• Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Kim zastąpić czujnego sąsiada?
  • Podatek od nieruchomości
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (finanse)

Wyższe koszty wywozu śmieci w czasie epidemii

06.05.2020
Jak informuje portal Prawo.pl, koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z miejsc izolacji są bardzo wysokie. Gminy i firmy za to odpowiedzialne nie są gotowe do nowych wytycznych w sprawie postępowania ze śmieciami w pandemii.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Podatek od nieruchomości

07.05.2020
Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością małżonków, każdy z nich powinien otrzymać odrębnie decyzję podatkową na nieruchomość, wchodzącą w skład majątku małżeńskiego. Jako współwłaściciele, którym decyzję doręczono, ponoszą również solidarną...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/tanszy-gaz-1085b/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Kto płaci podatek od gminnych lokali użytkowych?

To w umowie najmu lokalu użytkowego zawarta jest zazwyczaj odpowiedź, kto uiszcza podatek od nieruchomości. Jeżeli stroną takiej umowy jest np. gmina, podatek z mocy prawa obciąża najemcę. Jeżeli jednak wynajmującym jest inny podmiot, jak choćby powołana przez tę gminę jednostka organizacyjna, obowiązek podatkowy nie obciąża już z mocy prawa najemcy, albowiem jego tytuł do władania lokalem nie pochodzi bezpośrednio od właściciela, jakim jest JST.

Przełom roku kalendarzowego to już tradycyjnie czas większego zainteresowania prawem podatkowym, w tym również dotyczącym podatków lokalnych, jakim jest podatek od nieruchomości. Pomimo tego, że przepisy nakładające obowiązek podatkowy powinny być – niejako z definicji – jasne i precyzyjne, w praktyce okazuje się, że w niektórych przypadkach nawet ustalenie podmiotu, na którym taki obowiązek ciąży, może sprawiać trudności. Poniższe uwagi mają na celu przybliżenie kwestii dotyczącej podatku od nieruchomości za lokal użytkowy w sytuacji, gdy lokal taki został oddany w najem przez jednostkę samorządu terytorialnego (JST).

Nie należą do rzadkości przypadki, w których lokalni przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą w lokalach użytkowych, stanowiących własność gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, zajmowanych na podstawie umowy najmu. W zdecydowanej większości przypadków umowa najmu takiego lokalu zawarta zostaje bezpośrednio pomiędzy właściwą jednostką samorządu terytorialnego a najemcą, jednak nie zawsze tak się dzieje.

Stanowiące własność JST nieruchomości mogą bowiem znajdować się w posiadaniu innych podmiotów (np. nie posiadających osobowości prawnej jednostek organizacyjnych), które są uprawnione do ich dalszego udostępniania.

Jeżeli treść samej umowy najmu nie rozstrzyga na kim w takiej sytuacji ciąży obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości należy ustalić, kogo ten obowiązek obciąża z mocy prawa. Krótko mówiąc, czy podatek od nieruchomości ma płacić – niezależnie od świadczeń określonych w umowie – najemca, czy też do zapłaty podatku zobowiązana jest jednostka organizacyjna, która takim lokalem rozporządziła.

Katalog podatników

Stosownie do treści art. 3 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2010 r., nr 95, poz. 613 z późn. zm.), podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) będące: właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości, użytkownikami wieczystymi gruntów oraz posiadaczami nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych, niestanowiących odrębnych nieruchomości albo jest bez tytułu prawnego.

Na pierwszy rzut oka katalog podmiotów, które są zobowiązane do uiszczania podatku od nieruchomości, został więc przez ustawodawcę określony szeroko i bardzo szczegółowo. Sytuacja nie jest już jednak tak oczywista gdy tytułem prawnym do lokalu użytkowego – będącego własnością jednostki samorządu terytorialnego – jest umowa najmu, zawarta pomiędzy osobą fizyczną a jednostką organizacyjną tego samorządu, nie posiadającą osobowości prawnej. W takiej bowiem sytuacji nie możemy mówić o tym, że podstawą posiadania nieruchomości przez najemcę jest umowa zawarta z jej właścicielem, a tym samym obowiązek podatkowy nie ciąży na najemcy z mocy prawa.

Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi wówczas, gdy nieruchomość będąca własnością jednostki samorządu terytorialnego zostaje oddana w trwały zarząd jednostce organizacyjnej tego samorządu, a następnie ta jednostka zawiera dalsze umowy, dotyczące tej nieruchomości z osobami trzecimi. Zwróćmy uwagę, że z treści art. 43 ust. 1 oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997 roku (DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.) wynika, iż trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną, a po jego ustanowieniu jednostka organizacyjna nabywa prawo m.in. do oddania nieruchomości lub jej części w najem. Skoro więc trwały zarząd jest formą władania nieruchomością, a podmiot, któremu w taki zarząd nieruchomość oddano ma ustawowo zagwarantowane uprawnienie do oddawania jej w najem innym podmiotom, to w tej kwestii jednostka organizacyjna (a nie jednostka samorządu terytorialnego) posiada uprawnienie do samodzielnego (niezależnego od właściciela) dysponowania oddaną w zarząd nieruchomością.

Podatnikiem zarządca czy najemca?

Wskazać w tym miejscu należy, iż – jak wynika z treści pisma Ministerstwa Finansów (Departament Podatków Lokalnych i Katastru) z 23 maja 2005 roku, znak LK-833/KD/05/340 (LexPolonica nr 381828), aby najemca lokalu użytkowego, należącego do gminy, mógł zostać uznany za podatnika podatku od nieruchomości, niezbędne jest ustalenie, czy umowa najmu – będąca podstawą posiadania zależnego – została zawarta w imieniu i na rzecz JST. Warunek ten nie jest natomiast spełniony w sytuacji, w której – w treści umowy najmu – jako wynajmującego wskazuje się jednostkę organizacyjną, a nie jednostkę samorządu terytorialnego, a dodatkowo należny czynsz ma być płacony na konto bankowe należące do tej jednostki, z całkowitym pominięciem właściciela nieruchomości, jakim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Bardzo ciekawy pogląd, z punktu widzenia omawianego zagadnienia, zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 września 2006 roku (sygn. akt II FSK 1090/2005; LexPolonica nr 2211769), gdzie wskazał jednoznacznie, iż przekazanie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej, nieposiadającej osobowości prawnej, jest przykładem innego tytułu prawnego posiadania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 roku. Podatnikiem podatku od nieruchomości będzie w takim przypadku podmiot, na rzecz którego przedstawiciel Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego ustanowił zarząd nieruchomością, przy czym sytuacja ta nie zmieni się także, gdy zarządca odda nieruchomość posiadaczowi zależnemu na podstawie umowy najmu czy też dzierżawy. Posiadacze zależni nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy takich nieruchomości są bowiem podatnikami tylko wówczas, gdy posiadanie wynika z umowy bezpośrednio zawartej z właścicielem lub zarządem ustanowionym przez właściciela.

Obliguje trwały zarząd

Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiotowym orzeczeniu sformułował również tezę, iż jeżeli umowa dzierżawy lub najmu nieruchomości, należącej do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie zostanie zawarta z właścicielem, a na przykład z zarządcą, podatnikiem podatku od tej nieruchomości pozostaje nadal zarządca, jeżeli jego tytuł prawny do posiadania pochodzi bezpośrednio od właściciela nieruchomości, albowiem oddanie w trwały zarząd nieruchomości JST zakładowi komunalnemu czyni ten podmiot posiadaczem tej nieruchomości. Z treści uzasadnienia cytowanego orzeczenia wynika nadto wprost, iż posiadanie nieruchomości może wynikać zarówno z umowy cywilnoprawnej, jak i z innego tytułu prawnego, którym jest np. decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Oddanie zaś w trwały zarząd nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego zakładowi komunalnemu czyni ten podmiot posiadaczem, który – w myśl art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – jest podatnikiem podatku od nieruchomości. Trwali zarządcy – jako posiadacze na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami – są więc podatnikami podatku od nieruchomości, przekazanych im w trwały zarząd. Z zarządu zaś, jako tytułu do władania nieruchomością, mogą korzystać jedynie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Mając na względzie takie stanowisko uznać więc należy, iż nie znajduje uzasadnienia – podnoszony nierzadko przez jednostki samorządu terytorialnego – pogląd, według którego odmawia się samorządowej jednostce organizacyjnej zdolności do bycia podatnikiem podatku od nieruchomości. Za opodatkowaniem gminnych nieruchomości i obiektów budowlanych przemawia klika argumentów, wśród których wskazać należy choćby fakt, iż w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych nie obowiązuje przepis analogiczny do art. 3a pkt 2 Ustawy o podatku rolnym z 15 listopada 1984 roku (DzU z 2006 r., nr 136, poz. 969 z późn. zm.), zgodnie z którym obowiązek podatkowy w podatku rolnym nie dotyczy gmin. Podkreślić również należy, iż gmina może występować w różnych rolach. W wypadku, gdy jest właścicielem nieruchomości, występuje jako zwykły podmiot prawa cywilnego, podczas gdy pobierając podatek występuje w sferze prawa publicznego, działając na jego podstawie (tak: T.Brzezicki, K.Lasiński-Sulecki, W.Morawski [w:] Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz pod red. W.Morawskiego, Gdańsk 2009).

W konkluzji stwierdzić więc należy, iż w sytuacji, w której gmina ustala w drodze decyzji wymiar podatku od nieruchomości najemcy komunalnego lokalu użytkowego, zawsze warto sprawdzić treść umowy najmu. Może się bowiem okazać, iż umowa taka została zawarta nie z gminą, a z jej jednostką organizacyjną, co sprawia, że na najemcy nie powinien ciążyć z mocy prawa obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości albowiem jego tytuł do władania lokalem nie będzie pochodził bezpośrednio od właściciela.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »

Programy dla zarządcówKoronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm... Czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
  • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12040|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11513|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl