CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak zadbać o ciepłą wodę? Poznaj sposób na instalację c.w.u. i c.o. » ‎
http://ad.administrator24.info/kotly/▲
Wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni (jedną z ich głównych zalet jest możliwość łączenia w układy kaskadowe)...
Kategorie: ciepła woda, instalacja c.o., instalacja c.w.u., wod-kan,

Z „Dokumentacji kryzysu”

A S  |  Administrator 7-8/2019  |  02.09.2019
Chaos przestrzenny i jego skutki są od lat przedmiotem badań, analiz, raportów i publikacji jednostek naukowo-badawczych
Chaos przestrzenny i jego skutki są od lat przedmiotem badań, analiz, raportów i publikacji jednostek naukowo-badawczych
Fot. pixabay.com

Dziesiątki ekspertyz krytykują rosnące szkody społeczne i konsekwencje finansowe patologii przestrzennych, które pokrywa państwo, czyli podatnicy. Krytykowane jest w nich zwłaszcza zjawisko niekontrolowanej urbanizacji oraz jej skutki.

Na szczególną uwagę – paradoksalnie – zasługują dokumenty rządowe, przedstawiające stan gospodarki przestrzennej, kryzys planowania przestrzennego i jego skutki, w tym przyjęta przez Radę Ministrów 13 grudnia 2011 r. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), która w obszernej części diagnostycznej, opracowanej przez zespoły czołowych polskich ekspertów, stwierdza m.in.[1]: Nieuporządkowany system gospodarki przestrzennej wywołuje konkretne skutki w sferze społecznej i gospodarczej. Są nimi przede wszystkim problemy społeczne w postaci patologii, alienacji, frustracji i konfliktów wynikające z segregacji społecznej (zabudowa przedmieść bazująca na zamkniętych osiedlach, pozbawionych przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom, terenów zielonych, dogodnego dostępu do dobrej jakości usług publicznych, degradacja śródmieść i wielkopłytowych osiedli oraz popegeerowskich zespołów zabudowy wielorodzinnej). 

Czytaj też: Rachunek strat >>>

Kolejnym efektem braku konsekwentnej polityki przestrzennej jest niekontrolowana urbanizacja wywołująca koszty budowania dodatkowej infrastruktury nieuzasadnionej rachunkiem ekonomicznym). Zewnętrzne koszty społeczne chaosu przestrzennego związane z rozlewaniem się miast w Polsce są o 30% większe w stosunku do kosztów rozlewania się miast w krajach Europy Zachodniej. Na poziomie krajowym nie istnieją systemowe rozwiązania dotyczące monitorowania zmian zagospodarowania przestrzennego. Przepisy kolejnych ustaw dotyczących sfery przestrzennej należą do najczęściej i powszechnie łamanych przepisów prawa, przy częstym braku ustawowo określonego nadzoru wojewodów.

Po dwóch latach próbę usunięcia fundamentalnych, systemowych wad gospodarki przestrzennej podjęła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego. Opracowany został projekt Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (wersja podstawowa), który Komisja zaakceptowała 16 kwietnia 2014 r. Projekt, w uzasadnieniu, krytycznie ocenia regulacje prawne gospodarki przestrzennej. Ostatnie dokumenty oraz inicjatywy legislacyjne rządów2 kontynuują tę krytykę.

Warto tu zwrócić uwagę na piątą od 2003 r. inicjatywę legislacyjną, czyli „Kodeks 2015”, w uzasadnieniu do którego czytamy, m.in.: Kluczowym zagadnieniem są narastające koszty związane z rozlewaniem się zabudowy i nieskoordynowaniem przestrzennym procesów inwestycyjnych, w tym inwestycji celu publicznego.

W „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – SOR (Strategia 2017) Rada Ministrówkrytykuje niekontrolowane rozprzestrzenianie się zabudowy i zapowiada przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji poprzez prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki terenami (opartej na prognozach demograficznych i inwestycyjnych). Zapowiada również: wspieranie zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom niekontrolowanej suburbanizacji poprzez stworzenie regulacji prawnych z zakresu planowania przestrzennego.

Realizacja SOR wymaga de facto reformy całego systemu zarządzania przestrzenią. Wciąż jednak brak konkretnych propozycji w tym zakresie.

Stan ten krytykuje również organ doradczy rządu. Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w swojej uchwale (2011) stwierdza: Niekontrolowana urbanizacja i brak koordynacji przestrzennej procesów inwestycyjnych utrudnia funkcjonowanie jednostek osadniczych, pogarsza warunki życia oraz obniża społeczną, kulturową i ekonomiczną wartość przestrzeni. Interes publiczny nie jest chroniony, nawet jego postrzeganie jest ułomne, ograniczone zwykle do spraw inwestycji infrastrukturalnych.

Chaos przestrzenny i jego skutki są od lat przedmiotem badań, analiz, raportów i publikacji jednostek naukowo-badawczych. Opinię środowisk naukowych dobrze przedstawia stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN, przyjęte 24 maja 2007 r., w którym m.in. czytamy: Do władz publicznych kierujemy apel o stanowienie takiego prawa regulującego planowanie przestrzenne i gospodarowanie przestrzeni na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym, które będzie sprzyjać ładowi przestrzennemu, racjonalnej gospodarce terenami i innymi zasobami naturalnymi, ekonomizacji przestrzeni, praworządności decyzji planistycznych i lokalizacyjnych.

Środowiska zawodowe i gospodarcze podejmowały dialog z władzami publicznymi.8 lipca 2014 r. w liście otwartym do Prezesa Rady Ministrów – D. Tuska, grupa samorządowców, ekonomistów, przedstawicieli nauki i biznesu, urbanistów i architektów zaapelowałao zainicjowanie reformy gospodarki przestrzennej:

(…) Chaos przestrzenny, a zwłaszcza niekontrolowane rozpraszanie zabudowy i „rozlewanie się” miast, to źródło wielu niekorzystnych zjawisk. Zobowiązania finansowe gmin, wynikające z obowiązku wykupu terenów pod zaplanowane drogi, przekroczyły – według wiarygodnych szacunków – 120 mld zł. Końcowe koszty zapłacimy wszyscy, bowiem dewastacja przestrzeni przełoży się na znaczące obniżenie jakości życia, kryzys finansów publicznych i zahamowanie rozwoju naszego kraju.

Apel ten nie przyniósł efektu. Warto też zauważyć, że większość dokumentów i opracowań dotyczących gospodarki przestrzennej zawiera nie tylko krytykę jej stanu, ale również propozycje zmian legislacyjnych.  

[1]  fragmenty tekstu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjętej uchwałą 239/2011 Rady Ministrów z 13 grudnia 2011 r. (s. 159–170)

[2] projekt Ustawy z 18.08.2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów 21 sierpnia 2015 r.

Koszty suburbanizacji

Wysokie koszty różnych modeli przestrzennych, w tym suburbanizacji, są przedmiotem badań w krajach rozwiniętych. David Thompson z Zespołem Uniwersytetu w Ottawie przeprowadził analizę porównawczą kosztów obsługi gospodarstwa domowego (household) w zabudowie podmiejskiej (suburbia) z kosztami gospodarstwa domowego w mieście, w prowincji Halifax w Kanadzie. Analiza objęła kilkanaście zadań komunalnych, w tym takie jak: parki i rekreacja, wywóz śmieci, straż pożarna, policja, transport publiczny, dowożenie dzieci do szkoły, kultura, drogi, utrzymanie ciągów pieszych i chodników, kanalizacja i przelewy burzowe, zaopatrzenie w wodę. Badania wykazały, że suburbia są „droższe” w eksploatacji o 144%. Wzrost kosztów na terenie suburbiów dotyczył zwłaszcza wodociągów, kanalizacji i przelewów burzowych, straży pożarnej, ciągów pieszych i chodników, transportu publicznego oraz dróg. W rachunku globalnym koszty obsługi jednej rodziny mieszkającej na terenie podmiejskim, obejmujące wymienione usługi komunalne, wynosiły w 2013 r. – 3462 dolary kanadyjskie i były ponad dwukrotnie wyższe od kosztów obsługi rodziny mieszkającej w mieście – 1416 dolarów kanadyjskich. Należy podkreślić, że przywołany przykład dotyczy zaplanowanej urbanizacji regionu Halifax. W przypadku niekontrolowanej, chaotycznej suburbanizacji, z którą mamy do czynienia w Polsce, różnice kosztów będą jeszcze większe.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[gospodarka przestrzenna, planowanie, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, SOR, chaos przestrzenny , suburbanizacja]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak przystosować podwórko czy osiedle dla mieszkańców? »

porządki na osiedlu

Dobrze zagospodarowany teren wokół budynku to nie tylko zadowoleni mieszkańcy, ale i wzrost cen nieruchomości oraz... Czytam więcej »


Zabezpieczenie nieruchomości - dlaczego to takie ważne?

zabezpieczenie nieruchomosci

Inteligentny system zarządzania energią cieplną w budynku oparty został na najnowszych... Czytam więcej »


Termomodernizacja - na jakie problemy możemy się natknąć podczas inwestycji? »

termomodernizacja

Nadmierne wychłodzenie pomieszczeń zimą oraz stale rosnące rachunki za ogrzewanie to klasyczne symptomy źle zbilansowanej gospodarki cieplnej budynku. Aby zlikwidować tego typu problem, warto zastanowić się nad ... Zobacz więcej »


Poznaj 3 sprawdzone metody aplikacji tynku »

Tynkowanie

Wiele spośród budynków, którymi obecnie zarządzają spółdzielnie, powstało w epoce taniej energii i bardzo niskich norm budowlanych. Co się z tym wiąże... Czytam więcej »


Jak zaoszczędzić na cieple? »

Zarządzanie a oszczędności

Co roku koszty ciepła rosną. Większość mieszkańców i właścicieli budynków szuka możliwości obniżenia rachunków... Czytam więcej  »


Program online do zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową »

Spółdzielnia MieszkaniowaDedykowany dla Spółdzielni Mieszkaniowych jest dostępny on-line nie tylko w wersji dla członków i najemców spółdzielni, ale również jako system w pełni obsługujący spółdzielnię za pomocą przeglądarki internetowej... Czytam więcej »


Jak rozwiązać problemy z balkonem? Zobacz to rozwiązanie »

Pobierz Raport Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym»

stary balkon w budynku Raport Innogy
Czy mamy do czynienia z  wykonaniem nowego balkonu lub gdy stoimy przed wyzwaniem aby naprawić juz istniejący, można liczyć... Chcę wiedzieć »

Kompleksowa publikacja przygotowana we współpracy z agencją badań konsumenckich, ekspertami w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony środowiska oraz instytucjami i przedsiębiorcami, którzy zainwestowali w rozwiązania proekologiczne.... Czytam więcej »


Kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi? Gdzie szukać pomocy?

Zarządzanie nieruchomościamiNie ulega wątpliwości, że profesjonalne administrowanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Tylko w pełni profesjonalny zarządca może poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez przepisy oraz
...
Czytam więcej »


Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

Jak przeprowadzić pomiary i sprawdzić stan nieruchomości?

Ogrzewanie grzejnikiem baza danych nieruchomości
Różnice w odczycie są dość powszechnie spotykanym zjawiskiem. Nie zawsze mamy możliwość, zwłaszcza w czasach pandemii, na zastanie... Czytam więcej »

Jednymi z największych pochłaniaczy czasu i kosztów przy zarządzaniu nieruchomością są: inspekcja, naprawa i utrzymanie obiektu oraz jego instalacji. Tradycyjne metody inwentaryzacji wiążą... Czytam więcej»


Jaki wybrać program do zarządzania wspólnotą mieszkaniową online? »

Zarzazanie wspólnotą onlineDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy... Czytam więcej »


Webinar: Przeglądy okresowe systemów elewacyjnych»

Czy możesz wdrożyć kilka ekologicznych rozwiązań?

webinar online ekologia na osiedlu
Poznaj Akademię ITB, w której zdobędziesz wiedzę specjalistyczną i nowe umiejętności, jak również podniesiesz kompetencje potrzebne na rynku pracy.... rezerwuję miejsce »

To jest ten czas. Teraz jest wyjątkowa okazja do wdrożenia ekologicznych rozwiązań na większą skalę, które doprowadzą do trwałej transformacji w celu ograniczenia Twoich kosztów oraz zmian klimatu... chcę wiedzieć więcej»


Gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym - zobacz, ile to kosztuje »

Gaz plynny budownictwoKonieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia na kotłownię w przypadku wielu systemów grzewczych to niejedyny wymóg prawa budowlanego. Przepisy określają również... Chcę zobaczyć »


W jaki sposób można zredukować opłaty za energię?

Kocioł gazowy kondensacyjny - zobacz z jakimi urządzeniami mogą współpracować współczesne kotły  »

Licznik energii - oszczędzanie kotły kondensacyjne

Ceny za prąd nieustannie rosną. Szacuje się, że od 1 lutego 2021 r., w wyniku zapowiadanej podwyżki kwoty na rachunkach będą wyższe średnio o ok. ... Czytam więcej »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... czytam więcej »


Zima się skończyła czas na przeglądy instalacji »

Przeglad instalacjiZgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem to tylko jedno... Czytam więcej »


Nie ma mieszkańca? Jak odczytać liczniki? »
Budynek mieszkalny wymaga remontu? »
Licznik energii - oszczędzanie Remont budynku mieszkalnego
Spis liczników to niestety często żmudny i długotrwały proces. Zastanie wszystkich mieszkańców w jednym czasie - raczej nierealne. A co gdyby... czytam więcej » Zaplanuj energooszczędne plany. Sprawdź kredyt inwestycyjny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kredytowanie inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni... czytam dalej »

Jak Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży obniżyła zużycie ciepła o 10%? »

Spółdzielnia MieszkaniowaJak mówią eksperci od finansów, oszczędzać powinniśmy tam, gdzie generujemy największe koszty lub tam, gdzie wydajemy najwięcej. W przypadku mediów, są to z pewnością koszty energii cieplnej, która stanowi największy udział w wydatkach na utrzymanie mieszkania ... Czytam więcej »


Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»
Jak dobrać pompę? Zobacz aplikację, która podpowie Ci czego potrzebujesz »
Zarządzanie nieruchomościami pompy obiegowe
Firma usługowa, zarządca nieruchomości, działa jak każda inna jednostka gospodarcza w obszarze rynku, a więc procesów i zdarzeń występujących w związku z ... czytam więcej » Dobór pompy w dużej mierze zlecamy fachowcom. Jednak przed zakupem warto rozejrzeć się na rynku za zamiennikami produktów, które... Czytam więcej »

Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online»
Nowe narzędzie dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz, jak wydajniej korzystać z miejsc parkingowych na osiedlu»
Platforma do zarządzania nieruchomościami parking zajęty?
W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami... czytaj dalej »

Nowoczesne technologie i przełomowe idee są w stanie sprostać wielu wyzwaniom cywilizacyjnym. Podejście to doprowadziło nas do stworzenia platformy, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz kulturę współdzielenia, dając nam przejrzysty system, mogący(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
3/2021

Aktualny numer:

Administrator 3/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - SRK N szansą dla rynku
  • - Koszty zarządu nieruchomością wspólną
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 21246|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 22934|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 13024|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl