CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zmiany w dopuszczaniu stosowania wyrobów budowlanych w budownictwie

Eugenia Śleszyńska  |  05.06.2019
Wprowadzane zmiany istotne są nie tylko dla producentów wyrobów budowlanych i hurtowników, ale także dla inwestorów, zwłaszcza w sezonie budowlanym 2019, tj. w czasie gdy wchodzą w życie nowe przepisy
Wprowadzane zmiany istotne są nie tylko dla producentów wyrobów budowlanych i hurtowników, ale także dla inwestorów, zwłaszcza w sezonie budowlanym 2019, tj. w czasie gdy wchodzą w życie nowe przepisy
fot. Pixabay

Przy realizacji różnych zamierzeń budowlanych mogą być użyte/stosowane tylko te wyroby budowlane, które odpowiadają przepisom Prawa budowlanego, ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenia PE i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych.

Według art. 10 Prawa budowlanego „wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem”. 

Nowe przepisy i nowe obowiązki 

Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji, potwierdza, że stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w przepisach wykonawczych do ustawy.

Chodzi o przepis wykonawczy do ustawy o wyrobach budowlanych, tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W ubiegłym roku zostało ono zmienione rozporządzeniem z dnia 13 czerwca 2018 r.

Szkolenie: Bezpieczeństwo użytkowania budynków i lokali a obowiązki władających  

 

Cytowanym rozporządzeniem wprowadzono istotne zmiany dla podmiotów rynku wyrobów budowlanych ustalając, że:

Po pierwsze: „Producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, który zgodnie z przepisami obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r. nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r.sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego”.

Po drugie: „W odniesieniu do wyrobów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1 do nin. rozporządzenia w lp. 2, 10, 12, 23 i 33, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (przed 29 czerwca 2018 r.) nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, producent wyrobu budowlanego nie jest obowiązany do dnia 30 czerwca 2019 r. sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego”.

Oznacza to, że dla wyrobów budowlanych, wymienionych w załączniku nr 1, konieczne będzie, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., posiadanie krajowej deklaracji przy wprowadzaniu wymienionych wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym. Krajowe oceny techniczne wydają producentom upoważnione instytuty badawcze.

W tym miejscu należy zauważyć, że są to zmiany istotne nie tylko dla producentów wyrobów budowlanych i hurtowników, ale także dla inwestorów, zwłaszcza w sezonie budowlanym 2019, tj. w czasie gdy wchodzą w życie nowe przepisy. 

Ważne: Na stronie internetowej ITB zamieszczono szczegółowe informacje o zasadach wydawania krajowych ocen technicznych. Autoryzacja ITB do wydawania krajowych ocen technicznych obejmuje wszystkie grupy wyrobów według cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (włącznie z wyrobami do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną oraz wyrobami do wentylacji i klimatyzacji), oprócz grup nr 12 i 23.

Ponadto Instytut Techniki Budowlanej na swojej stronie internetowej przypomina o obowiązkowym oznakowaniu znakiem budowlanym B nowych grup wyrobów budowlanych, w tym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji oraz wyrobów do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną. Zamieszcza również wykaz dotychczas wydanych krajowych ocen technicznych.

Natomiast na stronie Instytutu Nafty i Gazu zamieszczono informacje o postępowaniu w sprawie wydania krajowej oceny technicznej „KOT”. Instytut został upoważniony do wydawania krajowych ocen technicznych dotyczących kominów prefabrykowanych, przewodów kominowych, kominów wielopowłokowych, zestawów elementów kominów wolnostojących i kominów dostawialnych. 

Ważne: Do wydawania krajowych ocen technicznych dotyczących m.in. zestawów do wykonywania powłokowych pokryć dachowych, płyt warstwowych oklejanych papą, zapraw termoizolacyjnych, izolacji natryskowej został upoważniony Instytut Mechanizacji Budownictwa. Na jego stronie internetowej zamieszczono informację, że weryfikacja producenta o wydanie krajowej oceny technicznej KOT zostanie przeprowadzona w ciągu miesiąca, a wnioskodawca zostanie powiadomiony o postępowaniu lub o odmowie wszczęcia postępowania. 

Z zasady, wszczęcie postępowania o wydanie KOT następuje w terminie określonym porozumieniem stron o przeprowadzeniu takiego postępowania; instytut przedstawia wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie wniosku. Po uzyskaniu kompletnej dokumentacji określonej w piśmie w sprawie wniosku jest dokonywana ocena przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie. Wydanie KOT wnioskodawcy nastąpi w terminie do 6 tygodni od dnia uzyskania kompletnej dokumentacji. Z kolei, decyzja odmowna z zasady podejmowana jest w terminie do 2 miesięcy od dnia uzyskania kompletnej dokumentacji.

Jest mało czasu, za chwilę wejdą w życie nowe przepisy, a tymczasem na rynku budowlanym sygnalizowane są możliwe zatory w przewidywanych terminach wydawania krajowych ocen technicznych przez upoważnione instytuty. 

O jakie grupy wyrobów budowlanych chodzi?

Chodzi m.in. o:

  • drzwi, okna, bramy i powiązane z nimi okucia budowlane oraz wyroby uzupełniające;
  • stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne);
  • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyposażenie dróg, wyroby do budowy dróg;
  • zestawy budowlane, komponenty budowlane (cała gama wyrobów budowlanych).

Czy można stosować wyroby budowlane niespełniające tych wymagań? 

O możliwości zastosowania wyrobu budowlanego w konkretnym obiekcie budowlanym decydują jego właściwości użytkowe i posiadanie dokumentacji, o której mowa wyżej. Prawodawca w tej sprawie jest kategoryczny, zarówno w ustawie o wyrobach budowlanych, jak i w Prawie budowlanym, ponieważ przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować wyroby budowlane wyłącznie wtedy, gdy zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Patrz art. 10 PB.

Naruszenie przepisów w tym zakresie objęte jest w przepisach art. 93 pkt 1a PB sankcjami karnymi; cyt. przepis mówi, że kto przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10 PB, podlega karze grzywny.

Niedysponowanie przez inwestora w toku procesu inwestycyjnego wymaganą dla wyrobu budowlanego dokumentacją może powodować ryzyko przy realizacji zamierzenia budowlanego, ponieważ:

  • organ może zakwestionować stosowanie takiego wyrobu;
  • inwestorowi grożą sankcje karne;
  • użycia wyrobów budowlanych nieodpowiadających przepisom art. 10 PB nie można zalegalizować.

[wyroby budowlane, itb, prawo budowlane, nowelizacja przepisów, krajowe oceny techniczne (kot), instytut techniki budowlanej]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Co zrobić gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Zobacz jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie ogrzewanie wybrać do mieszkania »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
5/2019

Aktualny numer:

Administrator 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Kiedy nieważna bonifikata?
  • - Sprawozdanie finansowe wspólnoty
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16596|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10266|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl