CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Festyn na osiedlu

Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić: bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas jej trwania
Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić: bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas jej trwania
Fot. pixabay.com

Festyn to nie tylko impreza o charakterze artystyczno-rozrywkowym czy sportowym. To także obowiązek zagospodarowania odpadów po imprezie. Na organizatorze festynu powinien spoczywać obowiązek ich sprzątnięcia, więc administrator, zgadzając się na zorganizowanie festynu, powinien określić m.in. sposób wywozu śmieci. Ale nie tylko.

Imprezę plenerową taką jak festyn, piknik czy koncert, zwykło się traktować jako imprezę masową, czyli taką, na której może się znaleźć duża liczba osób. Przez imprezę masową należy rozumieć jedną z dwóch rodzajów imprez, tj. o charakterze artystyczno-rozrywkowym oraz sportowym, w tym mecz piłki nożnej, które mają się odbyć:

 • na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem (plac, skwer, wiata) lub na terenie umożliwiającym jej prowadzenie, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc – ustalona zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Pb) oraz przepisami dotyczącymi ochrony ppoż. – wynosi nie mniej niż 1000;
 • w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, w których liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami PB oraz przepisami dotyczącymi ochrony ppoż, wynosi nie mniej niż 500. 

Zgodnie z potocznym rozumieniem tego pojęcia impreza – to widowisko, koncert, zabawa, bal, loteria fantowa, zawody sportowe itp. organizowane w celach rozrywkowych, promocyjnych lub dochodowych. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu natomiast w wyroku z 17 maja 2005 r. (II SA/Po 773/2003), powołując się na Słownik języka polskiego przyjął, że „rozrywkowy” to związany z rozrywką, dostarczający rozrywki, będący rozrywką; także o muzyce, lekturze, programach radiowych i telewizyjnych itp.; lekki, przyjemny, odprężający. Przymiotnik „rozrywkowy” pochodzi od rzeczownika „rozrywka” i oznacza to, co służy odprężeniu, wypoczynkowi, co uprzyjemnia czas, bawi, rozwesela, stanowi przyjemność połączoną z wypoczynkiem, zabawa, relaks, „artystyczny” natomiast to związany ze sztuką, dziełem sztuki lub artystą, nacechowany artyzmem.

Festyn – zasady organizacji

Zasady organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych uregulowano w art. 34–37 Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Nie zdefiniowano jednak tych imprez. Tym samym przyjmuje się, że imprezy artystyczne lub rozrywkowe organizowane w ramach działalności kulturalnej przez organizacje, odbywające się poza stałą siedzibą albo w sposób objazdowy, wymagają zawiadomienia organu gminy właściwej ze względu na miejsce imprezy. Nie uregulowano w ustawie również kwestii odpadów, jednakże trzeba pamiętać, że umowa pomiędzy zarządcą a organizatorem festynu winna zawierać zapisy, dotyczące utrzymania porządku i czystości na terenie, na którym odbywa się impreza.

Czytaj też: Cisza nocna i mir domowy w praktyce zarządcy nieruchomości >>>

Zawiadomienie złożone w gminie powinno zawierać następujące dane: 

 • imię, nazwisko lub nazwę podmiotu organizującego imprezę artystyczną lub rozrywkową, siedzibę i adres do korespondencji;
 • rodzaj i charakter imprezy; 
 • miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników; 
 • określenie planowanych środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników. 

Przykład
Organizator festynu planuje festyn na parkingu sąsiadującym z drogą. Zamierza wzdłuż drogi rozstawić kosze na śmieci. Czy to wystarczy, aby administrator zgodził się na zorganizowanie imprezy?

Organizator, starając się o pozwolenie na przeprowadzenie imprezy, powinien skontaktować się z zarządcą drogi i nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia, zapewniając dostęp do koszów na śmieci, w tym przypadku rozstawionych wzdłuż drogi.

Administrator może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:

 • dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • pisemnej zgody na przeprowadzenie imprezy masowej, wydanej przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego.

Zezwolenie wydaje się na wniosek, który musi być złożony co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy; rodzaj i nazwę imprezy; informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy; informację o przewidywanej liczbie uczestników; wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw; podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć: szczegółowy regulamin imprezy – określający zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego; wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy; program imprezy – ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw; plan zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy – określający sposoby zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas trwania imprezy; pisemne zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw; pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych; dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Urząd właściwy do wydania zezwolenia może odmówić wydania tego zezwolenia w razie uzyskania negatywnej opinii Policji lub odmowy uzgodnienia decyzji przez pozostałych zarządzających, a także w przypadku, gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu albo utrudni ruch drogowy na znacznym obszarze. Decyzję o odmowie lub cofnięciu wydania zezwolenia urząd zarządzający ruchem na drodze przesyła niezwłocznie do gminy.

Organizator imprezy jest zobowiązany zapewnić: bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas jej trwania; spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach PB, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną; pomoc medyczną dostosowaną do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne; drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej; warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy; sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia działań ratowniczo-gaśniczych; w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy; środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy.

Odmowa zorganizowania imprezy

Przesłanką do odmowy wydania decyzji dotyczącej festynu jest negatywna ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzaną imprezą masową. Przesłanka ta obejmuje ustalenie dwóch elementów stanu faktycznego:

 • po pierwsze – negatywna ocena;
 • po drugie – stan bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ustalenie wystąpienia pierwszego elementu stanu faktycznego – negatywnej oceny – nie zostało ograniczone ani co do formy, ani właściwości organu. Kompetencje do negatywnej oceny ma wojewoda na podstawie własnych ustaleń.

Drugi element stanu faktycznego – stan bezpieczeństwa i porządku publicznego odsyła do pojęcia, które nie zostało zdefiniowane ustawowo. Precyzyjne określenie tych pojęć nie jest możliwe. W doktrynie prawa administracyjnego przyjmuje się, że bezpieczeństwo publiczne obejmuje ochronę takich dóbr, jak nienaruszalność życia, zdrowia, godności, wolności, porządku prawnego. A porządek publiczny – to pewien stan zewnętrzny, polegający na przestrzeganiu zasad współżycia społecznego, niepisanych reguł zachowania się jednostki w miejscach publicznych, których przestrzeganie jest niezbędną przesłanką współżycia obywateli.

Oceniając przesłanki wydania zakazu zorganizowania imprezy masowej z udziałem publiczności, należy wziąć pod uwagę wszystkie okoliczności wskazujące na przyszłe zachowania potencjalnych uczestników takiej imprezy, także wynikające z dotychczasowego zachowania uczestników planowanej imprezy na przeprowadzonych dotąd imprezach masowych, w szczególności o tożsamym charakterze. Zauważyć również należy, iż decyzja ma charakter uznaniowy, co oznacza, iż organ ma pewien „luz” decyzyjny przy wydaniu rozstrzygnięcia.

Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 lipca 2012 r. (sygn. akt I OSK 1169/2012) orzekł: Zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzaną imprezą masową, wojewoda w drodze decyzji administracyjnej może zakazać przeprowadzenia imprezy masowej z udziałem publiczności. Przesłanką wydania decyzji jest negatywna ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z planowaną lub przeprowadzoną imprezą masową.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[festyn, impreza, organizator festynu, piknik, koncert, impreza masowa]

Tagi: 
festyn | 
impreza | 
organizator festynu | 
piknik | 
koncert | 
impreza masowa

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniSzkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla .... Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Balkony dostawne - sposób na powiększenie mieszkania  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Pęknięta rura w pionie - kto odpowiada za szkodę?

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

zalana ściana w mieszkaniu Donice z betonu architektonicznego
Pęknięta rura w pionie to zdarzenie, które jest bardzo kłopotliwe zarówno dla mieszkańców bloku, jak i zarządcy. Pociąga ono za sobą różne konsekwencje (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Szkolenia i seminaria dla zarządców »

Szkolenia dla zarządców nieruchomościOdbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych i odbiory elewacji według warunków technicznych wykonania i odbioru robót ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Gdzie wykonać audyt energetyczny budynku?
efektywność energetyczna Audyt energetyczny budynku
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Wiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna(...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
 • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18185|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11412|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10990|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl