CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Zmiany zasad ochrony praw zadłużonych lokatorów korzystających z mieszkaniowych zasobów gminnych

Jacek Sawicki  |  07.09.2011  |  1

Dziś, 7 września 2011 r., senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatruje zatwierdzoną przez Sejm w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Projekt nowelizacji ustawy wynikał z konieczności wykonania obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r. (sygn. akt S 2/08) oraz potrzeby wprowadzenia definicji tymczasowego pomieszczenia, rozszerzenia katalogu obowiązków gminy o obowiązek wskazywania tymczasowego pomieszczenia, a także określenia maksymalnego okresu udostępnienia takiego pomieszczenia. Wypracowano ostateczny kształt zmian uchwalonej ustawy, którą posłowie przyjęli w głosowaniu (uczestniczyło 403 posłów, 264 było za, 1 - przeciw, a 138 wstrzymało się od głosu).

W znowelizowanym akcie prawnym w części dotyczącej ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy wprowadzono cztery zmiany:

1. W artykule 2, definiującym pojęcia w niej stosowane, dopisano definicję „tymczasowego pomieszczenia", które odtąd jest rozumiane jako

„pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane".

2. W artykule 4 za punktem 2 dodano pkt. 2a, który określa zadania gminy w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm), tzn. że gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia.

3. Przeredagowano artykuł 17. Dotąd przepisów art. 14 (regulujących tryb i zasady postępowania organów gminnych w sprawie wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu) i art. 16 (warunkujących okresowe zawieszenie wykonania wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu) nie stosowało się do wypadków, gdzie powodem wydania wyroku nakazującego opróżnienie lokalu było znęcanie się nad rodziną. Ta przyczyna odtąd określana będzie w ustawie jako stosowanie przemocy w rodzinie". Przy sposobności dodatkowo wyłączono spod jurysdykcji na takich samych zasadach zaistniałe przypadki wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, niewłaściwego zachowanie czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku oraz sytuacji, gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. Jednocześnie przy zaistnieniu takich przypadków sądy w wyrokach nakazujących opróżnienie lokalu zostały zobligowane do wskazania takich powodów.

4. Za rozdziałem 4 dopisany został rozdział 4a „Tymczasowe pomieszczenia", który nadaje gminom uprawnienia do tworzenia zasób tymczasowych pomieszczeń z przeznaczeniem na wynajem dla dłużników oraz określa ogólne zasady najmu tymczasowego ze wskazaniem przypadków, kiedy dłużnikom nie przysługuje prawo do tymczasowych pomieszczeń.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) wprowadzono poprawki odnoszące się do uprawnień i powinności komorników wykonujących tytuły egzekucyjne wobec dłużników w przypadkach przywołanych w art. 1046 k.p.c.:

1. Zniesiono zasadę, która komornikowi prowadzącemu egzekucję na podstawie tytułu nakazującego dłużnikowi opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, nadawała prawo do usunięcia z niego także osób zajmujących lokal wraz z dłużnikiem, ale z wyłączeniem osób, które mogły wykazać się dokumentem, z którego wynikało jego zajmowanie z tytułu prawnego, który nie pochodził od dłużnika (uchylenie art. 1046 § 2).

2. Uchylono przepis, który od powyższej zasady wyłączał przypadki odnoszące się do opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, w tym także wynikające z art. 791 § 1, gdzie - z wyłączeniem uprawnień nabywcy w dobrej wierze - mowa jest o:

„tytule wykonawczym zobowiązującym do wydania ruchomości indywidualnie oznaczonych, nieruchomości lub statku albo do opróżnienia pomieszczenia upoważniajacym do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz przeciwko każdemu, kto tymi rzeczami włada" (zniesienie art. 1046 § 3).

3. Zmieniono uprawnienia komornika wykonującego obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego. Dotąd mógł on wstrzymać się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak takie rozwiązanie za niezgodne z prawem i orzekł, że utraci ono moc obowiązującą z dniem 17.11.2011 r. (wyrok TK z dn. 4.11.2010 r., sygn. akt K 19/06, Dz. U. Nr 215/2010, poz. 1418). Odtąd ma obowiązek usunąć dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli zaś dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia". (zmiana zapisu art. 1046 § 4).

4. Uchylono zapis dający komornikowi prawo do wstrzymania się z dokonaniem czynności eksmisyjnych z pomieszczeń do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie w przypadkach egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajętego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (uchylenie zapisu art. 1046 § 41).

5. Zmieniono warunki, które obligują komornika do eksmisji. Dotąd czynność taka była uwarunkowana przypadkami, jeżeli wierzyciel wskazał tymczasowe pomieszczenie. Odtąd podmiotami objętymi eksmisją są również dłużnicy, albo osoby trzecie. Ponadto wprowadzono zapis, że pomieszczenie takie musi odpowiadać wymogom tymczasowego pomieszczenia. (zmiana zapisu art. 1046 § 5).

6. Wprowadzono nowy zapis warunkujący zasady postępowania komornika wobec dłużnika, któremu nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia. W takich przypadkach przewidziano nakaz usuwania dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. (art. 1046 § 51).

> Pomieszczenie tymczasowe

7. Uchylono dotychczasowe zapisy definiujące uwarunkowania tymczasowego pomieszczenia - lokal zdatny do zamieszczania, zapewniający co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i znajdujący się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunkow zycia osób przekwaterowywanych (uchylenie treści art. 1046 § 6), w tym również zapisy dające prawo odstąpienia od wskazanych uwarunkowań metrażowych i miejscowych za zgodą osoby przekwaterowywanej (uchylenie treści art. 1046 § 7), a także przypadki związane ze wstrzymaniem egzekucji opróżnienia lokalu dłużnika, jeśli taka sytuacja dotknęłaby zamieszkujących go również osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych (uchylenie zapisu art. 1046 § 8).

> Lokal socjalny z toaletą na klatce schodowej

8. Zmieniono zasadę wydania przez ministra sprawiedliwości aktu wykonawczego, który określałby nie tylko szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości - co było ujęte w dotychczasowych zapisach - ale również szczegółowe warunki, w tym sanitarne, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie. Dotąd minister sprawiedliwości miał wyłączność na jego wydawanie. Odtąd na tym polu działać ma w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W takim rozporządzeniu muszą być uwzględnione nie tylko aspekty ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych i sprawne prowadzenie egzekucji, ale też uwarunkowania, dla których tymczasowe pomieszczenie musi nadawać się do zamieszkania, chociażby nie spełniało warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. (zmiana zapisu art. 1046 § 11).

Przed publikacją w Dzienniku Ustaw akt prawny jeszcze musi uzyskać akceptację Senatu i Prezydenta R.P.

P.S.: Jesteś na Facebooku? Zostań fanem portalu Administrator24.info!

Do zbioru przepisów polskiego prawa w październiku 2011 roku dołączonych zostało 29 nowych ustaw parafowanych przez Prezydenta R.P. Portal www.Administrator24.info publikuje ich wykaz. więcej »
Jak

Jak "pozbyć się" byłego właściciela z mieszkania?

Jeśli mowa o eksmisji, zwykle na myśl nasuwa się sytuacja związana z zadłużonym najemcą. To uzasadnione, gdyż bywają one najczęstsze. Warto jednak pamiętać, że...

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12089|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11529|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl