CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Sprint legislacyjny bez finiszu

Grzegorz  Abramek  |  Administrator 9/2011  |  07.09.2011
Sprint legislacyjny bez finiszu
Sprint legislacyjny bez finiszu
sxc.hu

Ostatnie miesiące w środowisku spółdzielczym upłynęły na nerwowym oczekiwaniu na zmiany w prawie. Tempo prac było imponujące, dwie podkomisje pracowały nad projektami, a efekt prac częściowo pokrył się w zakresie przedmiotu regulacji, co ciekawe – rozwiązania szczegółowe były odmienne.

Warto podkreślić, że od 11.07.2008 r. w Sejmie znajduje się w toku prac poselski projekt ustawy Prawo spółdzielcze. Komisja Gospodarki przyjęła w październiku 2008 r. sprawozdanie o jego odrzuceniu i do dnia dzisiejszego nie trafiło ono na posiedzenie plenarne.

Pęd legislacyjny

Początkiem pędu legislacyjnego były projekty posłów PO zawarte w drukach 3494 i 3493, złożone 5.10.2010 r. Pierwsze czytanie odbyło się 26.11.2010, w głosowaniu wnioski o ich odrzucenie nie uzyskały większości, zabrakło odpowiednio 13 i 12 głosów. Po wynikach tego głosowania wyraźnie widać, że projekty w zasadzie od początku prac legislacyjnych nie znalazły zdecydowanego poparcia wśród pozostałych klubów parlamentarnych. Zostały skierowane do dalszej legislacji w komisjach, celowe jest omówienie prac odrębnie dla komisji infrastruktury (spółdzielnie mieszkaniowe) i komisji gospodarki (spółdzielnie).

Prace w Komisji Infrastruktury

W ramach Komisji Infrastruktury funkcjonowała już podkomisja zajmująca się projektami nowelizacji zawartymi w drukach 2487, 2510, 2544 oraz 2573. Od grudnia 2009 do marca 2011 r. nie podjęła ona w zasadzie prac merytorycznych. Dopiero złożenie poselskiego projektu Platformy Obywatelskiej (druk 3494) i zmiana przewodniczącego wywołały przyspieszenie. Od 17 marca do 25 maja podkomisja, obradując często do późnych godzin wieczornych, odbyła 14 posiedzeń. W niewiele ponad dwa miesiące ustalono treść sprawozdania, nie zważając na opinie ekspertów nieuczestniczących w jej pracach, ale potwierdzonych stanowiskiem komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach. Przyjęła ona 27.04.2011 r. negatywną opinię o projekcie oraz zaleciła wzięcie pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków i zastrzeżeń zawartych w opinii sporządzonej przez dr hab. Małgorzatę Bednarek, w szczególności w zakresie propozycji powtarzających wcześniejsze rozwiązania, zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny. Mimo wyznaczenia posiedzenia komisji w terminie zaproponowanym przez przewodniczącą podkomisji nadzwyczajnej posłankę Staroń, nie wzięła ona w nim udziału. Warto przytoczyć pewne stwierdzenia zawarte w stenogramie z posiedzenia, ponieważ można je uznać za obiektywną próbę oceny przedłożenia poselskiego. Możemy znaleźć następujące tezy: Powołany przez nas ekspert, który miał wyrazić swoją ocenę odnośnie do tego projektu poselskiego, powiedzmy uczciwie – nie zostawił na tym projekcie „suchej nitki”. Tak trzeba powiedzieć. Nigdy wcześniej nie czytałem tak druzgocącej opinii czy też: Są tutaj zasadnicze wątpliwości konstytucyjne co do tego projektu. Ten projekt powtarza te same błędy, na które zwrócił uwagę TK i w ogóle nie wyciąga z tego jakichkolwiek wniosków. Projekt został również negatywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Sądownictwa, którą trudno posądzać o jakąkolwiek stronniczość, a także Krajową Radę Notarialną (Uchwała nr VII/91/2010). Opinie organizacji spółdzielczych również miały charakter negatywny. Można jedynie podkreślić, że zgodnie z nową tendencją, prace merytoryczne w podkomisji odbywały się bez udziału przedstawicieli środowiska spółdzielczego, zapewne w ramach założenia, że politycy i teoretycy wiedzą zdecydowanie więcej o stosowaniu przepisów w praktyce od osób pracujących z nimi na co dzień.

Efekt prac podkomisji dalece odbiegał od treści projektu z druku 3494, regulując również w szerokim zakresie i w odmienny sposób niż podkomisja powołana w ramach komisji gospodarki, zagadnienia zawarte w ustawie Prawo spółdzielcze. Moim zdaniem projektowane zapisy nakierowane były na faktyczną likwidację spółdzielni mieszkaniowych, może to budzić daleko idące zdziwienie, zwłaszcza że analiza dostępnych danych statystycznych, dokonywana również przez niezależne firmy, pozwala twierdzić, że globalnie jest to najtańsza dla zainteresowanych forma zarządzania zasobem mieszkaniowym.

Determinacja związana z dążeniem do przyjęcia projektu ustawy ujawniła się w całej okazałości na etapie prac komisji infrastruktury. Pierwsze posiedzenie dn. 7.06.2011 r. zakończyło się przyjęciem większością 1 głosu wniosku o uzyskanie przed rozpatrzeniem sprawozdania podkomisji opinii niezależnych ekspertów co do zgodności z konstytucją oraz Biura Analiz Sejmowych i Komisji Ustawodawczej. Mimo to już dwa dni później rozpatrzenie sprawozdania znalazło się w porządku prac Komisji. Nastąpiło to z oczywistym naruszeniem regulaminu Sejmu, na co zwracali uwagę posłowie opozycji. Poddano pod głosowanie wniosek, aby rozpatrywanie sprawozdania podkomisji o projekcie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych odbyło się nie wcześniej niż po upływie 14 dni od posiedzenia komisji infrastruktury – po uzyskaniu ekspertyzy na temat konstytucyjności i zgodności z systemem prawa – sporządzonych przez niezależnego eksperta, Biura Analiz Sejmowych, opinii Komisji Ustawodawczej i poszczególnych resortów, tj.: ministra sprawiedliwości, finansów, infrastruktury lub Rady Ministrów. Został on przyjęty większością 20 głosów za, 11 przeciw.

Działanie zwolenników zmian było szybkie, następne posiedzenie Komisji Prezydium Sejmu zwołało na 15.06.2011 r. Głosowanie wniosków formalnych dawało wynik 20 do 20, natomiast zgłoszony wniosek o przyjęcie sprawozdania bez rozpatrywania został odrzucony stosunkiem 7 do 28 głosów.

Czy to już koniec?

Co ciekawe, przeciwko swojemu sprawozdaniu głosowali również członkowie podkomisji. Zdaniem legislatorów uczestniczących w posiedzeniu było to jednoznaczne z odrzuceniem sprawozdania podkomisji, taka informacja do dnia dzisiejszego widnieje również na stronie Sejmu z informacją o pracach Komisji. To jednak nie był koniec. Temat wrócił pod obrady 1.07.2011, w związku z opinią Biura Analiz Sejmowych z 21.06, zgodnie z którą poprzez nieprzyjęcie wniosku o przyjęcie sprawozdania podkomisji prace Komisji nad rozpatrywanymi wspólnie projektami ustaw dotyczących spółdzielni mieszkaniowych nie zostały zakończone, bowiem Komisja nie podjęła skutecznie uchwały, która określałaby treść sprawozdania. W wyniku przeprowadzonego głosowania posłowie nie wyrazili zgody na powrót do głosowania stosunkiem głosów 21 do 14. Ponownie nie zamknęło to procedowania, ponieważ projekt pojawił się w porządku obrad komisji 26.07.2011 r. Warto za treścią stenogramu przytoczyć pytanie postawione przez Posła Piechocińskiego: Co w ogóle się dzieje w tej sprawie, że mamy taką determinację. Jakie są powody i wskazania regulaminu, które powodują, że ta sprawa wraca na kolejnym posiedzeniu Komisji. (...) Kto stoi za tymi rozwiązaniami? Kto pilnuje, kto przymusza parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, żeby się stawiali tak licznie na posiedzeniach Komisji i żeby musieli głosować? Kto przymusza Pana przewodniczącego Komisji, żeby wracał ciągle do tej sprawy? To jest w historii sejmowej Komisji Infrastruktury pierwszy tego rodzaju przypadek, że mamy taką determinację i sięganie do nadzwyczajnych prób omijania regulaminu i niegodzenie się z wynikiem głosowań.

Na tym posiedzeniu nie padły odpowiedzi. Powrócono zaś do wspólnego rozpatrzenia wszystkich pięciu zgłoszonych projektów. W trakcie obrad zgłoszono poprawkę, tożsamą z treścią sprawozdania podkomisji, która nie uzyskała akceptacji. W celu wyjścia z impasu powołano nową podkomisję nadzwyczajną, która ze względu na koniec kadencji Sejmu nie ma obecnie szans na zakończenie prac.

Po co ten pośpiech?

Zasadnicze zdziwienie obserwatora procesu legislacyjnego może budzić poziom determinacji w dążeniu do przyjęcia projektu, mimo wielokrotnego braku poparcia przy głosowaniach Komisji Infrastruktury. Pośpiech moim zdaniem może być tłumaczony tylko rokiem wyborczym.

Prace w Komisji Gospodarki

W zasadzie równolegle w Komisji Gospodarki trwały prace nad projektem ustawy o spółdzielniach (druk 3493), która w założeniu miała zastąpić ustawę Prawo spółdzielcze. Należy pamiętać, że była to już kolejna nieudana próba kompleksowego uregulowania zasad działania organizacji spółdzielczych. Wydaje się, że również na regulacje ustawy o spółdzielniach zasadniczy wpływ miało zdanie pomysłodawców o wszechobecnej patologii w spółdzielniach mieszkaniowych, nieznajdujące jednak generalnego uzasadnienia w faktach z ich działalności.

W tym przypadku tempo prac było również imponujące, godne ustawy o strategicznym znaczeniu dla państwa. Od 31.03 do 14.07.2011 r. zrealizowano 18 posiedzeń podkomisji. W tak krótkim czasie opracowano akt, który w założeniu miał wpływać na działalność ponad 9000 podmiotów. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki również został zgłoszony wniosek o przyjęcie sprawozdania bez poprawek. Uzyskał on przewagę w głosowaniu, i tym samym tak ważne zagadnienia, jak ustawa systemowa dla spółdzielczości i szczegółowe rozwiązania nie były przedmiotem dyskusji na forum Komisji. Przyjęty sposób procedowania spowodował, że ilość poprawek (111) zgłoszonych w drugim czytaniu była zadziwiająca. 30.08 ustawa trafiła na posiedzenie plenarne. Po przegłosowaniu poprawek, zasadniczo zgodnie z rekomendacją Komisji Gospodarki, przy głosowaniu nad całością projektu nie uzyskał on poparcia stosunkiem głosów 201 za 211 przeciw. Istotne jest również to, że przeciw głosowały wszystkie kluby poza PO.

Recepta na przyszłość?

Obecnie zarówno spółdzielczość, jak i spółdzielczość mieszkaniowa potrzebuje nowych regulacji, które pozwolą jej funkcjonować w realiach gospodarki rynkowej i konkurować skutecznie z innymi formami prowadzenia działalności.

Proponowane regulacje powinny jednak podlegać konsultacjom z podmiotami, których dotyczą, a w obecnej kadencji wyraźnie widoczne było wyłączenie z prac legislacyjnych organizacji spółdzielczych. W zasadzie można uznać, że lepsze są już obecne rozwiązania, niż chaos mogący wyniknąć z przyjęcia przepisów opracowanych w tak szybkim tempie. Tendencje do marginalizacji działalności w formie przedsiębiorstw spółdzielczych, które wszak winny doceniać aspekt społeczny, wyraźnie potwierdza jedna ze zgłoszonych poprawek, zakładająca możliwość zmiany formy działalności ze spółdzielni w spółkę. Wydaje się, że obecnie brak jest wśród polityków koncepcji co do przyszłości spółdzielni, a może najwyższy czas, by taką koncepcję przy udziale środowiska wypracować, rezygnując z wiary we własną nieomylność.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18209|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11434|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11007|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl