Artykuł sponsorowany

Instalacja centralnego ogrzewania według wytycznych WT 2021

 IMI Hydronic Engineering  |  06.08.2020
Instalacja centralnego ogrzewania według wytycznych WT 2021
Instalacja centralnego ogrzewania według wytycznych WT 2021
IMI International Sp. z o.o.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi od 1 stycznia 2021 roku będą obowiązywały nowe wymagania w zakresie energooszczędności dla nowoprojektowanych oraz modernizowanych budynków. Celem tych wytycznych jest:

 • zmniejszenie zużycia energii o 20%,
 • redukcja emisji dwutlenku węgla o 20%,
 • wzrost produkcji energii odnawialnej o 20%.

 

Poprzez bardziej restrykcyjne wartości współczynnika przenikania ciepła U (W/m2K) oraz rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną potrzebną do ogrzewania, przygotowania c.w.u., wentylacji, chłodzenia oraz oświetlenia Ep (kWh/m2) budownictwo mieszkaniowe ma zmierzać w kierunku modelu pasywnego, z rozwijaniem energetyki cieplnej na bazie odnawialnych źródeł energii.

Aby nowe wytyczne projektowe mogły być spełniane niezbędny jest równoczesny rozwój technologii w obszarze instalacji wewnątrzbudynkowych. Na producentów armatury instalacyjno-sanitarnej nakładane są określone wymagania, dzięki którym dotrzymywane są parametry pracy instalacji, zawarte w projektach branżowych. Wysoka sprawność armatury, potwierdzona trwałość i niezawodność materiałów, właściwy typ regulacji zwiększają potencjał pracy i efektywność każdej instalacji.

W związku z powyższym, pod kątem osiągania wysokiej efektywności energetycznej budynku przemyślany proces projektowania, połączony z doborem wysokosprawnych elementów instalacji są kluczowe.

W ramach danego artykułu efektywność energetyczna zostanie omówiona w odniesieniu do instalacji grzewczej, stanowiącej jedno z głównych źródeł zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej.

Niskie koszty eksploatacji

Efektywność instalacji grzewczej

Ogólnie zadaniem instalacji ogrzewczych jest stworzenie takiego klimatu wewnątrz pomieszczeń, który będzie odpowiadał potrzebom cieplnym ludzi oraz zapewniał odpowiedni przebieg procesów technologicznych. Instalacja rozprowadza ciepło, wytwarzane w źródle ciepła w celu uzyskania komfortu cieplnego w całym budynku.

O efektywności instalacji grzewczej decyduje spełnienie trzech warunków:

 1. Projektowany przepływ jest osiągany we wszystkich grzejnikach

Aby spełnić powyższy warunek instalacja grzewcza powinna być zrównoważona hydraulicznie i wyposażona w armaturę, umożliwiającą regulację w zależności od zmieniających się warunków zewnętrznych. Dzięki temu grzejniki utrzymują parametry określone w projekcie, bez ryzyka wystąpienia nad- i podprzepływów w instalacji. Równoważenie przepływów jest także koniecznie ze względu na to, że wiele elementów instalacji (np. pompy obiegowe) jest przewymiarowanych, ponieważ ich dobór odbył się w oparciu o pewien zakres pracy, zawarty w karcie katalogowej producenta. Aby przepływ osiągał wartość projektową niezbędne jest zastosowanie odpowiedniej armatury równoważącej.

2.  Różnica ciśnienia na zaworach regulacyjnych nie zmienia się, bądź zmienia w niewielkim zakresie

Spełnienie powyższego warunku w instalacji grzewczej jest również związane z równoważeniem hydraulicznym. Wyposażenie instalacji w armaturę równoważącą zapewnia pracę układu ze stabilizowaną różnicą ciśnienia oraz możliwością diagnostyki, które umożliwiają rozpoznawanie i sprawne rozwiązywanie problemów w instalacji (bez konieczności kosztownych napraw w trakcie eksploatacji). Wśród możliwych do wykrycia błędów można wyróżnić niewłaściwie wykonane obliczenia hydrauliczne, błędy montażowe, na przykład: niewłaściwie zamontowane zawory zwrotne, czy niedrożne filtry. Odpowiednie miejscowe oporowanie instalacji, osiągane dzięki zastosowaniu zaworów równoważących, typu STAD i STAF marki IMI TA, to jedyna, efektywna droga do stabilnej pracy instalacji.

3. Przepływy w obwodach współpracujących ze sobą są odpowiednio dobrane

Aby spełnić dany warunek po raz kolejny należy się odnieść do równoważenia hydraulicznego, dzięki któremu osiągana jest kompatybilność przepływów wśród połączonych ze sobą systemów. Bez równoważenia instalacji, tj. bazując wyłącznie na doborze średnic przewodów nie ma możliwości uzyskania projektowej oporności poszczególnych działek instalacji, która zrównałaby ich straty ciśnienia z ciśnieniem czynnym od strony pompy obiegowej oraz odpowiadałaby mocy przewidzianej na grzejnikach.

Podsumowując:

Dla budynku, w którym maksymalna wartość współczynnika Ep ma wynosić 70 kWh/m2 , wedle przepisów WT 2021, wysoka efektywność systemu grzewczego jest synonimem instalacji zrównoważonej hydraulicznie, przy założeniu takiej armatury instalacyjno-sanitarnej, która spełnia najwyższe wymagania jakościowe oraz techniczne.

Przykładem producenta, który jakość produktu oraz bezpieczeństwo użytkowania stawia na pierwszym miejscu jest firma IMI Hydronic Engineering z Olkusza.

IMI Hydronic Engineering tworzą trzej producenci:

 • IMI Heimeier, dostarczający wysokiej wydajności standardowe i ozdobne termostatyczne zawory grzejnikowe (TRVs), głowice, termostaty pokojowe, siłowniki, rozdzielacze ogrzewania podłogowego oraz regulatory,
 • IMI TA, z gamą innowacyjnych produktów do równoważenia i regulacji instalacji,
 • IMI Pneumatex, obejmujący ofertę komponentów do utrzymania ciśnienia, separacji zanieczyszczeń i odgazowania próżniowego.

Więcej informacji na temat firmy IMI Hydronic Engineering znajdziemy na stronie >>

 

Wyróżniamy następujące główne rodzaje równoważenia hydraulicznego: równoważenie statyczne, nazywane ręcznym, oraz równoważenie dynamiczne, nazywane automatycznym. Do wykonania równoważenia hydraulicznego potrzebne są cztery elementy:

 • projekt instalacji grzewczej (uwzględniający równoważenie hydrauliczne),
 • dobór trwałej i niezawodnej armatury równoważącej,
 • przyrząd pomiarowy,
 • efektywna metoda równoważenia hydraulicznego,

które zostaną omówione w dalszej części publikacji.

Projekt instalacji grzewczej

W ramach projektu efektywnej energetycznie instalacji grzewczej należy przewidzieć dobór wraz z rozmieszczeniem zaworów równoważących oraz wskazaniem nastawy wstępnej. Zawory powinny być opisane za pomocą projektowej wartości przepływu oraz spadku ciśnienia.

W przypadku równoważenia z ręcznymi zaworami równoważącymi ważnym etapem projektowania jest podział instalacji na moduły hydrauliczne. Przy doborze zaworów podpionowych przyjmuje się wartość 3 kPa spadku ciśnienia, która umożliwiają dokonanie prawidłowego pomiaru.

W przypadku zastosowania równoważenia automatycznego tj. z wykorzystaniem niezależnych od ciśnienia zaworów grzejnikowych typu Eclipse układ jest równoważony poprzez nastawę projektowanych przepływów.

Więcej informacji o zaworach Eclipse znajdziemy w artykule >>Dobór trwałej i niezawodnej armatury równoważącej

W instalacjach grzejnikowych równoważenie hydrauliczne odbywa się za pomocą:

 • zaworów podpionowych, typu STAD/STAF + STAP, wraz z 2-drogowymi zaworami termostatycznymi, typu V-exact II, i głowicami termostatycznymi, typu HALO, DX, K przy grzejnikach, lub
 • dynamicznego układu równoważenia z automatycznymi zaworami termostatycznymi, typu Eclipse, przy grzejnikach, która nie wymaga stosowania armatury podpionowej w postaci regulatorów różnicy ciśnienia, a jedynie w paru miejscach zaworów ręcznych jako punkty do weryfikacji przepływu czy ciśnień.

Głowice i zawory

Są to zawory równoważące, automatyczne zawory równoważące oraz regulatory różnicy ciśnień, które zapewniają największą dokładność równoważenia przepływów oraz stabilizacji różnicy ciśnień,  skutecznie zapobiegając zjawiskom szumu i hałasu w instalacji, co ma szczególne znaczenie w budownictwie mieszkalnym.

Do cech niezawodnych zaworów równoważących należą:

 • pokrętło z cyfrową skalą, umożliwiające dokładną nastawę przepływu, pełne odcięcie oraz blokadę nastawy,
 • czytelne oznaczenia na pokrętle, obejmujące informacje o średnicy i typie zaworu,
 • samouszczelniające króćce pomiarowe do szybkiego i dokładnego pomiaru: spadku ciśnienia, przepływu, temperatury, mocy, ciśnienia dyspozycyjnego,
 • korpus ze stopu odpornego na odcynkowanie, który gwarantuje długą i bezawaryjną pracę zaworu oraz minimalizuje ryzyko przecieku, typu Ametal,
 • odciążony ciśnieniowo grzybek w celu swobodnego wykonania nastawy przy wysokich ciśnieniach, w przypadku zaworów równoważących w wersji kołnierzowej.

Zawory nadmiarowo upustowe

Równoważenie w czterech krokach

Po zainstalowaniu zaworów równoważących przeprowadza się równoważenie hydrauliczne instalacji.

Krok 1: Wykonawca zapoznaje się z dokumentacją projektową, w oparciu o którą określa zakres prac towarzyszących równoważeniu oraz wskazuje metodę równoważenia.

Wśród metod równoważenia hydraulicznego wyróżnia się: proporcjonalną, kompensacyjną oraz TA-Balance. W przypadku kryterium, jakim jest czas, zaleca się skorzystanie z szybkiej i skomputeryzowanej metody TA-Balance, która przebiega z zastosowaniem urządzenia regulacyjno-pomiarowego TA-SCOPE.

Urządzenie TA-SCOPE

 

TA-SCOPE to urządzenie, które umożliwia łatwy pomiar przepływów, bez konieczności korzystania z dodatkowych, drukowanych diagramów. Cechuje je prosty interfejs, dzięki któremu sprawnie można wygenerować raport z całego procesu równoważenia. Stała rejestracja przepływów, różnicy ciśnień i temperatury do celów diagnostycznych, stanowi o ogromnej użyteczności danego narzędzia pomiarowego.

Krok 2: Wykonawca dokonuje przeglądu budynku, według poniższych kryteriów:

 • czy wykonana instalacja jest zgodna z projektem,
 • czy instalacja jest kompletna,
 • czy wszystkie zawory równoważące są kompletne (podłączenia do urządzeń pomiarowych, klucze, dźwignia, zezwolenia),
 • czy filtry są czyste,
 • czy instalacja została odpowietrzona, a ciśnienie jest prawidłowe,
 • czy zawory zwrotne, regulacyjne oraz pompy obiegowe zostały poprawnie zainstalowane,
 • czy wybrana metoda równoważenia jest zgodna ze sposobem pracy instalacji w budynku,
 • czy zawory równoważące są wstępnie nastawione.

Krok 3: Wykonawca przeprowadza proces równoważenia, począwszy od sprawdzenia wartości przepływu na głównych zaworach wspólnych, zmontowanych w kotłowni/wymiennikowni. W przypadku odchyłek od wartości projektowych - koryguje je.

Zawory równoważące ograniczane są do wartości zadanej poprzez blokadę nastawy wstępnej.

Krok 4: Po zakończonym równoważeniu hydraulicznym sporządzany jest protokół, który powinien zawierać następujące parametry:  

 • obliczeniowe oraz rzeczywiste wartości przepływu,
 • wielkość zaworu oraz jego nastawę,
 • spadek ciśnienia na zaworze,
 • odchyłkę przepływu,
 • dane jednostki dokonującej regulacji hydraulicznej.

Maksymalna dopuszczalna tolerancja przepływu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-EN 14336.

Podpisany protokół powinien zostać zatwierdzony i odebrany przez właściwego inspektor nadzoru.

 

Podsumowanie

Kompleksowo zaprojektowany i wykonany system dystrybucji ciepła zapewnia taki rozdział czynnika, który umożliwia efektywną pracę instalacji, a tym samym osiągnięcie wymaganego komfortu cieplnego we wszystkich pomieszczeniach w budynku.

Instalacja zrównoważona hydraulicznie dzięki armaturze marki IMI Hydronic Engineering wpisuje się w wymagania Warunków Technicznych 2021, które narzucają zmniejszenie zużycia energii o 20%. W przypadku instalacji modernizowanych z IMI Hydronic poprawnie wykonane równoważenie ogranicza zużycie energii aż o 35%.

Więcej faktów na stronie internetowej IMI Hydronic Engineering w Strefie Wiedzy o energii >>

W celu osiągnięcia wymaganej mocy grzewczej we wszystkich odbiornikach końcowych konieczne jest zapewnienie takich przepływów medium, które będą odpowiadały wartościom obliczeniowym. W wyniku równoważenia hydraulicznego oraz regulacji pracy instalacji, z zastosowaniem trwałej i niezawodnej armatury oraz właściwych rozwiązań projektowo-montażowych, ograniczamy możliwość występowania problemów w instalacji.

Równoważenie to przykład kompleksowego podejścia do instalacji grzewczej, które umożliwia diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów począwszy od uruchomienia, przez cały okres eksploatacyjny systemu (ang. trouble-shooting). Dzięki możliwości wykonywania pomiarów za pomocą skomputeryzowanych urządzeń pomiarowych, typu TA-SCOPE marki IMI Hydronic Engineering można być spokojnym o poprawną pracę instalacji, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Typowe błędy i usterki w instalacjach,

które można wykryć za pomocą urządzenia pomiarowego TA-SCOPE marki IMI Hydronic Engineering

 • zapchane filtry
 • ciała obce w przewodzie
 • nieprawidłowa instalacja zaworów zwrotnych
 • błędny kierunek cyrkulacji pomp obiegowych
 • zawory odcinające pozostawione w pozycji zamkniętej całkowicie lub częściowo
 • parametry pracy pompy znacząco różne od wartości katalogowych
 • zbyt małe lub zbyt duże pompy (pompy o zbyt dużym rozmiarze mogą powodować hałas i przegrzewanie się układu)
 • wzajemne oddziaływanie na siebie podukładów
 • przepływy wody w źródle i w przewodach rozdzielczych nie są zgodne
 • wzajemne oddziaływanie jednostek produkcyjnych (wymienniki ciepła, kotły)
 • niestabilna regulacja odbiorników końcowych
 • zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura zasilania
 • zbyt wysokie lub zbyt niskie różnicowe ciśnienie dyspozycyjne w danym obiegu

Diagnostyka za pomocą TA-SCOPE

Fot. 1. Diagnostyka zbyt wysokich spadków ciśnienia w instalacji za pomocą TA-SCOPE, w wyniku której wykryto i usunięto ciała obce z przewodu (puszka po piwie).

 

Diagnoza wysokich spadków ciśnienia dzięki TA-SCOPE.

Fot. 2. Zapchane filtry, zdemontowane (w celu oczyszczenia) po zdiagnozowaniu wysokich spadków ciśnienia, dzięki TA-SCOPE.


Efekt prac naprawczych po diagnostyce TA-SCOPE

Fot. 3. Efekt prac naprawczych po diagnostyce TA-SCOPE, gdzie wykryto przeciwny kierunek przepływu wody w instalacji.

 

Więcej informacji na temat równoważenia oraz regulacji instalacji, we współpracy z marką IMI Hydronic Engineering, znajdziemy pod adresem >>

Autor:

Paulina Krystianik

Inżynier Sprzedaży

IMI Hydronic Engineering

 

IMI Hydronic

IMI International Sp. z o.o.

32-300 Olkusz, Olewin 50A

tel. 32 75 88 200, fax 32 75 88 200

www.imi-hydronic.com

Godziny pracy Biura​ Obsługi Klienta 8.00 - 16.00

 

Literatura

Pozycje książkowe:

K.Mizielińska, J.Olszak, Gazowe i olejowe źródła ciepła małej mocy, Warszawa 2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

R.Petitjean, Total Hydronic Balancing, IMI Hydronic Engineering, Belgium 2012

Materiały promocyjne i reklamowe IMI Hydronic Engineering

Strony internetowe:

https://jakbudowac.pl/Zaostrzone-wymagania-dla-nowych-domow-Warunki-techniczne

 

[imi international sp. z o.o.,imi hydronic engineering,termomodernizacja,równoważenie instalacji,regulacja i równoważenie instalacji,regulacja instalacji grzewczych,równoważenie hydrauliczne,instalacje co,instalacje co według wt 2021,warunki techniczne 2021]


Komentarze

(0)
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
12/2020

Aktualny numer:

Administrator 12/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Zima a nieruchomości
 • - Bez windy ani rusz
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 20606|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 19831|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12621|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl