zarządcą jest Status - o ile działają w waszym regionie to warto.
preks | 15.01.2015, 15:08
Jeśli wybierasz porządnego zarządcę to nie masz żadnych problemów z realizowaniem przez niego wszystkich zadań, po prostu widać prawdziwy porządek. Zarządca powinien przygotować plan realizowanych prac i rzeczywiście ten plan realizować. Sami wiecie po swoich osiedlach co i jak się odbywa.
yarosz | 22.05.2016, 18:57
Preks masz rację pełną. Widzę i szlag mnie już trafia. I chwała za zakończenie licencji na "zarządzanie" bo jak słyszę że za wymianę wkładki do zamka, jakiś "pracownik" licencjonowanego zarządcy łyka 200 zeta, to sorry gregory, ale wyjdę i tą wkładkę wymienię za frajer. I już 150 zostało. Dlatego też sądzę, że ten wspaniały szum o licencjach, doświadczeniach i jeden czort wie czym, to w interesie lokatorów współwłaścicieli to padam ze śmiechu
Magda | 02.06.2016, 12:02
Czy ja dobrze zrozumiałam ten artykuł...? Twierdzi Pan, że z przepisów UWM wynika iż Zarząd SAM zatrudnia Zarządcę bez porozumienia z pozostałymi mieszkańcami, Wspólnota Pana zdaniem nie ma nic do powiedzenia na ten temat...?
A to kto płaci za wynajem Zarządcy...? Tylko Zarząd ze swojego wynagrodzenia czy Wspólnota?
I jak się ma do tego przepis art. 27 UWM...?
   1 / 2    Następny »

Wybrane dla Ciebie


Jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom tam gdzie brak sieci ciepła systemowego i gazu ziemnego?

Brak sieci gazowej nie jest już problemem

Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...

chcę wiedzieć ile to kosztuje »


Spółdzielnia, która powstała w odpowiedzi na zmiany w ramach transformacji ustrojowej »

Powołana została do życia w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi restrukturyzowanych kopalń jako organizacja mająca na celu zabezpieczenie właściwego zarządzania nieruchomościami... czytam dalej »


Ocieplanie starszych bloków czeka każdą spółdzielnię i wspólnotę. Jak dobrze ocieplić dachy osiedli?

ocieplanie dachu w budynku na osiedlu

Decyzja o wyborze metody i materiału do ocieplenia stropodachu jest niełatwa – trzeba wziąć pod uwagę efektywność rozwiązania... czytam dalej »


Jak niskim kosztem wyremontować posadzki w budynku?
Zaparowane okna w domu - jak temu zapobiec?
Remont posadzki w budynku Niższe koszty ciepła
Przedstawiamy 4 powody, dla których warto docenić walory posadzki lastrykowej oraz wykonać jej renowację... czytam dalej» Długotrwale zaparowane okna są sygnałem alarmującym – zdrowie mieszkańców może być zagrożone (...) czytaj dalej »

Zgłoś Przegląd Zestawów Hydroforowych i Skorzystaj z Promocji do 16.7.2018 »

Przegląd zestawów hydroforowych

Wilo serwisuje zestawy hydroforowe wszystkich producentów, nie tylko firmy Wilo. Zgłaszając serwis swoich urządzeń do 16.7.2018 zyskujesz 6 miesięcy opieki serwisowej GRATIS. Aby skorzystać z promocji, wypełnij formularz lub zadzwoń 22 702 61 61 (...) wykonaj przegląd promocyjny »


Jak łatwo odświeżyć wygląd klatki schodowej? Zamów wykonawce lastryko »
Jak łatwo naprawić dach pokryty papą »
Wykonawca lastryko renowacja i naprawa Naprawa dachu pokrytego papą
Dzięki swojej budowie posadzka klatki schodowej wykonana z lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, co uważa się za jej wielki atut (...) czytaj dalej » Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania..… czytam dalej »

Spółdzielnia, która dba o komfort mieszkańców » Zarządzanie nieruchomościami - zobacz jak to robią inni
SM Metalowiec Spółdzielnia dba o komfort mieszkańców Zarządzanie nieruchomościami
Ważna jest nie tylko wygoda zamieszkiwania w budynkach, ale też zaplecze kulturalne, sportowe i oświatowe (...) Czytam dalej » Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard.… czytam dalej »

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

5/2018

Aktualny numer:

Administrator 5/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Ochrona danych po nowemu
  • - Udziały a wysokość zaliczki na koszty zarządu
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 15128|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl