Artykuł sponsorowany

Termomodernizacja w czasach pandemii COVID-19

 IMI Hydronic Engineering  |  25.06.2020
Termomodernizacja w czasach pandemii COVID-19
Termomodernizacja w czasach pandemii COVID-19
IMI International Sp. z o.o.

W związku z pandemią Covid-19 dochodzi do wielu negatywnych zmian społeczno-gospodarczych, które w perspektywie długookresowej przyjmą postacie poważnych kryzysów, zarówno w skali poszczególnych przedsiębiorstw, państw, jak i rynku światowego. Spowolnienie wzrostu PKB, spadek indeksów giełdowych, ruchy banków światowych w kierunku obniżania stóp procentowych, zawieszanie działalności poszczególnych branż skutkuje tym, iż przyszła sytuacja jest niepewna, co dla inwestorów jest równoznaczne ze wstrzymaniem realizacji planowanych przedsięwzięć.

W gospodarce międzynarodowej, zgodnie z licznymi analizami, prognozowana jest recesja, która w różnej mierze odbije się na funkcjonowaniu gospodarki wszystkich państw. W odniesieniu do Polski, wg dra Arkadiusza Sieronia, prawdopodobieństwo głębokiej recesji jest niższe, co ma uzasadnienie w mniejszej zależności naszego państwa od Chin oraz mniejszego udziału dóbr eksportowanych, w porównaniu do innych państw Europy.

Ulgi na termomodernizację

Niepewna sytuacja na rynku wymaga podjęcia odpowiednich kroków łagodzących, które zminimalizują humanitarne, ekonomiczne oraz gospodarcze skutki koronawirusa. Taką formą łagodzenia sytuacji, w odniesieniu do branży mieszkaniowej w Polsce, mogą być wynikające z ustaw formy wsparcia finansowego, dzięki którym planowane inwestycje remontowe i modernizacyjne nie muszą być zawieszane.

Obecnie można skorzystać z kilku programów wsparcia, które umożliwiają przeprowadzanie prac remontowych oraz modernizacyjnych, zależnie od charakteru podmiotu wnioskującego.

Dla podmiotów takich jak: gminy, podatnicy, mieszkańcy domów jednorodzinnych dedykowane są programy: Stop Smog, Czyste Powietrze oraz Ulga Termomodernizacyjna, skupione wokół podnoszenia efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

W odniesieniu do budynków wielorodzinnych, należących do spółdzielni mieszkaniowych mamy następujące możliwości do wykorzystania. Pierwszą z nich mogą być środki z Funduszy Europejskich, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w okresie programowania 2021-2027. Celem danych programów jest między innymi wspieranie innowacji i inteligentnych transformacji gospodarczych, niskoemisyjnej gospodarki oraz dostosowanie do zmian klimatycznych. Obecnie są prowadzone prace nad określeniem zakresu projektów, które zostaną objęte danym dofinansowaniem, z możliwością zgłaszania przez spółdzielnie swoich pomysłów oraz propozycji do przyszłej realizacji.

Kolejnym źródłem wsparcia mogą być dofinansowania z urzędów miast. Przykładowo Urząd m.st. Warszawy w dniu 08.10.2019 r. wprowadził Uchwałę nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Przeczytaj Treść Uchwały >>

W ramach danego aktu prawnego przewidziane zostało wsparcie w postaci dotacji na finansowanie kosztów inwestycji wymienionych w art. 403 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1369, z późn. zm.). Dane wsparcie obejmuje modernizację kotłowni wraz z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej, wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej w nieruchomościach, które nie są ogrzewane kotłami, paleniskami na paliwo stałe oraz olej opałowy.

Następną formą pomocy dla spółdzielni mieszkaniowych, zgodnie z kwietniową nowelizacją Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21.11.2008 r., jest dofinansowanie prac modernizacyjnych i remontowych, pokrywające do 60% ich wartości.

Treść Ustawy >>

Fundusz Termomodernizacji i Remontów, zgodnie z informacją podaną na portalu Murator Plus, na modernizację budynków, wykonanych w technologii wielkiej płyty ma wydać 2,9 mld zł, z wydatkowaniem rozłożonym na okres 10 lat.

Premie na termomodernizację

Prace objęte powyższym wsparciem finansowym to przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz remontowe.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne, zgodnie z art. 2 Ustawy, obejmują:

a)    „ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,

b)    ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,

c)    wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,

d)    całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.”

Termomodernizacja - premie

 

Przedsięwzięcie remontowe natomiast to przedsięwzięcia związane z termomodernizacją, których przedmiotem jest:

a)    „remont budynków wielorodzinnych,

b)    wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,

c)    przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,

d)    wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi”, obejmujące budynki, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

W związku z przedstawionymi opcjami wsparcia ustawodawca daje możliwość podjęcia i utrzymania prac termomodernizacyjnych, które w przypadku spółdzielni mieszkaniowych mogą pozwolić na oszczędności w kosztach inwestycyjnych rzędu 60%.

Niemniej czy sama modernizacja jest opłacalna? Przyjrzyjmy się korzyściom, jakie można osiągnąć w ramach przedstawionego powyżej zakresu.

Korzyści z termomodernizacji

Ciężko przewidzieć jak pandemia wpłynie na wysokość kosztów energii elektrycznej, stąd przeprowadzenie prac, mających na celu ich obniżenie wydaje się być szczególnie uzasadnione. Z powodu, iż spółdzielnie mieszkaniowe mogą mieć trudności w uzyskaniu preferencyjnych warunków zakupu energii elektrycznej, podjęcie prac modernizacyjnych może być optymalnym rozwiązaniem.

 

IMI - równoważenie i regulacja

Prace związane z modernizowaniem źródłem ciepła oraz instalacji grzewczej mogą doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą. Optymalizowanie zapotrzebowania na ciepło dla budynku to również możliwość uzyskania oszczędności po stronie energii elektrycznej. Zrównoważenie hydrauliczne instalacji HVAC bowiem pozwala zredukować koszty zużycia energii elektrycznej do napędu pomp aż o 40%.

Wykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które skutkują niedogrzaniem mieszkań oddalonych od źródła ciepła. Niewłaściwa praca instalacji, poza negatywnym efektem grzewczym, skutkuje również wzrostem poboru energii elektrycznej. Zwiększenie wysokości podnoszenia pompy w celu skompensowania 20% podprzepływu, powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej do napędu pomp aż o 95%.

Termostatyka

Kolejno, w skali poszczególnych mieszkań, oszczędności energii na poziomie do 7% można uzyskać, dzięki wymianie starych głowic termostatycznych na nowoczesne. Regulacja dzięki zaworom i głowicom termostatycznym zapewnia znacznie wyższą sprawność regulacji temperatury wewnętrznej, niż ma to miejsce w przypadku samoregulacji mocy cieplnej przez grzejniki.

Ogólnie na koszty ogrzewania w sezonie grzewczym składają się nie tylko koszty czynnika grzewczego, ale także koszty utrzymania instalacji. Do tego dochodzą również środki przeznaczane na naprawy oraz wymianę armatury, która uległa zniszczeniu w trakcie eksploatacji. Wyposażając budynek w instalację złożoną z trwałych i niezawodnych elementów dajemy sobie gwarancję bezawaryjnej pracy oraz brak lub sporadyczne prace remontowe. W związku z tym przy doborze poszczególnych komponentów warto zapoznać się z ich budową, materiałem, z którego są wykonane oraz zabezpieczeniami wydłużającymi ich żywotność.

W przypadku urządzeń firmy IMI Hydronic Engineering trwałość i niezawodność gwarantują trzej producenci:

  • IMI Heimeier, dostarczający wysokiej wydajności standardowe i ozdobne termostatyczne zawory grzejnikowe (TRVs), głowice, termostaty pokojowe, siłowniki, rozdzielacze ogrzewania podłogowego oraz regulatory,
  • IMI TA, z gamą innowacyjnych produktów do równoważenia i regulacji instalacji,
  • IMI Pneumatex, obejmujący ofertę komponentów do utrzymania ciśnienia, separacji zanieczyszczeń i odgazowania próżniowego.

Utrzymanie ciśnienia i usuwanie zanieczyszczeń

Armatura jest tak skonstruowana, aby zapewniać długotrwałą eksploatację, chronić instalację przed efektem zapiekania, ułatwiać kompatybilność urządzeń z innymi komponentami instalacji oraz zabezpieczyć przed wpływem zanieczyszczeń, czy korozją. Doradztwo naszych inżynierów w zakresie rozwiązań obiektowych gwarantuje efektywne i oszczędne modernizowanie budynków. Optymalne rozwiązania hydrauliczne dla Państwa instalacji grzewczej znajdą Państwo w poniższej infografice.

Podsumowując czy termomodernizacja jest opłacalna w czasach pandemii Covid-19?

Powyższe pytanie, w nawiązaniu do przedstawionych argumentów można uznać za retoryczne. Termomodernizacja budynków, należących do Spółdzielni Mieszkaniowych, to droga do oszczędności, zarówno po stronie energii cieplnej, wykorzystywanej do ogrzewania pomieszczeń, jak i energii elektrycznej, zapewniającej pracę instalacji. Poprzez modernizację oraz prace remontowe podnosimy wartość nieruchomości, zwiększamy zainteresowanie po stronie najemców oraz uzyskujemy oszczędności w zakresie utrzymania instalacji.

Termomodernizacja to możliwość zwiększenia atrakcyjności i rentowności budynków spółdzielczych, w sytuacji faworyzowania budowy mieszkań na zasadach deweloperskich.

W obecnych czasach energia cieplna stosowana do ogrzewania pomieszczeń, przybrała charakter towaru, w związku z czym warto stworzyć możliwości korzystania z niej w sposób optymalny, dostosowany do potrzeb i zdolności finansowych mieszkańców. Przemyślana i właściwie zaprojektowana termomodernizacja pozwala osiągnąć taki właśnie efekt.

Poza samymi pracami budowlanymi niemniej ważne jest edukowanie mieszkańców w zakresie efektywnej pracy instalacji. Świadomość, iż w systemach grzewczych podniesienie temperatury powietrza w pomieszczeniu o 1°C, powoduje wzrost rocznych kosztów eksploatacyjnych od 6 do 11% może spowodować bardziej racjonalne korzystanie z energii cieplnej, przekładające się bezpośrednio na miesięczne rachunki lokatorów.

Więcej faktów na stronie internetowej IMI Hydronic w Strefie Wiedzy o energii >>

Termomodernizacja z IMI Hydronic Engineering

Termomodernizacja z IMI Hydronic Engineering to współpraca w celu osiągnięcia optimum finansowego.

Zachęcamy do kształtowania większej świadomości konsumenckiej z pomocą naszych inżynierów, którzy codziennie dzielą się niezbędną i użyteczną wiedzą w danym zakresie.

Jak nasze zachowania wpływają efektywne ogrzewanie mieszkania? Sprawdź >>

 

Paulina Krystianik

Inżynier Sprzedaży

IMI Hydronic Engineering

 

 IMI Hydronic

IMI International Sp. z o.o.

32-300 Olkusz, Olewin 50A

tel. 32 75 88 200, fax 32 75 88 200

www.imi-hydronic.com

Godziny pracy Biura​ Obsługi Klienta 8.00 - 16.00

 

Literatura

Pozycje książkowe:

B.Babiarz, W. Szymański, Ogrzewnictwo, Rzeszów 2012, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej

K.Kargul, Energy Insights. Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną instalacji Część 1: Równoważenie i regulacja hydrauliczna

K.Mizielińska, J.Olszak, Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy, Warszawa 2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

R.Petitjean, Total Hydronic Balancing, IMI Hydronic Engineering, Belgium 2012

T.Cholewa, A. Siuta-Olcha, Racjonalizacja zużycia energii w budownictwie mieszkaniowym, Warszawa 2016, Wydawnictwo Instal

Strony internetowe:

https://uni.wroc.pl/czy-pandemia-covid-19-spowoduje-zapasc-globalnej-gospodarki/

https://www.gov.pl/web/rozwoj/termomodernizacja

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.htm

https://www.muratorplus.pl/biznes/wiesci-z-rynku/wielka-plyta-tajemnicze-badania-itb-aa-dFyC-hhVT-MLj5.html

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/default.htm

http://www.administrator24.info/artykul/id12008,trwalosc-i-niezawodnosc-termomodernizacji-budynkow?p=2

http://www.administrator24.info/artykul/id11767,dlaczego-oplaty-w-spoldzielniach-rosna

http://www.administrator24.info/artykul/id12060,wielka-plyta-mial-byc-kit-okazal-sie-hit

http://www.ekspertbudowlany.pl/artykul/id4742,czy-termomodernizacja-wymaga-pozwolenia-na-budowe

http://www.administrator24.info/artykul/id12008,trwalosc-i-niezawodnosc-termomodernizacji-budynkow?p=2

 

[imi international sp. z o.o.,imi hydronic engineering,termomodernizacja,covid-19,zawory równoważące,ulgi na termomodernizację,termostatyka]

Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2021

Aktualny numer:

Administrator 4/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Infrastruktura telekomunikacyjna w budynku
  • - Poprawa eksploatacji obiektów budowlanych
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 21536|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 24151|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 13169|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl