CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

GUS podsumował koszty utrzymania polskich mieszkań w 2010 roku

Za mieszkania w 2010 roku płaciliśmy o 28,6% więcej niż rok wcześniej
Jacek Sawicki  |  05.12.2011
GUS podsumował koszty utrzymania polskich mieszkań w 2010 roku
GUS podsumował koszty utrzymania polskich mieszkań w 2010 roku
sxc.hu

Jak kształtowały się koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 2010 r.? – Odpowiedzi dostarcza wydany w listopadzie 2011 r. raport GUS pt. „Gospodarka mieszkaniowa w 2010 r.”.

Z danych statystycznych GUS wynika, że w skali 2010 roku koszty utrzymania zasobów lokalowych wyniosły 29,2 mld zł i przekroczyły o 28,6% poziom osiągnięty w roku 2009 r. Ten wzrost wydatków wynikał głównie z wyższych wydatków na usługi komunalne świadczone na rzecz mieszkań, które w analizowanym okresie zdrożały o 37,5% oraz odpowiednio wydatków na świadczenia eksploatacyjne o 20,1%.

Koszty eksploatacyjne

Roczna wartość takich kosztów osiągnęła pułap 13,9 mld zł. Ich udział w łącznych wydatkach utrzymania zasobów lokalowych wyniósł 47,9%. Znacznie zróżnicowała tę wysokość forma własności mieszkań. Najniższymi kosztami w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej obciążone były lokale wspólnot mieszkaniowych (32,6 zł), a najwyższymi - lokale znajdujące się w zasobach jednostek Skarbu Państwa (96,0 zł). Około 43% sumy tych kosztów stanowiły wydatki związane z technicznym utrzymaniem budynków i mieszkań (konserwacja i remonty), pozostałe koszty (tj. utrzymania czystości, opłaty za anteny zbiorcze, koszty zawiązane z eksploatacją pomieszczeń wspólnych, itd.) – 26,7%. Tę pulę uzupełniają wydatki związane z funkcjonowaniem administracji - 26,4% oraz podatki dla gminy i inne opłaty publiczno-prawne – 4,0%.

Strukturę kosztów eksploatacji i kosztów świadczonych według form własności mieszkań przedstawia tab. 1, natomiast poszczególnych kosztów eksploatacji według form własności mieszkań z podziałem na poszczególne ich składniki - tab. 2.

Koszty usług komunalnych

Wydatki na te usługi w 2010 r. wyniosły 15,2 mld zł. Biorąc pod uwagę formę własności mieszkań, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej, najmniejszymi w skali roku opłatami za świadczone usługi komunalne obciążone były lokale wyłączone spod zarządów zinstytucjonowanych, które wykazane zostały w badaniach jako tzw. „inne” – 25,9 zł, a najwięcej lokale znajdujące się zasobach spółdzielni mieszkaniowych – 51,5 zł.

W całkowitych kosztach świadczonych usług komunalnych aż 63,4% stanowiły opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Pozostałe elementy kosztów świadczonych usług kształtowały się następująco, 26,2% - koszty związane z poborem zimnej wody, odprowadzeniem ścieków lub wywozem nieczystości płynnych, 9,2% – koszty związane z wywozem odpadów stałych, a pozostałe 1,3% – koszty utrzymania wind (w niektórych jednostkach pozycja ta jest częścią składową kosztów związanych z konserwacją i remontami np. dotyczy to wspólnot mieszkaniowych). 

 

Zasoby mieszkaniowe w 2010 roku w Polsce

Zasoby mieszkaniowe kraju liczyły na koniec grudnia 2010 r. 13,4 mln mieszkań o powierzchni użytkowej 951,2 mln m2,w których znajdowało się 49,8 mln izb. W miastach zlokalizowanych było 9,0 mln mieszkań o powierzchni 566,7 mln m2 oraz 31,7 mln izb. Na terenach wiejskich znajdowało się 4,4 mln mieszkań o powierzchni 384,8 mln m2 oraz 18,2 mln izb. W wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju 6,0 tys. mieszkań zostało przeklasyfikowanych z zasobów wiejskich do miast.

W 2010 r. w porównaniu z poprzednim rokiem przybyło 119,6 tys. mieszkań (wzrost o 0,9%) o łącznej powierzchni użytkowej 12 709,7 tys. m2 (wzrost o 1,4%) i 513,0 tys. izb (wzrost o 1,0%). W miastach liczba mieszkań wzrosła o 82,2 tys., natomiast na terenach wiejskich przybyło ich 37,3 tys. (w obu grupach wzrost o 0,9%)

Przyrost liczby mieszkań był m.in. efektem inwestycji w budownictwie, rozbudowy i przebudowy budynków istniejących, jak również zmiany charakteru przeznaczenia powierzchni niemieszkalnych.

Z ogólnej puli zasobów mieszkaniowych ponad 67% lokali mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach miast. W pięciu największych miastach tj.: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu (gdzie mieszka ok. 18,9% ludności miejskiej), skupionych było 22,2% mieszkań spośród wszystkich zasobów miejskich (o 0,1 pkt.% więcej niż przed rokiem).

Największy wzrost liczby mieszkań odnotowano w województwie mazowieckim (o 1,3% w stosunku do 2009r., co stanowi ok. 22% przyrostu zasobów mieszkaniowych całego kraju). Natomiast najmniejszy przyrost liczby mieszkań odnotowano w województwach świętokrzyskim, opolskim i śląskim (po ok. 0,5%).

W 2010 roku warunki mieszkaniowe w Polsce uległy nieznacznej poprawie w porównaniu do poprzednich lat, co znajduje odzwierciedlenie w wartościach wskaźników ilustrujących przeciętną: liczbę izb w mieszkaniu, liczbę osób przypadającą na mieszkanie i na izbę oraz powierzchnię użytkową mieszkania.

 

Czynsze

Grudzień 2010 r. zamknął kolejny wzrost stawek czynszu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku do grudnia 2008 r. (z wyjątkiem jednostek Skarbu Państwa). Odnotowano następujące uśrednione wielkości wzrostu stawek za 1 m2 dla budynków z lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność:

 • gmin - o 60 gr (o 19,9%),
 • TBS - o 48 gr (o 6,3%),
 • innych jednostek - o 27 gr (o 7,7%),
 • spółdzielni mieszkaniowych - o 18 gr (o 7,4%),
 • zakładów pracy - o 18 gr (o 5,6%),
 • wspólnot mieszkaniowych2 - o 16 gr (o 8,2%).

Średnie stawki czynszu obowiązujące w grudniu 2010 r. wynosiły od 2,12 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (we wspólnotach mieszkaniowych) do 8,10 zł (TBS). Oznacza to, że czynsz za mieszkanie o powierzchni użytkowej 53 m2 kształtował się na poziomie 112,4 zł (w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych), zaś w budynkach TBS – 429,3 zł.

Koszty dostarczanych mediów

Zwiększenie wydatków ponoszonych z tytułu usług komunalnych skutkowało wzrostem pozostałych składników opłat za lokale mieszkalne, tj. za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych.

W 2010 roku spośród 6,4 mln badanych mieszkań (lokali) 82,0% wyposażonych było w centralne ogrzewanie, z czego w 54,7% zamontowane były indywidualne liczniki pomiarowe ciepła. Najwięcej lokali wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania posiadały spółdzielnie mieszkaniowe - 96,5% (w stosunku do monitorowanych mieszkań), towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) – 73,2%, wspólnoty mieszkaniowe -71,8%, zakłady pracy -48,4%, a najmniej gminy – 23,2%.

Centralne ogrzewanie. Udział mieszkań (w poszczególnych formach własności) wyposażonych w centralne ogrzewanie, w których koszty ogrzewania rozliczane były w oparciu o wskazania indywidualnych liczników pomiarowych przedstawia się następująco:

 • inne podmioty - 84,8% mieszkań,
 • TBS – 74,3%,
 • spółdzielnie – 66,0%,
 • Skarb Państwa – 36,0%,
 • zakłady pracy – 35,2%,
 • gminy – 34,7%,
 • wspólnoty mieszkaniowe – 34,4%.

Dostawy ciepłej wody. Udział mieszkań (lokali), do których dostarczana była ciepła woda w stosunku do ogólnej liczby badanych mieszkań wyniósł 53,9% (w tym 95,2% posiadało opomiarowanie zużycia). Najwięcej lokali wyposażonych w ciepłą wodę stanowiło własność spółdzielni mieszkaniowych – 68,2% i TBS – 66,4% i innych podmiotów – 61,4%, a najmniej gmin – 11,9% i zakładów pracy – 27,6%.

Udział mieszkań (w poszczególnych formach własności) z dostawą ciepłej wody, w których zamontowane są indywidualne liczniki zużycia wody przedstawia się następująco:

 • TBS - 98,5% mieszkań,
 • spółdzielnie – 96,8%,
 • wspólnoty mieszkaniowe – 92,4%,
 • inne podmioty – 93,7%,
 • zakłady pracy – 84,5%.
 • Skarb Państwa – 78,8%,
 • gminy – 77,0%,

Stawki opłat za media

Analizowano średnie stawki opłat stosowane dla lokali opomiarowanych i pozostających bez opomiarowania (taryfy zryczałtowane).

Średnie stawki za ciepłą wodę:

W lokalach z założonymi indywidualnymi licznikami na wodę średnia stawka wyniosła 16,54 zł za m3; najdrożej płacono w mieszkaniach zakładowych – 19,46 zł/m3 i Skarbu Państwa – 18,27 zł/m3, przy czym największy wzrost – o 41% nastąpił w mieszkaniach będących własnością zakładów pracy.

W lokalach, gdzie zużycia wody nie opomiarowano, stawka zryczałtowana osiągała poziom 44,59 zł na osobę; najwyższe występowały w mieszkaniach zakładowych – 48,39 zł/osobę (wzrost o 63%) i spółdzielniach mieszkaniowych – 47,95 zł/osobę (wzrost o 22,4%).

Średnie stawki za zimną wodę, odprowadzenie ścieków lub wywóz nieczystości płynnych:

W lokalach z założonymi indywidualnym opomiarowaniem opłata za zużycie wody wynosiła 7,57 zł za m3. We wszystkich formach własności mieszkań stawka ta kształtowała się na podobnym poziomie, przy czym najwyższa była we wspólnotach mieszkaniowych – 7,63 zł za m3 (wzrost o 18,8%), a najniższa w jednostkach komunalnych – 6,90 zł za m3 (wzrost o 22,8%).

 

Zwiększenie wydatków ponoszonych z tytułu usług komunalnych skutkowało wzrostem pozostałych składników opłat za lokale mieszkalne, tj. za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych.

 

W lokalach bez liczników na wodę stawka zryczałtowana wynosiła 56,18 zł na osobę; w lokalach mieszkalnych zakładowych ok. 55 zł na osobę (wzrost o 100%), Skarbu Państwa – 53,53 zł/os., (wzrost o 61,7%), innych jednostek – 51,47 zł/os. (wzrost o 52,3%), a w mieszkaniach TBS – 30,11 zł./os. (wzrost o 7,1%).

Dodatki mieszkaniowe

W 2010 r. wypłacono ponad 5 mln dodatków mieszkaniowych. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił niewielki ich wzrost, tj. o 1,6%. Łączna kwota wypłat wyniosła ponad 866 mln zł i w porównaniu z 2009 r. jest wyższa o 7,3%. Przeciętna wysokość dodatku na 1 mieszkanie kształtowała się na poziomie 171,1 zł i w stosunku do poprzedniego roku była wyższa o 9 zł.

W badanym roku dodatkami mieszkaniowymi zostało objętych (w stosunku do ogółu zasobów mieszkaniowych) 37,7% mieszkań. Największy odsetek mieszkań, w których wypłacono dodatki użytkownikom lokali występował w województwach: warmińsko-mazurskim – 66.0%, podlaskim – 49,3% i zachodniopomorskim – 48,5%, najmniejszy zaś w małopolskim – 21,2%, mazowieckim – 22,7% i świętokrzyskim – 23,0%.

Z ogólnej liczby dodatków mieszkaniowych wypłaconych w Polsce najwięcej dodatków wypłacono użytkownikom lokali gminnych (40,3%) i spółdzielczych (31,0%), najmniej zaś w towarzystwach budownictwa społecznego (1,7%). Najwyższe udziały przypadły na województwo śląskie - 15,3%, w dalszej kolejności województwo mazowieckie – 9,1%, wielkopolskie – 8,3%, i kujawsko-pomorskie – 8,2%. Jednocześnie najniższy odsetek liczby dodatków mieszkaniowych wypłacono w województwie lubuskim – 3,2%, opolskim – 2,3 i świętokrzyskim – 1,9%.

P.S.: Jesteś na Facebooku? Zostań fanem portalu Administrator24.info!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12533|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11691|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl