CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak podnieść jakość wody i koszty instalacji - pobierz bezpłatny poradnik ‎
https://caleffi.administrator24.info/▲
Poznaj gamę rozwiązań do odpowietrzania, separacji zanieczyszczeń i równoważenia instalacji mieszkaniowych...
Kategorie: wodociągi, HVAC, wod-kan,

Opinia BCC do projektu ustawy o gospodarce nieruchomościami

 Redakcja  |  26.10.2020
Łukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC, wiceprzewodniczący RDS, ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych, minister infrastruktury w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
Łukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC, wiceprzewodniczący RDS, ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych, minister infrastruktury w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC
fot. BCC

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Zdaniem BCC zawiera on wiele cennych rozwiązań, wymaga jednak jeszcze istotnych modyfikacji na kolejnych etapach procedury legislacyjnej.

Celami projektu są usprawnienia mechanizmów gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zracjonalizowanie zasad takiego gospodarowania – w szczególności w oparciu o postulaty zgłaszane przez Wojewodów. W opinii BCC uzasadnione jest w szczególności ponowne rozważenie w ogóle kształtu proponowanej regulacji w zakresie dodatkowego zwiększenia złożoności procedur i ustanowienia dodatkowego nadzoru.

Zmiany Art. 10a ustawy o gospodarce nieruchomościami

W opinii BCC nieuzasadniona jest zmiana polegająca na rezygnacji z funkcjonującego w praktyce rozwiązania w postaci centralnie sporządzanej polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. W konsekwencji, negatywnie należy ocenić uchylenie art. 10a ustawy o gospodarce nieruchomościami („u.g.n.”). Dokument tego rodzaju stanowił w praktyce istotną instrukcję i wskaźnik postępowania dla organów lokalnych, nie nakładając – co do zasady – zbyt szerokich ograniczeń i nie uniemożliwiając prowadzenia lokalnej polityki gospodarowania zasobem. Rezygnacja z możliwości sporządzania ogólnej polityki centralnej nie tylko może przyczynić się do zwiększenia chaosu w gospodarce nieruchomościami, ale również może w pewnym przypadkach skutkować paraliżem organów lokalnych, które nie będą miały punktu odniesienia dla oceny planowanych przez siebie działań (ryzyko „zmrożenia” procesu decyzyjnego). Jakkolwiek, mogą zasługiwać na uwzględnienie argumenty zawarte w uzasadnieniu o możliwej nieskuteczności sporządzania polityki na szczeblu centralnym, to całkowita rezygnacja z takiej polityki wydaje się niezasadna.

Naszym zdaniem, bardziej trafnym rozwiązaniem mogłoby być przeniesienie kompetencji na Wojewodów do sporządzania wewnętrznych polityk lokalnie na użytek województwa.

Może Cię zainteresuje: MS: wypłaty odszkodowań dla lokatorów pokrzywdzonych reprywatyzacją

Zmiany Art. 11, 23, 43, 63 u.g.n.

Zdaniem BCC, negatywnie należy ocenić konstrukcję ustanowienia sprawowania nadzoru Wojewodów nad gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa przez Starostów. Starosta działa w takim wypadku jako organ administracji państwowej i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. Ustanawianie dodatkowego organu nadzorczego w postaci Wojewody – i związane z tym nałożenie na Starostów dodatkowych obowiązków w tym planistycznych i sprawozdawczych, skutkować będzie jedynie wydłużeniem i nadmiernym skomplikowaniem procedur gospodarowania nieruchomościami – które już w obecnym stanie prawnym są nadmiernie złożone. W szczególności, negatywnie należy ocenić chociażby zaproponowane w projekcie zmiany art. 23 u.g.n. dodatkowe obowiązki planistyczne Starosty połączone z wymogiem zatwierdzenie przez Wojewodę – niepotrzebnie „usztywni” ramy gospodarowania nieruchomościami. Sama konstrukcja planu sporządzanego przez Starostę – z pominięciem wymogu zgody organu nadzoru – mogłoby jednak okazać się w praktyce przydatne jako analogiczne od obowiązków wynikających z obecnie obowiązującego art. 25 u.g.n.

Podobnie, zdecydowanie negatywnie należy ocenić dodatkowe wymogi aktów nadzorczych w przypadku stosunków nie tylko stricte wewnętrznych pomiędzy organami administracji, ale również w stosunkach zewnętrznych wobec administracji – tj. proponowana zmiana art. 63 i n. u.g.n. dodająca dodatkowe wymogi formalne w postępowaniu. Sama zatem konstrukcja dodatkowego nadzoru – a w konsekwencji i postanowienia projektu jej dotyczące – BCC ocenia negatywnie.

Zmiany Art. 13, 22 u.g.n.

Pozytywnie należy ocenić proponowane zmiany dotyczące zasad wykorzystania nieruchomości darowanej na inny cel niż wskazany przy dokonaniu darowizny. W teorii zaproponowana konstrukcja zapewni większą elastyczność postępowania i powinna pozwolić dokonywać zmiany celu darowizny. W praktyce jednak, zdaniem BCC uzasadnionym byłoby wskazanie jasnych przesłanek możliwości bądź obowiązku takiej zmiany zamiast odwołania. W innym wypadku, może dojść do sytuacji bezrefleksyjnego stosowania znanej dotychczasowej instytucji odwołania darowizny jako rozwiązania bezpieczniejszego i mniej kontrowersyjnego – costałoby w sprzeczności z celami reformy.

Zmiany Art. 17 u.g.n.

Pozytywnie można ocenić propozycję regulacji art. 17 u.g.n. który faktycznie wprost przewiduje obowiązek wynikający obecnie pośrednio z pozostałych przepisów, tj. obowiązek notyfikacji o nabyciu nieruchomości do zasobu odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Regulacja potwierdza jasny obowiązek takiej notyfikacji, ale mając na uwadze potrzebę upraszczania przepisów i ich jasnego formułowania może w praktyce być przydatny na wypadek wątpliwości jednostek stosujących prawo.

Zmiany dot. przekazywania nieruchomości pomiędzy jednostkami publicznymi

Zasadniczo pozytywnie można ocenić proponowane zmiany – stanowiące znaczącą część projektu – dotyczące regulacji zasad przekazywania nieruchomości pomiędzy jednostkami publicznymi. Zdaniem BCC, zaproponowana regulacja w ogólności może okazać się praktycznie przydatna, przy czym w samym projekcie wydaje się być nadmiernie rozdzielona i skomplikowana. Zdecydowanie bardziej czytelnym i praktycznym rozwiązaniem byłoby, wydzielenie odrębnej jednostki redakcyjnej (np. rozdział) regulującej przedmiotowe kwestie wewnątrz administracyjnych transferów nieruchomości zawierającą kompleksowy zestaw norm szczególnych oraz w miarę potrzeby odesłania do norm ogólnych.

Procedura art. 209a u.g.n.

Zasadniczo pozytywnie należy ocenić zaproponowaną zmianę art. 209a u.g.n. poprzez zniesienie wyraźnego wymogu łącznego działania wszystkich właścicieli lokali. Zdaniem BCC, zmiana ta jest jednak zbyt ograniczona bowiem nie usunie praktycznych wątpliwości obecnych na gruncie zasad ogólnych kodeksu cywilnego regulujących kwestie współwłasności – tj. czy taka jednomyślność nie jest w dalszym ciągu wymagana. Jeśli intencją projektodawcy – co uwidoczniono w uzasadnieniu – była liberalizacja zasad występowania z roszczeniami, brak wymogu jednomyślności (wraz z zagwarantowaniem prawa mniejszości do zaskarżenia decyzji większości) powinna zostać wyrażona wprost.

Może Ci się spodoba: Nowe warunki projektowania zamierzeń budowlanych – po zmianie Prawa budowlanego [cz. III]

Przepisy przejściowe

Negatywnie oceniamy proponowane w art. 5 i art. 7 projektu stosowanie nowych norm projektu do umów (o charakterze faktycznie cywilnoprawnym) zawartych przed wejściem projektu w życie. Taka regulacja skutkować będzie „działaniem prawa wstecz” i wywołaniem skutków nieprzewidzianych przez strony przy zawieraniu umowy. Przedmiotowa norma intertemporalna zasługuje zdaniem BCC na negatywną ocenę a do umów dotychczasowych powinny mieć zastosowanie normy dotychczasowe.

Wejście w życie – art. 8

Zdaniem BCC, z uwagi na zakres regulacji projektu oraz mając na uwadze, że nowelizacji ulega u.g.n., tj. akt prawny funkcjonujący de facto częściowo w rocznych cyklach (przykładowo – kwestie użytkowania wieczystego) niepoprawnym byłoby ustanowienie 14-dniowego vactio legis skutkujące wejściem w życie projektuw ciągu roku. Proponujemy, aby w razie uchwalenia projektu, datą wejścia w życie był początek kolejnego roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym projekt został uchwalony.

Źródło: BCC

[skarb państwa, gospodarowanie nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami (ugn)]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządca nieruchomości - jakiego wybrać? »

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


7 oryginalnych pomysłów na to, jak odmienić Twoje ściany »

pomysły na dekoracje ścianJeśli mówimy o wystroju wnętrz, zazwyczaj myślimy meble i dodatki. Natomiast o wyglądzie całego pomieszczenia może zadecydować wygląd jego ścian. To właśnie... Zarejestruj się »


Ile mogę zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu? »

Docieplenie stropodachuCENA to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora. Jakie składniki ceny usług termoizolacyjnych... Czytam więcej »


Oto, jak ocieplić budynek bez usuwania istniejących tynków? »

Jak zdobyć kredyty preferencyjne na inwestycje służącę zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni?

wilgotne ściany w budynku mieszkania termomodernizacja
Jeżeli ściany zewnętrzne nie chronią dostatecznie przed ucieczką ciepła, zastosuj pełen system termoizolacyjny. Jeżeli istniejący tynk jest w dobrym stanie, ma odpowiednią przyczepność i wytrzymałość, nie trzeba go... Chcę wiedzieć »

Wystarczy audyt energetyczny, uchwała o zaciągnięciu kredytu i potwierdzona ściągalność zaliczek na fundusz remontowy... Zobacz, jakie inwestycje obejmuje »


Skuteczna i trwała renowacja dachu - zobacz »

naprawa dachuDeszcz, śnieg, wiatr …. te czynniki atmosferyczne pokazują każdemu właścicielowi i zarządcy na ile może polegać na szczelności swojego dachu. Nikomu nie trzeba... Czytam więcej »


JAK OBNIŻYĆ KOSZTY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CHŁODNICZEJ? »

Niezawodna pomoc w utrzymaniu czystości w budynku - teraz okazja!

Kran wirusy czyste klatki schodowe
Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

Choć ich praca bywa niedoceniana i niezauważana, to przecież bez niej nie mogłaby funkcjonować żadna firma czy instytucja. Zwłaszcza dziś, w dobie pandemii koronawirusa, przekonujemy się...... czytam więcej»


Pompa obiegowa - jak ją wymienić?

Zimne kaloryferyWe właściwie zwymiarowanych instalacjach elektronicznie regulowana pompa bezdławnicowa stale zapewnia odpowiednią wydajność, niski poziom hałas... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Opomiarowanie i rozliczenie mediów proste jak nigdy dotąd »

Pojemniki na odpady - mieszkańcy zostawiają bałagan? Jak temu zaradzić?

Kompleksowa energia śmieci w koszu na osiedlu
Postęp w dziedzinie technik informatycznych pozwolił na ujednolicenie pewnych standardów i stworzenie otwartego systemu komunikacyjnego do odczytu... czytam dalej »

Brudne śmietniki, nieuporządkowana przestrzeń wokół, prozrzucane śmieci – to problem niejednego osiedla. Czy przyczyną są sami mieszkańcy, którzy nie przywiązują wagi do... chcę wiedzieć więcej»


Tynki na elewację - podpowiadamy co wybrać »

tynki na elewacjeElewacja ma za zadanie nie tylko zdobić osiedle, lecz także chronić budynki przed różnymi czynnikami. Każda elewacja narażona jest na destrukcyjne... Chcę zobaczyć »


Poznaj ekologiczny sposób na usuwanie zmętnienia, rdzy i osadów z wody»

Czy wiesz, że Twoja wspólnota może zyskać nawet 70% oszczędności?

brudna woda w kranie Oszczędności we wspólnocie

Nareszcie jest sposób, który pozwala natychmiastowo i trwale usunąć problem brudnej wody w kranach oraz zapewnia oszczędną eksploatację obiegu... Czytam więcej »

Wydatki we wspólnotach są bardzo zróżnicowane. Dobrze zarządzana wspólnota poszukuje coraz to nowych źródeł oszczędności. Nawet kiedy... zobacz jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Odczyt wodomierzy pod nieobecność mieszkańca  »
Program ubezpieczeniowy dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz TBS - jaki wybrać?
Licznik energii - oszczędzanie program ubezpieczeń
Spis liczników to niestety często żmudny i długotrwały proces. Zastanie wszystkich mieszkańców w jednym czasie - raczej nierealne. A co gdyby... czytam więcej » Dla ubezpieczającego, niezależnie od tego czy jest to zarządca nieruchomości, czy wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, istotna jest wysokość składki ubezpieczeniowej. Ta zawsze wynika z zakresu programu, który dana wspólnota, spółdzielnia... czytam dalej »

Jak zmniejszyć koszty oświetlenia dróg osiedlowych we wspólnocie i spółdzielni?
Indywidualne Stacje Mieszkaniowe - co to takiego?
lampy art metal mieszkalnictwo
Nowoczesne latarnie zaprojektowane zostały do oświetlenia oraz dekorowania terenów wymagających opraw o unikalnej stylistyce i generujące... czytam więcej » Indywidualne, przypadające na jeden lokal, elementy systemu mieszka­niowego zasilane poprzez dwuprzewodową sieć wewnętrzn... Czytam więcej »

Termomodernizacja budynku - w co warto inwestować?
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
termomodernizacja budynku Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
10/2020

Aktualny numer:

Administrator 10/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Będę prezydentem wszystkich
  • - Zmiany w Warunkach Technicznych
Zobacz szczegóły
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 17498|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12353|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl