CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Rola gminy w organizacji osiedla

mgr Jarosław Kowszuk  |  Administrator 10/2011  |  18.11.2011  |  3
Rola gminy w organizacji osiedla
Rola gminy w organizacji osiedla
sxc.hu

Sprawy dróg osiedlowych nie należą z punktu widzenia formalnoprawnego do spraw łatwych.

Mówiąc o roli gminy w życiu społeczności lokalnej, trzeba odwołać się do ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, należą do niej wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Art. 7 precyzuje zadania, którymi powinna się zajmować gmina, stanowiąc, że do jej zadań własnych należą m.in. sprawy:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

Drogi osiedlowe powinny mieścić się w tym zakresie. Jednak samo ustawowe nałożenie zadań nie powoduje automatycznie, iż będą one nie tylko wykonywane, ale przede wszystkim realizowane w stopniu, jaki będzie satysfakcjonował wszystkich mieszkańców. Sprawy dróg osiedlowych nie należą bowiem z punktu widzenia formalnoprawnego do spraw łatwych. Nakłada się na to wiele czynników.

Specyficzne położenie

W przypadku dróg osiedlowych istnieje wielu współwłaścicieli i wiele podmiotów z nich korzystających. Problem dotyczy zwłaszcza starszych nieruchomości, będących wcześniej własnością gminy bądź Skarbu Państwa, które np. po sprzedaży lokali przekształciły się we wspólnoty mieszkaniowe z udziałem, bądź bez udziału, gminy. Wiele z nich nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, a ciągi komunikacyjne prowadzące z nieruchomości do drogi publicznej często należą do różnych właścicieli.

Ponadto, wiele budynków jest posadowionych po tzw. obrysie działki, co dodatkowo komplikuje sprawy związane nie tylko z dojazdem, ale i bieżącym utrzymaniem nieruchomości.

Taki stan rzeczy bardzo utrudnia jakiekolwiek rozwiązania związane z drogą osiedlową stanowiącą dojazd do nieruchomości. Nie dość, że droga może znajdować się na kilku działkach, należących do różnych właścicieli, to wśród nich mogą powstać różne koncepcje korzystania z niej.

Uzyskanie zgody właścicieli różnych nieruchomości, przez które biegnie droga osiedlowa, koncepcje jej organizacji (powierzchni, sprzątania, organizacji ruchu) w praktyce okazuje się niezwykle trudne bądź prawie niemożliwe.

Mnogość terminów, złożony stan faktyczny i prawny, dotyczący dojazdów do nieruchomości powoduje także, że nawet osoby zajmujące się profesjonalnie zarządzaniem nieruchomościami mają problemy z rozróżnieniem i prawidłowym określeniem kwestii, dotyczących korzystania z tych dróg.

Wreszcie kwestia własności dróg osiedlowych wpływa na możliwość ich remontu lub modernizacji przez gminę. Jeżeli taka droga jest własnością gminy, chociażby częściową, to istnieje możliwość sfinansowania przez nią – w części lub całości – robót w zależności od udziału, jaki ma gmina.

Służebność zwyczajowa

Zazwyczaj osoby, które chcą dostać się do swojej nieruchomości, korzystają z innych nieruchomości, dróg lub ścieżek wchodzących w skład nieruchomości sąsiednich. Takie korzystanie nazywa się służebnością zwyczajową i nie ma charakteru umownego.

Służebności zwyczajowe nie rozwiązują jednak sprawy, ponieważ problem z nimi uwidacznia się najczęściej w sytuacji, gdy pojawiają się sąsiedzkie spory lub np. zmienia się właściciel sąsiedniej nieruchomości, który sobie nie życzy, aby inni przechodzili lub przejeżdżali przez jego nieruchomość.

Problem może powstać także z powodu zmiany sposobu użytkowania swojej nieruchomości, właściciel ogradza ją albo wznosi budynki, blokujące zwyczajową służebność. A to może z kolei powodować, że właściciel nieruchomości, niemającej zagwarantowanego prawnego dostępu do drogi, po wystąpieniu do urzędu z wnioskiem o pozwolenie na budowę, spotka się z odmową uzasadnioną niemożnością prowadzenia inwestycji z braku dostępu do drogi publicznej.

Służebność zwyczajowa dotyczy przeważnie nieruchomości publicznych, ponieważ spora ich część leży w miejscach znajdujących się na istotnych ciągach komunikacyjnych lub przy nich, a korzystanie z tych ciągów nie zostało ograniczone, np. poprzez ich ogrodzenie.

W przypadku nieruchomości należących do osób prywatnych nie byłoby zapewne tak łatwo ukształtować taką służebność. Większość właścicieli nieruchomości dba bowiem, aby takie zwyczajowe służebności się nie wytworzyły, ponieważ w konsekwencji potrafią stać się bardzo uciążliwe i niejednokrotnie prawie niemożliwe do zlikwidowania.

Służebności formalne

W sytuacjach, w których nie można dojść do porozumienia, a jest konieczne zapewnienie dojazdu do nieruchomości, np. gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich można próbować ustanowić formalną służebność.

Służebności takie zawiera się w formie aktu notarialnego. Służebność gruntowa – jako prawo ustanowione na nieruchomości – podlega ujawnieniu w księdze wieczystej w dziale trzecim. Wpis służebności do księgi ma jednak tylko charakter deklaratoryjny, nie kreuje jej powstania i dokonuje się go zarówno dla nieruchomości władnącej, jak i nieruchomości obciążonej.

Można ponadto ustanowić tzw. służebność osobistą, dotyczącą korzystania z danej nieruchomości. Służebność taka ma następujące cechy:

 • zakres i sposób jej wykonania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego, z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych,
 • to prawo terminowe i wygasa najpóźniej z chwilą śmierci uprawnionego; służebność osobista nie może wchodzić do masy spadkowej;
 • jest niezbywalna,
 • nie można przenosić uprawnienia do jej wykonywania,
 • nie można jej nabyć poprzez zasiedzenie; jeżeli uprawniony z tytułu służebności dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swojego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może zażądać zmiany służebności na rentę.

Ustanowienie umowne służebności pozwala jasno i precyzyjnie określić warunki, na których taka służebność ma się odbywać. Spisanie służebności ogranicza ponadto możliwości wystąpienia konfliktu pomiędzy korzystającymi z nieruchomości, w tym przypadku z drogi dojazdowej do nieruchomości.

Spisanie umowy może również wyeliminować próby udowodnienia zasiedzenia służebności gruntowej. Zgodnie bowiem z art. 292 ustawy Kodeks cywilny (DzU z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), służebność gruntową można nabyć w formie zasiedzenia, jeżeli polega na korzystaniu z widocznego i trwałego urządzenia.

Istotna w takich przypadkach może być rola gminy bądź Skarbu Państwa (jako dużego właściciela i profesjonalnie działającego podmiotu) w przygotowaniu jednolitej polityki dotyczącej korzystania z dróg dojazdowych do nieruchomości biegnących przez grunty publiczne.

Polityka taka mogłaby obejmować, oprócz określenia samego sposobu korzystania z nieruchomości obciążanych służebnością, także:

 • ustalenie właściwych jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych urzędu gminy do przeprowadzenia takich spraw (ustalenie kompetencji),
 • ustalenie zakresu prac, jakie gmina będzie podejmować na takich drogach,
 • określenie zasad organizacji ruchu na tych drogach,
 • ustalenie form i zakresu współpracy ze społecznością lokalną w kwestiach dotyczących dróg dojazdowych do nieruchomości i dróg wewnętrznych,
 • określenie harmonogramu ewentualnych prac dokonanych na tych drogach oraz planu innych działań ich dotyczących w oparciu o wcześniej ustalone priorytety.

Określenie zasad postępowania w takich sprawach pozwoliłoby zmniejszyć liczbę przypadków, w których konieczne jest występowanie do sądu z żądaniem ustanowienia służebności przymusowo.

Sądowe ustanowienie służebności drogi koniecznej następuje wprawdzie z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej, oraz z jak najmniejszym obciążeniem nieruchomości, przez które służebność ma być prowadzona, ale i tak jest odstępstwem od ogólnej cywilistycznej zasady, zgodnie z którą właściciel może robić ze swoją rzeczą to, co sam uzna za słuszne.

Ustanowienia służebności drogi koniecznej może żądać zarówno właściciel nieruchomości, jak i samoistny posiadacz takiej nieruchomości, ale ten może żądać jedynie ustanowienia drogi koniecznej w postaci służebności osobistej.

Mając na uwadze powyższe za zasadne, uznać należy wypracowanie przez gminy sposobów postępowania w odniesieniu do dróg wewnętrznych.

Polityka taka powinna uwzględniać m.in. takie elementy jak: podział i scalenie nieruchomości, utrzymanie dróg wewnętrznych, ich modernizację i rozbudowę, odpowiednią ich inwentaryzację (w tym geodezyjną), zasady zbywania gruntów w celu utworzenia odpowiednich dojazdów do nieruchomości, a także zasady ustanawiania na takich gruntach praw przysługujących osobom korzystającym z nich.

Za istotny element należy także uznać objęcie takich gruntów faktycznym zarządem, tj. wykonywanie nad nimi faktycznego władztwa przez podmioty publiczne zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami (chociażby tylko poprzez systematyczne utrzymanie czystości i porządku).

Pozwoliłoby to uniknąć np. utraty ich własności poprzez zasiedzenie. Ważnym jest, aby ta polityka obejmowała wszystkie podmioty sprawujące w imieniu gminy zarząd nad takimi terenami.

Wypracowanie i przyjęcie jednolitego sposobu postępowania w tego typu sprawach pozwoliłoby także uniknąć konfliktowych sytuacji na linii gmina – prywatni właściciele nieruchomości, bądź osoby korzystające z nieruchomości publicznych, a ponadto pozwoliłoby uniknąć zarzutów o nieprzemyślane działania.

Komentarze

(1)
makkro93 | 20.09.2017, 22:12

Na pewno na takim osiedlu przyda się odpowiednie oznakowanie pionowe .

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

brudna elewacja Czyszczenie części wspólnych
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19165|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12517|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11680|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl