CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w orzecznictwie?
Ogródki we wspólnocie mieszkaniowej | Zawyżanie kosztów centralnego ogrzewania

Paweł Puch  |  09.05.2011

Ogródki we wspólnocie mieszkaniowej

Ustanowienie ogródka we wspólnocie mieszkaniowej w formie służebności gruntowej nie jest poprawną formą dla zagwarantowania prawa wyłącznego korzystania z tej części nieruchomości wspólnej przez właścicieli lokalu, gdyż nieruchomość wspólna jest ściśle związana z własnością lokalu. Nie może być więc uznana za inną nieruchomość względem wyodrębnionego z niej lokalu, a istnienie dwóch odrębnych nieruchomości, tj. władnącej i obciążonej jest konieczną przesłanką do ustanowienia służebności gruntowej - wynika z postępowania, które toczyło się przed sądami i mimo, że w sprawie Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały warto zapoznać się z tą argumentacją.

Zgodnie z art. 285 kodeksu cywilnego nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań albo też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

W omawianej sprawie deweloper zawarł z klientem umowę sprzedaży nowego lokalu w budynku, w którym wspólnota podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na ustanowienie przez dewelopera na rzecz kupujących służebności gruntowych parkowania na miejscach parkingowych oraz służebności gruntowej korzystania z ogródków przydomowych, obciążających nieruchomość wspólną. Wspólnota udzieliła też zarządcy stosownego pełnomocnictwa, który zapewnił  właścicielom nabywanego lokalu w akcie notarialnym jego nabycia, korzystanie z ogródka przez ustanowienie na rzecz każdoczesnych właścicieli lokalu służebności gruntowej, polegającej na prawie wyłącznego korzystania z ogródka znajdującego się pod oknami lokalu. Ustanowienie służebności nastąpiło za wynagrodzeniem na rzecz dewelopera.

W przedmiotowej sprawie referendarz sądowy oddalił jednak wniosek zawarty w akcie notarialnym o wpis służebności przyjmując, że uchwała o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności została podjęta przez nieuprawniony podmiot, ponieważ w dacie jej podjęcia nie istniała jeszcze wspólnota mieszkaniowa oraz, że ustanowiona służebność nie spełnia przesłanek określonych w art. 285 kodeksu cywilnego. Również sąd rejonowy oddalił wniosek o wpis służebności, stwierdzając, że ustanowiona służebność ogródka nie spełnia przesłanek służebności gruntowej określonych w art. 285 kodeksu cywilnego, gdyż konieczną cechą takiej służebności jest istnienie dwóch nieruchomości: władnącej i obciążonej, a w sprawie służebnością obciążono nieruchomość wspólną, która jako prawo ściśle związane z własnością lokalu nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu, wobec czego nie może być uznana za inną nieruchomość względem wyodrębnionego z niej lokalu. Ponadto zgodnie z art. 285 § 2 kc służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części, a prawo korzystania z części nieruchomości wspólnej stanowiącej ogródek nie zwiększa użyteczności lokalu mieszkalnego w znaczeniu przedmiotowym. Gdy do sądu okręgowego trafiła apelacja w przedmiotowej sprawie ten powziął wątpliwość i zadał pytanie prawne Sądowi Najwyższemu, czy dopuszczalne jest obciążenie nieruchomości wspólnej służebnością gruntową polegającą na prawie wyłącznego korzystania z ogródka na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, z własnością którego związany jest udział we współwłasności nieruchomości wspólnej. Dalsze losy postępowania nie wnoszą już niestety wiele dla przedstawionej problematyki. Zdanie Sądu Najwyższego, a zwłaszcza jego argumentacja mogłaby mieć duże znaczenie dla wspólnot mieszkaniowych i deweloperów jednak Sąd Najwyższy odmówił odpowiedzi na pytanie, gdyż jego zdaniem sąd okręgowy, przedstawiając w niniejszej sprawie zagadnienie prawne, wyszedł z założenia, że zachodzi potrzeba jego rozstrzygnięcia, gdyż w przypadku odpowiedzi przeczącej nie będzie już konieczna ocena prawidłowości wyrażenia przez wspólnotę zgody na ustanowienie służebności oraz prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa do składnia w tym przedmiocie stosownych oświadczeń woli. Tymczasem zdaniem Sądu Najwyższego kolejność prowadzonych rozważań powinna być odwrotna. Dopiero po zbadaniu prawidłowości uchwały o wyrażeniu zgody na ustanowienie służebności i prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w tym przedmiocie okaże się, czy wyjaśnienie wątpliwości sądu okręgowego jest w ogóle potrzebne dla rozstrzygnięcia. Przedstawione zatem w niniejszej sprawie zagadnienie prawne Sąd Najwyższy uznał za przedwczesne.

Postanowienie Sądu Najwyższego z 12.01.2010 r. (sygn. akt III CZP 106/09)

  

Zawyżanie kosztów centralnego ogrzewania

Sprawa dotycząca obciążenia najemcy lokalu opłatami z tytułu centralnego ogrzewania jest sprawą o charakterze cywilnoprawnym, a nie sprawą z zakresu administracji publicznej - uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

W przedmiotowej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga na bezprawne zawyżanie stawki na poczet kosztów centralnego ogrzewania przez Administrację Domów Komunalnych. Skarżąca podniosła, że stawka uchwalona przez Wspólnotę Mieszkaniową za centralne ogrzewanie była niższa niż stawka jaką pobierała od niej Administracja Domów Komunalnych za mieszkanie komunalne w którym mieszka. Wskazała, że w związku z tym, że administracja nie ma koncesji na sprzedaż ciepła, nie może też ustalać wyższych stawek na poczet kosztów centralnego ogrzewania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nie jest właściwy do zajmowania się sprawą. Żądania skargi nie mieszczą się w kognicji sądu administracyjnego. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami nie jest bowiem organem administracji publicznej, lecz jednostką budżetową, a sprawa obciążenia skarżącej jako najemcy lokalu opłatami z tytułu centralnego ogrzewania jest sprawą o charakterze cywilnoprawnym, a nie sprawą z zakresu administracji publicznej. Wszelkie zatem ewentualne spory w tym zakresie należy rozstrzygać na drodze postępowania przed sądem powszechnym.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 09.03.2011 r. (sygn. akt VII SA/Wa 217/11)

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11048|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10628|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl