CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zasilanie w energię elektryczną budynków wielorodzinnych

Zasilanie w energię elektryczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych z zasady odbywa się liniami niskiego napięcia, przy czym w zależności od układu sieci w danym regionie jest to zasilanie z linii napowietrznej lub kablowej.

Pod względem niezawodności dostawy energii elektrycznej budynki mieszkalne nie zawsze traktowane są z należytą troską. Niektóre z nich posiadają zasilanie rezerwowe z sieci niskiego napięcia, niektóre z nich wyposażone są w układy samoczynnego załączania rezerwy. W wybranych obiektach zgodnie z przepisami muszą być instalowane zespoły prądotwórcze. Wyjątek stanowią duże osiedla budowane kompleksowo i wyposażone w infrastrukturę techniczną od samego początku ich powstania.

Jak zagwarantować zasilanie w energię elektryczną budynku w każdym momencie? Jak uniknąc awarii?

Dowiesz się podczas konferencji "Zespołu prądotwórcze i zasilacze UPS w systemach zasilania budynków w energię elektryczną".

Kolejna edycja już w 2016 roku.

SPRAWDŹ >>

Zasilanie w energię a prawo

Podstawowym dokumentem regulującym przepisy jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Akt ten od momentu wydania był wielokrotnie zmieniany i uzupełniany. W sprawie niezawodności zasilania w energię elektryczną istotna jest nowelizacja zawierająca następujące postanowienia:

1. W § 181 ustęp 1 określa sytuacje, w których niezbędne jest zasilanie obiektu z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej następująco:

„1. Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy".

Zgodnie z § 8 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. do budynków wysokościowych (WW) zalicza się obiekty mające powyżej 55 metrów nad poziomem terenu.

Niezależnie bardzo istotne zapisy umieszczono w ustępach 3 oraz 4 § 187. Dotyczą one niezawodności dostawy energii dla urządzeń związanych z ochroną pożarową budynków. W nowych budynkach mieszkalnych coraz częściej stosowane są zarówno instalacje sygnalizacji pożaru, jak i urządzenia oddymiające, tryskacze itp. zabezpieczenia. W świetle poniższych postanowień, zasilanie budynków mieszkalnych wymaga nowego spojrzenia na ich sieci zasilające. Wymienione ustępy otrzymały następujące brzmienie:

„3. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. (Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń, o których mowa w ust. 3, może być ograniczony do 30 minut, o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi).

Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej.

4. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. Jeżeli przewody i kable ułożone są w ognioochronnych kanałach kablowych, to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione.

W następnych dodanych ustępach określono szczegółowo dalsze wymagania w tym zakresie. Problem w tym, że najlepiej zaprojektowane instalacje wewnętrzne nie spełnią swojego zadania wtedy, gdy cały obiekt będzie pozbawiony energii elektrycznej. Dlatego sedno sprawy leży po stronie niezawodnego drugostronnego zasilania, a z tym w wielu sytuacjach nie jest najlepiej.

Sieci rozdzielcze

W wielu miastach w starych osiedlach z lat 50. ubiegłego wieku stosowano - istniejące do dziś - układy oszczędnościowe rozdziału energii elektrycznej. Stacje transformatorowe z reguły są wbudowane w obiekty mieszkalne (fot. 1) i składają się tylko z komory transformatorowej oraz rozdzielni niskiego napięcia. Sieć kabli średniego napięcia zasila poszczególne stacje transformatorowe promieniowo (rys. 1). W takim układzie rezerwowanie wzajemne stacji lub poszczególnych złącz w budynkach z innej stacji transformatorowej nie zawsze jest możliwe ze względu na duże odległości pomiędzy stacjami. W większości przypadków poszczególne budynki zasilane są promieniowo kablami niskiego napięcia. W najlepszym przypadku ułożony jest pierścień kablowy niskiego napięcia łączący poszczególne budynki ze stacją transformatorową (rys. 2). Pomimo ułożenia rezerwowego pierścienia niskiego napięcia punktem newralgicznym pozostaje stacja transformatorowa, a także zasilająca ją linia. Awaria stacji, względnie awaria linii średniego napięcia, pozbawia zasilania cały rejon.

Sieci zasilające budynki we współcześnie budowanych osiedlach także nie zawsze zapewniają niezawodność dostawy energii elektrycznej. Pozytywną ich cechą jest wyposażenie stacji transformatorowych w rozdzielnice średniego napięcia (rys. 3). Pozwala to na zasilanie stacji - w miejscach, w których istnieją ku temu możliwości sieciowe - z dwóch różnych linii średniego napięcia, co znacznie poprawia niezawodność dostawy energii elektrycznej. Niestety, w większości przypadków do dyspozycji jest tylko jedna linia (rys. 4) i jak to już wspomniano stanowi ona newralgiczny punkt w układzie dostawy energii elektrycznej. Jej awaria pozbawia zasilania całe osiedle i jedynym środkiem zapobiegawczym może być tylko instalowanie zespołów prądotwórczych dla poszczególnych budynków lub większych jednostek dla ich grup. Na dzień dzisiejszy ze względu na koszty jest to jednak rozwiązanie rzadko stosowane w przypadku standardowego budownictwa osiedlowego.

Jeżeli na terenie osiedla usytuowane są dwie stacje transformatorowe, mogą być zasilane jednym wspólnym kablem średniego napięcia stanowiącym odgałęzienie od linii napowietrznej 15 kV. W takiej sytuacji awaria kabla na odcinku słup linii napowietrznej pierwsza stacja pozbawia napięcia także drugą stację.

Tej wady nie ma rozwiązanie przedstawione na rysunku 4. Każda ze stacji jest zasilana odrębnym kablem. W ramach samego osiedla i usytuowanych na nim stacji transformatorowych istnieje możliwość zasilania budynków z pierścienia kablowego niskiego napięcia, a nie promieniowo. Daje to możliwość rezerwowania w przypadku uszkodzenia fragmentu takiej pętli (por. rys. 2). Nie chroni to jednak w przypadku awarii samej stacji lub zasilającej ją linii średniego napięcia. Układ sieci z dwoma stacjami transformatorowymi zasilanymi niezależnymi kablami średniego napięcia daje możliwość ich połączenia kablem po stronie niskiego napięcia. Ponieważ każda ze stacji jest zwykle projektowana z pewnym zapasem mocy, kabel taki pozwala (w ograniczonej wielkości) przesyłać energię elektryczną z jednej stacji do drugiej. Rezerwowanie pełnej mocy z reguły jest niemożliwe, wymagałoby bowiem dwukrotnego przewymiarowania każdej ze stacji.

Najbardziej złożony, ale i najdroższy układ sieci przedstawia rysunek 5. Zasilanie osiedla odbywa się z dwu niezależnych linii średniego napięcia - jednej napowietrznej, a drugiej kablowej. Stacje ST 1 i ST 2 przyłączone są do linii kablowej, a stacja ST 3 krótkim odcinkiem kabla do linii napowietrznej. Zasilanie podstawowe budynków zapewniają linie kablowe z najbliższej stacji, a rezerwowe kable doprowadzone z innej stacji. Schemat takiego zasilania osiedla (z rys. 5.) liniami średniego napięcia przedstawiono na rysunku 6. Linie te łączą stacje w osiedlu z dwoma różnymi punktami rozdziału energii PR1 i PR2. Przy czym punkt PR2 jest stacją rozdzielczą wyposażoną w dwa transformatory 110/15 kV i zasilaną dwoma liniami napowietrznymi 110 kV. Linia napowietrzna jest wyprowadzona z punktu PR1 i zasila stację transformatorową ST3. Linia kablowa łączy punkt PR2 ze stacją ST1. Natomiast stacja ST2 jest zasilana kablem z rozdzielni 15 kV stacji ST1. Dysponując dwoma niezależnymi liniami 15 kV oraz dwoma stacjami transformatorowymi, z których każda zasilana jest z innej linii 15 kV można dla wybranych budynków mieszkalnych oraz dla innych obiektów, np. kotłowni osiedlowej, zastosować samoczynne zasilanie rezerwy. Linie 15 kV wyprowadzone z dwu odrębnych stacji 110/15 kV PR1 i PR2 stanowią dość stabilne źródła zasilania, bo w praktyce trudno założyć jednoczesną awarię obu linii lub jednoczesną awarię obu stacji. Do wybranego obiektu doprowadza się dwie linie niskiego napięcia - po jednej z każdej stacji transformatorowej - i wprowadza je do skrzynki zawierającej układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR). Samą skrzynkę umieszcza się obok złącza kablowego oraz głównej rozdzielnicy budynku.

Oprócz zasilania liniami kablowymi stosowane jest również zasilanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych liniami napowietrznymi niskiego napięcia. Linie te występują przede wszystkim na terenach mniejszych miast. Są bardziej podatne na uszkodzenia od linii kablowych. Linie napowietrzne także wyprowadzane są ze stacji transformatorowych i są to z reguły stacje słupowe. Stosuje się również rozwiązania, w których ze stacji słupowej wyprowadzane są kablowe linie niskiego napięcia.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Co zrobić gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Zobacz jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie ogrzewanie wybrać do mieszkania »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
5/2019

Aktualny numer:

Administrator 5/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Kiedy nieważna bonifikata?
  • - Sprawozdanie finansowe wspólnoty
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10273|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl