CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online» » ‎
http://ad.administrator24.info/zarzadzanie-nieruchomosciami-online/▲
W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami...czytam więcej »
Kategorie: zarządzanie nieruchomościami, wspólnota mieszkaniowa, oprogramowanie,

Śmieci – rozliczenia z użytkownikami lokali

Jacek Frydryszak  |  Administrator 3/2021  |  26.03.2021  |  1
Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali
Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali
fot. pixabay

To już trzeci mój artykuł dotyczący tego „pachnącego” tematu. Tym razem będzie on poświęcony skutkom podejmowanych przez gminy uchwał, ustalających zasady rozliczeń opłat za odpady komunalne z właścicielami nieruchomości.

Zgodnie z art. 2, ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (UCPG) w przypadku budynków wielolokalowych, w których ustanowiono odrębną własność lokali obowiązki właściciela części wspólnych nieruchomości i właścicieli lokali obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową – czyli de facto podmioty, zarządzające tego typu nieruchomościami. Oznacza to, że postanowienia uchwał, w tym stawki opłat, służą wyłącznie rozliczeniom organu stanowiącego z podmiotami wskazanymi w cytowanym przepisie ustawy i nie mają bezpośredniego zastosowania w stosunku do poszczególnych użytkowników lokali położonych w budynkach wielolokalowych.

Konsekwencją takich unormowań ustawowych jest konieczność przygotowania przez zarządców nieruchomości wewnętrznych regulaminów, które określą zasady rozliczeń z poszczególnymi użytkownikami lokali. Przygotowując takie regulaminy jesteśmy ograniczeni zapisami art. 2, ust. 3a UCPG, w którym wskazano sposób wnoszenia opłat przez właścicieli wyodrębnionych lokali w budynkach wielolokalowych i nasze regulaminy nie mogą być sprzeczne z dyspozycją ustawową. W przypadku gdy gmina w oparciu o art. 6j, ust. 1 ustawy podejmie uchwałę wskazująca, że opłatę za gospodarowanie odpadami ustala się w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, powierzchnię lokalu mieszkalnego lub gospodarstwo domowe, sprawa jest stosunkowo prosta. Uchwalone stawki opłat bowiem można bezpośrednio zastosować do użytkowników poszczególnych lokali z uwzględnieniem cytowanych w poprzednim zdaniu przepisów.

Sytuacja znacznie się komplikuje, gdy gmina ustali, że tym przelicznikiem ma być ilość zużytej wody w danej nieruchomości (czyli zastosuje art. 6j, ust. 1, pkt 2 ustawy). Dalszą analizę problemu przeprowadzę na podstawie uchwał podjętych przez Radę m.st. Warszawy.

 

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy „…przez ilość zużytej wody rozumie się średniomiesięczne zużycie wody obliczone za okres 6 kolejnych miesięcy przypadających w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym powstał obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w oparciu o wskazanie wodomierza głównego przypisanego do danej nieruchomości.” Stawkę opłaty ustalono na poziomie 12,73 zł/m3 zużytej wody. Nowe opłaty będą obowiązywać w Warszawie od dnia 1 kwietnia 2021 roku (i to nie jest prima aprilis).

Problemy rozwiąże regulamin?

Jakie problemy pojawią się przy ustalaniu zasad rozliczeń z użytkownikami poszczególnych lokali w związku z zapisami UCPG i podjętej przez Radę m.st. Warszawy uchwały? Jakie kwestie trzeba w regulaminie rozstrzygnąć?

W pierwszej kolejności trzeba zdecydować czy z użytkownikami innymi niż wskazani w art. 2, ust. 3a, pkt 2 ustawy (czyli osobami posiadającymi inny niż własność tytuł prawny do lokalu) będziemy rozliczać się również stosując jako przelicznik ilość zużytej wody.

Przyjęta w uchwale stawka dotyczy rozliczeń właściciela nieruchomości (w rozumieniu postanowień art. 2, ust. 3 UCPG) z miastem i nie musi być stawką stosowaną w stosunku do poszczególnych użytkowników lokali. Można np. jako jednostkową stawkę opłat do rozliczenia z użytkownikiem lokalu przyjąć stawkę ze wzoru: koszt wynikający z pomnożenia stawki 12,73 zł/m3 przez zużycie wynikające ze wskazań wodomierza głównego w okresie 6 miesięcy podzielony przez sumę odczytów wodomierzy lokalowych w tych 6 miesiącach. W ten sposób w ramach pozycji kalkulacyjnej „gospodarka odpadami” pokryte zostanie 100% poniesionych kosztów. Ponadto znikną problemy wynikające ze spraw wskazanych w dwóch poniższych punktach.

W przypadku, gdy przyjmiemy stawkę 12,73 zł/m3, w regulaminie musi być rozstrzygnięta sprawa sposobu rozliczenia kosztów gospodarki odpadami, wynikających z różnic, jakie zawsze będą powstawać w danym okresie rozliczeniowym pomiędzy zużyciem wody, wynikającym ze wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy lokalowych. Mogą być to różnice zarówno na plus, jak i na minus.

W regulaminie należy uwzględnić postanowienia art. 2, ust. 3a, pkt 2 UCPG, zgodnie z którymi użytkownicy lokali, posiadający tytuł własności do nieruchomości lokalowej są rozliczani w sposób odpowiadający stosunkowi ilości wody zużytej w lokalu do ilości zużytej wody we wszystkich lokalach w danej nieruchomości – regulamin nie może zawierać postanowień sprzecznych z tym przepisem.

Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali, w których w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącym podstawę ustalenia wysokości opłaty, nie dokonano odczytu wodomierzy. Można np. przyjąć wielkość zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym, ryczałt, itp.

Regulamin powinien rozstrzygać, w jaki sposób opłatami za odpady będą obciążani użytkownicy lokali, w których w danym okresie rozliczeniowym, stanowiącym podstawę ustalenia wysokości opłaty wystąpiła awaria (przez nich niezauważona – np. wyciek ze zbiornika płuczącego) i zużycie wody jest bardzo duże. Sprawa jest trudna, ponieważ taka awaria w konkretnym lokalu wpłynie na zużycie wody wg wskazań wodomierza głównego i wygeneruje koszty, które spółdzielnia będzie musiała pokryć. Z drugiej strony może się okazać, że awaria wystąpiła u osoby starszej, która nie zauważyła wycieku, a przyjdzie jej zapłacić nawet kilka tysięcy złotych i to zarówno za zużycie wody, jak i za odpady komunalne.

Rozstrzygnięcia wymaga również sprawa wyboru 6 kolejnych miesięcy w okresie ostatnich 12 miesięcy, poprzedzających złożenie do miasta deklaracji oraz częstotliwość składania deklaracji, jak również częstotliwość wprowadzania zmian w opłatach za odpady komunalne dla użytkowników lokali. Biorąc pod uwagę najczęściej spotykane okresy rozliczeń zużycia wody sądzę, że optymalnym rozwiązaniem będzie zastosowanie następującej zasady: złożenie deklaracji za kwiecień 2021 r. w oparciu o średniomiesięczne zużycie w okresie II półrocza 2020 r., a następnej – do dnia 10 sierpnia, w oparciu o średniomiesięczne zużycie wody w I półroczu 2021 r., a kolejnej do 28 lutego 2022 r. w oparciu o średniomiesięczne zużycie w II półroczu 2021 r., itd., itd.

Trzeba rozstrzygnąć również, czy zmieniamy użytkownikom opłaty po każdorazowej zmianie deklaracji, czy robimy to raz w roku. Należy pamiętać, że kolejne zmiany wysokości stawek opłat za odpady komunalne dla użytkowników lokali nie będą miały charakteru opłat niezależnych od spółdzielni i zawiadomienia o ich wprowadzeniu muszą być zgodne z art. 4, ust. 7 USM oraz dostarczone co najmniej 3 miesiące naprzód (wraz z uzasadnieniem). Przy założeniu, że deklarację będziemy składać co pół roku to, aby zachować wymóg trzymiesięcznego wyprzedzenia terminu wprowadzenia zmiany stawek, trzeba będzie opierać na kosztach, zawartych nie z ostatniej, ale przedostatniej deklaracji. Np. aby opłaty dla lokali zmienić od stycznia 2022 r. musimy zawiadomić użytkowników najpóźniej do 30.09.2021 r., czyli na podstawie deklaracji za dane z I półrocza 2021 r.

Konstrukcja uchwały sprawia, że podstawą obciążania zarówno spółdzielni przez m.st. Warszawa, jak i użytkowników lokali przez spółdzielnię za aktualny okres rozliczeniowy, są „dane historyczne”. Będziemy mieli zatem do czynienia z sytuacjami, w których opłaty za bieżący okres będą wnoszone przez użytkownika lokalu, któremu nie przysługiwał tytuł prawny do lokalu w okresie stanowiącym podstawę ustalania wysokości tych opłat. Różnice mogą być znaczne, np. w sytuacji, gdy poprzednio mieszkała rodzina wieloosobowa, a lokal nabyła osoba samotna. W takich przypadkach należy się liczyć z interwencjami użytkowników lokali i regulamin powinien przewidywać sposób postępowania w takich sytuacjach. Wydaje mi się, że takie rozliczenia powinniśmy pozostawić stronom transakcji i wpisać ją do regulaminu. Można również zastanowić się nad wpisaniem do „zaświadczeń do sprzedaży” ostatniego wymiaru opłat za odpady komunalne.

To nie są z pewnością wszystkie problemy, z jakimi możemy się spotkać, tworząc takie regulaminy. Być może moje przemyślenia pomogą Państwu przy pracach nad ich tworzeniem, a być może będą pomocne w „bojach” z gminą, która takie rozwiązania chce wprowadzać.

Prawdopodobnie przychody gmin spadną, a koszty wzrosną

Według mojej oceny uzależnianie wysokości opłat za odpady komunalne od ilości zużytej wody nie ma głębszego, merytorycznego uzasadnienia. Wprowadzony system prawdopodobnie spowoduje faktyczne zmniejszenie ilości zużywanej wody, ponieważ użytkownicy lokali będą dążyli do zmniejszenia swoich obciążeń za odpady komunalne. Nie ma jednak żadnego powodu, aby sądzić, że zmniejszą jednocześnie ilość wytwarzanych odpadów, ponieważ takie zachowania i tak nie przyniosą żadnych korzyści. Skoro użytkownicy lokali zmniejszą ilość zużywanej wody, to zmniejszy się również zużycie wody w całej nieruchomości (na wodomierzu głównym), a to z kolei zmniejszy obciążenia właściciela nieruchomości, a w konsekwencji spadną przychody gminy z tytułu opłat za odpady komunalne.

Skutek za kilka miesięcy może być zatem taki, że spadną przychody gminy, a ilość odpadów (czyli koszty do poniesienia) pozostanie na takim samym poziomie lub nawet się zwiększy, a to z kolei sprawi, że powstanie deficyt, który trzeba będzie sfinansować kolejną podwyżką stawek opłat za odpady komunalne. Taki scenariusz jest całkiem prawdopodobny.

Czy ktoś z Państwa ma doświadczenia w rozliczaniu taką metodą należności za odpady komunalne? Będę wdzięczny za informacje.

Czytaj też: Śmieci – to pachnie coraz gorzej >>

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

[opłaty za śmieci, zarządzanie, rozliczenia mieszkańców, opłaty za odpady komunalne, regulamin rozliczeń]

Komentarze

(1)
robert.zimnicki | 30.03.2021, 14:37
Wspólnoty zarządzały odpadami do 2013 roku (w Warszawie). Miały możliwość wyboru odbiorców, ustalania cen, ustalania harmonogramów odbioru, a także zasad naliczania i rozliczania zaliczek.

Po 2013 roku odpadami powinien zarządzać Urząd Miasta. Zarządzać, czyli pobierać opłaty bezpośrednio od wytwórców odpadów, a także karać osoby uchylające się od obowiązku wnoszenia opłat. Patologią jest, że przez siedem lat nikt z urzędników nie czytał deklaracji i nie wyczytał, że na osiedlu w ścisłej zabudowie na obrzeżach miasta jest ponad 10% pustostanów. Nikt z urzędników nie sprawdził, dlaczego w rodzinach wieloosobowych wpisana jest tylko jedna zamieszkała osoba.

Obecna forma zarządzania odpadami przez Wspólnoty może być prowadzona, pod warunkiem, że zlecający udzieli pełnomocnictwa administratorom i opłaci koszty zarządzania (czas przygotowywania deklaracji, czas i koszty druku zawiadomień, czas przygotowania danych do wyliczeń). Na chwilę obecną jest z tym problem, szczególnie przy odbiorze destruktu zieleni i choinek.

Urząd jako zarządzający nie panuje i nie wie kiedy i gdzie podstawiać kontenery. Zarządzanie nie polega wysługiwaniem się podwykonawcami (administratorami) i pobieraniu od nich opłat (które administratorzy muszą sobie sami wyliczyć), ale polega na samodzielnym kontrolowaniu i reagowaniu na obieg odpadów (od miejsca ich wytworzenia do miejsca ich utylizacji).
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak przystosować podwórko czy osiedle dla mieszkańców? »

porządki na osiedlu

Dobrze zagospodarowany teren wokół budynku to nie tylko zadowoleni mieszkańcy, ale i wzrost cen nieruchomości oraz... Czytam więcej »


Zabezpieczenie nieruchomości - dlaczego to takie ważne?

zabezpieczenie nieruchomosci

Inteligentny system zarządzania energią cieplną w budynku oparty został na najnowszych... Czytam więcej »


Termomodernizacja - na jakie problemy możemy się natknąć podczas inwestycji? »

termomodernizacja

Nadmierne wychłodzenie pomieszczeń zimą oraz stale rosnące rachunki za ogrzewanie to klasyczne symptomy źle zbilansowanej gospodarki cieplnej budynku. Aby zlikwidować tego typu problem, warto zastanowić się nad ... Zobacz więcej »


Poznaj 3 sprawdzone metody aplikacji tynku »

Tynkowanie

Wiele spośród budynków, którymi obecnie zarządzają spółdzielnie, powstało w epoce taniej energii i bardzo niskich norm budowlanych. Co się z tym wiąże... Czytam więcej »


Jak zaoszczędzić na cieple? »

Zarządzanie a oszczędności

Co roku koszty ciepła rosną. Większość mieszkańców i właścicieli budynków szuka możliwości obniżenia rachunków... Czytam więcej  »


Program online do zarządzania Spółdzielnią Mieszkaniową »

Spółdzielnia MieszkaniowaDedykowany dla Spółdzielni Mieszkaniowych jest dostępny on-line nie tylko w wersji dla członków i najemców spółdzielni, ale również jako system w pełni obsługujący spółdzielnię za pomocą przeglądarki internetowej... Czytam więcej »


Jak rozwiązać problemy z balkonem? Zobacz to rozwiązanie »

Pobierz Raport Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym»

stary balkon w budynku Raport Innogy
Czy mamy do czynienia z  wykonaniem nowego balkonu lub gdy stoimy przed wyzwaniem aby naprawić juz istniejący, można liczyć... Chcę wiedzieć »

Kompleksowa publikacja przygotowana we współpracy z agencją badań konsumenckich, ekspertami w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony środowiska oraz instytucjami i przedsiębiorcami, którzy zainwestowali w rozwiązania proekologiczne.... Czytam więcej »


Kompleksowe zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi? Gdzie szukać pomocy?

Zarządzanie nieruchomościamiNie ulega wątpliwości, że profesjonalne administrowanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Tylko w pełni profesjonalny zarządca może poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez przepisy oraz
...
Czytam więcej »


Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

Jak przeprowadzić pomiary i sprawdzić stan nieruchomości?

Ogrzewanie grzejnikiem baza danych nieruchomości
Różnice w odczycie są dość powszechnie spotykanym zjawiskiem. Nie zawsze mamy możliwość, zwłaszcza w czasach pandemii, na zastanie... Czytam więcej »

Jednymi z największych pochłaniaczy czasu i kosztów przy zarządzaniu nieruchomością są: inspekcja, naprawa i utrzymanie obiektu oraz jego instalacji. Tradycyjne metody inwentaryzacji wiążą... Czytam więcej»


Jaki wybrać program do zarządzania wspólnotą mieszkaniową online? »

Zarzazanie wspólnotą onlineDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy... Czytam więcej »


Webinar: Przeglądy okresowe systemów elewacyjnych»

Czy możesz wdrożyć kilka ekologicznych rozwiązań?

webinar online ekologia na osiedlu
Poznaj Akademię ITB, w której zdobędziesz wiedzę specjalistyczną i nowe umiejętności, jak również podniesiesz kompetencje potrzebne na rynku pracy.... rezerwuję miejsce »

To jest ten czas. Teraz jest wyjątkowa okazja do wdrożenia ekologicznych rozwiązań na większą skalę, które doprowadzą do trwałej transformacji w celu ograniczenia Twoich kosztów oraz zmian klimatu... chcę wiedzieć więcej»


Gaz płynny w budownictwie mieszkaniowym - zobacz, ile to kosztuje »

Gaz plynny budownictwoKonieczność wydzielenia osobnego pomieszczenia na kotłownię w przypadku wielu systemów grzewczych to niejedyny wymóg prawa budowlanego. Przepisy określają również... Chcę zobaczyć »


W jaki sposób można zredukować opłaty za energię?

Kocioł gazowy kondensacyjny - zobacz z jakimi urządzeniami mogą współpracować współczesne kotły  »

Licznik energii - oszczędzanie kotły kondensacyjne

Ceny za prąd nieustannie rosną. Szacuje się, że od 1 lutego 2021 r., w wyniku zapowiadanej podwyżki kwoty na rachunkach będą wyższe średnio o ok. ... Czytam więcej »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... czytam więcej »


Zima się skończyła czas na przeglądy instalacji »

Przeglad instalacjiZgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem to tylko jedno... Czytam więcej »


Nie ma mieszkańca? Jak odczytać liczniki? »
Budynek mieszkalny wymaga remontu? »
Licznik energii - oszczędzanie Remont budynku mieszkalnego
Spis liczników to niestety często żmudny i długotrwały proces. Zastanie wszystkich mieszkańców w jednym czasie - raczej nierealne. A co gdyby... czytam więcej » Zaplanuj energooszczędne plany. Sprawdź kredyt inwestycyjny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kredytowanie inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni... czytam dalej »

Jak Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży obniżyła zużycie ciepła o 10%? »

Spółdzielnia MieszkaniowaJak mówią eksperci od finansów, oszczędzać powinniśmy tam, gdzie generujemy największe koszty lub tam, gdzie wydajemy najwięcej. W przypadku mediów, są to z pewnością koszty energii cieplnej, która stanowi największy udział w wydatkach na utrzymanie mieszkania ... Czytam więcej »


Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»
Jak dobrać pompę? Zobacz aplikację, która podpowie Ci czego potrzebujesz »
Zarządzanie nieruchomościami pompy obiegowe
Firma usługowa, zarządca nieruchomości, działa jak każda inna jednostka gospodarcza w obszarze rynku, a więc procesów i zdarzeń występujących w związku z ... czytam więcej » Dobór pompy w dużej mierze zlecamy fachowcom. Jednak przed zakupem warto rozejrzeć się na rynku za zamiennikami produktów, które... Czytam więcej »

Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online»
Nowe narzędzie dla wspólnot mieszkaniowych - zobacz, jak wydajniej korzystać z miejsc parkingowych na osiedlu»
Platforma do zarządzania nieruchomościami parking zajęty?
W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami... czytaj dalej »

Nowoczesne technologie i przełomowe idee są w stanie sprostać wielu wyzwaniom cywilizacyjnym. Podejście to doprowadziło nas do stworzenia platformy, która łączy w sobie zaawansowaną technologię oraz kulturę współdzielenia, dając nam przejrzysty system, mogący(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
3/2021

Aktualny numer:

Administrator 3/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - SRK N szansą dla rynku
  • - Koszty zarządu nieruchomością wspólną
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 21296|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 23152|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 13049|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl