CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych

Agnieszka Żelazna  |  Administrator 9/2019  |  30.09.2019
Nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Nowelizacja Ustawy o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych
Fot. pixabay.com

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało projekt przepisów zmieniających obowiązujące obecnie zasady udzielania przez państwo pomocy obywatelom w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, uregulowane w Ustawie pomocowej1).

Istotą projektowanych rozwiązań jest wypełnienie – przyjętych przez Radę Ministrów w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego – głównych celów i środków realizacji polityki mieszkaniowej państwa w horyzoncie średniookresowym (tj. do 2030 r., zgodnie ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju). Proponowane zmiany stanowią jednocześnie element działań zmierzających do ujęcia rozliczeń budżetowych z tytułu realizacji historycznych zobowiązań okresu PRL w mieszkalnictwie, w zamkniętych ramach czasowych. Skutkiem nowelizacji ma być zaś wzrost liczby likwidowanych książeczek mieszkaniowych, którego źródłem finansowania mają być środki mieszczące się w budżecie przewidywanym w Narodowym Programie Mieszkaniowym na ten cel.

Jak zauważono, jedną z głównych przyczyn dostrzeżonej przez projektodawców, spadającej liczby likwidowanych książeczek mieszkaniowych jest to, iż część osób, które przez stosunkowo długi czas trwania programu nie zdecydowały się na likwidację rachunku, nie ma prawdopodobnie wystarczających środków pozwalających na dokonanie jednej z czynności wymagających poniesienia wydatku. Dla potrzeb analiz finansowych przyjęto wobec tego, że zasób mieszkań (lokali i domów jednorodzinnych), w związku z którym potencjalnie może wiązać się dokonanie opłat uprawniających do premii gwarancyjnej w związku z nowym tytułem wydatkowym, wynosić może maksymalnie ok. 1,6 mln mieszkań. Projektowane zmiany kierowane są zatem do gospodarstw domowych, które samodzielnie będą podejmowały decyzję o ubieganiu się o wypłatę premii gwarancyjnej na podstawie rozszerzonego katalogu celów mieszkaniowych.

Czytaj też: Nowa premia dla mieszkańców wielkich płyt >>

Premia gwarancyjna

Projekt wprowadza dodatkowe (nowe) przesłanki, po spełnieniu których, właściciele książeczek mieszkaniowych uprawnieni będą do otrzymania (obligatoryjnie) premii gwarancyjnej. Premia ta przysługiwać ma bowiem także w razie:

  • zapłaty części ceny lokalu mieszkalnego, o którym mowa w art. 19l ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego2, w wysokości przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, jeżeli okres użytkowania lokalu mieszkalnego przez właściciela książeczki mieszkaniowej na podstawie zawartej umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, poprzedzający miesiąc złożenia wniosku o likwidację książeczki, wynosił będzie co najmniej 12 miesięcy. Na uwagę zasługuje przy tym, iż aktualnie w katalogu wydatków uprawniających do uzyskania premii gwarancyjnej występują już tytuły wydatkowe wiążące przesłankę zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej z rynkiem najmu. Premię można bowiem uzyskać m.in. w związku z: dokonaniem przez właściciela książeczki wpłaty kaucji zabezpieczającej zobowiązania z tytułu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wybudowanym przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego; albo wpłaty kwoty partycypacji w TBS w wysokości nie niższej niż 10% ostatecznych kosztów budowy przypadających na lokal. Mając powyższe rozwiązania na uwadze, projekt przewiduje, by premia gwarancyjna przysługiwała właścicielowi książeczki na szczególnych zasadach również w związku z poniesieniem wydatków mieszkaniowych na podstawie zawartej umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. Wprowadzone rozwiązanie uwzględnia więc możliwość zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w oparciu o wykorzystanie nowej formuły najmu mieszkania, tj. rozwiązań wprowadzonych do porządku prawnego w 2017 r. w wyniku nowelizacji przepisów UOPL. Stąd też proponuje się, by premia przysługiwała właścicielowi książeczki mieszkaniowej po zapłacie – na podstawie umowy najmu instytucjonalnego – części ceny mieszkania w łącznej równowartości nie niższej niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu. Analogiczny kwotowo warunek dotyczy także obowiązującej obecnie – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 Ustawy pomocowej – premii gwarancyjnej, wypłacanej w związku z wpłatą kaucji zabezpieczającej umowę najmu mieszkań wybudowanych w ramach programu wsparcia społecznego budownictwa czynszowego w oparciu o preferencyjne kredyty udzielane przez BGK. W celu zaś uniknięcia sytuacji zawierania umów najmu instytucjonalnego na krótkie okresy czasu, z fikcyjnym jedynie zamiarem ostatecznego zakupu mieszkania, zaprojektowano wprowadzenie warunku, zgodnie z którym, uprawnienie do likwidacji książeczki i uzyskania premii będzie wymagało co najmniej 12 miesięcy trwania umowy najmu instytucjonalnego mieszkania;
  • wniesienia opłaty jednorazowej, o której mowa w art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów3 albo – co najmniej w okresie 5 lat – opłat, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy przekształceniowej4, jeżeli opłata jednorazowa albo opłaty te są związane z lokalem mieszkalnym lub domem jednorodzinnym, którego właścicielem jest zarazem właściciel książeczki mieszkaniowej. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu przepisów nowelizujących, proponowana zmiana jest wynikiem wejścia w życie przepisów Ustawy przekształceniowej. Dla uniknięcia z kolei niejasności na etapie stosowania właściwych przepisów, proponowana regulacja wiąże prawo do ubiegania się o premię jedynie z faktem poniesienia opłaty, nie różnicując zatem tego prawa od sytuacji wykorzystania przysługującej bonifikaty lub ponoszenia wydatków w pełnych (a więc bez bonifikat) kwotach. Stąd też, projekt zakłada, iż w opisanym przypadku, premia gwarancyjna przysługiwać będzie również wówczas, gdy właściciel książeczki mieszkaniowej wniósł opłatę jednorazową lub opłaty w kwotach uwzględniających udzielone bonifikaty, o których mowa w art. 9 ust. 1 tejże ustawy5.

1 Ustawa z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnychtj. DzU z 2016 r., poz. 1779 ze zm. – dalej: „ustawa pomocowa”

2 tj. DzU z 2019 r., poz. 1182 ze zm. – dalej: „UOPL”. Stosownie do powołanego przepisu, najemca, który zawarł umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, jest obowiązany do zapłaty m.in. ceny lokalu mieszkalnego płatnej w comiesięcznych ratach w sposób określony w umowie.

3 t.j. DzU z 2019 r., poz. 916 ze zm. – dalej: „Ustawa przekształceniowa”. Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu: a) 20 lat licząc od dnia przekształcenia; na wniosek zaś b) 99 lat, c) 50 lat, d) 33 lat – licząc od dnia przekształcenia lub przez okres: e) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.

4 zgodnie z którym: „z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę.”

5 zgodnie, z którym: „właściwy organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty za dany rok w odniesieniu do gruntów stanowiących własność: 1) Skarbu Państwa – na podstawie zarządzenia wojewody; 2) jednostki samorządu terytorialnego – na podstawie uchwały właściwej rady albo sejmiku.”

W artykule:

• Premia gwarancyjna
• Inne okoliczności udzielania premii
• Rejestracja książeczek i nowe zasady ich likwidacji

abstrakt

Autorka artykułu omawia zaproponowane przez MIiR zmiany w Ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wpłaconych premii gwarancyjnych.

Zapisz się na bezpłatny NEWSLETTER. Co tydzień najświeższe informacje o zarządzaniu bezpośrednio na Twój e-mail.

[finanse, kredyt mieszkaniowy, spłata kredytu, kredyt, zakup mieszkania, mieszkanie, cena lokalu mieszkaniowego, nieruchomość]

Ten artykuł jest PŁATNY. Aby go przeczytać, wykup dostęp.
DOSTĘP ABONAMENTOWY
DOSTĘP SMS
Dostęp za pomocą SMS czasowo zawieszonyReklamacje usługi prosimy zgłaszać przez formularz reklamacyjny
Masz już abonament - zaloguj się:
:
:
zapomniałem hasła
Nie posiadasz konta - kliknij i załóż »
Nie masz abonamentu - wykup dostęp:
Abonament umożliwia zalogowanym użytkownikom dostęp do wszystkich płatnych treści na naszym portalu.
Dostępne opcje abonamentowe:
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś roczną prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Darmowy dostęp dla prenumeratorów - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś dwuletnią prenumeratę papierową, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą). Dostęp na czas trwania prenumeraty papierowej!
Pakiet: dwuletnia prenumerata papierowa (20 numerów) + dwuletni dostęp do treści portalu - 398,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: roczna prenumerata papierowa (10 numerów) + roczny dostęp do treści portalu - 219,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Pakiet: półroczna prenumerata papierowa (5 numerów) + półroczny dostęp do treści portalu - 131,00 zł
Prenumerata + prenumerata elektroniczna ► ZAMÓW
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (365 dni) - 164,00 zł
Roczny dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (30 dni) - 23,00 zł
30-dniowy dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Dostęp internetowy: Prenumerata elektroniczna (730 dni) - 298,00 zł
Dwuletni dostęp do wszystkich płatnych treści portalu
Darmowy dostęp na 30 dni - 0,00 zł
Jeśli zakupiłeś 30 dniowy dostęp, masz możliwość uzyskania darmowego dostępu do wszystkich płatnych treści portalu (prosimy o podanie nr faktury lub nr klienta w uwagach do zamówienia. Po weryfikacji danych skontaktujemy się z Tobą).
Regulamin korzystania z portalu Administrator24.info - zobacz regulamin
Uwagi prosimy zgłaszać na adres:

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 16577|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11856|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl