CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Nieco o pieniądzach na „rewolucję śmieciową”

Jacek Sawicki  |  08.02.2012  |  1
Nieco o pieniądzach na „rewolucję śmieciową”
Nieco o pieniądzach na „rewolucję śmieciową”
sxc.hu

W gospodarce śmieciami data 1 stycznia 2012 r. wyznaczyła początek ery „rewolucji śmieciowej” wprowadzonej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Całkowicie zmienią się zasady odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowywania. Do ich wdrażania będą potrzebne rzecz jasna pieniądze.

Zgodnie z przyjętą chronologią działań w ustawie samorządy przygotowują się do wdrożenia przyjętych w niej ustaleń. Do po­ło­wy 2012 r. muszą m.in. przyjąć pla­ny jak za­mie­rza­ją się z nich wy­wią­zać.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, wdrożenie tej rewolucji pochłonie kwotę pół miliarda złotych. Aktualnie gminy miejskie prowadzą inwestycje budowy spalarni o łącznej wartości 3 mld zł.

Ruszył też program dla odpadów ściekowych. Oczekiwany jest w br. znaczny wzro­st fun­du­szy po­mo­co­wych prze­zna­czo­nych na go­spo­dar­kę od­pa­da­mi.

Tylko Na­ro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Wod­nej [NFOŚiGW] wesprze tę „re­wo­lu­cję" kwotą 0,5 mld zł, którą przeznaczy m.in. na sfinansowanie zasad or­ga­ni­za­cji zbiór­ki i se­gre­ga­cji od­pa­dów, za­my­ka­nia skła­do­wisk oraz szko­le­nia.

W budżecie tej pomocy  zarezerwowano ponadto kwotę 1,1 mld zł przeznaczoną na udzie­lanie sa­mo­rzą­dom po­ży­czek na in­we­sty­cje w gospodarce odpadami; wartościowo jest to trzy ra­zy więcej niż w 2011 r.

Najbardziej pieniądze okażą się zbawienne dla gmi­n za­czy­na­jących bu­do­wę spa­lar­ni od­pa­dów. W pię­ciu mia­stach prowadzone są prze­tar­gi o łącz­nej war­to­ści 3 mld zł. Uczestniczą w nich m. in. fir­my bu­dow­la­ne: PBG, Ra­fa­ko, Mo­sto­stal War­sza­wa, Bu­di­mex i Po­li­mex­-Mo­sto­stal.

Ale to do­pie­ro po­czą­tek, bo NFO­ŚiGW pod­pi­sał w su­mie 15 umów do­fi­nan­so­wa­nia z fun­du­szy unij­nych budowy za­kła­dów ter­micz­ne­go i me­cha­nicz­no­-bio­lo­gicz­ne­go oczysz­cza­nia od­pa­dów.

Pomocą finansową NFOŚiGW objęte będą rów­nież nie­zbęd­ne przed­się­wzię­cia, któ­re nie mo­gą li­czyć na wsparcie pieniędzmi Unii Europejskiej z przyznanej puli 5 mld zł, ja­ką przydzielono Polsce na go­spo­dar­kę od­pa­da­mi.

NFOŚiGW uruchomi też no­wy pro­gram za­go­spo­da­ro­wa­nia osa­dów ście­ko­wych w spo­sób in­ny niż skła­do­wa­nie z bu­dżetem 400 mln zł, który posłuży wy­bu­do­wa­niu m.in. no­wych spa­lar­ni osa­dów.

Mo­że po­wstać na­wet 100 takich instalacji z uwagi na fakt, że od przy­szłe­go ro­ku osa­dy nie będą mogły być wy­wożone na skła­do­wi­ska. Spalarnie osadów są normą w wiodących krajach UE. – W Hisz­pa­nii po­ło­wa oczysz­czal­ni ście­ków ma su­szar­nie i spa­lar­nie osa­dów, w Polsce ta­kich in­sta­la­cji jest za­le­d­wie kil­ka­na­ście – wska­zu­je Woj­ciech Pie­tra­szak, pre­zes fir­my PPE­KO, spe­cja­li­zu­ją­cej się w in­sta­la­cjach ochro­ny śro­do­wi­ska.

Koszt bu­do­wy spa­lar­ni osa­dów wy­no­si kil­ka­dzie­siąt mi­lio­nów zło­tych, choć są też pro­jek­ty więk­sze.

Ry­nek od­pa­dów ko­mu­nal­nych jest wy­ce­nia­ny na oko­ło 5 mld zł. Sza­cu­je się, że w 2013 r. je­go war­tość wzro­śnie o 20 proc., bo ty­le śmie­ci te­raz „zni­ka" z ryn­ku i praw­do­po­dob­nie tra­fia do la­sów al­bo jest spa­la­na w do­mach.

We­dług ra­por­tu Ernst & Young taka ilość wagowo może stanowić masę niemalże 2 mln ton. Jest więc o co się bić.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Co zrobić, gdy ocieplenie ściany możliwe jest tylko od środka »

Ocieplenie ściany od środkaOcieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie. W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10358|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl