CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

#GorącaLinia – informowanie o podjęciu nowej uchwały we wspólnocie

Paweł Puch  |  08.05.2020
redakcja

Czytelnik pisze:

Problem dotyczy wspólnoty dwubudynkowej, która położona jest na wspólnym gruncie. Budynek "A" to kamienica składającą się z 6 mieszkań (pełna własność), budynek "B" obecnie posiada jednego właściciela, grunt stanowi wspólną niepodzieloną własność. Problem: Właściciel budynku "B" około 2-3 miesiące temu w drodze indywidualnej próbował zbierać podpisy pod uchwałą, dotyczącą wydzielenia z części wspólnego gruntu ogródków dla jego nieruchomości, która ma docelowo składać się z 5 mieszkań, tak więc w grę wchodzi 5 ogródków. Zdecydowana większość mieszkańców kamienicy "A" nie wyraziła na to zgody, pomimo to, z tego, co dziś mi wiadomo, uchwała została podjęta, ale nikt z budynku "A" o tym nie wiedział. Proszę zatem o informację, czy zarządca ma obowiązek poinformowania członków wspólnoty o podjęciu nowej uchwały? W jakiej formie? Czy regulują to jakieś przepisy?

Ekspert odpowiada:

Uchwały właścicieli lokali w dużej wspólnocie mieszkaniowej zapadają, co do zasady, większością głosów, liczoną według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Uchwały są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być też wynikiem głosów, oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania, na przykład, gdy na zebraniu nie było wystarczającej ilości właścicieli lokali.

Kotły

Pierwszym i najczęstszym sposobem podjęcia uchwały jest zwołanie zebrania właścicieli lokali. Prawo zwołania zebrania należy do kompetencji zarządu, a o zebraniu zarząd zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. Zarząd zwołuje zebranie z własnej inicjatywy lub z inicjatywy właścicieli. Jednak dopiero gdy wniosek pochodzi od właścicieli, reprezentujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej, zarząd ma obowiązek zwołać zebranie.

Drugim ze sposobów podjęcia uchwały jest indywidualne zbieranie głosów. Zasady podejmowania uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów, w tym termin, w jakim są zbierane, wspólnota może doprecyzować w regulaminie (uchwała) i wówczas zarząd będzie zobligowany tymi postanowieniami. W przypadku braku takich postanowień, wprawdzie ustawa o własności lokali nie określa terminu, w jakim zarząd ma zbierać głosy w drodze indywidualnego ich zbierania, ale nie może tego robić w nieskończoność. 

Przepis posługuje się bowiem sformułowaniem „zbierania głosów”, zatem wymaga aktywności zarządu. Z reguły podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów polega to na tym, że zarząd przygotowuje treść uchwały wraz z listą do głosowania, a następnie członkowie zarządu chodzą od drzwi do drzwi, tłumaczą właścicielom treść uchwały i okoliczności sprawy oraz zbierają głosy pod uchwałą.

Warto zwrócić uwagę, że zarząd, zbierając głosy nie ma obowiązku uzyskać decyzji (głosu) każdego właściciela i może zakończyć glosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów, gdy uzyska pod uchwałą podpisy wystarczającej większości właścicieli lub gdy z arytmetyki wynika, że nawet gdyby pozostali właściciele głosowali za i tak uchwała nie zostałaby podjęta. Jest to zwłaszcza istotne w obecnej sytuacji epidemii, gdzie kontakt ze wszystkimi właścicielami nie będzie możliwy.

W drodze indywidualnego zbierania głosów podejmuje się uchwały zwłaszcza w sprawach, w których konieczna jest szybka decyzja właścicieli i nie ma czasu na zwoływanie zebrania. W tej drodze bowiem uchwała może być podjęta nawet w tym samym dniu, w którym zaistniała konieczność podjęcia uchwały w danej sprawie. Nie oznacza to, że stosowanie tego trybu musi być czymś uzasadnione, a o jego zastosowaniu decyduje zarząd, kierując się okolicznościami danej sytuacji. Ponadto warto zwrócić uwagę, że przepisy nie mówią, jak dokładnie ma przebiegać zbieranie głosów przez zarząd w drodze indywidualnego ich zbierania.

Liberalne podejście do braku spełnienia wymogów formalnych

Orzecznictwo sądowe bardzo liberalnie podchodzi do braku dochowania wymogów formalnych we wspólnocie mieszkaniowej. Zgodnie z ukształtowaną linią orzecznictwa uchybienia formalne, jakich się dopuszczono przy podejmowaniu uchwały, mogą być podstawą do uchylenia podjętej uchwały, ale tylko wtedy, gdy zostanie dowiedzione, że miały wpływ na podjęcie tej uchwały. Decydujące znaczenie ma treść woli wyrażonej przez członków wspólnoty mieszkaniowej w podjętych uchwałach, a nie kwestie proceduralne (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 370/06). 

Zawiadomienie o podjęciu uchwały

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o własności lokali o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony na piśmie. Zatem po podjęciu uchwały (zakończeniu zbierania głosów) zarząd ma obowiązek zawiadomić na piśmie każdego właściciela lokalu o jej podjęciu i dostarczyć mu treść uchwały. Przepis ten został wprowadzony dlatego, że od daty powiadomienia biegnie termin 6 tygodni, w którym każdy właściciel ma prawo zaskarżyć podjętą uchwałę do sądu.

Warto jednak zwrócić uwagę, że ten obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy uchwała została podjęta na zebraniu. Wówczas zarząd nie zawiadamia nawet tych właścicieli, którzy nie byli obecni. Wynika to z faktu, że udział w zebraniu jest obowiązkiem każdego właściciela, a jeżeli nie może być obecny, czyli nie dochował swojego obowiązku to trudno, aby przysługiwały mu szczególne prawa. Wówczas sam powinien zainteresować się po zebraniu jakie uchwały zostały podjęte. 

Podsumowanie

Po pierwsze: podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów jest jak najbardziej zgodne z prawem i stawiane przez przepisy na równi z podjęciem uchwały na zebraniu, a o podjęciu uchwały w tym trybie decyduje zarząd w zależności od okoliczności danej sytuacji.  

Po drugie: orzecznictwo sądowe bardzo liberalnie podchodzi do braku dochowania wymogów formalnych we wspólnocie mieszkaniowej. Zgodnie z ukształtowaną linią orzecznictwa, uchybienia formalne, jakich się dopuszczono przy podejmowaniu uchwały, mogą być podstawą do uchylenia podjętej uchwały tylko wtedy, jeżeli zostanie dowiedzione, że miały wpływ na podjęcie tej uchwały. Zatem, nawet jeżeli właściciel sam zbierał głosy, a nie zarząd, nie jest to automatyczna podstawa do uchylenia uchwały, już nie wspominając, że mógł działać z upoważnienia zarządu, co w ogóle przerywa jakiekolwiek spekulacje w tym temacie. 

Po trzecie: uchwały właścicieli lokali zapadają co do zasady większością głosów, liczoną według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej (oba budynki). Zatem właściciel sąsiedniego budynku (planowanych 5 mieszkań), jeżeli dysponuje udziałem w nieruchomości wspólnej, przekraczającym połowę lub dysponuje takim udziałem razem z niektórym właścicielami kamienicy, którzy zagłosowali za uchwałą, mógł uzyskać większość za uchwałą w sprawie ogródków, mimo że, jak sądzisz, większość (liczba właścicieli) zagłosowała przeciw uchwale. Inna jest bowiem matematyka głosowania  we wspólnocie mieszkaniowej, gdzie co do zasady liczy się większość udziałów, a nie liczba głosujących. 

Po czwarte: jeżeli uchwała wspólnoty mieszkaniowej zostałaby podjęta, zarząd ma obowiązek powiadomić wszystkich właścicieli o tym na piśmie, bo dopiero od powiadomienia biegnie okres 6 tygodni, w którym każdy właściciel może zaskarżyć uchwałę do sądu. Zatem brak zawiadomienia może świadczyć o braku podjęcia uchwały, ale też może świadczyć o braku zakończenia głosowania, choć prowadzenie głosowania przez kilka miesięcy jest, łagodnie mówiąc, mało poważne. Niemniej brak zawiadomienia właścicieli lokali mimo podjęcia uchwały, nie stanowi o jej nieważności, a tylko przeciąga w czasie możliwość jej zaskarżenia do sądu, bo termin 6 tygodni zacznie biec od zawiadomienia. 

Po piąte: każdy z właścicieli ma prawo wglądu we wszelkie dokumenty wspólnoty, zatem podstawą do jakiejkolwiek wątpliwości oraz podejmowania kroków, w tym prawnych, powinien być najpierw kontakt z zarządem czy zarządcą i sprawdzenie w dokumentacji wspólnoty, czy uchwała została podjęta, w jakiej dacie, o jakiej treści i jaką siłą głosów oraz jakie czynności w związku z tym wykonał zarząd. 


Sprawdzam pozostałe rady ekspertów 

 

[gorąca linia, pytanie czytelnika, odpowiedź eksperta, porady na trudne czasy, wspólnota mieszkaniowa, podejmowanie uchwał we wspólnocie, głosowanie we wspólnocie, indywidualne zbieranie głosów]

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12080|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11524|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl