CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Granice prywatności

Granice prywatności
Granice prywatności
sxc.hu

Często zapominamy o tym, że na wspólnocie mieszkaniowej ciążą obowiązki wskazane w Ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.

Zarząd we wspólnocie mieszkaniowej może być sprawowany nie tylko przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, ale mogą to robić także właściciele wybrani jako zarząd wspólnoty.

Jednym z ważnych i często pomijanych zadań zarządu wspólnoty jest administrowanie danymi osobowymi czy też zapisami z monitoringu w imieniu wspólnoty.

Regulacje związane z ochroną danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej, przed ich udostępnieniem osobom trzecim, zawarte są w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podmiotem zobowiązanym zarówno do gromadzenia danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej, jak i przetwarzania ich danych jest administrator. Administratorem we wspólnocie mieszkaniowej jest zarząd lub zarządca nieruchomości. Oznacza to, że wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych swoich członków – czyli właścicieli posiadających swój udział w częściach wspólnych. Wspólnota nie jest jednak zobowiązana do zgłoszenia wszystkich danych członków do rejestru Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zarząd ma prawo przetwarzania

Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie danych osobowych zarówno zarząd, jak i zarządca nieruchomości zobowiązani są regularnie dokonywać aktualizacji spisu właścicieli lokali. Spis dotyczy także udziałów w nieruchomości wspólnej, które przypadają poszczególnym właścicielom wspólnoty. Oznacza to, że członkowie wspólnoty nie muszą wyrażać zgody na udostępnienie swoich danych.

Zarząd wspólnoty (lub zarządca – jako osoba której przetwarzanie danych osobowych powierzono) musi spełniać wymagania zabezpieczenia danych osobowych (zgodnie z art. 36 ustawy). Szczegółowe zasady wskazane są także w rozporządzeniu MSWiA z 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Jest to o tyle istotne, że Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera także przepisy karne, zgodnie z którymi nawet nieumyślne naruszenie obowiązku zabezpieczenia danych przed ich zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności do roku albo karze ograniczenia wolności.

Zasada adekwatności

Głównym problemem jaki pojawia się w rozmowach z właścicielami jest fakt, że wielu zarządców umieszcza na tablicy informacyjnej listę mieszkańców, niekiedy wraz z informacją o zaległościach w opłatach. GIODO wyraźnie podkreśla, że taka praktyka jest nieprawidłowa – przetwarzanie danych osobowych (w tym także ich upublicznianie) wymaga specjalnego, upoważniającego przepisu prawa. W tym konkretnym przypadku podstawę przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej przez zarząd wspólnoty stanowią przepisy Ustawy o własności lokali oraz Kodeks cywilny. Wielu zarządców myśląc, że omija powyższe przepisy udostępniało dane osobowe członków wspólnoty mieszkaniowej poprzez wywieszanie numerów mieszkań wraz z przypisaną do nich kwotą zaległości. Żaden z ww. przepisów nie zezwala na podawanie takich informacji do ogólnej wiadomości. Nie zmienia to jednak faktu, że współwłaściciele – którym przysługuje prawo kontroli działalności zarządu – mają możliwość wglądu w całość dokumentacji, związanej z zarządem nieruchomością wspólną, w tym także do informacji o zadłużeniu poszczególnych osób.

Pojawia się szereg kolejnych pytań, czy mamy prawo umieszczać dane na liście do głosowania pod uchwałą. Coraz więcej wspólnot, by uniknąć problemowych sytuacji, wprowadziło karty do głosowania na zebraniu.

Kolejnym z problemów, dotyczących bezpieczeństwa danych, jest przekazywanie zarządcy aktu notarialnego przy zakupie mieszkania. GIODO na stronie www.giodo.gov.pl odniósł się także do problemu gromadzenia przez wspólnotę aktów notarialnych. Co do zasady, wspólnota może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali. Jest to najwłaściwsze potwierdzenie przy prośbie o zmianę właściciela. Jednakże nie oznacza to, że istnieje obowiązek okazywania, a więc tym bardziej udostępniania kserokopii aktów notarialnych. WSA w wyroku z 01.12.2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 917/2005) orzekł, że takie przechowywanie aktów notarialnych, w których zawarte są dane osobowe, mogłoby naruszać zasadę adekwatności przetwarzania danych osobowych, co oznacza, że dane osobowe można przetwarzać tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego celu. W takim razie, jak w przypadku zadłużenia, nie mając danych właściciela, wystąpić do sądu o spłatę?

Ponadto to właśnie do zarządcy przychodzi policja czy komornik z pytaniem o konkretne mieszkanie, firmę czy właściciela. Nie mając aktualnych danych, nie jesteśmy w stanie precyzyjnie odpowiedzieć. Oczywiście, każdy może powiedzieć, że możemy sprawdzać regularnie księgę wieczystą budynku, by śledzić wszelkie zmiany – ale tu mamy przecież tylko nazwisko, pesel i imiona rodziców… Czy to wystarczające dane, by skutecznie poinformować właściciela o płatnościach czy zebraniu? Właściciele – na szczęście dla zarządców – zwykle jednak decydują się na przekazywanie aktów notarialnych.

Zapis z monitoringu dla policji

Nowe budynki, większe wspólnoty, w których skład wchodzi kilka budynków właściwie już jako standard posiadają monitoring: system kamer spięty w jednym wyposażonym w rejestratory i monitory centrum. Centrum monitoringu powinno być obsługiwane jedynie przez osoby do tego uprawnione.

Zapis z monitoringu pozwala zagwarantować nam bezpieczeństwo, ale największym problemem jest pytanie, kto z zapisów może korzystać i do czego one mogą nam służyć. Otóż służyć mogą do wyjaśniania wszelkich niejasności, ale udostępnione przez zarządcę mogą być jedynie policji. Jeśli np. zgłasza się jeden z mieszkańców z informacją, że jego najemca wywiózł z jego mieszkania np. meble to pamiętajmy, że nie mamy podstaw do udostepnienia zapisów z kamer właścicielowi, mimo że co miesiąc wnosi on opłaty także z tytułu obsługi i konserwacji systemu. Z uwagi na to, że zapisany na rejestratorach obraz dostępny jest zwykle kilka do kilkunastu dni, możemy zgrać fragmenty, o które prosi nas właściciel, jednak udostępnić je możemy jedynie na prośbę policji. Inaczej jest z kontrolą dostępu. Każdy właściciel ma przypisaną kartę kontroli dostępu, która z reguły jest zaprogramowana tak, by umożliwiała dostęp jedynie do miejsc uzgodnionych z właścicielami (odpowiedni śmietnik i garaż, a nie wszystkie). Kupując dodatkową kartę kontroli dostępu, mamy prawo sprawdzić np., o której godzinie weszła i wyszła pani, która sprząta nasze mieszkanie.

Pamiętajmy, że z zapisów z kamer czy wydruków kontroli dostępu, zarządca ma prawo korzystać, ale służyć mają one zagwarantowaniu bezpieczeństwa naszych właścicieli i nie powinny być traktowane jako pomoc w szpiegowaniu osób, które zostawiają śmieci w garażach.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17568|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10948|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10527|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl