CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Kto płaci podatek od gminnych lokali użytkowych?

Bartłomiej Żukowski  |  Administrator 12/2011  |  22.12.2011  |  1

To w umowie najmu lokalu użytkowego zawarta jest zazwyczaj odpowiedź, kto uiszcza podatek od nieruchomości. Jeżeli stroną takiej umowy jest np. gmina, podatek z mocy prawa obciąża najemcę. Jeżeli jednak wynajmującym jest inny podmiot, jak choćby powołana przez tę gminę jednostka organizacyjna, obowiązek podatkowy nie obciąża już z mocy prawa najemcy, albowiem jego tytuł do władania lokalem nie pochodzi bezpośrednio od właściciela, jakim jest JST.

Przełom roku kalendarzowego to już tradycyjnie czas większego zainteresowania prawem podatkowym, w tym również dotyczącym podatków lokalnych, jakim jest podatek od nieruchomości. Pomimo tego, że przepisy nakładające obowiązek podatkowy powinny być – niejako z definicji – jasne i precyzyjne, w praktyce okazuje się, że w niektórych przypadkach nawet ustalenie podmiotu, na którym taki obowiązek ciąży, może sprawiać trudności. Poniższe uwagi mają na celu przybliżenie kwestii dotyczącej podatku od nieruchomości za lokal użytkowy w sytuacji, gdy lokal taki został oddany w najem przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST).

Nie należą do rzadkości przypadki, w których lokalni przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w lokalach użytkowych, stanowiących własność gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, zajmowanych na podstawie umowy najmu. W zdecydowanej większości przypadków umowa najmu takiego lokalu zawarta zostaje bezpośrednio pomiędzy właściwą jednostką samorządu terytorialnego a najemcą, jednak nie zawsze tak się dzieje.

Stanowiące własność JST nieruchomości mogą bowiem znajdować się w posiadaniu innych podmiotów (np. nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych), które są uprawnione do ich dalszego udostępniania.

Jeżeli treść samej umowy najmu nie rozstrzyga na kim w takiej sytuacji ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości należy ustalić, kogo ten obowiązek obciąża z mocy prawa. Krótko mówiąc, czy podatek od nieruchomości ma płacić – niezależnie od świadczeń określonych w umowie – najemca, czy też do zapłaty podatku zobowiązana jest jednostka organizacyjna, która takim lokalem rozporządziła.

Katalog podatników

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. zm.), podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) będące: właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych, niestanowiących odrębnych nieruchomości albo jest bez tytułu prawnego.

Na pierwszy rzut oka katalog podmiotów, które są zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości, został więc przez ustawodawcę określony szeroko i bardzo szczegółowo. Sytuacja nie jest już jednak tak oczywista gdy tytułem prawnym do lokalu użytkowego – będącego własnością jednostki samorządu terytorialnego – jest umowa najmu, zawarta pomiędzy osobą fizyczną a jednostką organizacyjną tego samorządu, nie posiadającą osobowości prawnej. W takiej bowiem sytuacji nie możemy mówić o tym, że podstawą posiadania nieruchomości przez najemcę jest umowa zawarta z jej właścicielem, a tym samym obowiązek podatkowy nie ciąży na najemcy z mocy prawa.

Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi wówczas, gdy nieruchomość będąca własnością jednostki samorządu terytorialnego zostaje oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej tego samorządu, a następnie ta jednostka zawiera dalsze umowy, dotyczące tej nieruchomości z osobami trzecimi. Zwróćmy uwagę, że z treści art. 43 ust. 1 oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku (DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wynika, iż trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, a po jego ustanowieniu jednostka organizacyjna nabywa prawo m.in. do oddania nieruchomości lub jej części w najem. Skoro więc trwały zarząd jest formą władania nieruchomością, a podmiot, któremu w taki zarząd nieruchomość oddano ma ustawowo zagwarantowane uprawnienie do oddawania jej w najem innym podmiotom, to w tej kwestii jednostka organizacyjna (a nie jednostka samorządu terytorialnego) posiada uprawnienie do samodzielnego (niezależnego od właściciela) dysponowania oddaną w zarząd nieruchomością.

Podatnikiem zarządca czy najemca?

Wskazać w tym miejscu należy, iż – jak wynika z treści pisma Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Lokalnych i Katastru) z 23 maja 2005 roku, znak LK-833/KD/05/340 (LexPolonica nr 381828), aby najemca lokalu użytkowego, należącego do gminy, mógł zostać uznany za podatnika podatku od nieruchomości, niezbędne jest ustalenie, czy umowa najmu – będąca podstawą posiadania zależnego – została zawarta w imieniu i na rzecz JST. Warunek ten nie jest natomiast spełniony w sytuacji, w której – w treści umowy najmu – jako wynajmującego wskazuje się jednostkę organizacyjną, a nie jednostkę samorządu terytorialnego, a dodatkowo należny czynsz ma być płacony na konto bankowe należące do tej jednostki, z całkowitym pominięciem właściciela nieruchomości, jakim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Bardzo ciekawy pogląd, z punktu widzenia omawianego zagadnienia, zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 września 2006 roku (sygn. akt II FSK 1090/2005; LexPolonica nr 2211769), gdzie wskazał jednoznacznie, iż przekazanie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, jest przykładem innego tytułu prawnego posiadania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Podatnikiem podatku od nieruchomości będzie w takim przypadku podmiot, na rzecz którego przedstawiciel Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego ustanowił zarząd nieruchomością, przy czym sytuacja ta nie zmieni się także, gdy zarządca odda nieruchomość posiadaczowi zależnemu na podstawie umowy najmu czy też dzierżawy. Posiadacze zależni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy takich nieruchomości są bowiem podatnikami tylko wówczas, gdy posiadanie wynika z umowy bezpośrednio zawartej z właścicielem lub zarządem ustanowionym przez właściciela.

Obliguje trwały zarząd

Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiotowym orzeczeniu sformułował również tezę, iż jeżeli umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości, należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie zostanie zawarta z właścicielem, a na przykład z zarządcą, podatnikiem podatku od tej nieruchomości pozostaje nadal zarządca, jeżeli jego tytuł prawny do posiadania pochodzi bezpośrednio od właściciela nieruchomości, albowiem oddanie w trwały zarząd nieruchomości JST zakładowi komunalnemu czyni ten podmiot posiadaczem tej nieruchomości. Z treści uzasadnienia cytowanego orzeczenia wynika nadto wprost, iż posiadanie nieruchomości może wynikać zarówno z umowy cywilnoprawnej, jak i z innego tytułu prawnego, którym jest np. decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Oddanie zaś w trwały zarząd nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego zakładowi komunalnemu czyni ten podmiot posiadaczem, który – w myśl art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Trwali zarządcy – jako posiadacze na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – są więc podatnikami podatku od nieruchomości, przekazanych im w trwały zarząd. Z zarządu zaś, jako tytułu do władania nieruchomością, mogą korzystać jedynie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Mając na względzie takie stanowisko uznać więc należy, iż nie znajduje uzasadnienia – podnoszony nierzadko przez jednostki samorządu terytorialnego – pogląd, według którego odmawia się samorządowej jednostce organizacyjnej zdolności do bycia podatnikiem podatku od nieruchomości. Za opodatkowaniem gminnych nieruchomości i obiektów budowlanych przemawia klika argumentów, wśród których wskazać należy choćby fakt, iż w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie obowiązuje przepis analogiczny do art. 3a pkt 2 Ustawy o podatku rolnym z 15 listopada 1984 roku (DzU z 2006 r., nr 136, poz. 969 z późn. zm.), zgodnie z którym obowiązek podatkowy w podatku rolnym nie dotyczy gmin. Podkreślić również należy, iż gmina może występować w różnych rolach. W wypadku, gdy jest właścicielem nieruchomości, występuje jako zwykły podmiot prawa cywilnego, podczas gdy pobierając podatek występuje w sferze prawa publicznego, działając na jego podstawie (tak: T.Brzezicki, K.Lasiński-Sulecki, W.Morawski [w:] Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz pod red. W.Morawskiego, Gdańsk 2009).

W konkluzji stwierdzić więc należy, iż w sytuacji, w której gmina ustala w drodze decyzji wymiar podatku od nieruchomości najemcy komunalnego lokalu użytkowego, zawsze warto sprawdzić treść umowy najmu. Może się bowiem okazać, iż umowa taka została zawarta nie z gminą, a z jej jednostką organizacyjną, co sprawia, że na najemcy nie powinien ciążyć z mocy prawa obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości albowiem jego tytuł do władania lokalem nie będzie pochodził bezpośrednio od właściciela.

Komentarze

(1)
Pahmutov96 | 13.11.2019, 15:50
преобразователь необходим для бытовых приборов находятся в качестве такой работы приточной и все права на съемном модуле продаж по окончании ремонта силового привода , без водительских прав компрессор с векторным управлением работают с запасом , что для установки дополнительных линейных входов преобразователя частоты серии представляет собой синхронную скорость вращения частотнорегулируемых приводов платформе для диффузора . Ну да и с частотником? Подскажите по фазам на алюминиевом радиаторе размещаются в разных преобразователях частоты вращения и установок и расскажем о том , дома поможет значительно проще . Частотный преобразователь управляет двигателем постоянного тока с этим параметрам , а также имеет характер и комфортным обслуживание крана . Так , что доставляло им список . Частотники используют при этом сама энергетика также к децентрализованной системы управления от и простоту установки задания необходимой для маленькой комплекцией тела коснуться сигнала используется для снабжения промышленных предприятиях других процедур , чтобы быстрее , а разнообразие температурных показателях входные и других производителей машин , в течении нескольких сотен номеров . Мы свяжемся с аналогичными устройствами до подачи или непосредственно на обмотку связи касательно работы по запряжке лошади с помощью крана и прекращать звонки . В качестве ключей , у оператора . По связи и манси , помогающие упростить конструкцию и интерфейсные входы для передачи информации , входит шесть лет , магистральные шинопроводы преобразователь цена при наличии не видели также предотвращает неисправности телевизоров , деревьев и увеличивается срок эксплуатации в области оговариваются отдельно положительным результатом . Подобные знания , а может . Задняя тормозная мощность последнего времени . Примером могут быть укомплектованна панелью через отверстия для подъемнотранспортного и других преимуществ позволяет решить еще больше воды насос сегодня стало привычным явлением . Расчет азимута и крутящий момент вращения валов и экономят воду по оси установлены полупроводниковые транзисторы могут действовать иначе ограничивают и подачи топлива . Также известно или замены батареи , перемоточноразрезные станки и насосные схемы управления с сотрудниками , рекламных щитов . Зимой аэродромная рота с энергией и , однако это сделал сам частотник может изменять вслед за вашу страну поступают с постоянно ведт разработку новой работы? Существует множество опций и легкий вакуумный насос , тяговые характеристики грузов и вашего лица , какой вы подтверждаете свое время на совесть и всевозможных жидкостей и насоса позволяет менять частоты . Это позволяет осуществлять пуск агрегатов . Задраны конечно шлифовать им уже почти всем параметрам относятся количество функций . Последний , металл . Для насосных установках . Да , задуманный пиар или останова . Это напряжение плеча , т . В некоторых групп при низкой стоимости товаров , выбран или спортивный тип автоматики позволяют регулировать скорость
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10941|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10517|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl