• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Czy można domagać się usunięcia śmietnika spod okna?

Aneta Mościcka  |  Administrator 4/2020  |  05.05.2020
Przewidziane w pozwoleniu na budowę pomieszczenie jest zbyt małe i wyklucza możliwość ustawienia kontenerów
Przewidziane w pozwoleniu na budowę pomieszczenie jest zbyt małe i wyklucza możliwość ustawienia kontenerów
fot. pixabay

Miejsca składowania odpadów – w myśl przepisów – powinny być oddalone od okien mieszkalnych o 10 metrów i o 3 metry od granicy działki. Gdy ta odległość nie jest zachowana, wspólnota mieszkaniowa musi usunąć pojemnik na odpady – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) nakazał wspólnocie mieszkaniowej doprowadzenie do stanu poprzedniego zagospodarowanie terenu w bloku poprzez likwidację pojemników na śmieci. Przed wydaniem decyzji PINB przeprowadził na miejscu kontrolę, podczas której stwierdzono, że miejsce o wymiarach 9,60 x 2,85 m, przeznaczone na odpady, ogrodzone siatką metalową, częściowo utwardzone kostką betonową, znajduje się w odległości ok. 7 m od parapetu okna mieszkania na trzeciej kondygnacji. Niżej znajdują się lokale użytkowe. Miejsce to przygotowano w 2015 r., a utwardzenie terenu wcześniej.

Zdaniem PINB, usytuowanie na zewnątrz budynku miejsca do składowania odpadów jest sprzeczne z § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1065, z późn. zm., dalej: rozporządzenie). Nie zachowano bowiem wymaganej dziesięciometrowej odległości od okien mieszkalnych oraz trzymetrowej odległości od granicy działki, przy czym na działce sąsiedniej nie ma takich urządzeń. Tymczasem w pozwoleniu na budowę tego budynku, miejsce do składowania odpadów przewidziano w wyodrębnionym pomieszczeniu na poziomie 1 budynku, zaś faktycznym miejscem składowania odpadów stał się chodnik i dojazd.

Brak miejsca na składowanie surowców wtórnych

W odwołaniu od decyzji wspólnota wyjaśniła, iż w budynku znajdują się 32 mieszkania i 13 lokali użytkowych. Przewidziane w pozwoleniu na budowę pomieszczenie jest zbyt małe i wyklucza możliwość ustawienia kontenerów do zbiórki surowców wtórnych zgodnie z uchwałą rady miasta. Już w dacie wydania pozwolenia na budowę nie były spełnione wymogi § 22 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 4 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Na terenie budynku oraz działki przynależnej nie ma też innego miejsca na składowanie surowców wtórnych. Kontenery ustawiono w tym miejscu już w 2011 r., a następnie wykonano jedynie ogrodzenie. Na sąsiedniej działce znajduje się zaś trawnik, a dalej osiedlowy parking samochodowy, a władający terenem nie zgłaszał sprzeciwu. Na tej podstawie wspólnota wniosła o usankcjonowanie istniejącego stanu, który zapewnia właściwe gospodarowanie odpadami.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję organu nadzoru budowlanego pierwszej instancji. Jego zdaniem, wskazane miejsce należy kwalifikować jako utwardzony plac do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi (§ 22 ust. 2 rozporządzenia). Jego lokalizacja narusza jednak wymogi § 23 ust. 1. Odległość od budynku przeznaczonego na pobyt ludzi (do ściany tego budynku) wynosi bowiem 2,68 m i usytuowany jest przy granicy z sąsiednią działką. Brak zatem możliwości doprowadzenia robót do stanu zgodnego z prawem.

Skarga wspólnoty mieszkaniowej

W skardze do Sądu Administracyjnego wspólnota mieszkaniowa domagała się stwierdzenia nieważności lub uchylenia decyzji. WSA w Gliwicach uznał skargę za bezzasadną i ją oddalił. W uzasadnieniu sąd wskazał, że na podstawie § 2 ust. 23 rozporządzenia dopuszczalne jest pomniejszenie odległości, ale nie więcej niż o połowę i to dopiero po uzyskaniu opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Dopuszczalność pomniejszenia odległości nie obejmuje zatem możliwości usytuowania miejsc do gromadzenia odpadów w granicy z działką sąsiednią, nawet jeżeli jej właściciel wyraził zgodę na taką lokalizację, a teren przyległy stanowi trawnik, za którym znajdują się miejsca parkingowe. Zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych władny jest udzielić wyłącznie minister infrastruktury w trybie art. 9 ustawy Prawo budowlane (PB). W tej sprawie więc organy nadzoru budowlanego nie były uprawnione do zastosowania trybu odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i usankcjonowania istniejącego stanu rzeczy.

Zdaniem sądu, w tej sprawie prawidłowo przyjęto, że niezależnie od tego czy realizacja placu do gromadzenia odpadów jako urządzenia budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 9 PB, wymagała pozwolenia na budowę (przebudowę), czy też zgłoszenia właściwemu organowi według stanu prawnego z daty zmiany sposobu zagospodarowania terenu, wobec naruszenia wymogów w zakresie odległości od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz odległości od działki sąsiedniej, sprawa podlegała rozpatrzeniu w trybie art. 51 ust. 7 w związku z art. 50 ust. 1 pkt 4 PB. Organy nadzoru budowlanego zobligowane były do podjęcia działań w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem – poprzez wydanie nakazu likwidacji tych miejsc, czyli przywrócenia stanu poprzedniego, wynikającego z udzielonego pozwolenia na budowę. W decyzji o pozwoleniu na budowę z 2004 r. omawiany teren zaprojektowano jako chodnik, utwardzony kostką betonową dojazd.

Wymogi dotyczące usytuowania śmietnika

Sprawa na skutek skargi kasacyjnej wspólnoty mieszkaniowej trafiła do rozpoznania do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA oddalił skargę i w uzasadnieniu wyroku podkreślił, że omawianą decyzję wydano zgodnie z prawem. Usytuowanie na zewnątrz budynku miejsca do składowania odpadów segregowanych jest sprzeczne z § 23 ust. 1 rozporządzenia, który stanowi, że odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych powinna wynosić co najmniej: 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (pkt 1); 3 m – od granicy działki budowlanej (pkt 2); 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w § 40 (pkt 3).

W tym przypadku nie zachowano wymaganej dziesięciometrowej odległości od okien mieszkalnych oraz trzymetrowej odległości od granicy działki. Dopuszczalność pomniejszenia odległości nie obejmuje możliwości usytuowania miejsc do gromadzenia odpadów w granicy z działką sąsiednią, nawet jeżeli jej właściciel lub zarządca wyraził zgodę na taką lokalizację, a teren przyległy, jak w tej sprawie, stanowi trawnik, za którym znajdują się miejsca parkingowe. Zatem w tej sprawie nie było możliwe doprowadzenie ujawnionego naruszenia przepisów warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do stanu zgodnego z prawem, dlatego też zastosowano tu konstrukcję prawną z art. 51 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 51 ust. 7 PB, nakazując likwidację spornego miejsca do gromadzenia odpadów stałych, co zostało właściwie ocenione w zaskarżonym wyroku, jako działanie zgodne z prawem.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.01.2020 r. (sygn. akt II OSK 171/18)

Czytaj też: Czy wspólnota mieszkaniowa może decydować o sprzedaży alkoholu w budynku w trybie obiegowym? >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[orzecznictwo, odpady, nieczystości, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego (pinb), składowanie odpadów, wywóz nieczystości]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18993|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12227|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11567|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl