CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Udostępnianie danych osobowych

Arkadiusz Ciupa  |  Administrator 3/2011  |  14.03.2011

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z ważniejszych i najbardziej wykorzystywanych rejestrów w kraju. Autor wyjaśnia prawne zasady udostępniania danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z ważniejszych i najbardziej wykorzystywanych rejestrów w kraju. Niniejszy artykuł traktuje o uregulowaniach dotyczących udostępniania danych osobowych zgodnie z literą prawa.

Mimo faktu, iż osobom fizycznym poświęcony jest jeden z działów kodeksu cywilnego, nie zawiera on definicji osoby fizycznej. Zgodnie z powszechnie obowiązującą wykładnią osobą fizyczną jest człowiek uczestniczący w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, a tym samym zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków ustaje z chwilą jego śmierci. Osoba zmarła nie może być podmiotem praw i obowiązków w stosunkach prawnych i nie może być uznana za osobę fizyczną1.

Danymi osobowymi gromadzonymi w rejestrze gruntów i budynków są tzw. dane zwykłe, tj.: imię i nazwisko, imiona rodziców, PESEL, NIP, numer dowodu osobistego oraz adres zameldowania.

Udostępnianie danych

Z punktu widzenia udostępniania danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków zasadnicza była zmiana wynikająca z ustawy z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne2. Tekst jednolity prawa geodezyjnego i kartograficznego wynikający z nowelizacji związanej z wejściem w życie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej doprecyzował te zasady.

Dotychczas sposób udostępniania danych osobowych nie do końca był jasny. Co prawda rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków definiuje iż, do ochrony danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem ma zastosowanie ustawa o ochronie danych osobowych, natomiast sam sposób udostępniania danych osobowych został ujęty ogólnie, bez powołania na przepisy szczególne. Te niedociągnięcia wymogły na ustawodawcy rozwiązania prawne jednoznacznie określające sposób udostępniania danych osobowych. Do słownika pojęć ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzono interes prawny w udostępnianiu danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków, znacząco zawężając krąg osób uprawnionych do ich otrzymania.

Interes prawny

Dlaczego więc ustawodawca wprowadził obowiązek wykazania interesu prawnego przy uzyskaniu danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków? Ewidencja gruntów jest jednym z ważniejszych i jednym z najbardziej wykorzystywanych rejestrów w kraju. Brak precyzyjnych przepisów z różnych dziedzin w połączeniu z określeniem „wiarygodnie uzasadniona potrzeba posiadania danych osobowych" prowadziło do nadużyć, np. zastępowanie organu egzekucyjnego przez wierzyciela, uzyskiwanie większej ilości danych osobowych niż przewidywała inwestycja itp.
W przypadku konieczności posiadania danych osobowych większość podmiotów pierwsze kroki kieruje do organu prowadzącego rejestr ewidencji gruntów i budynków. Zatem wprowadzenie obowiązku wykazania się interesem prawnym jest w pełni zasadne.

Udostępnianie danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków nie odbywa się w trybie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych choć często jest w ten sposób interpretowane przez wnioskodawców. Sama zaś ustawa o ochronie danych osobowych w art. 5 również zauważa i rozwiązuje ten problem – Jeżeli przepisy odrębnych ustaw, które odnoszą się do przetwarzania danych, przewidują dalej idącą ich ochronę, niż wynika to z niniejszej ustawy, stosuje się przepisy tych ustaw. Takim „przepisem odrębnych ustaw" jest art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, określający krąg osób uprawnionych do uzyskania danych osobowych z rejestrów ewidencji gruntów i budynków między innymi poprzez wykazanie interesu prawnego.

Interes prawny a faktyczny

Istotne jest rozróżnienie pojęcia interesu faktycznego od interesu prawnego. Wątpliwości powstają zarówno po stronie podmiotu wnioskującego, jak również po stronie organu realizującego dane zlecenie. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka – w ustawodawstwie brak jest definicji interesu prawnego, pojęcie „wiarygodnie uzasadniona potrzeby posiadania danych osobowych" występujące w ustawie o ochronie danych osobowych lub stwierdzenie „prawnie usprawiedliwiony cel" jest często mylone z pojęciem interesu prawnego, utożsamianie interesu prawnego z interesem faktycznym. Pomimo braku definicji interesu prawnego orzecznictwo sądów administracyjnych jest jednak dość jednolite, np. O istnieniu interesu prawnego możemy mówić wówczas, gdy zgłaszane żądanie oparte jest na konkretnej normie prawnej, a konieczność jego obiektywnego charakteru oznacza, że o istnieniu interesu prawnego decyduje nie przekonanie zainteresowanego, lecz ocena ustawodawcy3. Jak widać z powyższego, interes prawny należy traktować literalnie, uwzględniając wyłącznie przepisy prawa materialnego.


"Tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jasno precyzuje sposób udostępniania danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków."


Biorąc pod uwagę charakter interesu prawnego, interes faktyczny można określić jako niewynikający z przepisów prawa materialnego. Poprzez interes faktyczny nie można zatem skutecznie dochodzić roszczeń przy czynnościach dokonywanych przez organy administracji. Osoba legitymująca się interesem faktycznym nie mieści się w definicji strony w postępowaniu administracyjnym.

 

Kto ma zatem interes prawny w uzyskaniu danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków?

Są to m.in. pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, administratorzy nieruchomości. Niemniej jednak należy pamiętać, iż zakres interesu prawnego w uzyskaniu danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków przez te podmioty jest tożsamy z zakresem zawartym w umowie pośrednictwa, zarządzania czy też administrowania nieruchomością.

Jawność informacji

Ważnym pojęciem regulującym sposób udostępniania danych w ewidencji gruntów i budynków jest ich jawność. Należy pamiętać, że jawność informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków obejmuje jedynie „dane techniczne" jako dane pierwotne dotyczące gruntów budynków i lokali. Dane dotyczące właścicieli i władających nieruchomościami mają charakter wtórny i wynikają z dokumentów, takich jak akty notarialne, księgi wieczyste itp. Nie bez powodu ustawodawca w art. 20 prawa geodezyjnego i kartograficznego rozdzielił powyższe dwa rodzaje danych, charakteryzując dane przedmiotowe jako informacje obejmujące ewidencję gruntów i budynków, a dane podmiotowe jako wykazywane w ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z delegacją art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, osobami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków są właściciele oraz władający gruntami, budynkami lub lokalami; organy administracji publicznej albo podmioty niebędące organami administracji publicznej, realizujące na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami oraz właśnie osoby posiadające interes prawny w tym zakresie.


Aktualność danych

Należy podkreślić, iż aktualność danych podmiotowych obejmujących rejestry ewidencji gruntów i budynków pozostawia wiele do życzenia. W zasadzie biorąc pod uwagę przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 22 i 23) ewidencja gruntów i budynków powinna być stale aktualna. Niemniej jednak organ prowadzący ewidencję często jest ograniczony przepisami wykonawczymi, co wpływa na zwiększenie ilości dokumentów oczekujących na ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków. § 12 pkt 1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków określa, iż prawa osób do gruntów, budynków i lokali uwidacznia się na podstawie m.in. umów zawartych w formie aktów notarialnych, dotyczących ustanowienia lub przeniesienia praw rzeczowych do nieruchomości, z wyłączeniem umów dotyczących użytkowania wieczystego gruntów i własności lokali.

Tak sformułowane wytyczne wręcz uniemożliwiają utrzymanie rejestru danych osobowych w ewidencji gruntów i budynków w stanie ciągłej aktualności. Jest to dość uciążliwe, tym bardziej że wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od dnia złożenia wniosku o jego dokonanie. Notariusz natomiast ma trzy dni na przesłanie wypisu z aktu notarialnego do sądu prowadzącego księgi wieczyste oraz trzydzieści dni do organu prowadzącego ewidencję gruntów i budynków.

Często występującą sytuacją jest fakt posiadania przez ewidencję aktu notarialnego i braku zawiadomienia z ksiąg wieczystych o dokonaniu wpisu, co uniemożliwia uaktualnienie danych ewidencyjnych dla nieruchomości lokalowych lub przekazanych w użytkowanie wieczyste. W szczególności ma to miejsce w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie ruch na rynku nieruchomości jest duży oraz powstaje wiele nowych projektów deweloperskich. Ponadto właściciele i władający nieruchomościami również nie przywiązują wagi do aktualności swoich danych w ewidencji gruntów i budynków (choć akurat w tym przypadku można zauważyć wyraźną tendencję wzrostową). Przy pozyskaniu danych osobowych należy więc w szczególności zwrócić uwagę na aktualność danych użytkowników wieczystych gruntów oraz właścicieli lokali, nie traktując jej jako źródła w stu procentach pewnego.

Podsumowując należy stwierdzić, iż obecny tekst jednolity ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne jasno precyzuje sposób udostępniania danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków. Przy uzyskaniu danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków mają zastosowanie przepisy szczególne (prawo geodezyjne i kartograficzne) wynikające z art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy prawa geodezyjnego i kartograficznego przewidują ochronę danych osobowych dalej idącą niż w ustawie o ochronie danych osobowych. Odwołanie do interesu prawnego przy uzyskaniu danych osobowych z rejestru gruntów zawęża krąg osób uprawnionych do ich uzyskania.

W świetle nowelizacji przepisów, autor skłania się również do postawienia tezy, że linię orzecznictwa stwierdzającą, iż wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego są formą zaświadczenia, należałoby uznać za nieaktualną. Uzyskanie wypisu i wyrysu nie wymaga już wykazania się interesem prawnym, zatem przedmiotowe dokumenty nie mogą stanowić również zaświadczenia w rozumieniu art. 217 § 2 k.p.a. Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków nie może potwierdzać (zaświadczać) stanu prawnego w zakresie stanu własności/władania, bowiem rejestruje jedynie zmiany wynikające z rozstrzygnięć innych organów. Poprzez wpis do ewidencji gruntów nie można dochodzić ani udowadniać swoich praw w stosunku do danej nieruchomości.

Udostępnienie danych osobowych z ewidencji gruntów i budynków ma charakter administracyjny. Formę udostępnienia danych osobowych reguluje art. 24 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Udostępnienie następuje z zachowaniem terminów wynikających z art. 35 k.p.a. Natomiast odmowa udostępnienia danych osobowych powinna mieć formę decyzji administracyjnej.

Należy również pamiętać, że wykazanie interesu prawnego spoczywa na podmiocie żądającym udostępnienia z ewidencji gruntów i budynków danych osobowych. Wniosek powinien każdorazowo zawierać podstawy prawne oraz załączniki w postaci kopii dokumentów potwierdzających interes prawny. Posiadanie interesu prawnego jest jedyną przesłanką, jaką powinien badać starosta przy podejmowaniu decyzji o udostępnieniu lub nie danych z ewidencji gruntów i budynków.

Zobacz też: Przeglądanie rejestru członków spółdzielni

 

1Za www.giodo.gov.pl
2DzU z 2010 r. nr 193, poz. 1287
3Postanowienie NSA, sygn. I SA/Po 1242/97

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16707|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10354|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl