CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Nie taki straszny ten zabytek... czyli co zarządca nieruchomości powinien wiedzieć o konserwacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych

Jerzy Bolkowski  |  Administrator 7-8/2011  |  05.09.2011

Artykuł systematyzuje wymogi formalno-prawne stawiane właścicielom i zarządcom budynków zabytkowych podlegających szczególnej ochronie, przystępującym do prac konserwacyjno-rewitalizacyjnych obiektu.

W terminologii dotyczącej konserwatorskiej ochrony obiektów zabytkowych rozróżnia się dwa ich rodzaje: budynki wpisane do rejestru zabytków oraz budynki, których konserwacja nie wymaga urzędowych pozwoleń.

Najbardziej cenne dla kultury obiekty wpisywane są do rejestru zabytków i chronione przez wojewódzkie urzędy ochrony zabytków (WUOZ). Urzędy te prowadzą także wykazy obiektów zabytkowych niższej „rangi", które są wprawdzie chronione, ale prace konserwatorskie nie wymagają zezwoleń WUOZ, jak to ma miejsce w stosunku do zabytków objętych urzędowym rejestrem. Nadzór konserwatorski nad zabytkami niższej rangi i ich ochrona ograniczają się do wymogu uzyskania stosownych uzgodnień organów wydających pozwolenia na budowę w ramach przepisów prawa budowlanego.

Zakres pojęciowy rewitalizacji organizmu miejskiego jest bardzo szeroki. Prace rewitalizacyjne prowadzone są w obrębie istniejących przestrzeni zurbanizowanych, co w istotny sposób odróżnia je od pojęć definiujących działania skierowane na planowanie i realizowanie nowych zespołów zabudowy na dotychczas niezabudowanych terenach.

Działania rewitalizacyjne obejmują miejskie obszary kryzysowe i zdegradowane, zaliczyć do nich należy odbudowę lub przebudowę w przeszłości żywych obszarów miejskich, mocno zdekapitalizowanych lub nawet zniszczonych w wyniku działań wojennych, lub też powojennych dewastacji i rozbiórek. Do działań w ramach rewitalizacji należy zaliczyć również restrukturyzację terenów poprzemysłowych i powojskowych.1

Rewitalizacja obiektów wpisanych do rejestru sprawia ich właścicielom - względnie zarządcom - wiele kłopotów. Wymagania konserwatora bywają często bardzo rygorystyczne i co bardzo istotne, kosztowne. Prace konserwacyjne muszą być starannie dokumentowane i nierzadko poprzedzone badaniami specjalistów z różnych dziedzin: archeologów, historyków, kulturoznawców, architektów i innych.

Spodziewane trudności towarzyszące pracom konserwacyjnym powodują, że potencjalni inwestorzy unikają rewitalizowania obiektów, które pozostawione działaniu klimatu i czasu niszczeją, nieuchronnie uszczuplając zasób wartościowych historycznie i artystycznie nieruchomości.

Niezależnie od obiektywnych trudności podejmowania prac rekonstrukcyjnych i konserwatorskich ich unikanie spowodowane jest często, czego dowodzą liczne opinie, niedostatkiem wiedzy o procedurach, jakie towarzyszą procesom rewitalizacyjnym. Zjawisku temu spróbujemy się przeciwstawić, prezentując w niniejszym artykule najważniejsze informacje, które być może pomogą przybliżyć tę problematykę właścicielom obiektów zabytkowych.

Zgodnie z prawem

Nadzór nad pracami konserwacyjnymi obiektów zabytkowych sprawują urzędy ochrony zabytków kilku szczebli administracyjnych.

Przepisy prawne dotyczące ochrony zabytków zgromadzone są w dwóch podstawowych dokumentach:

  • ustawie z 23 lipca 2003 r. (DzU nr 162, poz. 1568),
  • rozporządzeniu ministra kultury z 29 czerwca 2004 r. (DzU nr 150, poz. 1579).

Za obiekt zabytkowy podlegający ścisłej ochronie konserwatorskiej uznaje się obiekt (nieruchomy lub ruchomy) wpisany do rejestru konserwatora na wniosek urzędu lub właściciela (zarządcy). Fakt wpisu obiektu do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej obiektu, a w dalszej kolejności w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (jeśli gmina plan taki posiada).

Ponadto wojewódzki konserwator ochrony zabytków prowadzi ewidencję zabytków na swoim terenie w postaci kart ewidencyjnych i analogicznie obowiązek taki spoczywa na władzach samorządowych (prezydent, burmistrz, wójt).

Niezbędne wnioski i zezwolenia

Podjęcie prac rewitalizacyjnych należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem ochrony zabytków, informując o przewidywanym zakresie prac, sposobie przeprowadzenia konserwacji, proponowanej technologii, materiałach itp. Wojewódzki konserwator zobowiązany jest udostępnić inwestorowi posiadaną dokumentację obiektu.

Dokumentem, jaki musi złożyć inwestor w Urzędzie Wojewódzkiego Konserwatora jest wniosek o wydanie „zaleceń konserwatorskich", określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia, sposób wykonania planowanych prac konserwatorskich oraz (co ważne) zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w zabytku w toku konserwacji. Wniosek, obok danych adresowych, powinien zawierać zwięzły opis planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Prowadzenie rewitalizacji (konserwacji), a także zmian przeznaczenia obiektu wymaga zezwolenia wojewódzkiego konserwatora ochrony zabytków, który może nakazać inwestorowi przeprowadzenie na koszt wnioskodawcy określonych badań poprzedzających prace konserwatorskie.

Wydanie zezwolenia na prowadzenie prac, ewentualnie także badań, następuje na podstawie pisemnego sformalizowanego wniosku inwestora, w którym poza danymi adresowymi właściciela obiektu należy opisać planowany zakres prac i termin wykonania, uzasadnienie zamierzenia i dane wykonawców posiadających stosowne kwalifikacje i doświadczenie. Należy także dołączyć do wniosku projekt przedsięwzięcia, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeśli jest) i potwierdzenie prawa do władania nieruchomością.

Zezwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich nie zwalnia inwestora z posiadania pozwolenia na budowę (prawo budowlane).

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków sprawuje konserwatorski nadzór nad pracami, przestrzegając uprzednio wydanych „zaleceń". W oparciu o protokół sporządzony w trakcie prac konserwatorskich WUOZ wyda dokument potwierdzający prawidłowość przeprowadzonych prac, ewentualnie zalecenia pokontrolne aż do zatrzymania prac konserwatorskich.

Właściciel (inwestor) finansuje prowadzenie prac rewitalizacyjnych, ale może ubiegać się o dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa. W cytowanej na wstępie ustawie (art. 73) podany jest wykaz 17 tytułów (prac), których realizacja upoważnia inwestora do korzystania z dofinansowania. Art. 80.2 ustawy określa tryb postępowania w tej sprawie. Nie podlegają dofinansowaniu prace konserwatorskie w obiektach niższej rangi, niefigurujących w rejestrze zabytków.

Rozwinięciem, a zarazem uszczegółowieniem ustawy z 2003 r. jest wspomniane na wstępie rozporządzenie ministra kultury z 2004 r. Wśród ważniejszych postanowień tego rozporządzenia należy wymienić: tryb i sposób wydawania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich (w tym budowlanych), wykaz dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane od osób prowadzących prace konserwatorskie, wykaz dokumentów dotyczących poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich (jeśli miały one miejsce) itp. Rozporządzenie określa także, co powinno zawierać zezwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich.

Przedstawione wyżej informacje nie wyczerpują wszystkich bardzo licznych przepisów objętych ustawą o ochronie zabytków. Pominąłem nietypowe dla zarządców nieruchomości artykuły dotyczące prac archeologicznych, jak również przepisy o ochronie zabytków ruchomych (dzieł sztuki, kolekcji), rewindykacji obiektów utraconych w czasie II wojny światowej. Pominąłem także artykuły o odpowiedzialności karnej za wykonanie prac niezgodnie z dokumentacją i zaleceniami konserwatorskimi, jak również o obowiązku (także finansowym) naprawienia szkód wyrządzonych w toku prac rewitalizacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką odsyłam do ustawy i rozporządzenia.

Każdy zabytek jest inny

Z rozmów, jakie przeprowadziłem w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków wynika ważna konstatacja, której przestrzeganie warunkuje bezkolizyjną rewitalizację obiektów zabytkowych. Nie ma dwóch jednakowych obiektów. Każdy ma swoją specyfikę, która wymusza indywidualne podejście do prac konserwatorskich. Dlatego zaleca się inwestorom pozostawanie w ścisłym kontakcie ze specjalistami w dziedzinie prac konserwatorskich różnych branż, tym bardziej że są to prace trudne, niejednokrotnie na granicy sztuki.

I jeszcze jedno. Dokonując rewitalizacji obiektu zabytkowego, nie można zapominać o jego otoczeniu. Jeśli nie będzie odpowiednio zadbane, nawet najlepiej przeprowadzone prace konserwatorskie nie zapewnią oczekiwanego efektu.

Jak na wstępie wspomniałem, prace konserwatorskie i rewitalizacyjne są trudne i wymagające, ale współpraca o Urzędem Ochrony Zabytków nie musi być kolizyjna, a opisane procedury nie są nadmiernie skomplikowane.

Można oczekiwać, że informacje o postępowaniu przy pracach konserwatorskich obiektów zabytkowych zachęcą potencjalnych inwestorów do podejmowania inicjatyw rewitalizacyjnych.


1 www.rewitalizacja.kraków.pl

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17991|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11268|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10840|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl