CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak zadbać o ciepłą wodę? Poznaj sposób na instalację c.w.u. i c.o. » ‎
http://ad.administrator24.info/kotly/▲
Wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni (jedną z ich głównych zalet jest możliwość łączenia w układy kaskadowe)...
Kategorie: ciepła woda, instalacja c.o., instalacja c.w.u., wod-kan,

Z „Dokumentacji kryzysu”

A S  |  Administrator 7-8/2019  |  02.09.2019
Chaos przestrzenny i jego skutki są od lat przedmiotem badań, analiz, raportów i publikacji jednostek naukowo-badawczych
Chaos przestrzenny i jego skutki są od lat przedmiotem badań, analiz, raportów i publikacji jednostek naukowo-badawczych
Fot. pixabay.com

Dziesiątki ekspertyz krytykują rosnące szkody społeczne i konsekwencje finansowe patologii przestrzennych, które pokrywa państwo, czyli podatnicy. Krytykowane jest w nich zwłaszcza zjawisko niekontrolowanej urbanizacji oraz jej skutki.

Na szczególną uwagę – paradoksalnie – zasługują dokumenty rządowe, przedstawiające stan gospodarki przestrzennej, kryzys planowania przestrzennego i jego skutki, w tym przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), która w obszernej części diagnostycznej, opracowanej przez zespoły czołowych polskich ekspertów, stwierdza m.in.[1]: Nieuporządkowany system gospodarki przestrzennej wywołuje konkretne skutki w sferze społecznej i gospodarczej. Są nimi przede wszystkim problemy społeczne w postaci patologii, alienacji, frustracji i konfliktów wynikające z segregacji społecznej (zabudowa przedmieść bazująca na zamkniętych osiedlach, pozbawionych przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom, terenów zielonych, dogodnego dostępu do dobrej jakości usług publicznych, degradacja śródmieść i wielkopłytowych osiedli oraz popegeerowskich zespołów zabudowy wielorodzinnej). 

Czytaj też: Rachunek strat >>>

Kolejnym efektem braku konsekwentnej polityki przestrzennej jest niekontrolowana urbanizacja wywołująca koszty budowania dodatkowej infrastruktury nieuzasadnionej rachunkiem ekonomicznym). Zewnętrzne koszty społeczne chaosu przestrzennego związane z rozlewaniem się miast w Polsce są o 30% większe w stosunku do kosztów rozlewania się miast w krajach Europy Zachodniej. Na poziomie krajowym nie istnieją systemowe rozwiązania dotyczące monitorowania zmian zagospodarowania przestrzennego. Przepisy kolejnych ustaw dotyczących sfery przestrzennej należą do najczęściej i powszechnie łamanych przepisów prawa, przy częstym braku ustawowo określonego nadzoru wojewodów.

Po dwóch latach próbę usunięcia fundamentalnych, systemowych wad gospodarki przestrzennej podjęła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego. Opracowany został projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (wersja podstawowa), który Komisja zaakceptowała 16 kwietnia 2014 r. Projekt, w uzasadnieniu, krytycznie ocenia regulacje prawne gospodarki przestrzennej. Ostatnie dokumenty oraz inicjatywy legislacyjne rządów2 kontynuują tę krytykę.

Warto tu zwrócić uwagę na piątą od 2003 r. inicjatywę legislacyjną, czyli „Kodeks 2015”, w uzasadnieniu do którego czytamy, m.in.: Kluczowym zagadnieniem są narastające koszty związane z rozlewaniem się zabudowy i nieskoordynowaniem przestrzennym procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego.

W „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – SOR (Strategia 2017) Rada Ministrówkrytykuje niekontrolowane rozprzestrzenianie się zabudowy i zapowiada przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji poprzez prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki terenami (opartej na prognozach demograficznych i inwestycyjnych). Zapowiada również: wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji poprzez stworzenie regulacji prawnych z zakresu planowania przestrzennego.

Realizacja SOR wymaga de facto reformy całego systemu zarządzania przestrzenią. Wciąż jednak brak konkretnych propozycji w tym zakresie.

Stan ten krytykuje również organ doradczy rządu. Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w swojej uchwale (2011) stwierdza: Niekontrolowana urbanizacja i brak koordynacji przestrzennej procesów inwestycyjnych utrudnia funkcjonowanie jednostek osadniczych, pogarsza warunki życia oraz obniża społeczną, kulturową i ekonomiczną wartość przestrzeni. Interes publiczny nie jest chroniony, nawet jego postrzeganie jest ułomne, ograniczone zwykle do spraw inwestycji infrastrukturalnych.

Chaos przestrzenny i jego skutki są od lat przedmiotem badań, analiz, raportów i publikacji jednostek naukowo-badawczych. Opinię środowisk naukowych dobrze przedstawia stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN, przyjęte 24 maja 2007 r., w którym m.in. czytamy: Do władz publicznych kierujemy apel o stanowienie takiego prawa regulującego planowanie przestrzenne i gospodarowanie przestrzeni na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym, które będzie sprzyjać ładowi przestrzennemu, racjonalnej gospodarce terenami i innymi zasobami naturalnymi, ekonomizacji przestrzeni, praworządności decyzji planistycznych i lokalizacyjnych.

Środowiska zawodowe i gospodarcze podejmowały dialog z władzami publicznymi.8 lipca 2014 r. w liście otwartym do Prezesa Rady Ministrów – D. Tuska, grupa samorządowców, ekonomistów, przedstawicieli nauki i biznesu, urbanistów i architektów zaapelowałao zainicjowanie reformy gospodarki przestrzennej:

(…) Chaos przestrzenny, a zwłaszcza niekontrolowane rozpraszanie zabudowy i „rozlewanie się” miast, to źródło wielu niekorzystnych zjawisk. Zobowiązania finansowe gmin, wynikające z obowiązku wykupu terenów pod zaplanowane drogi, przekroczyły – według wiarygodnych szacunków – 120 mld zł. Końcowe koszty zapłacimy wszyscy, bowiem dewastacja przestrzeni przełoży się na znaczące obniżenie jakości życia, kryzys finansów publicznych i zahamowanie rozwoju naszego kraju.

Apel ten nie przyniósł efektu. Warto też zauważyć, że większość dokumentów i opracowań dotyczących gospodarki przestrzennej zawiera nie tylko krytykę jej stanu, ale również propozycje zmian legislacyjnych.  

[1]  fragmenty tekstu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjętej uchwałą 239/2011 Rady Ministrów z 13 grudnia 2011 r. (s. 159–170)

[2] projekt Ustawy z 18.08.2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów 21 sierpnia 2015 r.

Koszty suburbanizacji

Wysokie koszty różnych modeli przestrzennych, w tym suburbanizacji, są przedmiotem badań w krajach rozwiniętych. David Thompson z Zespołem Uniwersytetu w Ottawie przeprowadził analizę porównawczą kosztów obsługi gospodarstwa domowego (household) w zabudowie podmiejskiej (suburbia) z kosztami gospodarstwa domowego w mieście, w prowincji Halifax w Kanadzie. Analiza objęła kilkanaście zadań komunalnych, w tym takie jak: parki i rekreacja, wywóz śmieci, straż pożarna, policja, transport publiczny, dowożenie dzieci do szkoły, kultura, drogi, utrzymanie ciągów pieszych i chodników, kanalizacja i przelewy burzowe, zaopatrzenie w wodę. Badania wykazały, że suburbia są „droższe” w eksploatacji o 144%. Wzrost kosztów na terenie suburbiów dotyczył zwłaszcza wodociągów, kanalizacji i przelewów burzowych, straży pożarnej, ciągów pieszych i chodników, transportu publicznego oraz dróg. W rachunku globalnym koszty obsługi jednej rodziny mieszkającej na terenie podmiejskim, obejmujące wymienione usługi komunalne, wynosiły w 2013 r. – 3462 dolary kanadyjskie i były ponad dwukrotnie wyższe od kosztów obsługi rodziny mieszkającej w mieście – 1416 dolarów kanadyjskich. Należy podkreślić, że przywołany przykład dotyczy zaplanowanej urbanizacji regionu Halifax. W przypadku niekontrolowanej, chaotycznej suburbanizacji, z którą mamy do czynienia w Polsce, różnice kosztów będą jeszcze większe.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[gospodarka przestrzenna, planowanie, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, SOR, chaos przestrzenny , suburbanizacja]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Sterowanie i monitorowanie pompy. Zobacz jak działa inteligenta pompa obiegowa i cyrkulacyjna »

pompa obiegowa i cyrkulacyjna

Przeznaczona jest do systemów grzewczych i chłodniczych oraz do domowych instalacji ciepłej wody użytkowej. Została ona zaprojektowana do pracy z cieczami ... Czytam więcej »


Jak zaoszczędzić na cieple? »

Oszczedności na ogrzewaniu

Co roku koszty ciepła rosną. Większość mieszkańców i właścicieli budynków szuka możliwości obniżenia rachunków. Sprawdź  »


Skąd pozyskać źródło energii do ogrzewania budynku czy osiedla?

Ogrzewanie gazem osiedliSieć gazowa LNG to dobre rozwiązanie zarówno dla budynków nowych, jak i modernizowanych, mieszkalnych oraz przemysłowych. A zatem wśród potencjalnych zainteresowanych na pewno znajdą się przedsiębiorcy, deweloperzy, inwestorzy, a także zarządcy poszukujący wygodnego... Czytam więcej »


Jakie korzyści niesie ze sobą Pożyczka Rewitalizacyjna? »

Potrzebujesz windy? Sprawdź Fundusz Dostępności »»

stary budynek bariery architektoniczne
Wnioskujący mogą uzyskać środki na rewitalizację obiektów już istniejących, ale będących w stanie nienadającym się do użytku. Łączna kwota środków RPO WSL... Chcę wiedzieć »

BGK wspólnie z pośrednikami finansowymi udzielają preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych....Czytam więcej »


Domofon, unifon, czytnik - co wybrać?

Domofony cyfralPrawidłowo dobrany domofon powinien zapewnić domownikom nie tylko komfort, dzięki odpowiedniej funkcjonalności, ale co najważniejsze – bezpieczeństwo, ograniczając dostęp na teren osiedla lub... Czytam więcej »


Kotły do mieszkań i budynków wielolokalowych - co wybrać?

Niezawodna pomoc w utrzymaniu czystości w budynku - teraz okazja!

Ogrzewanie grzejnikiem czyste klatki schodowe
Koszty ogrzewania budynków są już dość wysokie, a należy się spodziewać, że będą jeszcze wyższe. Jednym ze sposobów na ich obniżenie może okazać się budowa... Czytam więcej »

Choć ich praca bywa niedoceniana i niezauważana, to przecież bez niej nie mogłaby funkcjonować żadna firma czy instytucja. Zwłaszcza dziś, w dobie pandemii koronawirusa, przekonujemy się...... czytam więcej»


Windy - rozwiązania dla osiedli»

Windy w budynkuWykluczenie architektoniczne, czyli m.in. brak dźwigów osobowych w budynkach czterokondygnacyjnych, najczęściej spółdzielczych, wybudowanych pod rządami starego prawa, jest zjawiskiem... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Opomiarowanie i rozliczenie mediów proste jak nigdy dotąd »

Pojemniki na odpady - mieszkańcy zostawiają bałagan? Jak temu zaradzić?

Kompleksowa energia śmieci w koszu na osiedlu
Postęp w dziedzinie technik informatycznych pozwolił na ujednolicenie pewnych standardów i stworzenie otwartego systemu komunikacyjnego do odczytu... czytam dalej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej... chcę wiedzieć więcej»


Gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym - zobacz, ile to kosztuje »

Gaz plynny budownictwoKonieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia na kotłownię w przypadku wielu systemów grzewczych to niejedyny wymóg prawa budowlanego. Przepisy określają również... Chcę zobaczyć »


Jak oszczędzić przestrzeń na osiedlu, którą możemy wykorzystać np. na miejsca parkingowe?

Kocioł gazowy kondensacyjny i jego sprawność  »

Osiedle Polska kotły kondensacyjne

Brak miejsc parkingowych lub miejsc na rowery to czesty widok na polskich osiedlach. ZObacz, gdzie możesz zaoszczędzić miejsce i wykorzystać je... Czytam więcej »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... czytam więcej »


Jak zapewnić prawidłową księgowość we wspólnocie?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Odczyt wodomierzy pod nieobecność mieszkańca »
LNG do zasilania centralnej kotłowni na Twoim osiedlu»
Licznik energii - oszczędzanie ogrzewanie budynku
Spis liczników to niestety często żmudny i długotrwały proces. Zastanie wszystkich mieszkańców w jednym czasie - raczej nierealne. A co gdyby... czytam więcej » LNG jest idealnym rozwiązaniem dla osiedli i budynków, które nie mają dostępu do sieci gazu ziemnego i mają duże zapotrzebowanie na energię. Używając gazu LNG masz dostęp do efektywnego, łatwo dostępnego i jednocześnie przyjaznego... czytam dalej »

Jak skutecznie naprawić i przeprowadzić renowację dachu?
Zaparowane okna w domu - jak się tego pozbyć?
Naprawa i renowacja dachu zaparowane okna
Deszcz, śnieg, wiatr …. te czynniki atmosferyczne pokazują każdemu właścicielowi i zarządcy na ile może polegać na szczelności swojego dachu. Nikomu nie trzeba... czytam więcej » Zaparowane lustro w łazience lub szyby okienne w kuchni to najprawdopodobniej oznaka... Czytam więcej »

Bezpłatne szkolenie "Naprawa balkonów w Spółdzielniach Mieszkaniowych"
Nowe narzedzie dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz, jak wydajniej korzystać z miejsc parkingowych na osiedlu»
naprawa balkonu parking zajęty?
Czy mamy do czynienia z wykonaniem nowego balkonu lub gdy stoimy przed wyzwaniem aby naprawić juz istniejący, można liczyć na Systemowe rozwiązania PCI dla balkonów... czytaj dalej »

Nowoczesne technologie i przełomowe idee są w stanie sprostać wielu wyzwaniom cywilizacyjnym. Podejście to doprowadziło nas do stworzenia platformy, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz kulturę współdzielenia, dając nam przejrzysty system, mogący(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
12/2020

Aktualny numer:

Administrator 12/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zima a nieruchomości
  • - Bez windy ani rusz
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 20708|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 20234|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12662|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl