CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zasilanie w energię elektryczną budynków wielorodzinnych

Zasilanie w energię elektryczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych z zasady odbywa się liniami niskiego napięcia, przy czym w zależności od układu sieci w danym regionie jest to zasilanie z linii napowietrznej lub kablowej.

Pod względem niezawodności dostawy energii elektrycznej budynki mieszkalne nie zawsze traktowane są z należytą troską. Niektóre z nich posiadają zasilanie rezerwowe z sieci niskiego napięcia, niektóre z nich wyposażone są w układy samoczynnego załączania rezerwy. W wybranych obiektach zgodnie z przepisami muszą być instalowane zespoły prądotwórcze. Wyjątek stanowią duże osiedla budowane kompleksowo i wyposażone w infrastrukturę techniczną od samego początku ich powstania.

Jak zagwarantować zasilanie w energię elektryczną budynku w każdym momencie? Jak uniknąc awarii?

Dowiesz się podczas konferencji "Zespołu prądotwórcze i zasilacze UPS w systemach zasilania budynków w energię elektryczną".

Kolejna edycja już w 2016 roku.

SPRAWDŹ >>

Zasilanie w energię a prawo

Podstawowym dokumentem regulującym przepisy jest rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Akt ten od momentu wydania był wielokrotnie zmieniany i uzupełniany. W sprawie niezawodności zasilania w energię elektryczną istotna jest nowelizacja zawierająca następujące postanowienia:

1. W § 181 ustęp 1 określa sytuacje, w których niezbędne jest zasilanie obiektu z dwóch niezależnych źródeł energii elektrycznej następująco:

„1. Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne). W budynku wysokościowym jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół prądotwórczy".

Zgodnie z § 8 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. do budynków wysokościowych (WW) zalicza się obiekty mające powyżej 55 metrów nad poziomem terenu.

Niezależnie bardzo istotne zapisy umieszczono w ustępach 3 oraz 4 § 187. Dotyczą one niezawodności dostawy energii dla urządzeń związanych z ochroną pożarową budynków. W nowych budynkach mieszkalnych coraz częściej stosowane są zarówno instalacje sygnalizacji pożaru, jak i urządzenia oddymiające, tryskacze itp. zabezpieczenia. W świetle poniższych postanowień, zasilanie budynków mieszkalnych wymaga nowego spojrzenia na ich sieci zasilające. Wymienione ustępy otrzymały następujące brzmienie:

„3. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 7. (Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do urządzeń, o których mowa w ust. 3, może być ograniczony do 30 minut, o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi).

Ocena zespołów kablowych w zakresie ciągłości dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału, z uwzględnieniem rodzaju podłoża i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna być wykonana zgodnie z warunkami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej badania odporności ogniowej.

4. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na oddziaływanie wody. Jeżeli przewody i kable ułożone są w ognioochronnych kanałach kablowych, to wówczas wymaganie odporności na działanie wody uznaje się za spełnione.

W następnych dodanych ustępach określono szczegółowo dalsze wymagania w tym zakresie. Problem w tym, że najlepiej zaprojektowane instalacje wewnętrzne nie spełnią swojego zadania wtedy, gdy cały obiekt będzie pozbawiony energii elektrycznej. Dlatego sedno sprawy leży po stronie niezawodnego drugostronnego zasilania, a z tym w wielu sytuacjach nie jest najlepiej.

Sieci rozdzielcze

W wielu miastach w starych osiedlach z lat 50. ubiegłego wieku stosowano - istniejące do dziś - układy oszczędnościowe rozdziału energii elektrycznej. Stacje transformatorowe z reguły są wbudowane w obiekty mieszkalne (fot. 1) i składają się tylko z komory transformatorowej oraz rozdzielni niskiego napięcia. Sieć kabli średniego napięcia zasila poszczególne stacje transformatorowe promieniowo (rys. 1). W takim układzie rezerwowanie wzajemne stacji lub poszczególnych złącz w budynkach z innej stacji transformatorowej nie zawsze jest możliwe ze względu na duże odległości pomiędzy stacjami. W większości przypadków poszczególne budynki zasilane są promieniowo kablami niskiego napięcia. W najlepszym przypadku ułożony jest pierścień kablowy niskiego napięcia łączący poszczególne budynki ze stacją transformatorową (rys. 2). Pomimo ułożenia rezerwowego pierścienia niskiego napięcia punktem newralgicznym pozostaje stacja transformatorowa, a także zasilająca ją linia. Awaria stacji, względnie awaria linii średniego napięcia, pozbawia zasilania cały rejon.

Sieci zasilające budynki we współcześnie budowanych osiedlach także nie zawsze zapewniają niezawodność dostawy energii elektrycznej. Pozytywną ich cechą jest wyposażenie stacji transformatorowych w rozdzielnice średniego napięcia (rys. 3). Pozwala to na zasilanie stacji - w miejscach, w których istnieją ku temu możliwości sieciowe - z dwóch różnych linii średniego napięcia, co znacznie poprawia niezawodność dostawy energii elektrycznej. Niestety, w większości przypadków do dyspozycji jest tylko jedna linia (rys. 4) i jak to już wspomniano stanowi ona newralgiczny punkt w układzie dostawy energii elektrycznej. Jej awaria pozbawia zasilania całe osiedle i jedynym środkiem zapobiegawczym może być tylko instalowanie zespołów prądotwórczych dla poszczególnych budynków lub większych jednostek dla ich grup. Na dzień dzisiejszy ze względu na koszty jest to jednak rozwiązanie rzadko stosowane w przypadku standardowego budownictwa osiedlowego.

Jeżeli na terenie osiedla usytuowane są dwie stacje transformatorowe, mogą być zasilane jednym wspólnym kablem średniego napięcia stanowiącym odgałęzienie od linii napowietrznej 15 kV. W takiej sytuacji awaria kabla na odcinku słup linii napowietrznej pierwsza stacja pozbawia napięcia także drugą stację.

Tej wady nie ma rozwiązanie przedstawione na rysunku 4. Każda ze stacji jest zasilana odrębnym kablem. W ramach samego osiedla i usytuowanych na nim stacji transformatorowych istnieje możliwość zasilania budynków z pierścienia kablowego niskiego napięcia, a nie promieniowo. Daje to możliwość rezerwowania w przypadku uszkodzenia fragmentu takiej pętli (por. rys. 2). Nie chroni to jednak w przypadku awarii samej stacji lub zasilającej ją linii średniego napięcia. Układ sieci z dwoma stacjami transformatorowymi zasilanymi niezależnymi kablami średniego napięcia daje możliwość ich połączenia kablem po stronie niskiego napięcia. Ponieważ każda ze stacji jest zwykle projektowana z pewnym zapasem mocy, kabel taki pozwala (w ograniczonej wielkości) przesyłać energię elektryczną z jednej stacji do drugiej. Rezerwowanie pełnej mocy z reguły jest niemożliwe, wymagałoby bowiem dwukrotnego przewymiarowania każdej ze stacji.

Najbardziej złożony, ale i najdroższy układ sieci przedstawia rysunek 5. Zasilanie osiedla odbywa się z dwu niezależnych linii średniego napięcia - jednej napowietrznej, a drugiej kablowej. Stacje ST 1 i ST 2 przyłączone są do linii kablowej, a stacja ST 3 krótkim odcinkiem kabla do linii napowietrznej. Zasilanie podstawowe budynków zapewniają linie kablowe z najbliższej stacji, a rezerwowe kable doprowadzone z innej stacji. Schemat takiego zasilania osiedla (z rys. 5.) liniami średniego napięcia przedstawiono na rysunku 6. Linie te łączą stacje w osiedlu z dwoma różnymi punktami rozdziału energii PR1 i PR2. Przy czym punkt PR2 jest stacją rozdzielczą wyposażoną w dwa transformatory 110/15 kV i zasilaną dwoma liniami napowietrznymi 110 kV. Linia napowietrzna jest wyprowadzona z punktu PR1 i zasila stację transformatorową ST3. Linia kablowa łączy punkt PR2 ze stacją ST1. Natomiast stacja ST2 jest zasilana kablem z rozdzielni 15 kV stacji ST1. Dysponując dwoma niezależnymi liniami 15 kV oraz dwoma stacjami transformatorowymi, z których każda zasilana jest z innej linii 15 kV można dla wybranych budynków mieszkalnych oraz dla innych obiektów, np. kotłowni osiedlowej, zastosować samoczynne zasilanie rezerwy. Linie 15 kV wyprowadzone z dwu odrębnych stacji 110/15 kV PR1 i PR2 stanowią dość stabilne źródła zasilania, bo w praktyce trudno założyć jednoczesną awarię obu linii lub jednoczesną awarię obu stacji. Do wybranego obiektu doprowadza się dwie linie niskiego napięcia - po jednej z każdej stacji transformatorowej - i wprowadza je do skrzynki zawierającej układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR). Samą skrzynkę umieszcza się obok złącza kablowego oraz głównej rozdzielnicy budynku.

Oprócz zasilania liniami kablowymi stosowane jest również zasilanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych liniami napowietrznymi niskiego napięcia. Linie te występują przede wszystkim na terenach mniejszych miast. Są bardziej podatne na uszkodzenia od linii kablowych. Linie napowietrzne także wyprowadzane są ze stacji transformatorowych i są to z reguły stacje słupowe. Stosuje się również rozwiązania, w których ze stacji słupowej wyprowadzane są kablowe linie niskiego napięcia.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16944|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10550|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10120|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl