CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Nie taki straszny ten zabytek... czyli co zarządca nieruchomości powinien wiedzieć o konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych

Jerzy Bolkowski  |  Administrator 7-8/2011  |  05.09.2011

Artykuł systematyzuje wymogi formalno-prawne stawiane właścicielom i zarządcom budynków zabytkowych podlegających szczególnej ochronie, przystępującym do prac konserwacyjno-rewitalizacyjnych obiektu.

W terminologii dotyczącej konserwatorskiej ochrony obiektów zabytkowych rozróżnia się dwa ich rodzaje: budynki wpisane do rejestru zabytków oraz budynki, których konserwacja nie wymaga urzędowych pozwoleń.

Najbardziej cenne dla kultury obiekty wpisywane są do rejestru zabytków i chronione przez wojewódzkie urzędy ochrony zabytków (WUOZ). Urzędy te prowadzą także wykazy obiektów zabytkowych niższej „rangi", które są wprawdzie chronione, ale prace konserwatorskie nie wymagają zezwoleń WUOZ, jak to ma miejsce w stosunku do zabytków objętych urzędowym rejestrem. Nadzór konserwatorski nad zabytkami niższej rangi i ich ochrona ograniczają się do wymogu uzyskania stosownych uzgodnień organów wydających pozwolenia na budowę w ramach przepisów prawa budowlanego.

Zakres pojęciowy rewitalizacji organizmu miejskiego jest bardzo szeroki. Prace rewitalizacyjne prowadzone są w obrębie istniejących przestrzeni zurbanizowanych, co w istotny sposób odróżnia je od pojęć definiujących działania skierowane na planowanie i realizowanie nowych zespołów zabudowy na dotychczas niezabudowanych terenach.

Działania rewitalizacyjne obejmują miejskie obszary kryzysowe i zdegradowane, zaliczyć do nich należy odbudowę lub przebudowę w przeszłości żywych obszarów miejskich, mocno zdekapitalizowanych lub nawet zniszczonych w wyniku działań wojennych, lub też powojennych dewastacji i rozbiórek. Do działań w ramach rewitalizacji należy zaliczyć również restrukturyzację terenów poprzemysłowych i powojskowych.1

Rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru sprawia ich właścicielom - względnie zarządcom - wiele kłopotów. Wymagania konserwatora bywają często bardzo rygorystyczne i co bardzo istotne, kosztowne. Prace konserwacyjne muszą być starannie dokumentowane i nierzadko poprzedzone badaniami specjalistów z różnych dziedzin: archeologów, historyków, kulturoznawców, architektów i innych.

Spodziewane trudności towarzyszące pracom konserwacyjnym powodują, że potencjalni inwestorzy unikają rewitalizowania obiektów, które pozostawione działaniu klimatu i czasu niszczeją, nieuchronnie uszczuplając zasób wartościowych historycznie i artystycznie nieruchomości.

Niezależnie od obiektywnych trudności podejmowania prac rekonstrukcyjnych i konserwatorskich ich unikanie spowodowane jest często, czego dowodzą liczne opinie, niedostatkiem wiedzy o procedurach, jakie towarzyszą procesom rewitalizacyjnym. Zjawisku temu spróbujemy się przeciwstawić, prezentując w niniejszym artykule najważniejsze informacje, które być może pomogą przybliżyć tę problematykę właścicielom obiektów zabytkowych.

Zgodnie z prawem

Nadzór nad pracami konserwacyjnymi obiektów zabytkowych sprawują urzędy ochrony zabytków kilku szczebli administracyjnych.

Przepisy prawne dotyczące ochrony zabytków zgromadzone są w dwóch podstawowych dokumentach:

  • ustawie z 23 lipca 2003 r. (DzU nr 162, poz. 1568),
  • rozporządzeniu ministra kultury z 29 czerwca 2004 r. (DzU nr 150, poz. 1579).

Za obiekt zabytkowy podlegający ścisłej ochronie konserwatorskiej uznaje się obiekt (nieruchomy lub ruchomy) wpisany do rejestru konserwatora na wniosek urzędu lub właściciela (zarządcy). Fakt wpisu obiektu do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej obiektu, a w dalszej kolejności w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (jeśli gmina plan taki posiada).

Ponadto wojewódzki konserwator ochrony zabytków prowadzi ewidencję zabytków na swoim terenie w postaci kart ewidencyjnych i analogicznie obowiązek taki spoczywa na władzach samorządowych (prezydent, burmistrz, wójt).

Niezbędne wnioski i zezwolenia

Podjęcie prac rewitalizacyjnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem ochrony zabytków, informując o przewidywanym zakresie prac, sposobie przeprowadzenia konserwacji, proponowanej technologii, materiałach itp. Wojewódzki konserwator zobowiązany jest udostępnić inwestorowi posiadaną dokumentację obiektu.

Dokumentem, jaki musi złożyć inwestor w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora jest wniosek o wydanie „zaleceń konserwatorskich", określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia, sposób wykonania planowanych prac konserwatorskich oraz (co ważne) zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w zabytku w toku konserwacji. Wniosek, obok danych adresowych, powinien zawierać zwięzły opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Prowadzenie rewitalizacji (konserwacji), a także zmian przeznaczenia obiektu wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków, który może nakazać inwestorowi przeprowadzenie na koszt wnioskodawcy określonych badań poprzedzających prace konserwatorskie.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie prac, ewentualnie także badań, następuje na podstawie pisemnego sformalizowanego wniosku inwestora, w którym poza danymi adresowymi właściciela obiektu należy opisać planowany zakres prac i termin wykonania, uzasadnienie zamierzenia i dane wykonawców posiadających stosowne kwalifikacje i doświadczenie. Należy także dołączyć do wniosku projekt przedsięwzięcia, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest) i potwierdzenie prawa do władania nieruchomością.

Zezwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich nie zwalnia inwestora z posiadania pozwolenia na budowę (prawo budowlane).

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków sprawuje konserwatorski nadzór nad pracami, przestrzegając uprzednio wydanych „zaleceń". W oparciu o protokół sporządzony w trakcie prac konserwatorskich WUOZ wyda dokument potwierdzający prawidłowość przeprowadzonych prac, ewentualnie zalecenia pokontrolne aż do zatrzymania prac konserwatorskich.

Właściciel (inwestor) finansuje prowadzenie prac rewitalizacyjnych, ale może ubiegać się o dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa. W cytowanej na wstępie ustawie (art. 73) podany jest wykaz 17 tytułów (prac), których realizacja upoważnia inwestora do korzystania z dofinansowania. Art. 80.2 ustawy określa tryb postępowania w tej sprawie. Nie podlegają dofinansowaniu prace konserwatorskie w obiektach niższej rangi, niefigurujących w rejestrze zabytków.

Rozwinięciem, a zarazem uszczegółowieniem ustawy z 2003 r. jest wspomniane na wstępie rozporządzenie ministra kultury z 2004 r. Wśród ważniejszych postanowień tego rozporządzenia należy wymienić: tryb i sposób wydawania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich (w tym budowlanych), wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane od osób prowadzących prace konserwatorskie, wykaz dokumentów dotyczących poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich (jeśli miały one miejsce) itp. Rozporządzenie określa także, co powinno zawierać zezwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich.

Przedstawione wyżej informacje nie wyczerpują wszystkich bardzo licznych przepisów objętych ustawą o ochronie zabytków. Pominąłem nietypowe dla zarządców nieruchomości artykuły dotyczące prac archeologicznych, jak również przepisy o ochronie zabytków ruchomych (dzieł sztuki, kolekcji), rewindykacji obiektów utraconych w czasie II wojny światowej. Pominąłem także artykuły o odpowiedzialności karnej za wykonanie prac niezgodnie z dokumentacją i zaleceniami konserwatorskimi, jak również o obowiązku (także finansowym) naprawienia szkód wyrządzonych w toku prac rewitalizacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką odsyłam do ustawy i rozporządzenia.

Każdy zabytek jest inny

Z rozmów, jakie przeprowadziłem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków wynika ważna konstatacja, której przestrzeganie warunkuje bezkolizyjną rewitalizację obiektów zabytkowych. Nie ma dwóch jednakowych obiektów. Każdy ma swoją specyfikę, która wymusza indywidualne podejście do prac konserwatorskich. Dlatego zaleca się inwestorom pozostawanie w ścisłym kontakcie ze specjalistami w dziedzinie prac konserwatorskich różnych branż, tym bardziej że są to prace trudne, niejednokrotnie na granicy sztuki.

I jeszcze jedno. Dokonując rewitalizacji obiektu zabytkowego, nie można zapominać o jego otoczeniu. Jeśli nie będzie odpowiednio zadbane, nawet najlepiej przeprowadzone prace konserwatorskie nie zapewnią oczekiwanego efektu.

Jak na wstępie wspomniałem, prace konserwatorskie i rewitalizacyjne są trudne i wymagające, ale współpraca o Urzędem Ochrony Zabytków nie musi być kolizyjna, a opisane procedury nie są nadmiernie skomplikowane.

Można oczekiwać, że informacje o postępowaniu przy pracach konserwatorskich obiektów zabytkowych zachęcą potencjalnych inwestorów do podejmowania inicjatyw rewitalizacyjnych.


1 www.rewitalizacja.kraków.pl

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wszystko o ogrzewaniu osiedla gazem LPG »

Ogrzewanie osiedlaPlanujesz zmianę ogrzewania, ale nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego?Czytam więcej »


Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej naprawy rur »

Ogrzewanie osiedlaJak łatwo i bezinwazyjnie przeprowadzić remont przy pomocy rewolucyjnej technologii?Czytam więcej »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19459|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16592|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11867|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl