CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Oświetlenie części wspólnej

W poprzednim numerze „Administratora" omówiono kwestie wymiany instalacji elektrycznej w części wspólnej budynku oraz lokalach niemieszkalnych. Modernizacja instalacji powinna odbywać się kompleksowo i łączyć się również z unowocześnieniem oświetlenia w pomieszczeniach.

 

W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych poza lokalami mieszkalnymi (a także w niektórych przypadkach także np. handlowymi) występują pomieszczenia użytkowane wspólnie przez wszystkich mieszkańców. Należą do nich klatki schodowe, korytarze, piwnice, strychy oraz coraz częściej także garaże podziemne. W apartamentowcach występują siłownie, sauny, a nawet baseny.

Wszystkie te pomieszczenia wymagają oświetlenia światłem elektrycznym. Pomieszczenia te muszą być wyposażone w urządzenia oświetleniowe o parametrach zgodnych z wielkościami zawartymi w odpowiedniej Polskiej Normie (Czytaj więcej na ten temat).

Co nakazują przepisy i normy

Zapisy1 w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1 nakazują projektować i budować obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy czym ww. ustawa w ust. 1 art. 7 do przepisów techniczno-budowlanych zalicza:

 • warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
 • warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

    Dlaczego warto rozpocząć współpracę z brokerem ubezpieczeniowym?

Współpraca z brokerem

W interesie firm brokerskich, takich leży właściwa ochrona majątku klientów.

Gdy ochrona ta zostanie naruszona i dojdzie do szkody, firma brokerska pomoże w uzyskaniu odszkodowania pozwalającego na pełne odtworzenie mienia do stanu sprzed zniszczenia. A to nie wszystko.Z kolei rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie2 w poszczególnych paragrafach podaje odpowiednie wytyczne, w tym:

 • ust. 1 w § 53 stanowi, że budynek, odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia, powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną,
 • § 102 nakazuje garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu wyposażyć w elektryczną instalację oświetleniową,
 • szczegóły dotyczące instalacji elektrycznych zawiera natomiast § 180.

Wiedzę techniczną zawierają polskie normy przywołane w załączniku do powyższego rozporządzenia - ostatnia nowelizacja opublikowana w DzU nr 239 poz. 1597, z 2010 r. zawiera aktualny wykaz tych norm.

Należy pamiętać, że do oświetlania wnętrz, w których stale przebywają ludzie, nadają się tylko źródła światła o Ra = 80 lub większym. 

Wymagania dla oświetlenia przestrzeni komunikacyjnych oraz piwnic i strychów określa tablica 5.1, a podziemnych parkingów tablica 5.7 normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1.: Miejsca pracy we wnętrzach. Także w tej normie zawarto wytyczne dotyczące oświetlenia innych pomieszczeń niemieszkalnych. Wyciąg z postanowień normy zestawiono w tab. 1.

Oświetlenie awaryjne

Zgodnie z § 181 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oświetlenie awaryjne w budynkach należy instalować we wszystkich przypadkach, w których zanik napięcia w instalacji oświetlenia podstawowego może powodować zagrożenie.

W rozporządzeniu określono pomieszczenia, w których należy stosować awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Wśród nich tylko trzy pozycje dotyczą wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wymieniono m.in. garaże oświetlone tylko światłem sztucznym, gdy ich powierzchnia netto przekracza 1000 m2, drogi ewakuacyjne z garażu oraz inne drogi ewakuacyjne oświetlone tylko światłem sztucznym.

Zdaniem autora oświetlenie awaryjne należy instalować we wszystkich garażach podziemnych budynków mieszkalnych bez względu na ich powierzchnię. Ponadto w budynkach wysokich i wysokościowych niezbędne jest stosowanie oświetlenia ewakuacyjnego na klatkach schodowych i korytarzach łączących te klatki, a także w korytarzach piwnicznych i w windach bez względu na wysokość budynku.

Norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne określa parametry oświetlenia awaryjnego, zestawiono je w tab. 2. Ta sama norma określa rozmieszczenie opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w częściach wspólnych, a są to następujące miejsca:

 • przy każdych drzwiach ewakuacyjnych,
  w pobliżu schodów (w odległości do 2 m mierzonych w poziomie, przy czym każdy stopień powinien być oświetlony bezpośrednio),
 • w pobliżu każdej zmiany poziomu,
 • obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
 • przy każdej zmianie kierunku i skrzyżowaniu korytarzy,
 • na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego,
 • w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,
 • w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego (np. hydrantu, przycisku sygnalizacji pożaru itp.).

Źródła światła

Większość właścicieli i zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ostatnim czasie zaczęła doceniać znaczenie optymalizacji rozwiązań dotyczących oświetlenia części wspólnych. Dzieje się tak, ponieważ udział mocy elektrycznej zużywanej na oświetlenie ma znaczący wpływ na ogólny bilans energetyczny obiektu.

Działania w tym zakresie nakazuje także rozporządzenie ministra, określając maksymalne moce jednostkowe na oświetlenie w poszczególnych typach budynku (uwzględniając typ działalności, na jaki są przeznaczone). Z tego też względu zalecane są przede wszystkim świetlówki liniowe i kołowe typu T5 o średnicy 16 mm oraz świetlówki kompaktowe. Stosowanie żarówek halogenowych powinno być ograniczone do sporadycznych przypadków.

Lansowane ostatnio fotoluminescencyjne diody LED wymagają bardzo ostrożnego wyboru. Na rynku oferowanych jest wiele typów tych lamp, lecz nie wszystkie posiadają takie parametry, jakie prezentowane są w ich reklamach.

Podstawową wartością charakteryzującą źródło światła jest jego strumień świetlny. Wartość tego strumienia należy porównywać, dobierając zamienniki standardowych żarówek (tablice 3 oraz 4). Praktyczna trwałość lampy zależy od tego, jak szybko w trakcie użytkowania następuje spadek tego strumienia im lampa lepszej jakości, tym ubytek strumienia wolniejszy.

Przykładowo świetlówki T5 najnowszej generacji przy deklarowanej trwałości 24 000 h po upływie 18 000 h wykazują zaledwie 20% ubytek strumienia początkowego. Dodatkowo na aktualną wartość strumienia świetlnego lampy w dowolnym momencie jej żywotności wpływa temperatura, w jakiej pracuje. Przykładowo strumień świetlny świetlówki liniowej przy wzroście temperatury jej pracy z 20 do 60°C obniża się o 20% (rys. 1).

W przypadku diod LED decydującym czynnikiem o szybkości utraty strumienia świetlnego, a więc i rzeczywistej efektywnej trwałości jest temperatura, w jakiej dioda LED pracuje. Wzrost temperatury powyżej 60°C powoduje gwałtowny spadek efektywności diody LED (rys. 2).

Dlatego tak ważną sprawą w przypadku tego typu lamp jest odprowadzanie ciepła. W diodach dobrej jakości zapewniają to radiatory i drgające membrany. Szczególnie starannie należy dobierać lampy diodowe umieszczane w oprawach oświetleniowych instalowane w sufitach podwieszanych oraz montowane na stropach pomieszczeń. W miejscach tych z natury rzeczy temperatura jest najwyższa.

Z tego względu na dzień dzisiejszy (czerwiec 2011) renomowanym firmom nie udało się skonstruować zamiennika diodowego żarówek o mocy większej niż 60 W.

Otrzymując ofertę lampy diodowej większej mocy, należy bardzo starannie sprawdzić wszystkie jej parametry, w tym strumień świetlny początkowy oraz jego wartość po 80% czasu deklarowanej trwałości lampy, a także zażądać określenia, dla jakiej temperatury otoczenia te wartości są gwarantowane przez producenta. Wykaz zalecanych źródeł światła zestawiono w tab. 5.

Oprawy oświetleniowe

W częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych mogą być stosowane różne typy opraw, przy czym w niektórych przypadkach powinny one posiadać ochronę przed wpływami środowiska.

Przykładem mogą być oprawy instalowane w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak piwnice czy garaże podziemne lub pomieszczenia hydroforni i węzłów cieplnych. Powinny one spełniać kryteria wymagane PN-EN 60529:2003 stopnia ochrony obudowy urządzeń elektrycznych IP 65 (Ochrona pyłoszczelna i przed strugą wody). Pod względem ochrony od porażeń występują oprawy I oraz II klasy, a oprawy przenośne nawet III (tab. 6).

Pod względem rozsyłu strumienia świetlnego stosuje się oprawy klasy I do oświetlenia bezpośredniego oraz sporadycznie oprawy klasy II do oświetlenia przeważnie bezpośredniego, a także czasem klasy III do oświetlenia mieszanego (tab. 7). W tabeli 8 zestawiono zalecane typy opraw.

Modernizacja oświetlenia

Powszechnie stosowanym źródłem światła dla oświetlania części wspólnych budynków wielorodzinnych do chwili obecnej są żarówki. Do zalet tego typu źródeł światła należy zaliczyć przede wszystkim ich niską cenę, a także odporność na częste włączanie i wyłączanie światła.

Niestety, żarówki mają też wady - niską skuteczność świetlną i trwałość - z tego względu powinny być zastępowane bardziej wydajnymi lampami.

W trosce o oszczędność energii, a także wobec faktu wycofywania standardowych żarówek wszędzie tam, gdzie jest to celowe, powinny być stosowane świetlówki zarówno liniowe, jak i okrągłe lub w kształcie litery „U" oraz świetlówki kompaktowe.

W ślad za dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z 6 lipca 2005 r., dotyczącą wymogów dla produktów wykorzystujących energię ukazało się: rozporządzenie Komisji (WE) nr 244/2009 z 18 marca 2009 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla bezkierunkowych lamp do użytku domowego. Rozporządzenie to dotyczy przede wszystkim żarówek oraz innych lamp o niskiej wydajności używanych do oświetlenia pomieszczeń. Zgodnie z nim, od 1 września 2009 roku powinny były zniknąć z handlu bardzo popularne i szeroko stosowane żarówki z bańkami matowymi wszystkich mocy oraz żarówki z bańką przeźroczystą których moc przekracza 80 W, a także wszystkie świetlówki kompaktowe nieposiadające klasy A, a w latach następnych żarówki o mniejszych mocach.

Ponadto nagminnie występujące niedoświetlenie klatek schodowych powoduje, że są sprzątane niedbale. Półmrok jest także nieprzyjemny, a czasem wręcz niebezpieczny dla poruszających się po klatce lokatorów. Minimalna eksploatacyjna wartość natężenia oświetlenia na klatkach schodowych powinna wynosić 150 lx, a na korytarzach 100 lx (por. tab.1).

Osiągnięcie takich wartości przy zastosowaniu żarówek jest bardzo energochłonne. W wielu budynkach klatki schodowe oświetlone są świetlówkami liniowymi. Utrzymywanie włączonego oświetlenia w pomieszczeniach, które aktualnie nie są użytkowane, jest marnowaniem energii i pieniędzy. Zasadą powinno być włączanie oświetlenia tylko wtedy, gdy jest ono potrzebne.

W budynkach wielolokalowych jest szereg pomieszczeń użytkowanych często, ale krótkotrwale. Należą do nich korytarze, garaże i strychy, a także parterowe części klatek schodowych. W tych miejscach, gdzie często włącza się światło i nagminnie zapomina wyłączyć, rozwiązaniem problemu jest zastosowanie czujników ruchu. Taki czujnik, umieszczony w odpowiednim miejscu - najczęściej nad wejściem - reaguje na obecność osób (ich ruch) i włącza światło na określony czas. Po jego upływie światło gaśnie samoczynnie.

Sposób sterowania oświetleniem klatek schodowych powinien być dostosowany do typu użytych źródeł światła. Całodobowy system oparty o tzw. automat schodowy i przyciski „światło" nadaje się przede wszystkim dla klatek schodowych oświetlonych żarówkami. W obecnych warunkach powinny to być żarówki halogenowe bardziej trwałe i wydajne od wycofywanych żarówek standardowych.

W przypadku źródeł wyładowczych, jakimi są świetlówki liniowe i kompaktowe, należy stosować lampy z układami elektronicznymi niemagnetycznymi po to, aby były bardziej odporne na częstotliwość włączeń. Można także stosować świetlówki kompaktowe w wersji dostosowanej do współpracy z czujnikiem ruchu.

W przypadku wymiany żarówek standardowych na lampy o większej skuteczności świetlnej należy porównywać przede wszystkim wartość strumieni świetlnych, a nie tylko moce znamionowe (por. tab. 3). 


1 Ust. 1 art. 5, tekst jednolity: DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 - uaktualniany na bieżąco tekst ustawy dostępny jest na stronie internetowej GUNB
2 DzU nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690 z późn. zm.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16943|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10549|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10119|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl