CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Nieco o pieniądzach na „rewolucję śmieciową”

Jacek Sawicki  |  08.02.2012  |  1
Nieco o pieniądzach na „rewolucję śmieciową”
Nieco o pieniądzach na „rewolucję śmieciową”
sxc.hu

W gospodarce śmieciami data 1 stycznia 2012 r. wyznaczyła początek ery „rewolucji śmieciowej” wprowadzonej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Całkowicie zmienią się zasady odbioru odpadów komunalnych i ich zagospodarowywania. Do ich wdrażania będą potrzebne rzecz jasna pieniądze.

Zgodnie z przyjętą chronologią działań w ustawie samorządy przygotowują się do wdrożenia przyjętych w niej ustaleń. Do po­ło­wy 2012 r. muszą m.in. przyjąć pla­ny jak za­mie­rza­ją się z nich wy­wią­zać.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, wdrożenie tej rewolucji pochłonie kwotę pół miliarda złotych. Aktualnie gminy miejskie prowadzą inwestycje budowy spalarni o łącznej wartości 3 mld zł.

Ruszył też program dla odpadów ściekowych. Oczekiwany jest w br. znaczny wzro­st fun­du­szy po­mo­co­wych prze­zna­czo­nych na go­spo­dar­kę od­pa­da­mi.

Tylko Na­ro­do­wy Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Go­spo­dar­ki Wod­nej [NFOŚiGW] wesprze tę „re­wo­lu­cję" kwotą 0,5 mld zł, którą przeznaczy m.in. na sfinansowanie zasad or­ga­ni­za­cji zbiór­ki i se­gre­ga­cji od­pa­dów, za­my­ka­nia skła­do­wisk oraz szko­le­nia.

W budżecie tej pomocy  zarezerwowano ponadto kwotę 1,1 mld zł przeznaczoną na udzie­lanie sa­mo­rzą­dom po­ży­czek na in­we­sty­cje w gospodarce odpadami; wartościowo jest to trzy ra­zy więcej niż w 2011 r.

Najbardziej pieniądze okażą się zbawienne dla gmi­n za­czy­na­jących bu­do­wę spa­lar­ni od­pa­dów. W pię­ciu mia­stach prowadzone są prze­tar­gi o łącz­nej war­to­ści 3 mld zł. Uczestniczą w nich m. in. fir­my bu­dow­la­ne: PBG, Ra­fa­ko, Mo­sto­stal War­sza­wa, Bu­di­mex i Po­li­mex­-Mo­sto­stal.

Ale to do­pie­ro po­czą­tek, bo NFO­ŚiGW pod­pi­sał w su­mie 15 umów do­fi­nan­so­wa­nia z fun­du­szy unij­nych budowy za­kła­dów ter­micz­ne­go i me­cha­nicz­no­-bio­lo­gicz­ne­go oczysz­cza­nia od­pa­dów.

Pomocą finansową NFOŚiGW objęte będą rów­nież nie­zbęd­ne przed­się­wzię­cia, któ­re nie mo­gą li­czyć na wsparcie pieniędzmi Unii Europejskiej z przyznanej puli 5 mld zł, ja­ką przydzielono Polsce na go­spo­dar­kę od­pa­da­mi.

NFOŚiGW uruchomi też no­wy pro­gram za­go­spo­da­ro­wa­nia osa­dów ście­ko­wych w spo­sób in­ny niż skła­do­wa­nie z bu­dżetem 400 mln zł, który posłuży wy­bu­do­wa­niu m.in. no­wych spa­lar­ni osa­dów.

Mo­że po­wstać na­wet 100 takich instalacji z uwagi na fakt, że od przy­szłe­go ro­ku osa­dy nie będą mogły być wy­wożone na skła­do­wi­ska. Spalarnie osadów są normą w wiodących krajach UE. – W Hisz­pa­nii po­ło­wa oczysz­czal­ni ście­ków ma su­szar­nie i spa­lar­nie osa­dów, w Polsce ta­kich in­sta­la­cji jest za­le­d­wie kil­ka­na­ście – wska­zu­je Woj­ciech Pie­tra­szak, pre­zes fir­my PPE­KO, spe­cja­li­zu­ją­cej się w in­sta­la­cjach ochro­ny śro­do­wi­ska.

Koszt bu­do­wy spa­lar­ni osa­dów wy­no­si kil­ka­dzie­siąt mi­lio­nów zło­tych, choć są też pro­jek­ty więk­sze.

Ry­nek od­pa­dów ko­mu­nal­nych jest wy­ce­nia­ny na oko­ło 5 mld zł. Sza­cu­je się, że w 2013 r. je­go war­tość wzro­śnie o 20 proc., bo ty­le śmie­ci te­raz „zni­ka" z ryn­ku i praw­do­po­dob­nie tra­fia do la­sów al­bo jest spa­la­na w do­mach.

We­dług ra­por­tu Ernst & Young taka ilość wagowo może stanowić masę niemalże 2 mln ton. Jest więc o co się bić.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10148|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl