CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Festyn na osiedlu

Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić: bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas jej trwania
Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić: bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas jej trwania
Fot. pixabay.com

Festyn to nie tylko impreza o charakterze artystyczno-rozrywkowym czy sportowym. To także obowiązek zagospodarowania odpadów po imprezie. Na organizatorze festynu powinien spoczywać obowiązek ich sprzątnięcia, więc administrator, zgadzając się na zorganizowanie festynu, powinien określić m.in. sposób wywozu śmieci. Ale nie tylko.

Imprezę plenerową taką jak festyn, piknik czy koncert, zwykło się traktować jako imprezę masową, czyli taką, na której może się znaleźć duża liczba osób. Przez imprezę masową należy rozumieć jedną z dwóch rodzajów imprez, tj. o charakterze artystyczno-rozrywkowym oraz sportowym, w tym mecz piłki nożnej, które mają się odbyć:

 • na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem (plac, skwer, wiata) lub na terenie umożliwiającym jej prowadzenie, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc – ustalona zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Pb) oraz przepisami dotyczącymi ochrony ppoż. – wynosi nie mniej niż 1000;
 • w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami PB oraz przepisami dotyczącymi ochrony ppoż, wynosi nie mniej niż 500. 

Zgodnie z potocznym rozumieniem tego pojęcia impreza – to widowisko, koncert, zabawa, bal, loteria fantowa, zawody sportowe itp. organizowane w celach rozrywkowych, promocyjnych lub dochodowych. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu natomiast w wyroku z 17 maja 2005 r. (II SA/Po 773/2003), powołując się na Słownik języka polskiego przyjął, że „rozrywkowy” to związany z rozrywką, dostarczający rozrywki, będący rozrywką; także o muzyce, lekturze, programach radiowych i telewizyjnych itp.; lekki, przyjemny, odprężający. Przymiotnik „rozrywkowy” pochodzi od rzeczownika „rozrywka” i oznacza to, co służy odprężeniu, wypoczynkowi, co uprzyjemnia czas, bawi, rozwesela, stanowi przyjemność połączoną z wypoczynkiem, zabawa, relaks, „artystyczny” natomiast to związany ze sztuką, dziełem sztuki lub artystą, nacechowany artyzmem.

Festyn – zasady organizacji

Zasady organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych uregulowano w art. 34–37 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie zdefiniowano jednak tych imprez. Tym samym przyjmuje się, że imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej przez organizacje, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy. Nie uregulowano w ustawie również kwestii odpadów, jednakże trzeba pamiętać, że umowa pomiędzy zarządcą a organizatorem festynu winna zawierać zapisy, dotyczące utrzymania porządku i czystości na terenie, na którym odbywa się impreza.

Czytaj też: Cisza nocna i mir domowy w praktyce zarządcy nieruchomości >>>

Zawiadomienie złożone w gminie powinno zawierać następujące dane: 

 • imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji;
 • rodzaj i charakter imprezy; 
 • miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników; 
 • określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników. 

Przykład
Organizator festynu planuje festyn na parkingu sąsiadującym z drogą. Zamierza wzdłuż drogi rozstawić kosze na śmieci. Czy to wystarczy, aby administrator zgodził się na zorganizowanie imprezy?

Organizator, starając się o pozwolenie na przeprowadzenie imprezy, powinien skontaktować się z zarządcą drogi i nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia, zapewniając dostęp do koszów na śmieci, w tym przypadku rozstawionych wzdłuż drogi.

Administrator może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:

 • dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego.

Zezwolenie wydaje się na wniosek, który musi być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy; rodzaj i nazwę imprezy; informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy; informację o przewidywanej liczbie uczestników; wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw; podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć: szczegółowy regulamin imprezy – określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy; program imprezy – ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw; plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy – określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy; pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw; pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych; dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Urząd właściwy do wydania zezwolenia może odmówić wydania tego zezwolenia w razie uzyskania negatywnej opinii Policji lub odmowy uzgodnienia decyzji przez pozostałych zarządzających, a także w przypadku, gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu albo utrudni ruch drogowy na znacznym obszarze. Decyzję o odmowie lub cofnięciu wydania zezwolenia urząd zarządzający ruchem na drodze przesyła niezwłocznie do gminy.

Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić: bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas jej trwania; spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach PB, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną; pomoc medyczną dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne; drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej; warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy; sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych; w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy; środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy.

Odmowa zorganizowania imprezy

Przesłanką do odmowy wydania decyzji dotyczącej festynu jest negatywna ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzaną imprezą masową. Przesłanka ta obejmuje ustalenie dwóch elementów stanu faktycznego:

 • po pierwsze – negatywna ocena;
 • po drugie – stan bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ustalenie wystąpienia pierwszego elementu stanu faktycznego – negatywnej oceny – nie zostało ograniczone ani co do formy, ani właściwości organu. Kompetencje do negatywnej oceny ma wojewoda na podstawie własnych ustaleń.

Drugi element stanu faktycznego – stan bezpieczeństwa i porządku publicznego odsyła do pojęcia, które nie zostało zdefiniowane ustawowo. Precyzyjne określenie tych pojęć nie jest możliwe. W doktrynie prawa administracyjnego przyjmuje się, że bezpieczeństwo publiczne obejmuje ochronę takich dóbr, jak nienaruszalność życia, zdrowia, godności, wolności, porządku prawnego. A porządek publiczny – to pewien stan zewnętrzny, polegający na przestrzeganiu zasad współżycia społecznego, niepisanych reguł zachowania się jednostki w miejscach publicznych, których przestrzeganie jest niezbędną przesłanką współżycia obywateli.

Oceniając przesłanki wydania zakazu zorganizowania imprezy masowej z udziałem publiczności, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności wskazujące na przyszłe zachowania potencjalnych uczestników takiej imprezy, także wynikające z dotychczasowego zachowania uczestników planowanej imprezy na przeprowadzonych dotąd imprezach masowych, w szczególności o tożsamym charakterze. Zauważyć również należy, iż decyzja ma charakter uznaniowy, co oznacza, iż organ ma pewien „luz” decyzyjny przy wydaniu rozstrzygnięcia.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 lipca 2012 r. (sygn. akt I OSK 1169/2012) orzekł: Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzaną imprezą masową, wojewoda w drodze decyzji administracyjnej może zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności. Przesłanką wydania decyzji jest negatywna ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[festyn, impreza, organizator festynu, piknik, koncert, impreza masowa]

Tagi: 
festyn | 
impreza | 
organizator festynu | 
piknik | 
koncert | 
impreza masowa

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17573|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10955|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10533|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl