CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2015

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

„NASZA CZYLI SIEDLECKA” - 50 lat istnienia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach

Obchody 50-lecia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej stały się okazją do przypomnienia jej historii i dorobku, a więc realizacji trudnych celów statutowych - budowy mieszkań, osiedli, infrastruktury, terenów zielonych, ale przede wszystkim integrowania członków spółdzielni przez wspólne rozwiązywanie problemów związanych z zamieszkiwaniem w spółdzielczych zasobach mieszkaniowych.

Tytuł niniejszego opracowania najbardziej trafnie oddaje ducha uroczystości jubileuszowych przypominając, że istotą spółdzielczości jest współdziałanie i wspólne poczucie własności i odpowiedzialności za wszystko, co przez dziesięciolecia zostało w ogromnym trudzie stworzone i na trwałe wpisane w pejzaż naszego miasta. Jest to także okazja, by przypomnieć w jakich trudnych warunkach - dziesiątki nowelizacji prawa, zmiana ustroju państwa, istotne zmiany metod finansowania budownictwa - przychodziło kolejnym pokoleniom tworzyć współczesny potencjał budownictwa spółdzielczego, zrealizowanego i realizowanego w Siedlcach.

Początki Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ściśle związane były z powojenną polityką mieszkaniową państwa, a zatem bardzo trudne. 5 listopada 1959 r. do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach złożony został wniosek w sprawie założenia Spółdzielni Mieszkaniowej. Autorem wniosku był „Komitet Organizacyjny", który stanowili: Halina Drwęska, Adam Bogucki, Jan Łuka, Adam Łukasik, Henryk Marcinkiewicz, Roman Skup, Bohdan Tylkowski i Jan Wójcik.

Należy wspomnieć, że w roku 1959 istniały już w Siedlcach spółdzielnie mieszkaniowe, ale przy całkowitym braku komunalnego budownictwa mieszkaniowego realizowane budownictwo spółdzielcze stanowiło zaledwie kroplę w morzu potrzeb.

Ważną datą w historii naszej Spółdzielni był dzień 16 lipca 1960 r., kiedy na Walnym Zgromadzeniu SM „Łączność" przyjęto wniosek o dokonanie zmian w składzie zarządu oraz zmianę nazwy Spółdzielni na „SIEDLECKĄ LOKATORSKĄ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ w Siedlcach". Faktycznie, czyli prawnie, dokonano połączenia dwóch podmiotów w jeden. W czerwcu 1972 roku Zebranie Przedstawicieli zdecydowało o zmianie nazwy na SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ W SIEDLCACH.

Lata 1970-1975 to pierwszy, znaczący okres rozwoju Spółdzielni. W tym czasie powstają osiedla: „Ogrody" - I i II etap, „Czerwonego Krzyża" i „Nowotki". Wraz z utworzeniem województwa siedleckiego nastąpił największy w pięćdziesięcioletniej historii Spółdzielni jej rozwój. W Siedlcach powstała Wojewódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa na majątku istniejącej już spółdzielni. Okres od 1975 od 1979 roku był trudny dla Zarządu i Rady Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach, istniał bowiem konflikt kompetencyjny między organami statutowymi naszej spółdzielni, a Wojewódzką Spółdzielnią Mieszkaniową. Teoretycznie, nadzór nad sprawami gospodarczymi sprawował Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej, m.in. przyjmowano kandydatów w poczet członków i dokonywano rozdziału mieszkań, występowała jednak rozbieżność interesów między zarządami obu spółdzielni.

Samorządowi działacze Spółdzielni Mieszkaniowej nie mogli pogodzić się z tym stanem rzeczy i dążyli do przywrócenia struktury organizacyjnej sprzed 1 lipca 1975 r. Ich aktywność i upór doprowadziły do tego, że z dniem 1 stycznia 1979 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach ponownie przejęła od Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej cały majątek, stając się pełnoprawnym gospodarzem oraz zarządcą.

Od czasu powstania województwa siedleckiego w zakresie inwestycyjnym „króluje" technologia „wielkiej płyty", która wówczas dawała możliwość szybkiej realizacji mieszkań, tak bardzo potrzebnych dla rozwoju stolicy nowego województwa. W tym okresie powstają osiedla mieszkaniowe: 1000-lecia, Młynarska, Warszawska i Żytnia. Oprócz budynków z wielkiej płyty rozwija się budownictwo segmento we i jednorodzinne. W końcu lat osiemdziesiątych rozpoczęto budowę kolejnych osiedli: Roskosz i Nad Zalewem. Budowane są także lokale użytkowe, wolno stojące i wkomponowane w budynki mieszkalne. Powstają ciągi garażowe i osiedlowe kluby kultury. Na dzień 1 stycznia 1990 r. zasoby Spółdzielni stanowiło 161 budynków wielorodzinnych i 57 budynków jednorodzinnych, obejmujących 8361 mieszkań o łącznej powierzchni 437 tys. m2, w których zamieszkiwało 10 616 członków spółdzielni.

Ma też Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa swoją „czarną kartę". W wyniku zaskarżenia prawomocności głosowań podczas zebrań grup członkowskich (specustawa z 1990 roku), po kilku rozprawach oraz wyroku Sądu Rejonowego, potwierdzonego (w wyniku odwołania przez Zarząd Spółdzielni) wyrokiem sądu II instancji, czyli Sądu Wojewódzkiego, z dnia 13 marca 1992 r., Spółdzielnia postawiona została w stan likwidacji.

Po zasięgnięciu opinii prawnych i długich rozmowach ze znawcami prawa spółdzielczego - duża w tym zasługa obecnego prezesa spółdzielni, a ówczesnego likwidatora Romana Oklińskiego - liczna grupa członków postanowiła powołać nową spółdzielnię pod nazwą Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Stało się to faktem w dniu 7 czerwca 1993 r. Walne Zgromadzenie Członków SSM odbyło się 30 czerwca 1993 r. W uchwale nr 2 tego zebrania postanowiono: § 1 SSM zgadza się przejąć Spółdzielnię Mieszkaniową w Siedlcach w Likwidacji, ze wszystkimi aktywami i pasywami, a w § 2: W celu wykonania dyspozycji art. 98 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze, odracza się podjęcie stosownej uchwały o połączeniu się spółdzielni do czasu przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawdzonych bilansów obydwu łączących się spółdzielni na dzień 30.06.1993 r. 16 września 1993 r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Siedlcach ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Siedlcach w Likwidacji. W uchwale nr 2 tego zebrania czytamy m.in.: § 1. Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa łączy się ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Siedlcach w Likwidacji. Spółdzielnią przejmującą jest Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach. W ten oto sposób uchroniono Spółdzielnię od widma likwidacji. Jednak z efektami wynikającymi z decyzji o likwidacji, takimi jak np. nieproporcjonalny wzrost zaległości czynszowych, Spółdzielnia zmagała się przez kilka kolejnych lat. W tym miejscu warto zaznaczyć, że w proces tworzenia nowej Spółdzielni, w walkę o to, aby nie roztrwonić wspólnego, ogromnego majątku i nie ponieść niepotrzebnych kosztów, włączyli się również i sprawcy postawienia spółdzielni w stan likwidacji.

Od lat 90. do obecnej chwili trwa rozbudowa osiedli: Roskosz i Nad Zalewem. W tym czasie powstają 52 nowe budynki wielorodzinne.

Bardzo ważnym okresem w działalności spółdzielni były lata 2005-2006. Po wieloletnich staraniach (pierwsze wystąpienie o sprzedaż gruntów do Urzędu Miasta miało miejsce już w 2001 roku) władze miasta, po podjęciu stosownych uchwał, sprzedały Spółdzielni prawie wszystkie tereny, na których pobudowano spółdzielcze osiedla. Przy sprzedaży miasto zastosowało bonifikatę w wysokości 95%. Wysokość bonifikaty uzależniona była jednak od zainwestowania przez spółdzielnię kwoty 1,3 mln zł na tzw. „inwestycje wspólne"(zrealizowano je w 100%).

Na dzień dzisiejszy Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa administruje 208 budynkami wielorodzinnymi, 73 budynkami jednorodzinnymi, w tym 4 segmentami czterorodzinnymi, o łącznej liczbie 9911 mieszkań, o powierzchni 499 892,45 m2, w których zamieszkuje 12 188 członków spółdzielni wraz z rodzinami, co stanowi prawie 50% mieszkańców Siedlec. W ostatnich kilku latach spółdzielnia przeznaczyła dużo środków na remonty. Największe kwoty z funduszu remontowego i pożyczek bankowych przeznaczone zostały na termomodernizację (ocieplanie) budynków, wymianę stolarki okiennej, krycie dachów papą termozgrzewalną, wymianę drzwi wejściowych, automatykę węzłów cieplnych i remonty ciągów pieszych. W najbliższych latach największe nakłady planuje się na dalszą termomodernizację budynków, monitoring osiedli, wymianę wind oraz poprawę osiedlowej infrastruktury.

Historia Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej to pięćdziesiąt lat wspólnej pracy i współpracy ludzi - członków SSM, którzy w ramach obowiązującego prawa, w realiach politycznych i gospodarczych państwa polskiego, w siedleckiej rzeczywistości i codzienności, wykonali dzieło niezwykłe! Wybudowali tysiące mieszkań dla dziesiątków tysięcy mieszkańców Siedlec!

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Obecnie Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach, jak dziesiątki podobnych, boryka się z rozlicznymi trudnościami. Problemy wynikają przede wszystkim z niepewności prawnej, ponieważ kolejne nowelizacje ustaw oraz rozporządzeń rządowych zmieniają formy i metody działalności statutowej, ale i wpływają na działalność finansową. O ile stałym problemem pozostaje zadłużenie czynszowe członków (tendencja zniżkowa), to głównym obszarem kłopotów jest polityka cenowa spółek miejskich - głównych dostawców mediów i usług. Organa statutowe spółdzielni, pomimo zapewnień władz samorządowych Siedlec, nadal nie mają żadnego wpływu na kształtowanie cen, przede wszystkim za ciepło, ciepłą wodę, wodę zimną i odbiór ścieków oraz śmieci. Poważny problem, ale i wyzwanie stanowi wypełnianie norm unijnych w zakresie unowocześniania zasobów mieszkaniowych, w tym ekologii, oszczędzania energii i ciepła, rozliczeń z członkami itp. Mimo składanych projektów i wniosków spółdzielnia nie otrzymała dotychczas środków na program rewitalizacji zasobów mieszkaniowych. Wielką niewiadomą stanowi trwałość prawa, bowiem każdego roku Sejm RP nowelizuje „Prawo spółdzielcze" oraz ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz zapowiadana, kolejna nowelizacja podstawowych ustaw to dalszy ciąg kłopotów związanych z funkcjonowaniem struktur spółdzielczych.

Pomimo licznych problemów, zamiarem organów statutowych SSM jest budowa kolejnych bloków mieszkalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Taka jest potrzeba obecnych czasów, bowiem do spółdzielni zgłaszają się młodzi mieszkańcy Siedlec, którzy są przekonani, że właśnie SSM umożliwi im rozwiązanie pilnych potrzeb mieszkaniowych. Ponieważ korzystnie zakończony został trudny proces uwłaszczeniowy i spółdzielnia jest właścicielem wszystkich gruntów, na których posadowione są spółdzielcze osiedla, istnieje możliwość uruchamiania nowych inwestycji mieszkaniowych.

Władze Spółdzielni liczą na zmianę zasad i metod współpracy z władzami samorządowymi Siedlec. Postulują powrót do dialogu społecznego, zwłaszcza w zakresie polityki cenowej (podatki, ceny mediów i usług zależnych od miasta), pozyskiwania środków unijnych i nie tylko (rewitalizacja, dostosowywanie zasobów mieszkaniowych do norm unijnych), współdziałania w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, kształtowania zieleni miejskiej oraz wspierania najuboższych mieszkańców Siedlec, w tym członków spółdzielni.

Komentarze

(1)
JWR | 22.04.2012, 00:58
Jak większość Spółdzielni nie liczą się z potrzebami i zdaniem mieszkańców którzy dają im pracę i chleb. Pomimo iż ogólnie wiadomo że podzielniki ciepła nie są rozwiązaniem sprawiedliwym, wprowadzili je na siłę. Pomimo że wiadomo iż należy nam się darmowy dostęp do cyfrowej telewizji, nic nie robią w kierunku zapewnienia nam tego. Wolą układy z kablówką.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie

 


 

 Porady i wskazówki  dla administratorów oraz zarządców budynków dotyczące prowadzenia KOB »

Książka Obiektu Budowlanego. Badania i kontrole stanu technicznego budynków oraz obowiązek prowadzenia KOB w świetle wymogów prawa(...)  czytaj dalej »Zobacz bezpłatny pilot do bramy w Twojej komórce »

chcesz sterowac brama furtka szlabanem z telefonu

Wszechobecne telefony komórkowe realizują wiele funkcjonalności w naszym życiu. Tym razem telefon to BEZPŁATNY, o zasięgu globalnym (...) czytaj dalej»

 


Dlaczego warto robić przeglądy zestawów hydroforowych  » Potrzebujesz rzetelnej pomocy przy zarządzaniu nieruchomościami »
Dlaczego warto robić przeglądy zestawów hydroforowych
Zapewnij mieszkańcom ciągłość w dostawie wody, a sobie spokojny weekend bez telefonów o awarii (...) czytaj dalej » Prowadzenie pełnej administracji nieruchomości, obsługę techniczną budynków, zarządzanie dokumentacją (...) czytaj dalej »

 

Jak ustalić sumę ubezpieczenia budynku »

Kilka wskazówek, jak być mądrym przed szkodą i uchronić się przed konsekwencjami źle ustalonej (...) czytaj więcej»


 

W jaki sposób kontrolować zużycie ciepła » Jak zabezpieczyć nieruchomości przed szkodami »
Błyskawiczny dostęp do danych dotyczących zużycia oraz możliwość wykorzystania danych z liczników do (...) czytaj dalej » (...) wystarczy zwizualizować sobie sytuację, kiedy dochodzi do szkody, której koszty będziemy musieli sami pokryć. Nie musi to być szkoda pożarowa (...) czytaj dalej »

 


Chciałbyś zarządzać swoimi nieruchomościami online?

zarzadzanie nieruchomosciami online Admireo

 

Teraz obsługa i kontrola wszystkich procesów począwszy od obsługi korespondencji i zgłoszeń awarii (...) czytaj dalej »

 


Jak dokładnie i inteligentnie mierzyć zużycie wody » Co możemy ubezpieczyć i jak to zrobić  »

Wodomierz ultradźwiękowy, idealny do pomiaru zużycia dla małych odbiorców (...) czytaj dalej » Nowoczesne wspólnoty to (poza budynkami) osiedla o bardzo rozbudowanej infrastrukturze rekreacyjno-użytkowej(...) czytaj dalej »

 


 Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Co jest ważne w pracy zarządcy?
Zapisz się na bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę:

Produkty i technologie

4/2017

Aktualny numer:

Administrator 4/2017
W miesięczniku m.in.:
  • - Z czym borykają się spółdzielnie
  • - Dochodzenie wierzytelności
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 12864|Ocena: 3.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl