• Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
 • Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?
 • Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca
 • Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni mieszkaniowych
 • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej....

26.06.2020
Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna; rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019; regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli; rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?

10.06.2020
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18.02.2020 r., rozstrzygnął, iż organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe i objętej użytkowaniem wieczystym, które to użytkowanie wieczyste z dniem 1...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca

25.05.2020
Wspólnoty czy administracje, wobec rosnących kosztów stacjonarnej ochrony fizycznej, decydują się na przejście osiedla na całkowity bądź częściowy zdalny monitoring wizyjny. Często są zaskakiwane dużym rozstrzałem cenowym ofert składanych przez firmy ochroniarskie. Różnice...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni...

Konieczność przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Zmiany w dopuszczaniu stosowania wyrobów budowlanych w budownictwie

Eugenia Śleszyńska  |  05.06.2019
Wprowadzane zmiany istotne są nie tylko dla producentów wyrobów budowlanych i hurtowników, ale także dla inwestorów, zwłaszcza w sezonie budowlanym 2019, tj. w czasie gdy wchodzą w życie nowe przepisy
Wprowadzane zmiany istotne są nie tylko dla producentów wyrobów budowlanych i hurtowników, ale także dla inwestorów, zwłaszcza w sezonie budowlanym 2019, tj. w czasie gdy wchodzą w życie nowe przepisy
fot. Pixabay

Przy realizacji różnych zamierzeń budowlanych mogą być użyte/stosowane tylko te wyroby budowlane, które odpowiadają przepisom Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Według art. 10 Prawa budowlanego „wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem”.

 Warunki wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych zostało uzależnione między innymi od tego czy dany wyrób został objęty normą w związku z jego potwierdzonymi właściwościami użytkowymi.

Według art. 4 ustawy o wyrobach budowlanych wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu (lub udostępniany na rynku krajowym), jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu. Oznacza to, że jego właściwości użytkowe muszą umożliwiać zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań art. 5 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego (PB), tj.:

 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo użytkowania.

Warunkiem wprowadzenia do obrotu takiego wyrobu budowlanego jest jego oznakowanie na warunkach cyt. ustawy i przepisów UE.

Oznakowanie wyrobu budowlanego

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną EOT może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z przepisami rozporządzenia UE nr 305/2011. Oznakowanie CE symbolizuje zgodność wyrobu z odpowiednimi wymaganiami cytowanego rozporządzenia, nałożonymi na producenta, oraz oznacza, że jest on zgodny z wymaganiami przepisów prawnych, łącznie z wymaganiami dotyczącymi procedur oceny zgodności.  Znak CE stanowi deklarację producenta, że wyrób wprowadzany do obrotu spełnia zasadnicze wymagania ustawy o systemie oceny zgodności.

Producent, umieszczając na wyrobie budowlanym znak CE, wskazuje, że bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi. Podstawa, zasady i procedura przyjmowania europejskich dokumentów oceny technicznejwyrobów budowlanych zostały określone przepisami cyt. rozporządzenia nr 305/2011.

Dokonanie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk danego wyrobu budowlanego uprawnia producenta do sporządzenia dla niego deklaracji właściwości użytkowych oraz umieszczenia na nim oznakowania CE. Potwierdzenie tych właściwości znajduje się w dokumencie oceny, zwanym europejską oceną techniczną”.

Może Cię zainteresuje: Co dalej z białymi certyfikatami w spółdzielniach?

Europejska ocena techniczna

Zgodnie z art. 2 pkt 13 rozporządzenia nr 305/2011, europejska ocena techniczna oznacza udokumentowaną ocenę właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, która jest wydawana przez jednostkę ds. oceny technicznej na wniosek producenta, na podstawie europejskiego dokumentu oceny. Zawiera właściwości użytkowe podlegające zadeklarowaniu, odnoszące się do zasadniczych charakterystyk wyrobu oraz szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Jak wyjaśnia ministerstwo, europejskie oceny techniczne nie są – w odróżnieniu do europejskich aprobat technicznych wydawanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Producenci i importerzy mogą wykorzystywać te europejskie aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 lipca 2013 r. tylko do końca okresu ważności tych aprobat.

Jak odróżnić system oceny wyrobów budowlanych na rynku krajowym? 

W systemie europejskim wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu z oznakowaniem CE stosowane są zharmonizowane specyfikacje techniczne, przez które należy rozumieć: normy zharmonizowane, europejskie dokumenty oceny.

W systemie europejskim warunkiem umieszczenia znaku CE na wyrobie jest sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych, która wyraża właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi dla zamierzonego zastosowania tego wyrobu.

Z kolei, w systemie krajowym wprowadzanie do obrotu wyrobów budowlanych, z oznakowaniem tzw. znakiem budowlanym, przez specyfikację techniczną należy rozumieć: Polską Normę danego wyrobu (o ile nie jest wycofana), aprobatę techniczną.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanymjest dopuszczalne tylko wtedy, jeżeli producent, mający siedzibę w Polsce, dokonał oceny zgodności i także wydał krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo z aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych.

Według ustawy o wyrobach budowlanych, wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym.

Wymagania dotyczące obowiązku oznakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym w systemie krajowym stosuje się do wyrobów budowlanych niepodlegających przepisom rozporządzenia nr 305/2011, tj. wyrobów nieobjętych normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna.

Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.

Kiedy znak CE, a kiedy znak budowlany? 

Wymaganiom europejskim według cyt. rozporządzenia nr 305/2011 podlegają obowiązkowo te wyroby budowlane, które objęte są normami zharmonizowanymi, lub dla których wydane zostały na wniosek producenta europejskie oceny techniczne. W systemie europejskim obowiązuje oznakowanie CE.

Natomiast wymaganiom systemu krajowego (z oznakowaniem wyrobów znakiem budowlanym), podlegają te wyroby budowlane wprowadzane do obrotu na terytorium kraju, które spełniają dwie przesłanki:

 • nie podlegają obowiązkowo rozporządzeniu nr 305/2011,
 • należą do grup wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Warunki oznakowania znakiem budowlanym

Po pierwsze: oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego (krajowa deklaracja).

Po drugie: właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą PN wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, i to zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu.

Po trzecie: informacje o właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk można podać wyłącznie wtedy, gdy zostały określone w krajowej deklaracji.

Po czwarte: przez umieszczenie znaku budowlanego na wyrobie producent ponosi odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach budowlanych oraz w przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu.

Przepisy ustawy o wyrobach budowlanych przewidują również możliwość oznakowania znakiem budowlanym wyrobów budowlanych regionalnych.

Warunki dla regionalnego wyrobu budowlanego

Po pierwsze: wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie, metodą wieloletniej praktyki, przeznaczony do lokalnego stosowania, może być oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Po drugie: na wniosek producenta, decyzję, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka wydaje właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Po trzecie:  oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu takiej decyzji, oraz oświadczenia przez producenta, że wyrób budowlany został wytworzony w sposób według wieloletniej praktyki oraz że nadaje się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Krajowe oceny techniczne

Krajowa ocena techniczna dla wyrobu budowlanego wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania w tej sprawie na podstawie oceny jego właściwości użytkowych i jego przewidywanej trwałości, potwierdzonych m.in. badaniami, obliczeniami, oględzinami, opiniami ekspertów lub innymi dokumentami, przy uwzględnieniu techniczno-budowlanych, oraz zasad wiedzy technicznej.

Krajowa ocena techniczna wydawana jest na wniosek producenta przez wyznaczone jednostki oceny technicznej, chodzi głównie o upoważnione instytuty badawcze. Krajową ocenę techniczną wydaje jednostka oceny technicznej na okres 5 lat. Okres ten może być przedłużany na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat. Krajowa ocena techniczna obowiązuje od dnia jej wydania.

Jednakże, wydana krajowa ocena techniczna może być uchylona z własnej inicjatywy takiej jednostki oceny technicznej albo na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Może Ci się spodoba: Rewolucyjna zmiana dot. wspólnot mieszkaniowych

Ważna dokumentacja wyrobu budowlanego

Z jednej strony producent wyrobu budowlanego jest obowiązany do dysponowania wymaganą dokumentacją dla danego wyrobu, ale z drugiej jest obowiązany do dostarczenia kopii krajowej deklaracji z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym. Wraz z krajową deklaracją dostarcza się (lub udostępnia) kartę charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych w danym wyrobie budowlanym.

A zatem obowiązuje pełna paszportyzacja wyrobu budowlanego na każdym etapie wytwarzania, rozprowadzania i budowania, czyli locou producenta, locou hurtownika, locou inwestora na placu budowy.Producent przechowuje krajową deklarację oraz związaną z nią dokumentację techniczną przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego. Natomiast inwestor przechowuje dokumentację wyrobów budowlanych zarówno w okresie budowy, jak i po rozpoczęciu użytkowania obiektu budowlanego wraz z całą dokumentacją techniczno-budowlaną.

Nowe przepisy i nowe obowiązki

Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji potwierdza, że stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w przepisach wykonawczych do ustawy.

Chodzi o przepis wykonawczy do ustawy o wyrobach budowlanych, tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W ubiegłym roku zostało ono zmienione rozporządzeniem z dnia 13 czerwca 2018 r.

Cytowanym rozporządzeniem wprowadzono istotne zmiany dla podmiotów rynku wyrobów budowlanych ustalając, że:

Po pierwsze: „Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.”

Po drugie: W odniesieniu do wyrobów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1 do nin. rozporządzenia w lp. 2, 10, 12, 23 i 33, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (przed 29 czerwca 2018 r.) nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, producent wyrobu budowlanego nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego”.

Oznacza to, że dla wyrobów budowlanych, wymienionych w załączniku nr 1, konieczne będzie, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., posiadanie krajowej deklaracji przy wprowadzaniu wymienionych wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym. Krajowe oceny techniczne wydają producentom upoważnione instytuty badawcze.

W tym miejscu należy zauważyć, że są to zmiany istotne nie tylko dla producentów wyrobów budowlanych i hurtowników, ale także dla inwestorów, zwłaszcza w sezonie budowlanym 2019, tj. w czasie gdy wchodzą w życie nowe przepisy.

Ważne: Na stronie internetowej ITB zamieszczono szczegółowe informacje o zasadach wydawania krajowych ocen technicznych. Autoryzacja ITB do wydawania krajowych ocen technicznych obejmuje wszystkie grupy wyrobów według cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (włącznie z wyrobami do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną oraz wyrobami do wentylacji i klimatyzacji), oprócz grup nr 12 i 23.

Ponadto Instytut Techniki Budowlanej na swojej stronie internetowej przypomina o obowiązkowym oznakowaniu znakiem budowlanym B nowych grup wyrobów budowlanych, w tym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji oraz wyrobów do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną. Zamieszcza również wykaz dotychczas wydanych krajowych ocen technicznych.

Natomiast na stronie Instytutu Nafty i Gazu zamieszczono informacje o postępowaniu w sprawie wydania krajowej oceny technicznej „KOT”. Instytut został upoważniony do wydawania krajowych ocen technicznych dotyczących kominów prefabrykowanych, przewodów kominowych, kominów wielopowłokowych, zestawów elementów kominów wolnostojących i kominów dostawialnych.

Ważne: Do wydawania krajowych ocen technicznych dotyczących m.in. zestawów do wykonywania powłokowych pokryć dachowych, płyt warstwowych oklejanych papą, zapraw termoizolacyjnych, izolacji natryskowej został upoważniony Instytut Mechanizacji Budownictwa. Na jego stronie internetowej zamieszczono informację, że weryfikacja producenta o wydanie krajowej oceny technicznej KOT zostanie przeprowadzona w ciągu miesiąca, a wnioskodawca zostanie powiadomiony o postępowaniu lub o odmowie wszczęcia postępowania. 

Z zasady, wszczęcie postępowania o wydanie KOT następuje w terminie określonym porozumieniem stron o przeprowadzeniu takiego postępowania; instytut przedstawia wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie wniosku. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji określonej w piśmie w sprawie wniosku jest dokonywana ocena przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie. Wydanie KOT wnioskodawcy nastąpi w terminie do 6 tygodni od dnia uzyskania kompletnej dokumentacji. Z kolei, decyzja odmowna z zasady podejmowana jest w terminie do 2 miesięcy od dnia uzyskania kompletnej dokumentacji.

Jest mało czasu, za chwilę wejdą w życie nowe przepisy, a tymczasem na rynku budowlanym sygnalizowane są możliwe zatory w przewidywanych terminach wydawania krajowych ocen technicznych przez upoważnione instytuty.

Powstaje pytanie, czy takie zatory mogą być przyczyną problemów inwestorów, poszukujących w okresie sezonu budowlanego określonych wyrobów budowlanych.

O jakie grupy wyrobów budowlanych chodzi?

Chodzi m.in. o:

 • drzwi, okna, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane oraz wyroby uzupełniające;
 • stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne);
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyposażenie dróg, wyroby do budowy dróg;
 • zestawy budowlane, komponenty budowlane (cała gama wyrobów budowlanych).

Czy można stosować wyroby budowlane niespełniające tych wymagań?

O możliwości zastosowania wyrobu budowlanego w konkretnym obiekcie budowlanym decydują jego właściwości użytkowe i posiadanie dokumentacji, o której mowa wyżej. Prawodawca w tej sprawie jest kategoryczny, zarówno w ustawie o wyrobach budowlanych, jak i w Prawie budowlanym, ponieważ przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować wyroby budowlane wyłącznie wtedy, gdy zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Patrz art. 10 PB.

Naruszenie przepisów w tym zakresie objęte jest w przepisach art. 93 pkt 1a PB sankcjami karnymi; cyt. przepis mówi, że kto przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10 PB, podlega karze grzywny.

Niedysponowanie przez inwestora w toku procesu inwestycyjnego wymaganą dla wyrobu budowlanego dokumentacją może powodować ryzyko przy realizacji zamierzenia budowlanego, ponieważ:

 • organ może zakwestionować stosowanie takiego wyrobu;
 • inwestorowi grożą sankcje karne;
 • użycia wyrobów budowlanych nieodpowiadających przepisom art. 10 PB nie można zalegalizować.

System kontroli wyrobów budowlanych

W związku z przepisami Prawa budowlanego do kontroli wyrobów budowlanych jest upoważniony z urzędu organ nadzoru budowlanego, tj. WINB lub GINB.

W celu ustalenia, czy dany wyrób budowlany posiada deklarowane właściwości użytkowe, organ ten może pobierać nieodpłatnie próbki wyrobu budowlanego nie tylko u producenta, sprzedawcy, ale także próbki z wyrobów budowlanych składowanych na terenie budowy, zwłaszcza wtedy, gdy jest budowa deweloperska albo budowa prowadzona z wykorzystaniem środków publicznych. Wyniki badań próbek wyrobu budowlanego mogą stanowić podstawę wszczęcia kontroli przez WINB.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy wykonywaniu zadań określonych przepisami Prawa budowlanego mogą żądać od uczestników procesu budowlanego informacji lub udostępnienia m.in. dokumentów świadczących, że wyroby budowlane zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi.

W razie powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych organy mogą nałożyć na podmioty, o których mowa, obowiązek dostarczenia w określonym terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi zawsze osoba zobowiązana do ich dostarczenia a nie organ.

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zamieszczono informacje o wynikach badań wyrobów budowlanych pobranych przez inspektorów WINB do oceny zgodności z normami i deklaracjami właściwości, także w tym roku. W poprzednim stanie prawnym, przed nowelizacją prawa ok. 30% kontrolowanych wyrobów budowlanych nie spełniało wymagań.

Do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy:

 • prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych;
 • gromadzenie informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym oraz o wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach;
 • kontrola działania wojewódzkich organów nadzoru budowlanego dot. sprawdzania zgodności wyrobów budowlanych,
 • prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych.

Według przepisów karnych ustawy o wyrobach budowlanych – karze pieniężnej do 10 000 zł podlega:

 • importer, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia informacji umożliwiających jego identyfikację na wyrobie budowlanym podlegającym obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym;
 • importer, który nie dopełnia obowiązku zapewnienia udostępnienia dokumentacji technicznej właściwemu organowi, lub przechowywania kopii deklaracji właściwości użytkowych albo krajowej deklaracji;
 • sprzedawca, który udostępnia na rynku krajowym wyrób budowlany, podlegający obowiązkowi oznakowania CE lub znakiem budowlanym bez tego oznakowania lub bez informacji towarzyszącej temu oznakowaniu, lub do którego nie jest dołączona lub udostępniona deklaracja właściwości użytkowych albo krajowa deklaracja.

Zmiany prawa, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r., są istotne nie tylko dla producentów i hurtowników, ale także dla inwestorów realizujących zamierzenia budowlane. Przypomnijmy jednak, że za prawidłowe stosowanie wyrobów budowlanych przy robotach budowlanych nie tylko odpowiada inwestor, ale także inni uczestnicy procesu budowlanego, projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy.

Do obowiązków kierownika budowy według art. 22 PB należy m.in. sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 PB. Z kolei, inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach nadzoru bieżącego ma prawo wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące:

 • usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,
 • wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,
 • przedstawienia ekspertyz, dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 PB,
 • przekazania informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych.

Osoby, które dopuszczą się wykroczeń przy projektowaniu, kierowaniu, nadzorze robót budowlanych w związku z naruszeniem przepisów art. 10 PB, mogą ponieść odpowiedzialność karną i zawodową, określoną w przepisach karnych prawa budowlanego i przepisów kodeksowych [kodeks wykroczeń, kodeks karny].

Jednoznacznie na ten temat wypowiadały się sądy. „Kierownik budowy jest tylko jeden i przez cały okres, w jakim pełni swoją funkcję, ponosi odpowiedzialność za przejęty teren budowy i wszystkie zdarzenia, które mają tam miejsce. Projektantów może być kilku, inspektorów nadzoru inwestorskiego z założenia jest wielu, natomiast kierownik budowy jest jeden. Oczywiście na budowie może występować wielu kierowników robót budowlanych, jednak ich funkcje są służebne w stosunku do kierownika budowy i ich udział w procesie budowlanym w żaden sposób nie ogranicza ilości obowiązków spoczywających na kierowniku budowy” – uznał WSA w Warszawie w wyroku z dnia18 maja 2016 r. (VI SA/Wa 3299/15).

Dwa lata wcześniej w uzasadnieniu wyroku z dnia 27 czerwca 2013 r. (I ACa 521/13) SA w Krakowie podał: „To kierownik budowy powinien dbać o wykonywanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem. Dysponuje on zarówno wiedzą specjalistyczną, konieczną do oceny propozycji inwestora, jak i instrumentami prawnymi mogącymi powstrzymać bezprawne działania inwestora. Jeśli inwestor proponuje rozwiązania wykraczające poza projekt, kierownik budowy winien się temu sprzeciwić i w ostateczności wstrzymać budowę”.

Podobne stanowisko w sprawie odpowiedzialności wykonawcy robót zajął również Sąd Administracyjny w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. (VI ACa 725/14), który orzekł: „Zgodnie z art. 17 PB uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót. Wykonawca nie jest więc uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu prawa budowlanego. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 2 PB, do obowiązków inwestora należy m.in. zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy. Obowiązki kierownika budowy zostały określone w art. 22 PB. Obowiązki te obejmują określone w ustawie uprawnienia realizowane na budowie wobec wykonawcy, lecz nie skutkuje to <<uwolnieniem>> wykonawcy od odpowiedzialności odszkodowawczej wobec inwestora za nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane, na podstawie art. 471 KC”. 

[wyroby budowlane, itb, prawo budowlane, nowelizacja przepisów, krajowe oceny techniczne (kot), instytut techniki budowlanej]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19236|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12603|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11736|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl