CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online» » ‎
http://ad.administrator24.info/zarzadzanie-nieruchomosciami-online/▲
W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami...czytam więcej »
Kategorie: zarządzanie nieruchomościami, wspólnota mieszkaniowa, oprogramowanie,

Zmiany zasad ochrony praw zadłużonych lokatorów korzystających z mieszkaniowych zasobów gminnych

Jacek Sawicki  |  07.09.2011  |  1

Dziś, 7 września 2011 r., senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatruje zatwierdzoną przez Sejm w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Projekt nowelizacji ustawy wynikał z konieczności wykonania obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r. (sygn. akt S 2/08) oraz potrzeby wprowadzenia definicji tymczasowego pomieszczenia, rozszerzenia katalogu obowiązków gminy o obowiązek wskazywania tymczasowego pomieszczenia, a także określenia maksymalnego okresu udostępnienia takiego pomieszczenia. Wypracowano ostateczny kształt zmian uchwalonej ustawy, którą posłowie przyjęli w głosowaniu (uczestniczyło 403 posłów, 264 było za, 1 - przeciw, a 138 wstrzymało się od głosu).

W znowelizowanym akcie prawnym w części dotyczącej ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy wprowadzono cztery zmiany:

1. W artykule 2, definiującym pojęcia w niej stosowane, dopisano definicję „tymczasowego pomieszczenia", które odtąd jest rozumiane jako

„pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane".

2. W artykule 4 za punktem 2 dodano pkt. 2a, który określa zadania gminy w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm), tzn. że gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia.

3. Przeredagowano artykuł 17. Dotąd przepisów art. 14 (regulujących tryb i zasady postępowania organów gminnych w sprawie wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu) i art. 16 (warunkujących okresowe zawieszenie wykonania wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu) nie stosowało się do wypadków, gdzie powodem wydania wyroku nakazującego opróżnienie lokalu było znęcanie się nad rodziną. Ta przyczyna odtąd określana będzie w ustawie jako stosowanie przemocy w rodzinie". Przy sposobności dodatkowo wyłączono spod jurysdykcji na takich samych zasadach zaistniałe przypadki wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, niewłaściwego zachowanie czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku oraz sytuacji, gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. Jednocześnie przy zaistnieniu takich przypadków sądy w wyrokach nakazujących opróżnienie lokalu zostały zobligowane do wskazania takich powodów.

4. Za rozdziałem 4 dopisany został rozdział 4a „Tymczasowe pomieszczenia", który nadaje gminom uprawnienia do tworzenia zasób tymczasowych pomieszczeń z przeznaczeniem na wynajem dla dłużników oraz określa ogólne zasady najmu tymczasowego ze wskazaniem przypadków, kiedy dłużnikom nie przysługuje prawo do tymczasowych pomieszczeń.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) wprowadzono poprawki odnoszące się do uprawnień i powinności komorników wykonujących tytuły egzekucyjne wobec dłużników w przypadkach przywołanych w art. 1046 k.p.c.:

1. Zniesiono zasadę, która komornikowi prowadzącemu egzekucję na podstawie tytułu nakazującego dłużnikowi opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, nadawała prawo do usunięcia z niego także osób zajmujących lokal wraz z dłużnikiem, ale z wyłączeniem osób, które mogły wykazać się dokumentem, z którego wynikało jego zajmowanie z tytułu prawnego, który nie pochodził od dłużnika (uchylenie art. 1046 § 2).

2. Uchylono przepis, który od powyższej zasady wyłączał przypadki odnoszące się do opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, w tym także wynikające z art. 791 § 1, gdzie - z wyłączeniem uprawnień nabywcy w dobrej wierze - mowa jest o:

„tytule wykonawczym zobowiązującym do wydania ruchomości indywidualnie oznaczonych, nieruchomości lub statku albo do opróżnienia pomieszczenia upoważniajacym do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz przeciwko każdemu, kto tymi rzeczami włada" (zniesienie art. 1046 § 3).

3. Zmieniono uprawnienia komornika wykonującego obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego. Dotąd mógł on wstrzymać się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak takie rozwiązanie za niezgodne z prawem i orzekł, że utraci ono moc obowiązującą z dniem 17.11.2011 r. (wyrok TK z dn. 4.11.2010 r., sygn. akt K 19/06, Dz. U. Nr 215/2010, poz. 1418). Odtąd ma obowiązek usunąć dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli zaś dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia". (zmiana zapisu art. 1046 § 4).

4. Uchylono zapis dający komornikowi prawo do wstrzymania się z dokonaniem czynności eksmisyjnych z pomieszczeń do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie w przypadkach egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajętego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (uchylenie zapisu art. 1046 § 41).

5. Zmieniono warunki, które obligują komornika do eksmisji. Dotąd czynność taka była uwarunkowana przypadkami, jeżeli wierzyciel wskazał tymczasowe pomieszczenie. Odtąd podmiotami objętymi eksmisją są również dłużnicy, albo osoby trzecie. Ponadto wprowadzono zapis, że pomieszczenie takie musi odpowiadać wymogom tymczasowego pomieszczenia. (zmiana zapisu art. 1046 § 5).

6. Wprowadzono nowy zapis warunkujący zasady postępowania komornika wobec dłużnika, któremu nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia. W takich przypadkach przewidziano nakaz usuwania dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. (art. 1046 § 51).

> Pomieszczenie tymczasowe

7. Uchylono dotychczasowe zapisy definiujące uwarunkowania tymczasowego pomieszczenia - lokal zdatny do zamieszczania, zapewniający co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i znajdujący się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunkow zycia osób przekwaterowywanych (uchylenie treści art. 1046 § 6), w tym również zapisy dające prawo odstąpienia od wskazanych uwarunkowań metrażowych i miejscowych za zgodą osoby przekwaterowywanej (uchylenie treści art. 1046 § 7), a także przypadki związane ze wstrzymaniem egzekucji opróżnienia lokalu dłużnika, jeśli taka sytuacja dotknęłaby zamieszkujących go również osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych (uchylenie zapisu art. 1046 § 8).

> Lokal socjalny z toaletą na klatce schodowej

8. Zmieniono zasadę wydania przez ministra sprawiedliwości aktu wykonawczego, który określałby nie tylko szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości - co było ujęte w dotychczasowych zapisach - ale również szczegółowe warunki, w tym sanitarne, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie. Dotąd minister sprawiedliwości miał wyłączność na jego wydawanie. Odtąd na tym polu działać ma w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W takim rozporządzeniu muszą być uwzględnione nie tylko aspekty ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych i sprawne prowadzenie egzekucji, ale też uwarunkowania, dla których tymczasowe pomieszczenie musi nadawać się do zamieszkania, chociażby nie spełniało warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. (zmiana zapisu art. 1046 § 11).

Przed publikacją w Dzienniku Ustaw akt prawny jeszcze musi uzyskać akceptację Senatu i Prezydenta R.P.

P.S.: Jesteś na Facebooku? Zostań fanem portalu Administrator24.info!

Do zbioru przepisów polskiego prawa w październiku 2011 roku dołączonych zostało 29 nowych ustaw parafowanych przez Prezydenta R.P. Portal www.Administrator24.info publikuje ich wykaz. więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jakie narzędziem wybrać do zarządzania i nadzorowania wszystkich procesów Facility Management?

komputer

Bez względu czy jesteś w biurze,  w domu czy nawet na urlopie. Chciałbyś wiedzieć wszytko o swojej nieruchomości oraz co na niej się dzieje.  Czy możesz spać spokojnie? Czy napewno wszystko jest pod kontrolą... Czytam więcej »


4 innowacyjne rozwiązania do odprowdzania wody zanieczyszczonej, drenażowej, opadowej i ściekówej »

Woda ściekowa

Rozwiązania przeznaczone do stosowania w przepompowniach do odprowadzania wody drenażowej i ścieków z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej... Czytam więcej »


Zabudowa śmietnika? Kilka pomysłów, jak ukryć śmietnik »

pojemniki podziemne

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy i wywoływać negatywnych emocji. Idźmy dalej ... Zobacz więcej »


Spółdzielnia Mieszkaniowa - zobacz jak ułatwić sobie pracę »

papiery

Dedykowany dla Spółdzielni Mieszkaniowych jest dostępny on-line nie tylko w wersji dla członków i najemców spółdzielni,
ale również jako system w pełni obsługujący spółdzielnię za pomocą przeglądarki internetowej...
Czytam więcej »


Jak zaoszczędzić na cieple? »

Instalacje grzewczeZadaniem instalacji ogrzewczych jest stworzenie takiego klimatu wewnątrz pomieszczeń, który będzie odpowiadał potrzebom cieplnym ludzi oraz... Czytam więcej »


Wymogi zrównoważonego budownictwa a wybór izolacji »

Efektywne zarządzanie energią - pompy ciepła i panele fotowoltaiczne»

Budownictwo i izolacja pompy ciepła i panele fotowoltaiczne
Współczesne budownictwo mierzy się z wyzwaniami, na które kiedyś mało kto zwracał uwagę. Na znaczeniu zyskuje zwiększenie wydajności energetycznej budynku, ochrona przeciwpożarowa czy poprawa ... Chcę wiedzieć »

Panele fotowoltaiczne przetwarzają światło słoneczne na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzają prąd elektryczny z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu.... Czytam więcej »


Nowatorskie rozwiązania windy w budynku - czy już widziałeś?

Dźwigi w budynkachTechnologia GeN2 daje możliwość osiągnięcia rzeczy czasem  wręcz niemożliwych. Kto by pomyślał, że  przy  dźwigach o dużym udźwigu i wciągarkach dużej mocy można zastosować  jakąkolwiek... Czytam więcej »


Jakie wybrać kotły do instalacji grzewczej?

Fotowoltaika dla wspólnot i spółdzielni - oszacuj koszty i uzyskaj dofinansowanie »

Ogrzewanie grzejnikiem Fotowoltaika dofinansowanie dla spółdzielni i wspólnot
Kotły mogą współpracować z różnorodnymi typami instalacji grzewczych i ciepłej wody (pełna komunikacja z systemami regulacji Cx zapewniająca maksymalne wykorzystanie kondensacji i wydłużenie żywotności kotła).. Czytam więcej »

Coraz większa świadomość społeczna idąca w parze z rosnącą dostępnością technologii OZE sprawiają, że na oszczędności dzięki energii ze słońca decydują się również mieszkańcy oraz administracja budynków wielorodzinnych. Co prawda wciąż czekamy na... Czytam więcej»


Poznaj sposób, jak zapewnić odpowiednie ciśnienie wody w budynku »

zaopatrzenie w wodęObok niezawodności pracy i higieny znaczącą rolę odgrywają koszty eksploatacyjne instalacji wodnych. Technologia, która zapewnia wysoką sprawność oraz integrację z systemami automatyki budynku, a jednocześnie gwarantuje... Czytam więcej »


Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego?

Zobacz rozwiązania, które pozwolą Ci zaoszczędzić na sprzątaniu części wspólnych nieruchomości »

kotły kondensacyjne Sprzątanie na klatkach schodowych
Kotły kondensacyjne mogą współdziałać z każdym rodzajem instalacji ogrzewania. Tradycyjny kocioł posiada palnik do spalania gazu oraz wymiennik ciepła, przez... Czytam więcej »

Usunięcie zabrudzeń i utrzymanie czystości w bydynkach wielolokalowych to nie lada wyzwanie dla zarządców i administratorów. Jak wiadomo ... chcę wiedzieć więcej»


Jak otworzyć szlaban lub domofon przy pomocy smartfona? »

otwieranie drzwiUniwersalna aplikacja pozwalająca na obsługę bram, drzwi, szlabanów, zamków centralnych przy użyciu smartfona i dedykowanego modułu komunikacyjnego... Chcę zobaczyć »


Jakie kotły spełniają wymagania programu Czyste Powietrze?

Program do zarządzania i nadzorowania nieruchomości - który wybrać? »

program czyste powietrze program do zarzadzania ASITZ

Rządowy Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę efektywności energetycznej i walkę ze smogiem poprzez poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji... Czytam więcej»

Komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości, usprawniającym rozliczenia i dającym błyskawicznie wgląd do wszelkiego rodzaju kosztów i przychodów. Pozwala na... czytam więcej »


Zima się skończyła czas na przeglądy instalacji »

Przeglad instalacjiZgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Prawidłowe zabezpieczenie dachów przed gromadzącym się śniegiem to tylko jedno... Czytam więcej »


Jak ukryć śmietniki na osiedlu? »
Budynek mieszkalny wymaga remontu? »
Śmietniki, które nie szpecą Remont budynku mieszkalnego
Niestety wszelkie śmietniki, altany śmietnikowe czy miejsca składowania odpadód na osiedlach lub podwórkach nie są zazwyczaj miejscami, które... czytam więcej » Zaplanuj energooszczędne plany. Sprawdź kredyt inwestycyjny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Kredytowanie inwestycji służących zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni... czytam dalej »

Wentylaory dachowe i wywietrzniki w budynku»

Wentylatory i wywietrzniki dachoweCzym jest system wentylacji w budynku? Jakie wyróżnia się rodzaje? Jakie są konsekwencje niesprawnie działającej wentylacji? Warto... Czytam więcej »


Zarządzanie nieruchomościami - zobacz kto robi to dobrze»
Budownictwo wielolokalowe - który wodomierz się najbardziej sprawdzi? »
Zarządzanie nieruchomościami Odczyt wodomierzy
Firma usługowa, zarządca nieruchomości, działa jak każda inna jednostka gospodarcza w obszarze rynku, a więc procesów i zdarzeń występujących w związku z ... czytam więcej » wodomierze suchobieżne i mokrobieżne, jednostrumieniowe, wielostrumieniowe oraz śrubowe i irygacyjne. Liczniki wody dostępne są w wielu modelach i wersjach, również... Czytam więcej»

Zobacz, co może Ci zaoferować platforma usług zarządzania nieruchomościami online»
Pobierz Raport Zielone miasta i gminy. Inwestycje proekologiczne w sektorze publicznym, usługowym i mieszkaniowym»»
Platforma do zarządzania nieruchomościami Raport zielone miasta
W dzisiejszym świecie wszystko działa prosto, szybko i na klik. Także usługi zarządzania nieruchomościami... czytaj dalej »

Kompleksowa publikacja przygotowana we współpracy z agencją badań konsumenckich, ekspertami w zakresie inicjatyw podejmowanych na rzecz ochrony środowiska oraz instytucjami i przedsiębiorcami, którzy zainwestowali w rozwiązania proekologiczne(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2021

Aktualny numer:

Administrator 5/2021
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiana sposobu użytkowania budynku
  • - Sektor mieszkaniowy to wyzwanie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 25035|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 13289|Ocena: 1.0

Konferencja Miesięcznika Administrator

Docieplenie mieszkania od strony sufitu mogło wpłynąć na pojawienie się grzyba i pleśni

Od czego powinien być ubezpieczony zarządca, by mógł spać spokojnie?

Instalacje tryskaczowe - Akademia Ochrony Przeciwpożarowej

Jak dobrać odpowiedni system ogrzewania domu?

Co to jest sprawność urządzeń grzewczych?

Co to jest dom pasywny

Jak wykonać taras wentylowany?

Jak prawidłowo zamontować okno?

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl