CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak podnieść jakość wody i koszty instalacji - pobierz bezpłatny poradnik ‎
https://caleffi.administrator24.info/▲
Poznaj gamę rozwiązań do odpowietrzania, separacji zanieczyszczeń i równoważenia instalacji mieszkaniowych...
Kategorie: wodociągi, HVAC, wod-kan,

Zmiany zasad ochrony praw zadłużonych lokatorów korzystających z mieszkaniowych zasobów gminnych

Jacek Sawicki  |  07.09.2011  |  1

Dziś, 7 września 2011 r., senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatruje zatwierdzoną przez Sejm w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Projekt nowelizacji ustawy wynikał z konieczności wykonania obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r. (sygn. akt S 2/08) oraz potrzeby wprowadzenia definicji tymczasowego pomieszczenia, rozszerzenia katalogu obowiązków gminy o obowiązek wskazywania tymczasowego pomieszczenia, a także określenia maksymalnego okresu udostępnienia takiego pomieszczenia. Wypracowano ostateczny kształt zmian uchwalonej ustawy, którą posłowie przyjęli w głosowaniu (uczestniczyło 403 posłów, 264 było za, 1 - przeciw, a 138 wstrzymało się od głosu).

W znowelizowanym akcie prawnym w części dotyczącej ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy wprowadzono cztery zmiany:

1. W artykule 2, definiującym pojęcia w niej stosowane, dopisano definicję „tymczasowego pomieszczenia", które odtąd jest rozumiane jako

„pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane".

2. W artykule 4 za punktem 2 dodano pkt. 2a, który określa zadania gminy w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm), tzn. że gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia.

3. Przeredagowano artykuł 17. Dotąd przepisów art. 14 (regulujących tryb i zasady postępowania organów gminnych w sprawie wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu) i art. 16 (warunkujących okresowe zawieszenie wykonania wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu) nie stosowało się do wypadków, gdzie powodem wydania wyroku nakazującego opróżnienie lokalu było znęcanie się nad rodziną. Ta przyczyna odtąd określana będzie w ustawie jako stosowanie przemocy w rodzinie". Przy sposobności dodatkowo wyłączono spod jurysdykcji na takich samych zasadach zaistniałe przypadki wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, niewłaściwego zachowanie czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku oraz sytuacji, gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. Jednocześnie przy zaistnieniu takich przypadków sądy w wyrokach nakazujących opróżnienie lokalu zostały zobligowane do wskazania takich powodów.

4. Za rozdziałem 4 dopisany został rozdział 4a „Tymczasowe pomieszczenia", który nadaje gminom uprawnienia do tworzenia zasób tymczasowych pomieszczeń z przeznaczeniem na wynajem dla dłużników oraz określa ogólne zasady najmu tymczasowego ze wskazaniem przypadków, kiedy dłużnikom nie przysługuje prawo do tymczasowych pomieszczeń.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) wprowadzono poprawki odnoszące się do uprawnień i powinności komorników wykonujących tytuły egzekucyjne wobec dłużników w przypadkach przywołanych w art. 1046 k.p.c.:

1. Zniesiono zasadę, która komornikowi prowadzącemu egzekucję na podstawie tytułu nakazującego dłużnikowi opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, nadawała prawo do usunięcia z niego także osób zajmujących lokal wraz z dłużnikiem, ale z wyłączeniem osób, które mogły wykazać się dokumentem, z którego wynikało jego zajmowanie z tytułu prawnego, który nie pochodził od dłużnika (uchylenie art. 1046 § 2).

2. Uchylono przepis, który od powyższej zasady wyłączał przypadki odnoszące się do opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, w tym także wynikające z art. 791 § 1, gdzie - z wyłączeniem uprawnień nabywcy w dobrej wierze - mowa jest o:

„tytule wykonawczym zobowiązującym do wydania ruchomości indywidualnie oznaczonych, nieruchomości lub statku albo do opróżnienia pomieszczenia upoważniajacym do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz przeciwko każdemu, kto tymi rzeczami włada" (zniesienie art. 1046 § 3).

3. Zmieniono uprawnienia komornika wykonującego obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego. Dotąd mógł on wstrzymać się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak takie rozwiązanie za niezgodne z prawem i orzekł, że utraci ono moc obowiązującą z dniem 17.11.2011 r. (wyrok TK z dn. 4.11.2010 r., sygn. akt K 19/06, Dz. U. Nr 215/2010, poz. 1418). Odtąd ma obowiązek usunąć dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli zaś dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia". (zmiana zapisu art. 1046 § 4).

4. Uchylono zapis dający komornikowi prawo do wstrzymania się z dokonaniem czynności eksmisyjnych z pomieszczeń do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie w przypadkach egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajętego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (uchylenie zapisu art. 1046 § 41).

5. Zmieniono warunki, które obligują komornika do eksmisji. Dotąd czynność taka była uwarunkowana przypadkami, jeżeli wierzyciel wskazał tymczasowe pomieszczenie. Odtąd podmiotami objętymi eksmisją są również dłużnicy, albo osoby trzecie. Ponadto wprowadzono zapis, że pomieszczenie takie musi odpowiadać wymogom tymczasowego pomieszczenia. (zmiana zapisu art. 1046 § 5).

6. Wprowadzono nowy zapis warunkujący zasady postępowania komornika wobec dłużnika, któremu nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia. W takich przypadkach przewidziano nakaz usuwania dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. (art. 1046 § 51).

> Pomieszczenie tymczasowe

7. Uchylono dotychczasowe zapisy definiujące uwarunkowania tymczasowego pomieszczenia - lokal zdatny do zamieszczania, zapewniający co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i znajdujący się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunkow zycia osób przekwaterowywanych (uchylenie treści art. 1046 § 6), w tym również zapisy dające prawo odstąpienia od wskazanych uwarunkowań metrażowych i miejscowych za zgodą osoby przekwaterowywanej (uchylenie treści art. 1046 § 7), a także przypadki związane ze wstrzymaniem egzekucji opróżnienia lokalu dłużnika, jeśli taka sytuacja dotknęłaby zamieszkujących go również osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych (uchylenie zapisu art. 1046 § 8).

> Lokal socjalny z toaletą na klatce schodowej

8. Zmieniono zasadę wydania przez ministra sprawiedliwości aktu wykonawczego, który określałby nie tylko szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości - co było ujęte w dotychczasowych zapisach - ale również szczegółowe warunki, w tym sanitarne, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie. Dotąd minister sprawiedliwości miał wyłączność na jego wydawanie. Odtąd na tym polu działać ma w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W takim rozporządzeniu muszą być uwzględnione nie tylko aspekty ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych i sprawne prowadzenie egzekucji, ale też uwarunkowania, dla których tymczasowe pomieszczenie musi nadawać się do zamieszkania, chociażby nie spełniało warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. (zmiana zapisu art. 1046 § 11).

Przed publikacją w Dzienniku Ustaw akt prawny jeszcze musi uzyskać akceptację Senatu i Prezydenta R.P.

P.S.: Jesteś na Facebooku? Zostań fanem portalu Administrator24.info!

Do zbioru przepisów polskiego prawa w październiku 2011 roku dołączonych zostało 29 nowych ustaw parafowanych przez Prezydenta R.P. Portal www.Administrator24.info publikuje ich wykaz. więcej »
Warszawa: nowa opłata za śmieci NIE będzie obowiązywać od grudnia

Warszawa: nowa opłata za śmieci NIE będzie obowiązywać od grudnia

Uchwała dotycząca nowego sposobu naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie miała wejść w życie 1 grudnia br. Zmiana miała dotyczyć uzależnienia rachunku za odpady...

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządca nieruchomości - jakiego wybrać? »

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


7 oryginalnych pomysłów na to, jak odmienić Twoje ściany »

pomysły na dekoracje ścianJeśli mówimy o wystroju wnętrz, zazwyczaj myślimy meble i dodatki. Natomiast o wyglądzie całego pomieszczenia może zadecydować wygląd jego ścian. To właśnie... Zarejestruj się »


Ile mogę zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu? »

Docieplenie stropodachuCENA to słowo-klucz, którym wyważono niejedne drzwi… i przez które może uciekać komfort i zadowolenie inwestora. Jakie składniki ceny usług termoizolacyjnych... Czytam więcej »


Oto, jak ocieplić budynek bez usuwania istniejących tynków? »

Jak zdobyć kredyty preferencyjne na inwestycje służącę zwiększeniu efektywności energetycznej budynków wspólnot i spółdzielni?

wilgotne ściany w budynku mieszkania termomodernizacja
Jeżeli ściany zewnętrzne nie chronią dostatecznie przed ucieczką ciepła, zastosuj pełen system termoizolacyjny. Jeżeli istniejący tynk jest w dobrym stanie, ma odpowiednią przyczepność i wytrzymałość, nie trzeba go... Chcę wiedzieć »

Wystarczy audyt energetyczny, uchwała o zaciągnięciu kredytu i potwierdzona ściągalność zaliczek na fundusz remontowy... Zobacz, jakie inwestycje obejmuje »


Skuteczna i trwała renowacja dachu - zobacz »

naprawa dachuDeszcz, śnieg, wiatr …. te czynniki atmosferyczne pokazują każdemu właścicielowi i zarządcy na ile może polegać na szczelności swojego dachu. Nikomu nie trzeba... Czytam więcej »


JAK OBNIŻYĆ KOSZTY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CHŁODNICZEJ? »

Niezawodna pomoc w utrzymaniu czystości w budynku - teraz okazja!

Kran wirusy czyste klatki schodowe
Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

Choć ich praca bywa niedoceniana i niezauważana, to przecież bez niej nie mogłaby funkcjonować żadna firma czy instytucja. Zwłaszcza dziś, w dobie pandemii koronawirusa, przekonujemy się...... czytam więcej»


Pompa obiegowa - jak ją wymienić?

Zimne kaloryferyWe właściwie zwymiarowanych instalacjach elektronicznie regulowana pompa bezdławnicowa stale zapewnia odpowiednią wydajność, niski poziom hałas... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Opomiarowanie i rozliczenie mediów proste jak nigdy dotąd »

Pojemniki na odpady - mieszkańcy zostawiają bałagan? Jak temu zaradzić?

Kompleksowa energia śmieci w koszu na osiedlu
Postęp w dziedzinie technik informatycznych pozwolił na ujednolicenie pewnych standardów i stworzenie otwartego systemu komunikacyjnego do odczytu... czytam dalej »

Brudne śmietniki, nieuporządkowana przestrzeń wokół, prozrzucane śmieci – to problem niejednego osiedla. Czy przyczyną są sami mieszkańcy, którzy nie przywiązują wagi do... chcę wiedzieć więcej»


Tynki na elewację - podpowiadamy co wybrać »

tynki na elewacjeElewacja ma za zadanie nie tylko zdobić osiedle, lecz także chronić budynki przed różnymi czynnikami. Każda elewacja narażona jest na destrukcyjne... Chcę zobaczyć »


Poznaj ekologiczny sposób na usuwanie zmętnienia, rdzy i osadów z wody»

Czy wiesz, że Twoja wspólnota może zyskać nawet 70% oszczędności?

brudna woda w kranie Oszczędności we wspólnocie

Nareszcie jest sposób, który pozwala natychmiastowo i trwale usunąć problem brudnej wody w kranach oraz zapewnia oszczędną eksploatację obiegu... Czytam więcej »

Wydatki we wspólnotach są bardzo zróżnicowane. Dobrze zarządzana wspólnota poszukuje coraz to nowych źródeł oszczędności. Nawet kiedy... zobacz jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Odczyt wodomierzy pod nieobecność mieszkańca  »
Program ubezpieczeniowy dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz TBS - jaki wybrać?
Licznik energii - oszczędzanie program ubezpieczeń
Spis liczników to niestety często żmudny i długotrwały proces. Zastanie wszystkich mieszkańców w jednym czasie - raczej nierealne. A co gdyby... czytam więcej » Dla ubezpieczającego, niezależnie od tego czy jest to zarządca nieruchomości, czy wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa, istotna jest wysokość składki ubezpieczeniowej. Ta zawsze wynika z zakresu programu, który dana wspólnota, spółdzielnia... czytam dalej »

Jak zmniejszyć koszty oświetlenia dróg osiedlowych we wspólnocie i spółdzielni?
Indywidualne Stacje Mieszkaniowe - co to takiego?
lampy art metal mieszkalnictwo
Nowoczesne latarnie zaprojektowane zostały do oświetlenia oraz dekorowania terenów wymagających opraw o unikalnej stylistyce i generujące... czytam więcej » Indywidualne, przypadające na jeden lokal, elementy systemu mieszka­niowego zasilane poprzez dwuprzewodową sieć wewnętrzn... Czytam więcej »

Termomodernizacja budynku - w co warto inwestować?
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
termomodernizacja budynku Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 17533|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12368|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl