CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Ewidencja gruntów i budynków w pracy zarządcy publicznego

Arkadiusz Ciupa  |  Administrator 2/2012  |  07.08.2012
Ewidencja gruntów i budynków w pracy zarządcy publicznego
Ewidencja gruntów i budynków w pracy zarządcy publicznego

Złożoność i różnorodność nieruchomości znajdujących się w zasobach nieruchomości zarządzanych przez zarządcę publicznego powoduje, iż nieodzownym elementem jest analiza operatu ewidencji gruntów i budynków.

Podstawowymi źródłami informacji o nieruchomościach są:

  • księga wieczysta,
  • kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków),
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • mapa zasadnicza jako opracowanie zawierające informacje na temat rozmieszczenia ogólnogeograficznych obiektów, elementów ewidencji gruntów i budynków oraz uzbrojenia terenu.

Ewidencja gruntów i budynków jest to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

Ewidencja gruntów i budynków jest więc urzędowym źródłem informacji faktycznych, wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych i cywilnoprawnych. Ewidencja gruntów i budynków posiada zatem walor dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r., nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

Oznacza to, że konkretne komórki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz sądy wieczysto-księgowe są zobligowane danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych przedmiotowych i nie mogą dokonywać w tym zakresie samodzielnych ustaleń.

Nieruchomości będące w posiadaniu Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (ciągi komunikacyjne, siedziby urzędów, tereny rekreacyjne, itp.), jak również stanowią często znaczące źródło dochodu poprzez oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste, czy też poprzez ustanowienie na nich służebności. Przy dokonywaniu czynności związanych z ustanowieniem powyższych praw niezbędne jest oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów. Złożoność i różnorodność nieruchomości znajdujących się w zasobach nieruchomości zarządzanych przez zarządcę publicznego powoduje, iż nieodzownym elementem jest analiza operatu ewidencji gruntów i budynków.

"Bez hipoteki i katastru nie ma na wsi prawa – a więc nie ma tam i Państwa."

prof. dr Władysław Leopold JaworskiDla zarządcy publicznego ewidencja gruntów i budynków jest podstawą wszelkich działań związanych z czynnościami dotyczącymi nieruchomości publicznych. Każdy zarządca publiczny wykonujący prawo własności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego powinien ewidencjonować nieruchomości, mając na uwadze kataster nieruchomości. Ponadto rejestr utworzony przez zarządcę publicznego jest informacją publiczną (w odróżnieniu do odpłatnego wydawania informacji z ewidencji gruntów i budynków).

EGiB w procedurach dotyczących nieruchomości

Zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (gminne, powiatowe i wojewódzkie) muszą opierać się na dwóch rejestrach:

  • rejestrze ewidencji gruntów i budynków,
  • rejestrze ksiąg wieczystych.

Czynności związane z nacjonalizacją czy komunalizacją nieruchomości wykorzystują dane ewidencji gruntów. Zapewnienie przez zarządcę publicznego zrównoważonego rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej również wymaga wykorzystania zapisów ewidencji gruntów i budynków.

Zbywanie i nabywanie nieruchomości

Procedury cywilnoprawne, na podstawie których dokonuje się przeniesienia prawa własności, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego lub innych praw rzeczowych wymagają uzyskania z ewidencji gruntów i budynków dokumentów stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej.

Architektura i zagospodarowanie przestrzenne

Na podstawie ewidencji gruntów opracowuje się główne zasady polityki rozwoju przestrzennego lub też sporządza się projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto ewidencję gruntów wykorzystuje się do przygotowywania opinii, uzgodnień, zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa dla inwestycji.

Rolnictwo

Bardzo jaskrawym przykładem wykorzystywania rejestru ewidencji gruntów i budynków jest scalenie gruntów rolnych. Kiedyś scalanie miało na celu likwidację szachownicy działek, obecnie większy nacisk kładziony jest na poprawę rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Scalenia dokonuje się z urzędu jeżeli w planie miejscowym określono obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów lub gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50% powierzchni gruntów lub też na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości. Czynności związane ze scalaniem nieruchomości prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) natomiast uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości oraz o scaleniu i podziale nieruchomości podejmuje rada gminy.

Podatki od nieruchomości i opłaty lokalne

Ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę wymiaru podatków i świadczeń.

Ochrona środowiska

Na podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzone są sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie, ewidencjonowane obiekty objęte szczególną formą ochrony przyrody.

Infrastruktura

Ewidencja gruntów wspomaga prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego. Dodatkowo, na podstawie ewidencji gruntów dokonuje się podziału lub scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy drogi publicznej (czytaj też: Opodatkowanie dróg). Remonty, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych również są wspomagane przez zapisy ewidencji gruntów i budynków.

Zasoby lokalowe

Ewidencja lokali, jako element ewidencji gruntów i budynków, wspomaga jednostki samorządu terytorialnego w zakresie polityki zmierzającej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, zbywania i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Może też usprawniać optymalne wykorzystanie zasobów mieszkaniowych.

Ochrona zabytków

Jednym z elementów zawartych w ewidencji gruntów i budynków jest informacja o tym, czy dany obiekt czy też nieruchomość znajduje się w rejestrze zabytków. Taka informacja ma duże znaczenie w przypadku podziału nieruchomości objętej rejestrem zabytków, czy też w przypadku jej remontu lub konserwacji.

Wpływ zaszłości historycznych

Analizując wpływ rejestru ewidencji gruntów i budynków na działania zarządcy publicznego nie sposób pominąć zaszłości historycznych. W wielu miejscach znajduje się znaczna ilość terenów o nieuregulowanym stanie prawnym. Jest to kłopot zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla społeczności na danym terenie.

Do 1955 r. jednolity kataster nieruchomości w Polsce w zasadzie nie istniał. Działania wojenne również pozostawiły wiele szkód po sobie, w szczególności w większych polskich miastach. Dlatego niektóre dokumenty są wręcz nie do odtworzenia.

Dopiero dekret z 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (DzU z 1955 r., nr 6, poz. 32) zapoczątkował wprowadzenie ewidencji gruntów. Niemniej jednak wiele zapisów w księgach wieczystych nadal jest nieuregulowanych, i to od ponad sześćdziesięciu lat.

Większość rozbieżności można sprostować na podstawie dokumentów urzędowych, aktów notarialnych czy postanowień sądu. W niektórych przypadkach jednak wręcz nieodzowny jest udział geodety. Dla gruntów nieuregulowanych w księgach wieczystych po 1945 r. a stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie administracyjnych decyzji nacjonalizacyjnych i komunalizacyjnych, obowiązek regulacji stanu prawnego nieruchomości spoczywa na jednostkach działających w ich imieniu.

Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej następuje na podstawie katastru nieruchomości (zobacz: Czym jest kataster nieruchomości oraz jakie spełnia funkcje rynkowe i administracyjne?). Zarządca publiczny musi więc wykorzystać dane zarówno archiwalne, jak i aktualne do regulacji stanu prawnego nieruchomości, co jest nieodzowne w przypadku czynności związanych z najmem, dzierżawą, sprzedażą nieruchomości, czy też ustanowieniem na niej prawa użytkowania wieczystego.

"Nie mogłem przejść nad sprawą katastru i hipoteki do porządku dziennego, bo życie nieustannie stawiało ją przedemną, czy to przy pracach parcelacyjnych, czy też przy scaleniowych czy wreszcie a może przedewszystkiem przy zagadnieniach kredytowych*."

Minister Reform Rolnych – Witold Staniewicz

(Przedmowa do dzieła dr. Szafrana „Działalność Władz Ziemskich a hipoteka i kataster” – str. III;

* zachowano oryginalną pisownię).

Jak widać z powyższego, zarządca publiczny, biorąc pod uwagę zakres jego obowiązków nie może przejść do porządku dziennego bez wykorzystania ewidencji gruntów i budynków. Przedmiotowy rejestr nie tylko stanowi zbiór informacji wymaganych ustawowo przy poszczególnych czynnościach administracyjnych, ale również – poprzez możliwość wykonania szeregu zestawień rekordów danych – usprawnia pracę poszczególnych komórek urzędów.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

 

Czytaj dalej: Charakter danych z ewidencji gruntów i budynków

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie można kupić niedrogie detektory gazu »

Uwaga na gaz w garażachGaraże i parkingi są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... Czytam więcej »


Pojemniki na śmieci – jak je zasłonić? »

Jak pozbyć się wilgoci, pleśni i grzybów z mieszkania?

pojemniki na odpady mieszkania wentylacja budynku
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki, służące do zbierania odpadów, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem... Chcę wiedzieć »

Mikroklimat w budynkach wywiera duży wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi, zwierząt, roślin, a także na efektywność przebiegu procesów produkcyjnych i przemysłowych. Zapewnienie optymalnych warunków w pomieszczeniach jest głównym zadaniem wentylacji... czytam więcej »


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

Kocio jaki wybraćW blisko połowie gospodarstw domowych w Polsce do ogrzewania wykorzystuje się kotły na paliwa stałe. Wynika to ze względów ekonomicznych i technicznych, dostępności paliw... Czytam więcej »


Pobierz darmowy poradnik "Uzdatnianie wody w instalacjach HVAC"»

Jak wyeliminować błędy w działaniu zaworów i głowic?

Pobierz poradnik uzdatnianie wody w instalacjach HVAC zawory i głowice
Wymagania odnośnie wody w instalacjach grzewczych reguluje Polska Norma PN-EN 12952-12. Jak podnieść jakość wody? Jak obniżyć koszty instalacji grzewczej i chłodniczej? Jak zadbać o bezpieczeńśtwo i komfort mieszkańców... Czytam więcej »

instalacja grzewcza również „przeżywa” stany chorobowe, które bez właściwego diagnozowania nie będą możliwe do usunięcia. W konsekwencji praca systemu jest... czytam więcej»


Czysta woda, wolna od zanieczyszczeń i bakterii - jak ją zapewnić?

Zimne kaloryferyWoda w postaci aerozolu wodno-powietrznego, wydostająca się z instalacji zawierających bakterię Legionella, może powodować chorobę legionistów lub mniej niebezpieczną... Czytam więcej »


Nie uwierzysz! Zapewnij sobie ciepłą wodę do woli»

Czy to możliwe? Nowa bezobsługowa i ekologiczna kotłownia, bez obciążeń finansowych! »

Kompleksowa energia kotłownia bez nakładów finansowych
Ciepła woda użytkowa, czysta i w dużej ilości, o stałej temperaturze, kiedy tylko zapragniecie... czytam dalej »

Brak obciążeń finansowych związanych z budową/modernizacją kotłowni gazowej. EWE bierze na siebie ciężar finansowania i budowy kotłowni... chcę wiedzieć więcej»


Masz problem z wentylacją pomieszczeń? Zobacz to rozwiązanie?

Wentylacja pomieszczeńKuchnia to miejsce szczególne -  to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz spokoju. Teraz już możesz przygotować posiłki lub... Chcę zobaczyć »


Rozwiązania polecane dla administratorów i zarządców budynków »

Jak zadbać o prawidłowe powietrze w pomieszczeniu?

wiata rowerowa klimatyzatory na budynku

Coraz ciekawsze rozwiązania spotykam na polskich osiedlach. Dbałość o zadowolenie mieszkańca staje się priorytetem, dzięki czemu... Czytam więcej »

Dobre samopoczucie zależy od jakości powietrze i kliamtu panującego w pomieszczeniu w którym przebywamy i... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Obniżenie kosztów energii elektrycznej w obwodach administracyjnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Licznik energii - oszczędzanie śmietniki ese
Wzrost cen energii zmusza administratorów obiektów do szukania sposobów obniżania kosztów na fakturach za energię elektryczną... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Elewacje szklane - czyszczenie i naprawa »
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
elewacje czyszczenie i naprawa ciepłomierze jaki wybrać
Prawidłowo wykonane polerowanie nie wytworzy zniekształceń optycznych wobec czego nie pogorszy walorów estetycznych szlifowanego szkła.... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Trwałość i niezawodność termomodernizacji budynków »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Projektowanie termomodernizacji budynków koncentruje się na doborze materiału i grubości ocieplenia, doborze okien oraz nośnika... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Administrator 9/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Sąsiedzkie spory
  • - Jaki domofon wybrać?
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19738|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 17038|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 12078|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl