CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

GUS podsumował koszty utrzymania polskich mieszkań w 2010 roku

Za mieszkania w 2010 roku płaciliśmy o 28,6% więcej niż rok wcześniej
Jacek Sawicki  |  05.12.2011
GUS podsumował koszty utrzymania polskich mieszkań w 2010 roku
GUS podsumował koszty utrzymania polskich mieszkań w 2010 roku
sxc.hu

Jak kształtowały się koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w 2010 r.? – Odpowiedzi dostarcza wydany w listopadzie 2011 r. raport GUS pt. „Gospodarka mieszkaniowa w 2010 r.”.

Z danych statystycznych GUS wynika, że w skali 2010 roku koszty utrzymania zasobów lokalowych wyniosły 29,2 mld zł i przekroczyły o 28,6% poziom osiągnięty w roku 2009 r. Ten wzrost wydatków wynikał głównie z wyższych wydatków na usługi komunalne świadczone na rzecz mieszkań, które w analizowanym okresie zdrożały o 37,5% oraz odpowiednio wydatków na świadczenia eksploatacyjne o 20,1%.

Koszty eksploatacyjne

Roczna wartość takich kosztów osiągnęła pułap 13,9 mld zł. Ich udział w łącznych wydatkach utrzymania zasobów lokalowych wyniósł 47,9%. Znacznie zróżnicowała tę wysokość forma własności mieszkań. Najniższymi kosztami w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej obciążone były lokale wspólnot mieszkaniowych (32,6 zł), a najwyższymi - lokale znajdujące się w zasobach jednostek Skarbu Państwa (96,0 zł). Około 43% sumy tych kosztów stanowiły wydatki związane z technicznym utrzymaniem budynków i mieszkań (konserwacja i remonty), pozostałe koszty (tj. utrzymania czystości, opłaty za anteny zbiorcze, koszty zawiązane z eksploatacją pomieszczeń wspólnych, itd.) – 26,7%. Tę pulę uzupełniają wydatki związane z funkcjonowaniem administracji - 26,4% oraz podatki dla gminy i inne opłaty publiczno-prawne – 4,0%.

Strukturę kosztów eksploatacji i kosztów świadczonych według form własności mieszkań przedstawia tab. 1, natomiast poszczególnych kosztów eksploatacji według form własności mieszkań z podziałem na poszczególne ich składniki - tab. 2.

Koszty usług komunalnych

Wydatki na te usługi w 2010 r. wyniosły 15,2 mld zł. Biorąc pod uwagę formę własności mieszkań, w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej, najmniejszymi w skali roku opłatami za świadczone usługi komunalne obciążone były lokale wyłączone spod zarządów zinstytucjonowanych, które wykazane zostały w badaniach jako tzw. „inne” – 25,9 zł, a najwięcej lokale znajdujące się zasobach spółdzielni mieszkaniowych – 51,5 zł.

W całkowitych kosztach świadczonych usług komunalnych aż 63,4% stanowiły opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Pozostałe elementy kosztów świadczonych usług kształtowały się następująco, 26,2% - koszty związane z poborem zimnej wody, odprowadzeniem ścieków lub wywozem nieczystości płynnych, 9,2% – koszty związane z wywozem odpadów stałych, a pozostałe 1,3% – koszty utrzymania wind (w niektórych jednostkach pozycja ta jest częścią składową kosztów związanych z konserwacją i remontami np. dotyczy to wspólnot mieszkaniowych). 

 

Zasoby mieszkaniowe w 2010 roku w Polsce

Zasoby mieszkaniowe kraju liczyły na koniec grudnia 2010 r. 13,4 mln mieszkań o powierzchni użytkowej 951,2 mln m2,w których znajdowało się 49,8 mln izb. W miastach zlokalizowanych było 9,0 mln mieszkań o powierzchni 566,7 mln m2 oraz 31,7 mln izb. Na terenach wiejskich znajdowało się 4,4 mln mieszkań o powierzchni 384,8 mln m2 oraz 18,2 mln izb. W wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju 6,0 tys. mieszkań zostało przeklasyfikowanych z zasobów wiejskich do miast.

W 2010 r. w porównaniu z poprzednim rokiem przybyło 119,6 tys. mieszkań (wzrost o 0,9%) o łącznej powierzchni użytkowej 12 709,7 tys. m2 (wzrost o 1,4%) i 513,0 tys. izb (wzrost o 1,0%). W miastach liczba mieszkań wzrosła o 82,2 tys., natomiast na terenach wiejskich przybyło ich 37,3 tys. (w obu grupach wzrost o 0,9%)

Przyrost liczby mieszkań był m.in. efektem inwestycji w budownictwie, rozbudowy i przebudowy budynków istniejących, jak również zmiany charakteru przeznaczenia powierzchni niemieszkalnych.

Z ogólnej puli zasobów mieszkaniowych ponad 67% lokali mieszkalnych zlokalizowanych było na terenach miast. W pięciu największych miastach tj.: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu (gdzie mieszka ok. 18,9% ludności miejskiej), skupionych było 22,2% mieszkań spośród wszystkich zasobów miejskich (o 0,1 pkt.% więcej niż przed rokiem).

Największy wzrost liczby mieszkań odnotowano w województwie mazowieckim (o 1,3% w stosunku do 2009r., co stanowi ok. 22% przyrostu zasobów mieszkaniowych całego kraju). Natomiast najmniejszy przyrost liczby mieszkań odnotowano w województwach świętokrzyskim, opolskim i śląskim (po ok. 0,5%).

W 2010 roku warunki mieszkaniowe w Polsce uległy nieznacznej poprawie w porównaniu do poprzednich lat, co znajduje odzwierciedlenie w wartościach wskaźników ilustrujących przeciętną: liczbę izb w mieszkaniu, liczbę osób przypadającą na mieszkanie i na izbę oraz powierzchnię użytkową mieszkania.

 

Czynsze

Grudzień 2010 r. zamknął kolejny wzrost stawek czynszu w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej w stosunku do grudnia 2008 r. (z wyjątkiem jednostek Skarbu Państwa). Odnotowano następujące uśrednione wielkości wzrostu stawek za 1 m2 dla budynków z lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność:

 • gmin - o 60 gr (o 19,9%),
 • TBS - o 48 gr (o 6,3%),
 • innych jednostek - o 27 gr (o 7,7%),
 • spółdzielni mieszkaniowych - o 18 gr (o 7,4%),
 • zakładów pracy - o 18 gr (o 5,6%),
 • wspólnot mieszkaniowych2 - o 16 gr (o 8,2%).

Średnie stawki czynszu obowiązujące w grudniu 2010 r. wynosiły od 2,12 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (we wspólnotach mieszkaniowych) do 8,10 zł (TBS). Oznacza to, że czynsz za mieszkanie o powierzchni użytkowej 53 m2 kształtował się na poziomie 112,4 zł (w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych), zaś w budynkach TBS – 429,3 zł.

Koszty dostarczanych mediów

Zwiększenie wydatków ponoszonych z tytułu usług komunalnych skutkowało wzrostem pozostałych składników opłat za lokale mieszkalne, tj. za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych.

W 2010 roku spośród 6,4 mln badanych mieszkań (lokali) 82,0% wyposażonych było w centralne ogrzewanie, z czego w 54,7% zamontowane były indywidualne liczniki pomiarowe ciepła. Najwięcej lokali wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania posiadały spółdzielnie mieszkaniowe - 96,5% (w stosunku do monitorowanych mieszkań), towarzystwa budownictwa społecznego (TBS) – 73,2%, wspólnoty mieszkaniowe -71,8%, zakłady pracy -48,4%, a najmniej gminy – 23,2%.

Centralne ogrzewanie. Udział mieszkań (w poszczególnych formach własności) wyposażonych w centralne ogrzewanie, w których koszty ogrzewania rozliczane były w oparciu o wskazania indywidualnych liczników pomiarowych przedstawia się następująco:

 • inne podmioty - 84,8% mieszkań,
 • TBS – 74,3%,
 • spółdzielnie – 66,0%,
 • Skarb Państwa – 36,0%,
 • zakłady pracy – 35,2%,
 • gminy – 34,7%,
 • wspólnoty mieszkaniowe – 34,4%.

Dostawy ciepłej wody. Udział mieszkań (lokali), do których dostarczana była ciepła woda w stosunku do ogólnej liczby badanych mieszkań wyniósł 53,9% (w tym 95,2% posiadało opomiarowanie zużycia). Najwięcej lokali wyposażonych w ciepłą wodę stanowiło własność spółdzielni mieszkaniowych – 68,2% i TBS – 66,4% i innych podmiotów – 61,4%, a najmniej gmin – 11,9% i zakładów pracy – 27,6%.

Udział mieszkań (w poszczególnych formach własności) z dostawą ciepłej wody, w których zamontowane są indywidualne liczniki zużycia wody przedstawia się następująco:

 • TBS - 98,5% mieszkań,
 • spółdzielnie – 96,8%,
 • wspólnoty mieszkaniowe – 92,4%,
 • inne podmioty – 93,7%,
 • zakłady pracy – 84,5%.
 • Skarb Państwa – 78,8%,
 • gminy – 77,0%,

Stawki opłat za media

Analizowano średnie stawki opłat stosowane dla lokali opomiarowanych i pozostających bez opomiarowania (taryfy zryczałtowane).

Średnie stawki za ciepłą wodę:

W lokalach z założonymi indywidualnymi licznikami na wodę średnia stawka wyniosła 16,54 zł za m3; najdrożej płacono w mieszkaniach zakładowych – 19,46 zł/m3 i Skarbu Państwa – 18,27 zł/m3, przy czym największy wzrost – o 41% nastąpił w mieszkaniach będących własnością zakładów pracy.

W lokalach, gdzie zużycia wody nie opomiarowano, stawka zryczałtowana osiągała poziom 44,59 zł na osobę; najwyższe występowały w mieszkaniach zakładowych – 48,39 zł/osobę (wzrost o 63%) i spółdzielniach mieszkaniowych – 47,95 zł/osobę (wzrost o 22,4%).

Średnie stawki za zimną wodę, odprowadzenie ścieków lub wywóz nieczystości płynnych:

W lokalach z założonymi indywidualnym opomiarowaniem opłata za zużycie wody wynosiła 7,57 zł za m3. We wszystkich formach własności mieszkań stawka ta kształtowała się na podobnym poziomie, przy czym najwyższa była we wspólnotach mieszkaniowych – 7,63 zł za m3 (wzrost o 18,8%), a najniższa w jednostkach komunalnych – 6,90 zł za m3 (wzrost o 22,8%).

 

Zwiększenie wydatków ponoszonych z tytułu usług komunalnych skutkowało wzrostem pozostałych składników opłat za lokale mieszkalne, tj. za centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości płynnych i odpadów stałych.

 

W lokalach bez liczników na wodę stawka zryczałtowana wynosiła 56,18 zł na osobę; w lokalach mieszkalnych zakładowych ok. 55 zł na osobę (wzrost o 100%), Skarbu Państwa – 53,53 zł/os., (wzrost o 61,7%), innych jednostek – 51,47 zł/os. (wzrost o 52,3%), a w mieszkaniach TBS – 30,11 zł./os. (wzrost o 7,1%).

Dodatki mieszkaniowe

W 2010 r. wypłacono ponad 5 mln dodatków mieszkaniowych. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił niewielki ich wzrost, tj. o 1,6%. Łączna kwota wypłat wyniosła ponad 866 mln zł i w porównaniu z 2009 r. jest wyższa o 7,3%. Przeciętna wysokość dodatku na 1 mieszkanie kształtowała się na poziomie 171,1 zł i w stosunku do poprzedniego roku była wyższa o 9 zł.

W badanym roku dodatkami mieszkaniowymi zostało objętych (w stosunku do ogółu zasobów mieszkaniowych) 37,7% mieszkań. Największy odsetek mieszkań, w których wypłacono dodatki użytkownikom lokali występował w województwach: warmińsko-mazurskim – 66.0%, podlaskim – 49,3% i zachodniopomorskim – 48,5%, najmniejszy zaś w małopolskim – 21,2%, mazowieckim – 22,7% i świętokrzyskim – 23,0%.

Z ogólnej liczby dodatków mieszkaniowych wypłaconych w Polsce najwięcej dodatków wypłacono użytkownikom lokali gminnych (40,3%) i spółdzielczych (31,0%), najmniej zaś w towarzystwach budownictwa społecznego (1,7%). Najwyższe udziały przypadły na województwo śląskie - 15,3%, w dalszej kolejności województwo mazowieckie – 9,1%, wielkopolskie – 8,3%, i kujawsko-pomorskie – 8,2%. Jednocześnie najniższy odsetek liczby dodatków mieszkaniowych wypłacono w województwie lubuskim – 3,2%, opolskim – 2,3 i świętokrzyskim – 1,9%.

P.S.: Jesteś na Facebooku? Zostań fanem portalu Administrator24.info!

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10982|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10554|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl