CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ewidencja gruntów i budynków w pracy zarządcy publicznego

Arkadiusz Ciupa  |  Administrator 2/2012  |  07.08.2012
Ewidencja gruntów i budynków w pracy zarządcy publicznego
Ewidencja gruntów i budynków w pracy zarządcy publicznego

Złożoność i różnorodność nieruchomości znajdujących się w zasobach nieruchomości zarządzanych przez zarządcę publicznego powoduje, iż nieodzownym elementem jest analiza operatu ewidencji gruntów i budynków.

Podstawowymi źródłami informacji o nieruchomościach są:

  • księga wieczysta,
  • kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków),
  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  • mapa zasadnicza jako opracowanie zawierające informacje na temat rozmieszczenia ogólnogeograficznych obiektów, elementów ewidencji gruntów i budynków oraz uzbrojenia terenu.

Ewidencja gruntów i budynków jest to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

Ewidencja gruntów i budynków jest więc urzędowym źródłem informacji faktycznych, wykorzystywanych w postępowaniach administracyjnych i cywilnoprawnych. Ewidencja gruntów i budynków posiada zatem walor dokumentu urzędowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2005 r., nr 240, poz. 2027 z późn. zm.), dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

Oznacza to, że konkretne komórki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz sądy wieczysto-księgowe są zobligowane danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków w zakresie danych przedmiotowych i nie mogą dokonywać w tym zakresie samodzielnych ustaleń.

Nieruchomości będące w posiadaniu Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców (ciągi komunikacyjne, siedziby urzędów, tereny rekreacyjne, itp.), jak również stanowią często znaczące źródło dochodu poprzez oddanie nieruchomości w dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste, czy też poprzez ustanowienie na nich służebności. Przy dokonywaniu czynności związanych z ustanowieniem powyższych praw niezbędne jest oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów. Złożoność i różnorodność nieruchomości znajdujących się w zasobach nieruchomości zarządzanych przez zarządcę publicznego powoduje, iż nieodzownym elementem jest analiza operatu ewidencji gruntów i budynków.

"Bez hipoteki i katastru nie ma na wsi prawa – a więc nie ma tam i Państwa."

prof. dr Władysław Leopold JaworskiDla zarządcy publicznego ewidencja gruntów i budynków jest podstawą wszelkich działań związanych z czynnościami dotyczącymi nieruchomości publicznych. Każdy zarządca publiczny wykonujący prawo własności Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego powinien ewidencjonować nieruchomości, mając na uwadze kataster nieruchomości. Ponadto rejestr utworzony przez zarządcę publicznego jest informacją publiczną (w odróżnieniu do odpłatnego wydawania informacji z ewidencji gruntów i budynków).

EGiB w procedurach dotyczących nieruchomości

Zarząd nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

Zasoby nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (gminne, powiatowe i wojewódzkie) muszą opierać się na dwóch rejestrach:

  • rejestrze ewidencji gruntów i budynków,
  • rejestrze ksiąg wieczystych.

Czynności związane z nacjonalizacją czy komunalizacją nieruchomości wykorzystują dane ewidencji gruntów. Zapewnienie przez zarządcę publicznego zrównoważonego rozwoju rolniczej przestrzeni produkcyjnej również wymaga wykorzystania zapisów ewidencji gruntów i budynków.

Zbywanie i nabywanie nieruchomości

Procedury cywilnoprawne, na podstawie których dokonuje się przeniesienia prawa własności, ustanowienia prawa użytkowania wieczystego lub innych praw rzeczowych wymagają uzyskania z ewidencji gruntów i budynków dokumentów stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej.

Architektura i zagospodarowanie przestrzenne

Na podstawie ewidencji gruntów opracowuje się główne zasady polityki rozwoju przestrzennego lub też sporządza się projekty studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto ewidencję gruntów wykorzystuje się do przygotowywania opinii, uzgodnień, zaświadczeń i innych stanowisk wymaganych przepisami prawa dla inwestycji.

Rolnictwo

Bardzo jaskrawym przykładem wykorzystywania rejestru ewidencji gruntów i budynków jest scalenie gruntów rolnych. Kiedyś scalanie miało na celu likwidację szachownicy działek, obecnie większy nacisk kładziony jest na poprawę rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Scalenia dokonuje się z urzędu jeżeli w planie miejscowym określono obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów lub gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50% powierzchni gruntów lub też na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości. Czynności związane ze scalaniem nieruchomości prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) natomiast uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości oraz o scaleniu i podziale nieruchomości podejmuje rada gminy.

Podatki od nieruchomości i opłaty lokalne

Ewidencja gruntów i budynków stanowi podstawę wymiaru podatków i świadczeń.

Ochrona środowiska

Na podstawie ewidencji gruntów i budynków prowadzone są sprawy związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie, ewidencjonowane obiekty objęte szczególną formą ochrony przyrody.

Infrastruktura

Ewidencja gruntów wspomaga prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, elektroenergetycznego i gazowego. Dodatkowo, na podstawie ewidencji gruntów dokonuje się podziału lub scalenia i podziału nieruchomości przeznaczonych pod pas drogowy drogi publicznej (czytaj też: Opodatkowanie dróg). Remonty, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg wewnętrznych również są wspomagane przez zapisy ewidencji gruntów i budynków.

Zasoby lokalowe

Ewidencja lokali, jako element ewidencji gruntów i budynków, wspomaga jednostki samorządu terytorialnego w zakresie polityki zmierzającej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, zbywania i najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Może też usprawniać optymalne wykorzystanie zasobów mieszkaniowych.

Ochrona zabytków

Jednym z elementów zawartych w ewidencji gruntów i budynków jest informacja o tym, czy dany obiekt czy też nieruchomość znajduje się w rejestrze zabytków. Taka informacja ma duże znaczenie w przypadku podziału nieruchomości objętej rejestrem zabytków, czy też w przypadku jej remontu lub konserwacji.

Wpływ zaszłości historycznych

Analizując wpływ rejestru ewidencji gruntów i budynków na działania zarządcy publicznego nie sposób pominąć zaszłości historycznych. W wielu miejscach znajduje się znaczna ilość terenów o nieuregulowanym stanie prawnym. Jest to kłopot zarówno dla jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla społeczności na danym terenie.

Do 1955 r. jednolity kataster nieruchomości w Polsce w zasadzie nie istniał. Działania wojenne również pozostawiły wiele szkód po sobie, w szczególności w większych polskich miastach. Dlatego niektóre dokumenty są wręcz nie do odtworzenia.

Dopiero dekret z 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (DzU z 1955 r., nr 6, poz. 32) zapoczątkował wprowadzenie ewidencji gruntów. Niemniej jednak wiele zapisów w księgach wieczystych nadal jest nieuregulowanych, i to od ponad sześćdziesięciu lat.

Większość rozbieżności można sprostować na podstawie dokumentów urzędowych, aktów notarialnych czy postanowień sądu. W niektórych przypadkach jednak wręcz nieodzowny jest udział geodety. Dla gruntów nieuregulowanych w księgach wieczystych po 1945 r. a stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie administracyjnych decyzji nacjonalizacyjnych i komunalizacyjnych, obowiązek regulacji stanu prawnego nieruchomości spoczywa na jednostkach działających w ich imieniu.

Oznaczenie nieruchomości w księdze wieczystej następuje na podstawie katastru nieruchomości (zobacz: Czym jest kataster nieruchomości oraz jakie spełnia funkcje rynkowe i administracyjne?). Zarządca publiczny musi więc wykorzystać dane zarówno archiwalne, jak i aktualne do regulacji stanu prawnego nieruchomości, co jest nieodzowne w przypadku czynności związanych z najmem, dzierżawą, sprzedażą nieruchomości, czy też ustanowieniem na niej prawa użytkowania wieczystego.

"Nie mogłem przejść nad sprawą katastru i hipoteki do porządku dziennego, bo życie nieustannie stawiało ją przedemną, czy to przy pracach parcelacyjnych, czy też przy scaleniowych czy wreszcie a może przedewszystkiem przy zagadnieniach kredytowych*."

Minister Reform Rolnych – Witold Staniewicz

(Przedmowa do dzieła dr. Szafrana „Działalność Władz Ziemskich a hipoteka i kataster” – str. III;

* zachowano oryginalną pisownię).

Jak widać z powyższego, zarządca publiczny, biorąc pod uwagę zakres jego obowiązków nie może przejść do porządku dziennego bez wykorzystania ewidencji gruntów i budynków. Przedmiotowy rejestr nie tylko stanowi zbiór informacji wymaganych ustawowo przy poszczególnych czynnościach administracyjnych, ale również – poprzez możliwość wykonania szeregu zestawień rekordów danych – usprawnia pracę poszczególnych komórek urzędów.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

 

Czytaj dalej: Charakter danych z ewidencji gruntów i budynków

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Zarządco potrzebny Ci specjalistyczny przegląd pompowni deszczowej lub sanitarnej?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiCzy wiesz, że posiadając urządzenie służące ochronie środowiska jesteś zobowiązany do dokonywania regularnych przeglądów? Terminy zbliżają się nieubłaganie, a w książce serwisowej dalej nie ma wpisu?... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16926|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10537|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10105|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl