CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nowe zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zmiany Warunków technicznych w latach 2003-2008

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowane w DzU nr 75, poz. 690, podlegało stosunkowo nielicznym zmianom (np. w porównaniu do 10-krotnie częstszych zmian ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), wprowadzanymi kolejnymi rozporządzeniami ministra infrastruktury, ogłaszanymi kolejno w Dziennikach Ustaw:

1) z 2003 r. nr 33, poz. 270,

2) z 2004 r. nr 109, poz. 1156,

3) z 2008 r. nr 201, poz. 1238 z popr. w nr. 228, poz. 1514,

4) z 2009 r. nr 56, poz. 461.

Pierwsza zmiana rozporządzenia MI (w 2003 r.) miała wyłącznie charakter porządkowy i dotyczyła jedynie warunków wejścia w życie przepisów rozporządzenia bazowego. Natomiast motywacją drugiej zmiany rozporządzenia (w 2004 r.) było opublikowanie nowej ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwalenie w tym samym dniu zmiany ustawy - Prawo budowlane.

Zakres tych ustawowych zmian nie uzasadniał jednak dokonanych równocześnie w rozporządzeniu MI licznych zbędnych zmian wtórnych, także czysto stylistycznych, których mankamenty stały się powodem rychłego podjęcia prac nad rewizją i poprawieniem nietrafnych regulacji.

Prace te przedłużyły się jednak i skomplikowały wskutek powstania konieczności pilnego zmodyfikowania lub dodania nowych przepisów rozporządzenia w celu ich przystosowania do wymagań wynikających z dyrektyw UE, co zostało spełnione dopiero przez wprowadzenie zmiany rozporządzenia dokonanej w 2008 roku.

Zmiany Warunków technicznych, wprowadzone w 2008 roku, poza drobnymi korektami przepisów ogólnych (§ 2) dotyczących wyposażenia technicznego budynków (§§ 133, 150, 151, 155, 154, 180a), polegały na całkowicie nowej redakcji przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków (§§ 321, 328 i 329) oraz związanej z nimi treści całego załącznika nr 2 „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii". Zaktualizowany został również w całości załącznik nr 1 „Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu".

Zmiany przepisów Warunków technicznych, dotyczące ochrony cieplnej budynków, były spowodowane wprowadzeniem w 2008 roku do ustawy - Prawo budowlane nowych wymagań, wynikających z dyrektywy UE w sprawie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub samodzielnej części budynku, związanych ze zaktualizowanymi wymaganiami w zakresie ograniczenia zużycia energii cieplnej do ich utrzymania.

Zmiana Warunków technicznych wprowadzana w 2009 roku

Zmiany dokonane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, weszły w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2009 r., a po upływie zaledwie 3 miesięcy od ich wprowadzenia zostało ogłoszone kolejne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461), które wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2009 r., z wyjątkiem zmiany przepisu § 179 Warunków technicznych, określonej w § 3 pkt 33 rozporządzenia zmieniającego, który wszedł w życie z dniem jego ogłoszenia.

Tym razem zmiany Warunków technicznych mają bardzo szeroki zakres tematyczny i obejmują nie tylko zamierzony dużo wcześniej zamiar skorygowania niektórych, nietrafnych zmian z 2004 roku oraz dokonania ściślejszego zapisu innych regulacji mających przyczynić się do ułatwienia procesów inwestycyjnych przez urealnienie wymagań technicznych i użytkowych, ale również w celu uwzględnienia dokonanego realnie w ostatnim dziesięcioleciu postępu technicznego w budownictwie, w szczególności w zakresie wyposażenia technicznego budynków oraz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Zmiany te, wprawdzie w ograniczonym zakresie, dotyczą również niektórych przepisów i treści załączników dopiero co zmienionych w listopadzie 2008 roku. Zakres tych zmian wprowadzonych rozporządzeniem MI z dnia 12 marca 2009 r. ilustruje tablica, która powinna posłużyć nie tylko do ogólnej orientacji, ale również do praktycznego wykorzystania w procesie stosowania nowych regulacji.

Zakres zmian Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.

Działy rozporządzenia MI (w nawiasie podano paragrafy w dziale)

Zmiany wprowadzone w paragrafach rozporządzenia MI i załącznikach

I. Przepisy ogólne (§ 1-9) § 3, 6, 9
II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej (§ 10-43) § 12, 19
III. Budynki i pomieszczenia (§ 44-112) § 54, 56, 68, 85, 96, 97, 108, 111
IV. Wyposażenie techniczne budynków (§ 113-202) § 113, 120, 122, 124, 125, 133, 135, 136, 140, 153, 154,156, 158, 163, 164, 166, 174, 175, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 192, 196, 198
V. Bezpieczeństwo konstrukcji (§ 203 i 204) Bez zmian
VI. Bezpieczeństwo pożarowe (§ 207-290) § 207, 208, 208a, 212, 214, 216, 218, 219, 220, 227, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 240, 246, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 266, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 287, 288
VII. Bezpieczeństwo użytkowania (§ 291-308) § 293, 298, 302
VIII. Higiena i zdrowie (§ 309-322) Bez zmian
IX. Ochrona przed hałasem i drganiami (§ 323-327) § 323, 324, 325, 326, co oznacza, że nie uległ zmianie tylko § 327
X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna (§ 328 i 329) Bez zmian
XI. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 330 i 331) Bez zmian
Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Wprowadzono zmiany w stosunku do stanu poprzedniego w pozycjach lp. 1, 2, 3, 41, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 65, 67, 70 oraz usunięto lp. 6 i 9
Załącznik nr 2. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny Wprowadzono całkowicie nowy załącznik, nadając mu nr 2
Załącznik nr 3. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Pozostawiono bez zmiany dotychczasową treść załącznika nr 2, ale nadano mu obecnie nr 3

Tablica pokazuje, że zmianie w rozporządzeniu ulegają obecnie, w różnym zakresie, łącznie 84 paragrafy na ogólną liczbę 321, nie licząc załączników. Łatwo zauważyć, że największy liczbowo zakres zmian paragrafów został wprowadzony w dwóch działach:

IV. Wyposażenie techniczne budynków,

VI. Bezpieczeństwo pożarowe.

Potwierdza to, że główną przyczyną dokonywanych zmian był wpływ postępu technicznego w budownictwie, jak również rozwój wiedzy o warunkach użytkowania i utrzymania budynków, wymagających uwzględnienia efektów tego postępu, w koniecznym zakresie, również w obowiązujących Warunkach technicznych, w celu obiektywnie uzasadnionego podniesienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania i utrzymania budynków, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nie umniejsza to znaczenia niektórych innych zmian mających na celu uściślenie lub urealnienie przepisu, jak np. § 12, określającego minimalne odległości budynków od granic działki, a którego zmiana była podyktowana chęcią zmniejszenia trudności inwestorów w zagospodarowaniu i zabudowie działek budowlanych o ograniczonych wymiarach lub niekorzystnych kształtach, bez przeprowadzenia normalnej procedury scalania i nowego podziału nieruchomości na podstawie obowiązującego planu miejscowego.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16709|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10358|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl