CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Nowe zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Zmiany Warunków technicznych w latach 2003-2008

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, opublikowane w DzU nr 75, poz. 690, podlegało stosunkowo nielicznym zmianom (np. w porównaniu do 10-krotnie częstszych zmian ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane), wprowadzanymi kolejnymi rozporządzeniami ministra infrastruktury, ogłaszanymi kolejno w Dziennikach Ustaw:

1) z 2003 r. nr 33, poz. 270,

2) z 2004 r. nr 109, poz. 1156,

3) z 2008 r. nr 201, poz. 1238 z popr. w nr. 228, poz. 1514,

4) z 2009 r. nr 56, poz. 461.

Pierwsza zmiana rozporządzenia MI (w 2003 r.) miała wyłącznie charakter porządkowy i dotyczyła jedynie warunków wejścia w życie przepisów rozporządzenia bazowego. Natomiast motywacją drugiej zmiany rozporządzenia (w 2004 r.) było opublikowanie nowej ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz uchwalenie w tym samym dniu zmiany ustawy - Prawo budowlane.

Zakres tych ustawowych zmian nie uzasadniał jednak dokonanych równocześnie w rozporządzeniu MI licznych zbędnych zmian wtórnych, także czysto stylistycznych, których mankamenty stały się powodem rychłego podjęcia prac nad rewizją i poprawieniem nietrafnych regulacji.

Prace te przedłużyły się jednak i skomplikowały wskutek powstania konieczności pilnego zmodyfikowania lub dodania nowych przepisów rozporządzenia w celu ich przystosowania do wymagań wynikających z dyrektyw UE, co zostało spełnione dopiero przez wprowadzenie zmiany rozporządzenia dokonanej w 2008 roku.

Zmiany Warunków technicznych, wprowadzone w 2008 roku, poza drobnymi korektami przepisów ogólnych (§ 2) dotyczących wyposażenia technicznego budynków (§§ 133, 150, 151, 155, 154, 180a), polegały na całkowicie nowej redakcji przepisów dotyczących ochrony cieplnej budynków (§§ 321, 328 i 329) oraz związanej z nimi treści całego załącznika nr 2 „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii". Zaktualizowany został również w całości załącznik nr 1 „Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu".

Zmiany przepisów Warunków technicznych, dotyczące ochrony cieplnej budynków, były spowodowane wprowadzeniem w 2008 roku do ustawy - Prawo budowlane nowych wymagań, wynikających z dyrektywy UE w sprawie sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub samodzielnej części budynku, związanych ze zaktualizowanymi wymaganiami w zakresie ograniczenia zużycia energii cieplnej do ich utrzymania.

Zmiana Warunków technicznych wprowadzana w 2009 roku

Zmiany dokonane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, weszły w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2009 r., a po upływie zaledwie 3 miesięcy od ich wprowadzenia zostało ogłoszone kolejne rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 56, poz. 461), które wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2009 r., z wyjątkiem zmiany przepisu § 179 Warunków technicznych, określonej w § 3 pkt 33 rozporządzenia zmieniającego, który wszedł w życie z dniem jego ogłoszenia.

Tym razem zmiany Warunków technicznych mają bardzo szeroki zakres tematyczny i obejmują nie tylko zamierzony dużo wcześniej zamiar skorygowania niektórych, nietrafnych zmian z 2004 roku oraz dokonania ściślejszego zapisu innych regulacji mających przyczynić się do ułatwienia procesów inwestycyjnych przez urealnienie wymagań technicznych i użytkowych, ale również w celu uwzględnienia dokonanego realnie w ostatnim dziesięcioleciu postępu technicznego w budownictwie, w szczególności w zakresie wyposażenia technicznego budynków oraz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Zmiany te, wprawdzie w ograniczonym zakresie, dotyczą również niektórych przepisów i treści załączników dopiero co zmienionych w listopadzie 2008 roku. Zakres tych zmian wprowadzonych rozporządzeniem MI z dnia 12 marca 2009 r. ilustruje tablica, która powinna posłużyć nie tylko do ogólnej orientacji, ale również do praktycznego wykorzystania w procesie stosowania nowych regulacji.

Zakres zmian Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r.

Działy rozporządzenia MI (w nawiasie podano paragrafy w dziale)

Zmiany wprowadzone w paragrafach rozporządzenia MI i załącznikach

I. Przepisy ogólne (§ 1-9) § 3, 6, 9
II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej (§ 10-43) § 12, 19
III. Budynki i pomieszczenia (§ 44-112) § 54, 56, 68, 85, 96, 97, 108, 111
IV. Wyposażenie techniczne budynków (§ 113-202) § 113, 120, 122, 124, 125, 133, 135, 136, 140, 153, 154,156, 158, 163, 164, 166, 174, 175, 179, 181, 183, 184, 186, 187, 192, 196, 198
V. Bezpieczeństwo konstrukcji (§ 203 i 204) Bez zmian
VI. Bezpieczeństwo pożarowe (§ 207-290) § 207, 208, 208a, 212, 214, 216, 218, 219, 220, 227, 229, 230, 232, 234, 235, 236, 237, 240, 246, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 261, 266, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 278, 287, 288
VII. Bezpieczeństwo użytkowania (§ 291-308) § 293, 298, 302
VIII. Higiena i zdrowie (§ 309-322) Bez zmian
IX. Ochrona przed hałasem i drganiami (§ 323-327) § 323, 324, 325, 326, co oznacza, że nie uległ zmianie tylko § 327
X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna (§ 328 i 329) Bez zmian
XI. Przepisy przejściowe i końcowe (§ 330 i 331) Bez zmian
Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu Wprowadzono zmiany w stosunku do stanu poprzedniego w pozycjach lp. 1, 2, 3, 41, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 62, 64, 65, 67, 70 oraz usunięto lp. 6 i 9
Załącznik nr 2. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny Wprowadzono całkowicie nowy załącznik, nadając mu nr 2
Załącznik nr 3. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Pozostawiono bez zmiany dotychczasową treść załącznika nr 2, ale nadano mu obecnie nr 3

Tablica pokazuje, że zmianie w rozporządzeniu ulegają obecnie, w różnym zakresie, łącznie 84 paragrafy na ogólną liczbę 321, nie licząc załączników. Łatwo zauważyć, że największy liczbowo zakres zmian paragrafów został wprowadzony w dwóch działach:

IV. Wyposażenie techniczne budynków,

VI. Bezpieczeństwo pożarowe.

Potwierdza to, że główną przyczyną dokonywanych zmian był wpływ postępu technicznego w budownictwie, jak również rozwój wiedzy o warunkach użytkowania i utrzymania budynków, wymagających uwzględnienia efektów tego postępu, w koniecznym zakresie, również w obowiązujących Warunkach technicznych, w celu obiektywnie uzasadnionego podniesienia komfortu i bezpieczeństwa użytkowania i utrzymania budynków, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Nie umniejsza to znaczenia niektórych innych zmian mających na celu uściślenie lub urealnienie przepisu, jak np. § 12, określającego minimalne odległości budynków od granic działki, a którego zmiana była podyktowana chęcią zmniejszenia trudności inwestorów w zagospodarowaniu i zabudowie działek budowlanych o ograniczonych wymiarach lub niekorzystnych kształtach, bez przeprowadzenia normalnej procedury scalania i nowego podziału nieruchomości na podstawie obowiązującego planu miejscowego.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16473|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10150|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl