CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zmiany zasad ochrony praw zadłużonych lokatorów korzystających z mieszkaniowych zasobów gminnych

Jacek Sawicki  |  07.09.2011  |  1

Dziś, 7 września 2011 r., senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatruje zatwierdzoną przez Sejm w dniu 31 sierpnia 2011 r. ustawę o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Projekt nowelizacji ustawy wynikał z konieczności wykonania obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2008 r. (sygn. akt S 2/08) oraz potrzeby wprowadzenia definicji tymczasowego pomieszczenia, rozszerzenia katalogu obowiązków gminy o obowiązek wskazywania tymczasowego pomieszczenia, a także określenia maksymalnego okresu udostępnienia takiego pomieszczenia. Wypracowano ostateczny kształt zmian uchwalonej ustawy, którą posłowie przyjęli w głosowaniu (uczestniczyło 403 posłów, 264 było za, 1 - przeciw, a 138 wstrzymało się od głosu).

W znowelizowanym akcie prawnym w części dotyczącej ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy wprowadzono cztery zmiany:

1. W artykule 2, definiującym pojęcia w niej stosowane, dopisano definicję „tymczasowego pomieszczenia", które odtąd jest rozumiane jako

„pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby przekwaterowywane".

2. W artykule 4 za punktem 2 dodano pkt. 2a, który określa zadania gminy w przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm), tzn. że gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia.

3. Przeredagowano artykuł 17. Dotąd przepisów art. 14 (regulujących tryb i zasady postępowania organów gminnych w sprawie wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu) i art. 16 (warunkujących okresowe zawieszenie wykonania wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu) nie stosowało się do wypadków, gdzie powodem wydania wyroku nakazującego opróżnienie lokalu było znęcanie się nad rodziną. Ta przyczyna odtąd określana będzie w ustawie jako stosowanie przemocy w rodzinie". Przy sposobności dodatkowo wyłączono spod jurysdykcji na takich samych zasadach zaistniałe przypadki wykraczania w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, niewłaściwego zachowanie czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku oraz sytuacji, gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego. Jednocześnie przy zaistnieniu takich przypadków sądy w wyrokach nakazujących opróżnienie lokalu zostały zobligowane do wskazania takich powodów.

4. Za rozdziałem 4 dopisany został rozdział 4a „Tymczasowe pomieszczenia", który nadaje gminom uprawnienia do tworzenia zasób tymczasowych pomieszczeń z przeznaczeniem na wynajem dla dłużników oraz określa ogólne zasady najmu tymczasowego ze wskazaniem przypadków, kiedy dłużnikom nie przysługuje prawo do tymczasowych pomieszczeń.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) wprowadzono poprawki odnoszące się do uprawnień i powinności komorników wykonujących tytuły egzekucyjne wobec dłużników w przypadkach przywołanych w art. 1046 k.p.c.:

1. Zniesiono zasadę, która komornikowi prowadzącemu egzekucję na podstawie tytułu nakazującego dłużnikowi opróżnienie lokalu lub pomieszczenia, nadawała prawo do usunięcia z niego także osób zajmujących lokal wraz z dłużnikiem, ale z wyłączeniem osób, które mogły wykazać się dokumentem, z którego wynikało jego zajmowanie z tytułu prawnego, który nie pochodził od dłużnika (uchylenie art. 1046 § 2).

2. Uchylono przepis, który od powyższej zasady wyłączał przypadki odnoszące się do opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, w tym także wynikające z art. 791 § 1, gdzie - z wyłączeniem uprawnień nabywcy w dobrej wierze - mowa jest o:

„tytule wykonawczym zobowiązującym do wydania ruchomości indywidualnie oznaczonych, nieruchomości lub statku albo do opróżnienia pomieszczenia upoważniajacym do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dłużnikowi, lecz przeciwko każdemu, kto tymi rzeczami włada" (zniesienie art. 1046 § 3).

3. Zmieniono uprawnienia komornika wykonującego obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego. Dotąd mógł on wstrzymać się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak takie rozwiązanie za niezgodne z prawem i orzekł, że utraci ono moc obowiązującą z dniem 17.11.2011 r. (wyrok TK z dn. 4.11.2010 r., sygn. akt K 19/06, Dz. U. Nr 215/2010, poz. 1418). Odtąd ma obowiązek usunąć dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli zaś dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia". (zmiana zapisu art. 1046 § 4).

4. Uchylono zapis dający komornikowi prawo do wstrzymania się z dokonaniem czynności eksmisyjnych z pomieszczeń do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie lub gdy dłużnik znajdzie takie pomieszczenie w przypadkach egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajętego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (uchylenie zapisu art. 1046 § 41).

5. Zmieniono warunki, które obligują komornika do eksmisji. Dotąd czynność taka była uwarunkowana przypadkami, jeżeli wierzyciel wskazał tymczasowe pomieszczenie. Odtąd podmiotami objętymi eksmisją są również dłużnicy, albo osoby trzecie. Ponadto wprowadzono zapis, że pomieszczenie takie musi odpowiadać wymogom tymczasowego pomieszczenia. (zmiana zapisu art. 1046 § 5).

6. Wprowadzono nowy zapis warunkujący zasady postępowania komornika wobec dłużnika, któremu nie przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia. W takich przypadkach przewidziano nakaz usuwania dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, wskazanej na wniosek komornika przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. (art. 1046 § 51).

> Pomieszczenie tymczasowe

7. Uchylono dotychczasowe zapisy definiujące uwarunkowania tymczasowego pomieszczenia - lokal zdatny do zamieszczania, zapewniający co najmniej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i znajdujący się w tej samej miejscowości lub pobliskiej, jeżeli zamieszkanie w tej miejscowości nie pogorszy nadmiernie warunkow zycia osób przekwaterowywanych (uchylenie treści art. 1046 § 6), w tym również zapisy dające prawo odstąpienia od wskazanych uwarunkowań metrażowych i miejscowych za zgodą osoby przekwaterowywanej (uchylenie treści art. 1046 § 7), a także przypadki związane ze wstrzymaniem egzekucji opróżnienia lokalu dłużnika, jeśli taka sytuacja dotknęłaby zamieszkujących go również osób małoletnich lub ubezwłasnowolnionych (uchylenie zapisu art. 1046 § 8).

> Lokal socjalny z toaletą na klatce schodowej

8. Zmieniono zasadę wydania przez ministra sprawiedliwości aktu wykonawczego, który określałby nie tylko szczegółowy tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości - co było ujęte w dotychczasowych zapisach - ale również szczegółowe warunki, w tym sanitarne, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie. Dotąd minister sprawiedliwości miał wyłączność na jego wydawanie. Odtąd na tym polu działać ma w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. W takim rozporządzeniu muszą być uwzględnione nie tylko aspekty ochrony przed bezdomnością osób eksmitowanych i sprawne prowadzenie egzekucji, ale też uwarunkowania, dla których tymczasowe pomieszczenie musi nadawać się do zamieszkania, chociażby nie spełniało warunków technicznych wymaganych dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. (zmiana zapisu art. 1046 § 11).

Przed publikacją w Dzienniku Ustaw akt prawny jeszcze musi uzyskać akceptację Senatu i Prezydenta R.P.

P.S.: Jesteś na Facebooku? Zostań fanem portalu Administrator24.info!

Do zbioru przepisów polskiego prawa w październiku 2011 roku dołączonych zostało 29 nowych ustaw parafowanych przez Prezydenta R.P. Portal www.Administrator24.info publikuje ich wykaz. więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10798|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10372|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl