CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Opomiarowanie mediów
Prawne oraz konstrukcyjne aspekty instalacji wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów ogrzewania

Piotr Komoniewski  |  Administrator 1/2012  |  02.02.2012  |  15
Opomiarowanie mediów
Opomiarowanie mediów
Fot.: sxc.hu/profile/johnnyberg

Głównym elementem składowym naliczanych czynszów w budynkach wielolokalowych jest ciepło, dlatego istotne jest jego prawidłowe i sprawiedliwe naliczenie.

Do tego celu potrzebny jest dobrze dobrany system rozliczeniowy oraz urządzenie, którego powtarzalność pomiaru, a przez to sposób naliczania zużycia jest wysoce precyzyjny.

Mimo tego, iż ciepło jest coraz droższe, nie wszystkie spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe decydują się na indywidualne opomiarowanie ciepła, korzystając jednocześnie ze starego modelu rozliczenia ciepła w zależności od powierzchni lokalu.

Taki sposób naliczania kosztów ogrzewania jest marnotrawstwem ciepła, nie wskazując jednocześnie właścicielowi mieszkania prawidłowego sposobu postępowania z ciepłem, nie wywołując energooszczędnej i ekologicznej postawy (Czytaj więcej na ten temat).

Właściciele i zarządcy budynków mają ustawowy obowiązek rozliczać koszty ogrzewania w budynkach mieszkalnych zgodnie z ich zużyciem, wprowadzając wewnętrzny regulamin rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Regulacje prawne

Podzielniki kosztów ciepła

Indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania lokali w budynkach wielolokalowych wymagane jest przepisami ustawy Prawo energetyczne. Podstawowym przepisem regulującym kwestie rozliczania kosztów ciepła są wymagania zawarte w art. 45 a tejże ustawy, które regulują:

 • art. 45a ust. 4: „Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach pobieranych od osób, o których mowa w ust. 2 (czyli od lokatorów – przyp. aut.). Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła”;
 • art. 45a ust. 8: „Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:

1) ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:

a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:

wskazania ciepłomierzy,

wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności,

powierzchnię lub kubaturę tych lokali (...)”;

 • art. 45a ust. 9.: „Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku tak, aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej”;
 • art. 45a ust. 10: Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której mowa w ust. 9, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej (...)”.

Ponadto, zarządcę budynku obowiązuje Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 12.04.2002 r., nr 75, poz. 690), w którym w § 135 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 zapisano, że w budynkach z instalacją ogrzewczą wodną powinny znajdować się urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie ­kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.

 

W polskim prawie funkcjonują jeszcze 2 normy PN-EN 834:1999 i PN-EN 835:1999, dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (odpowiednio: zasilanych energią elektryczną i działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego), które są oficjalnymi tłumaczeniami norm europejskich EN 834:1994 i EN 835:1994.

W związku z trwającymi działaniami nowelizującymi Ustawę energetyczną pod kątem energooszczędności, dotychczasowe przepisy niejednoznacznie zalecające stosowanie urządzeń pomiarowych lub wskazujących, ulegną zmianie. Takie działanie Ministerstwa Gospodarki ma swój początek w działaniu Unii Europejskiej oraz odgórnym nakazie ograniczenia emisji CO2.

Obecnie obowiązujące w Niemczech rozporządzenie nakazuje rejestrowanie zużycia ciepła oraz rozliczanie kosztów według zużycia w przypadku grupowego zaopatrywania lokali w ciepło. Przy rozdziale kosztów na stałe i zmienne obowiązuje zasada, że od 50 do 70% całkowitych kosztów ciepło ma być rozliczane według zarejestrowanego zużycia (podzielniki elektroniczne).

W ostatnich latach weszła nowelizacja powyższych przepisów uszczegółowiająca konieczność stosowania podziału kosztów 70:30 w przypadku:

 • budownictwa ogrzewanego gazem lub olejem opałowym,
 • budownictwa, w którym rury grzewcze są izolowane,
 • dla budynków wybudowanych przed rokiem 1995 i niemodernizowanych.

Taka postawa jednoznacznie wskazuje administratorom, a przez nich lokatorom, kierunek szukania oszczędności poprzez umiejętne wykorzystywanie ciepła. 

Wodomierze i ciepłomierze

W Polsce unormowana prawnie jest sytuacja, dotycząca wodomierzy oraz ciepłomierzy w przeciwieństwie do podzielników, które są głównym urządzeniem służącym do opomiarowania ciepła w budynkach wielolokalowych. Zarówno dla konstrukcji wodomierzowej, jak i ciepłomierzowej obowiązują dyrektywy zawierające szczególne wymagania oraz bardzo ścisłe normy, precyzujące parametry metrologiczne urządzeń.

Brak natomiast jest tak szczegółowej dokumentacji konstrukcyjnej oraz określenia prawnego dla podzielników kosztów ogrzewania. Aby wprowadzić na rynek wodomierz lub ciepłomierz obligatoryjnie należy wykonać szereg badań w celu zatwierdzenia typu urządzenia metrologicznego. Dodatkowo producent jest zobligowany do wystawienia deklaracji zgodności dla wodomierzy według ścisłych przepisów budowlanych.

Podzielnik kosztów ogrzewania ze względu na brak narzuconych parametrów, które musi spełniać – poza bardzo ogólnymi przepisami zawierającymi się w przywoływanej już normie PN-EN834 – często jest urządzeniem, do którego zarządcy wspólnot i spółdzielni nie mają żadnych wymagań, co jest winą właśnie wybrakowanego ustawodawstwa.

Głównymi parametrami metrologicznymi dla wodomierzy są:

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

 • przepływ minimalny,w którego zakresie obligatoryjnym jest utrzymanie maksymalnie 5% błędu pomiarowego,
 • przepływ pośredni, w którym błąd może wynosić maksymalnie 2%,
 • przepływ maksymalny, który jest granicą wytrzymałości konstrukcji wodomierza w celu utrzymania parametrów metrologicznych,
 • zakres pomiarowy, który jest wyznacznikiem klasy urządzenia pomiarowego.

Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku ciepłomierzy, gdzie dyrektywa oraz norma PN-EN1434 określa parametry, które są istotne dla konstrukcji urządzenia takie jak: przepływ minimalny, dynamika przepływu oraz klasa ciepłomierza.

Na podstawie powyższych wytycznych zarządca jest w stanie określić charakterystykę metrologiczną urządzenia, które spełni jego oczekiwania względem mieszkańców.

Niestety taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku podzielników kosztów ogrzewania. Należy sobie zdać sprawę, iż podzielnik to urządzenie precyzyjnie mierzące temperaturę w czasie oraz na tej podstawie wyznaczające zliczone jednostki.

W przypadku zastosowanych drugorzędnych klasowo elementów podzielnika nie ma możliwości utrzymania określonej charakterystyki pomiarowej urządzenia. Dlatego też, tak istotnym jest wybór odpowiedniego podzielnika, który będzie gwarantował powtarzalny, poprawny metrologicznie pomiar temperatury. Ten to pomiar jest elementem wyjściowym do naliczania jednostek wskazywanych przez podzielnik.

Komentarze

(10)
Fix | 02.02.2012, 18:13
„…Podzielniki to wartościowy sposób bogacenia się firm rozliczających i bezwartościowy sposób podziału kosztów ogrzewania…” !!!

Rozliczanie w oparciu o podzielniki straciło sens (o ile go miało - jest to dyskusyjne) już kilka ładnych lat temu.
Założenie leżące u podstaw filozofii rozliczania się poprzez podzielniki, czyli każdemu tyle ile wygrzał pada w pierwszej konfrontacji z założeniem wielkości udziału ciepła dostarczonego do lokalu przez grzejniki opomiarowane i pozostałe źródła. w większości przypadków jest to 60/40 lub 50/50.
Faktycznie przy nadmiernym oszczędzaniu/oszukiwaniu podział jest 10-90, natomiast koszty liczy się jak 60/40 - wychodzą bzdury. .
Zainstalowanie podzielników kosztów ogrzewania w mieszkaniach często rodzi pokusę nadmiernego ograniczania zużycia ciepła w celu zaoszczędzenia kosztów ogrzewania.
Takie postępowanie jest niezgodne z przepisami prawnymi i - jeśli wentylacja źle funkcjonuje - może doprowadzić do groźnego w skutkach zawilgocenia pomieszczeń.

Rozliczenie ryczałtowe (wg. kubatury lub powierzchni) powoduje wzrost zużycia ciepła o średnio 20 % - na przykładzie budynków ocieplonych kompleksowo, o węzłach cieplnych płytowych i przede wszystkim z automatyka pogodową i programowalną krzywą grzania (nocne obniżenie temperatur i obcięcie mocy przy zbyt ciepłym powrocie).
Najważniejsze, że budynek ogrzewany jest równomiernie, a automatyka odcina ciepło jeśli nie jest potrzebne.
Znikają, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki problemy z wentylacja, z odwrotnymi ciągami, z zawilgoceniami i z grzybem.
Najciekawsze jednak jest to, że opomiarowanie nauczyło ludzi korzystać z ciepła.
Budynki, które nigdy nie miały założonych podzielników zużywają średnio dokładnie dwa razy więcej ciepła niż identyczne budynki, które miały 10 lat podzielniki i od dwóch-trzech lat rozliczają się ryczałtowo.
Jest to chyba jeden jedyny argument na rzecz podzielników, ale przewaga ryczałtu jest druzgocąca.


Wykorzystanie tej metody podziału kosztów ciepła w budynku można ewentualnie rozważać dopiero po odpowiednim przygotowaniu instalacji centralnego ogrzewania, a przede wszystkim poprawnym określeniu mocy cieplnej zamówionej, gdyż na zasadzie "bierz lub płać" za całość tzw. mocy cieplnej zamówionej trzeba zapłacić, nawet jeśli nie wykorzysta sie jej w pełni.

Nie ma wątpliwości, że podmioty wykonujące zarząd powierzony nieruchomościami sa bardzo zainteresowane przekazaniem rozliczania kosztów ciepła zewnętrznej firmie.
Jest to „dobry interes” dla zarządcy, gdyż nie musi robić rozliczenia własnym staraniem oraz jest to „jeszcze lepszy interes” dla firmy rozliczeniowej, która zarabia określoną kwotę od każdego podzielnika przy każdym indywidualnym rozliczeniu rocznym.


Dokumentem odniesienia dla podzielników kosztów ogrzewania, jako wyrobów budowlanych jest PN-EN 834:1999/Ap1:2004 "Podzielniki kosztów ogrzewania do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki – Przyrządy zasilane energią elektryczną"
Zgodnie z punktem 4.20 powyższej normy, producentem w rozumieniu normy jest ten kto odpowiada za prawidłową dostawę i montaż podzielnika kosztów ogrzewania.
Pkt 2 przedmowy krajowej do normy PN-EN-834 stanowi o tym, że „…warunkiem właściwego stosowania podzielników kosztów ogrzewania według niniejszej normy jest, aby instalacja odpowiadała stanowi techniki w momencie wyposażania w podzielniki kosztów ogrzewania i była eksploatowana odpowiednio do stanu techniki…”

W załączniku krajowym do powyższej normy określone zostały wymagania dotyczące stosowania podzielników kosztów ogrzewania wraz z systemem rozliczania, które powinny być ”…zgodne z wymaganiami przepisów polskich, a w szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy prawo energetyczne oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw…”

Z treści § 134 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wynika konieczność, stosowania zaworów termostatycznych z blokadą, tak aby nie można było obniżyć temperatury w pomieszczeniu poniżej 16°C.
Ma to zapobiegać nadmiernym strumieniom ciepła przez przegrody wewnętrzne, a także ograniczyć zapędy „nadmiernie oszczędnych" użytkowników lokali.

W poradniku „Jak korzystać z podzielników kosztów ogrzewania” z 2009 roku, opracowanym przez zespół specjalistów Stowarzyszenia Ds. Rozliczania Energii, zaleconym do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki można przeczytać między innymi, że „… warunkiem niezbędnym zastosowania podzielników i wprowadzenia na ich wskazaniach systemu rozliczeń kosztów ogrzewania jest wyposażenie instalacji centralnego ogrzewania w liczniki ciepła w węźle cieplnym i dodatkowe ciepłomierze jako podliczniki ciepła dla ustalenia ilości ciepła zużywanego do przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz wodomierz wody zimnej na przyłączu do wymiennika przygotowującego ciepłą wodę…”

Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania nie zostanie dostosowana do wymogów określonych w przepisach prawa, to właściciele lokali oraz lokatorzy stają się uczestnikami tzw. „przekrętu podzielnikowego”,
z.orzech | 08.02.2012, 14:35
Witam
Prosze podac zasade montazu lcznika pomiaru ciepla na grzejniku tj na jakiej wysokosci
lub norme polska ktora to reguluje
Pozdrawiam
z.orzech | 08.02.2012, 14:37
Witam
Dotyczy minometru M6 montaz na grzejniku na jakiej wysokosci
Pozdrawiam
Roman | 09.02.2012, 20:48
Witam mam problem i proszę o rade.
Jeżeli wspólnota mieszkaniowa nie miała nigdy ustalonego regulaminu i podjętej uchwały w sprawie rozliczania wody tz. ubytków było to w czasie od 2009 do do 2011r miedzy licznikiem głównym a licznikami w mieszkaniach, a zarządca sam narzucił sposób rozliczania wody według własnego doświadczenia / rozliczał procentowo w stosunku do zużycia/. Przy sprawozdaniu rocznym nieczytelnie i niezrozumiale było przedstawione rozliczenie ubytków wody. Była ona dodana do zużycia wody w lokalu jako ogólna kwota do zapłaty. Nie podany był ani udział procentowy i system rozliczenia . Właściciele nie byli świadomi że brak jest uchwały dotyczącej rozliczenia ubytków wody co roku płacili i na zebraniu rocznym wspólnoty zatwierdzali roczne rozliczenie. Jako, że najwięcej z właścicieli płaciliśmy za te ubytki po bliższym zapoznaniu się z informacjami na Internecie i przedstawieniu sprawy na zebraniu wspólnoty okazało się jak powyżej ,że zarządca samowolnie podjął taką decyzję sugerując , że podczas zebrań wspólnoty nikt się takiemu rozliczaniu nie sprzeciwił. Uchwałę podjęto dopiero podczas zebrania właścicieli lokali na rok 2012. Wspólnota składa się z 12 właścicieli są to osoby w starszym wieku zamieszkałe przeważnie samotnie. Uchwała podjęta została na dotychczasowych zasadach choć ja się nie zgodziłam.
Czy zarządca miał prawo w taki sposób pobrać opłatę za ubytki wody od właścicieli nie mając uchwały i regulaminu na sposób rozliczenia, opierając się tylko z doświadczenia w prowadzonych innych nieruchomości?
Czy możemy zadąć od zarządcy zwrotu pobranych kwot sięgających prawie 2tyś.
W jaki sposób możemy wyegzekwować swoje prawo do nie płacenia za te straty wody w sposób jaki podjęła wspólnota . Bo za swoja zgodnie z licznikiem płacimy. Czy musimy się dostosować do większości wspólnoty uważamy ze takie rozliczenie jest nie sprawiedliwe.
andrzej | 29.01.2013, 12:11
jak rozwiązac problem lokali które maja swój indywidualny system ogrzewania-elektryczny. Nie maja grzejników CO.

jak mają uczestniczyć w kosztach dostarczonego ciepła
bebe | 17.03.2013, 17:10
Witam, mamy problem z ustanowieniem zasady rozliczania CO, CW proszę o poradę jak za to się zabrać aby była w miarę sprawiedliwa i pozwoliła określić w uchwale jej zasadę.Pokrótce przedstawię fakty:nowy blok 20 lokali mieszkalnych z komórkami lokatorskimi (w co drugiej zainstalowany kaloryfer niepomiarkowany) i na klatkach schodowych na każdym piętrze kaloryfer niepomiarkowany, ogrzewanie i ciepła woda użytkowa z własnej kotłowni zasilanej gazem.Każde mieszkanie ma zamontowany ciepłomierz.Nie możemy osiągnąć porozumienia bo nikt nie chce płacić za ciepło z jakiego korzysta tylko i wyłącznie właściciel komórki a skręcanie do zera może prowadzić do zagrzybienia komórek.Proszę o pomoc -administrator jest bezradny.
pozdrawiam
Fix | 17.03.2013, 19:06
Istnieje uzasadniona konieczność zastosowania przy wszystkich grzejnikach zaworów termostatycznych z blokadą, tak aby nie można było obniżyć temperatury w pomieszczeniu poniżej 16°C.
Obowiązek taki wynika z § 134 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
dage | 30.01.2014, 14:23

Sprawdź, czy płacisz tylko za siebie.
- Reklamacje wysokości opłat
- Sprawdzanie wysokości wyliczeń opłat za CO
- Wyliczanie wysokości ustawowych ryczałtowych opłat za CO na podstawie rozliczeń rocznych
- Wyliczanie współczynnika położenia mieszkania w bryle bloku
- Ekspertyzy na potrzeby procesów sądowych:
a) zgodność regulaminu SM z Ustawą Prawo Energetyczne
b) poprawność doboru współczynników korekcyjnych
c) prawidłowe naliczenie zużycia
- Zdjęcia termowizyjne wraz z opisem zużycia CO poszczególnych mieszkań
- Audyt energetyczny

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17605|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10979|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10552|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl