CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Zmiany w Prawie budowlanym

 Redakcja  |  30.06.2020
Nowelizacja ma na celu m.in. usprawnienie procesu budowlanego
Nowelizacja ma na celu m.in. usprawnienie procesu budowlanego
fot. redakcja

Nowe Prawo budowlane będzie obowiązywało od 19 września 2020 r., jednak warto już teraz wiedzieć, co się zmieni. Nowelizacja odnosi się przede wszystkim do projektów budowlanych, pozwoleń na budowę i na użytkowanie, istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, a także procesu legalizacji samowoli budowlanych. Nowe prawo ma pomóc osobom planującym budowę domu i nałożyć nowe kary na tych, którzy nielegalnie użytkują budynki.

Omówione w artykule zagadnienia nie wyczerpują w pełni nowelizacji Prawa budowlanego, stanowią jedynie najważniejsze zmiany z perspektywy właścicieli i inwestorów na każdym etapie budowy.

Projekt budowlany po nowelizacji

W zakres nowego pojęcia obiektu budowlanego, oprócz projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego, wejdzie także projekt techniczny. Zmiana ta powoduje, że inwestor podczas zgłoszenia będzie zobowiązany dołączyć odpowiedni projekt zagospodarowania terenu.

W przypadku wniosku o pozwolenie na budowę konieczne będzie złożenie trzech egzemplarzy projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, które aktualnie nazwane są zbiorczo projektem budowlanym. Dodany i wyszczególniony projekt techniczny, chociaż będzie musiał zostać sporządzony przed rozpoczęciem budowy, to z perspektywy relacji inwestora z administracją architektoniczno-budowlaną ma znaczenie dopiero przy zgłoszeniu zakończenia budowy albo wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Może Cię zainteresuje: Jak przeciwdziałać katastrofom budowlanym?

Cztery zmiany w pozwoleniach na budowę

  1. Lista obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zostania rozszerzona, m.in. o paczkomaty, bankomaty czy parkometry. 
  2. Definicja obszaru oddziaływania obiektu budowlanego, który wyznacza krąg stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, zostanie zawężona. Obszar oddziaływania będzie wyznaczany jedynie w stosunku do ograniczeń w zabudowie. Dla inwestorów oznacza to przede wszystkim mniej stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę. Ponadto jednoznaczne wyznaczenie obszaru oddziaływania będzie łatwiejsze, nie trzeba będzie ustalać, w jaki sposób budowa może ograniczać zagospodarowanie innych nieruchomości w oparciu o niezdefiniowane kryteria, lecz wystarczające będzie sprawdzenie, czy dana inwestycja ogranicza na nich możliwość samej zabudowy, a tę ostatnią okoliczność można już w dużej mierze ustalić w oparciu o przepisy techniczno-budowlane. 
  3. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę będzie łatwiejsze. Obecnie nowy inwestor, chcąc wejść w uprawnienia wynikające z pozwolenia na budowę wydanego dotychczasowemu inwestorowi, musi uzyskać jego zgodę. Niekiedy spełnienie tego warunku może być utrudnione, a nawet niemożliwe – śmierć dotychczasowego inwestora. Po wejściu w życie nowelizacji zgoda dotychczasowego inwestora nie będzie wymagana, jeśli własność bądź prawo użytkowania wieczystego nieruchomości objętej pozwoleniem na budowę przejdą na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie decyzji.
  4. Skrócony zostanie termin na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę. Dotychczas decyzja o pozwoleniu na budowę nawet po wieloletnim okresie po oddaniu budynku na użytkowanie mogła zostać unieważniona. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić termin na stwierdzenie nieważności pozwolenia wynoszący 5 lat od jego doręczenia lub ogłoszenia.

Zmiany w zakresie istotnych odstępstw od projektu

Nie każde odstąpienie w zakresie projektu zagospodarowania działki lub terenu będzie uznawane za istotne, a jedynie takie, które spowoduje zwiększenie obszaru oddziaływania obiektu poza działkę.

Odstąpienie w zakresie charakterystycznych parametrów obiektu będzie istotne, jeśli dotyczyć będzie liczby kondygnacji, powierzchni zabudowy o ponad 5%, a także wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%. W nowych regulacjach nie ma mowy o kubaturze obiektu. Wykreślenie tego elementu wynikało z praktycznych trudności w zakresie obliczania jego zmiany i w konsekwencji stwierdzania, czy dana modyfikacja doprowadziła do zmiany kubatury czy też nie.

Dodatkowo do katalogu istotnych odstępstw dodano zmianę źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody z paliw ciekłych, gazowych, odnawialnych źródeł energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym. Tylko zmiana źródła ciepła na paliwa stałe, które ustawodawca ocenia negatywnie, będzie wymagać uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Wykreślono także katalog zmian, które nie stanowią istotnego odstąpienia. Został on skonsumowany w nowym brzmieniu tego przepisu, tzn. nieistotne odstąpienia to wszystkie te, które nie znajdują się w katalogu odstąpień istotnych. 

Zmiana w zakresie zasad legalizacji samowoli budowlanej

Odpowiedzialność właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego została uregulowana jako pomocnicza wobec odpowiedzialności inwestora. Oznacza to, że co do zasady nakazy i zakazy zawarte w postanowieniach i decyzjach związanych z samowolą budowlaną będą obciążać organizacyjnie i finansowo inwestora. Natomiast dopiero jeżeli roboty budowlane zostały zakończone lub realizacja tych obowiązków przez inwestora będzie niemożliwa, to właściciel lub zarządca obiektu zostaną nimi obciążeni. Wraz z tą zmianą uchyla się także przepis przewidujący odpowiedzialność karną inwestora za wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazów lub zakazów nałożonych na niego w związku z samowolą budowlaną.

Modyfikacji ulegnie również procedura legalizacji samowoli budowlanej. Dla obiektów, których budowa zakończyła się co najmniej 20 lat temu, przewidziana została procedura uproszczonej legalizacji. Będzie ona niezwykle korzystna dla obecnych właścicieli niezalegalizowanych budynków, ponieważ przewiduje znacząco mniejsze wymogi wobec dokumentacji legalizacyjnej. W przypadku starych samowoli budowlanych właściciele nie będą obowiązani do wniesienia opłaty legalizacyjnej, która niejednokrotnie stanowiła barierę do przeprowadzenia tej procedury. 

W dokumentacji legalizacyjnej będą musiały znaleźć się:

  • oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane, 
  • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza legalizowanego obiektu,
  • ekspertyza techniczna, z której będzie wynikało, że stan techniczny obiektu nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi i pozwala na jego bezpieczne użytkowanie.

Jedyną przeszkodą skorzystania z procedury legalizacyjnej będzie wydanie postanowienia o wstrzymaniu budowy przed upływem terminu 20 lat od zakończenia budowy.

Zakończenie budowy, rozpoczęcie użytkowania

Proces budowlany kończy się wraz z momentem uzyskania możliwości legalnego użytkowania skończonego obiektu budowlanego. Możliwość taką daje zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeśli nie wniósł on w przewidzianym terminie sprzeciwu, albo decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wymagana w określonych w ustawie przypadkach.

Krótszy termin na stwierdzenie nieważności pozwolenia na użytkowanie

Ustawodawca wprowadził ograniczony termin na stwierdzenie nieważności tej decyzji. Nie będzie można stwierdzić nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Pozwolenie na budowę a pozwolenie na użytkowanie

Warto zaznaczyć w tym miejscu istotną różnicę w przedmiocie stwierdzania nieważności między omawianą decyzją a pozwoleniem na budowę. W przypadku pozwolenia na budowę termin ten będzie biegł od doręczenia decyzji, a nie od uzyskania przez nią statusu ostateczności.

Skrócenie terminu do stwierdzenia nieważności będzie oznaczać zwiększenie stabilizacji sytuacji inwestorów oraz zmniejszenie ich niepewności w zakresie potencjalnej odpowiedzialności za niezgodne z prawem użytkowanie obiektu budowlanego. Następcze stwierdzenie nieważności pozwolenia na użytkowanie, gdy to użytkowanie już się rozpoczęło, oznacza bowiem możliwość zakwalifikowania danego stanu jako nielegalnego, a w konsekwencji do nałożenia kary pieniężnej na podstawie przepisów Prawa budowlanego.

Może Ci się spodoba: #GorącaLinia – czy wykonawca może naliczyć kary umowne?

Nowe kary za nielegalne użytkowanie

Po zmianach odpowiedzialność za nielegalne użytkowanie będzie ponosił zarówno inwestor, jak właściciel obiektu budowlanego. Organ nadzoru budowlanego w przypadku stwierdzenia nielegalnego użytkowania nie będzie mógł nałożyć kary od razu. Będzie miał obowiązek pouczyć inwestora lub właściciela o konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo, gdy ma to zastosowanie, dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. Dopiero po upływie 60 dni od doręczenia powyższego pouczenia, organ skontroluje, czy stan nielegalnego użytkowania wciąż trwa. W takim wypadku wymierzona zostanie kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Dalsze nielegalne użytkowanie wciąż będzie zagrożone karą pieniężną. Nowelizacja przepisów umożliwi organom nadzoru budowlanego wielokrotne, nieograniczone wymierzanie kolejnych kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w wysokości równej połowie pierwszej z nich, jeżeli stan nielegalnego użytkowania nie został usunięty i od wymierzenia poprzedniej kary upłynęło 30 dni.

Podsumowując, proces budowlany będzie sprawniejszy, czas na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie zostanie ograniczony, wprowadzona zostanie uproszczona procedura legalizacji nielegalnych budynków, a przy tym nielegalne użytkowanie będzie zagrożone bardziej dotkliwymi sankcjami finansowymi, co ma skutkować doprowadzeniem do użytkowania budynków zgodnie z przepisami prawa. Większość przedstawionych zmian powinna pozytywnie wpłynąć na przebieg procesu inwestycyjnego. 

Źródło: bankier.pl

[nowelizacja przepisów, nowelizacja ustawy prawo budowlane, prawo budowlane 2020, projekt budowlany, nielegalne użytkowanie, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, samowola budowlana] 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12574|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11724|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl