CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Ciepło na wagę… złotówek

mgr inż. Bożena  Blum  |  Administrator 2/2012  |  26.10.2012  |  1
Ciepło na wagę… złotówek
Ciepło na wagę… złotówek

Koszty ciepła i wody należą do najpoważniejszych wydatków wspólnot mieszkaniowych, a ich rozliczanie jest jedną z najbardziej obserwowanych i kontrolowanych czynności wykonywanych przez zarządcę.

Przepisy Ustawy Prawo energetyczne (z 10 kwietnia 1997 r. z późn. zm.) oraz Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oprócz zasad prawnych, regulujących stosunki pomiędzy dostawcami mediów i odbiorcami rozumianymi jako wspólnoty mieszkaniowe, regulują zasady jakie powinny obowiązywać „wewnątrz” podmiotu, którym jest odbiorca, czyli między użytkownikami lokali w budynku wielolokalowym. Wyżej wymienione przepisy regulują zasady rozliczania ciepła między użytkownikami w budynkach wielorodzinnych, jednak nie wprowadzają sankcji administracyjnych tych przepisów.

Kłopotliwe rozliczanie ciepła

Ingerencja ustawodawcy w zasady rozliczeń między użytkownikami nie jest duża. W przypadku ciepła, ustawa definiuje zasady rozliczeń i wskazuje tylko możliwe sposoby rozliczeń bez narzucania żadnego z nich.

Rozliczenie kosztów ciepła nie jest zadaniem prostym, co wynika z natury tego medium, a także spotykanych w praktyce systemów pomiarowych.

Kłopot z ciepłem polega na tym, że jego zużycia (w przeciwieństwie do wody) w ogóle nie widać. Często powstaje więc poczucie, że ciepła nie zużywa się wcale, a jeśli już to znacznie mniej niż to wynika z rozliczenia. A jeśli koszt wykazany w rozliczeniu jest wysoki to winne jest rozliczenie a nie np. nieszczelne ściany, nieocieplony strop czy nieustanne wietrzenie przy włączonych grzejnikach.

Drugi kłopot polega na tym, że rzadko spotyka się budynki, w których istnieje prawidłowy pomiar zużycia ciepła, a przede wszystkim pomiar ilości ciepła zużytego do ogrzewania i do podgrzania wody. Nie ma też możliwości ustalenia, jaka część ciepła zużywana jest w nieruchomości wspólnej. Podział ilości zużytego ciepła na lokale i część wspólną jest zawsze dyskusyjny.

Rodzaje ciepłomierzy

Ciepłomierze są przyrządami pomiarowymi służącymi do pomiaru i wskazania ilości ciepła przekazanego w jego obiegu; występują różne rodzaje tych urządzeń. Schemat obowiązującego obecnie modelu opomiarowania, uwzględniający sposób zaopatrzenia budynku w ciepło oraz obejmujący urządzenia regulacyjne, można przedstawić następująco:

 • ciepłomierze główne – mierzą ilość ciepła dostarczonego do całej instalacji odbiorczej budynku wspólnoty na potrzeby c.o. i c.c.w. (w przypadku instalacji zdalaczynnej tj. dostarczenia ciepła do węzła ciepłowniczego);
 • ciepłomierze główne – mierzą ilość ciepła zużytego do przygotowania ciepłej wody do całej instalacji odbiorczej budynku wspólnoty na potrzeby c.o. i c.c.w. (w przypadku kotłowni lokalnej dla budynku);
 • urządzenia do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych lokali zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. Do grupy tych urządzeń (w rozumieniu § 135 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.) należą indywidualne ciepłomierze lub komputerowe systemy indywidualnego rozliczania z wykorzystaniem wskazań podzielników kosztów c.o.;
 • urządzenia do regulacji dopływu ciepła do poszczególnych lokali.

Parametry ciepłomierzy

Ciepłomierze, których zadaniem jest pomiar zużycia ciepła w wodnych układach ogrzewania, składają się z:

 • przepływomierza (przetwornik przepływu),
 • dwóch czujników temperatury,
 • przelicznika wskazującego.

Rolę przetwornika przepływu pełni przeważnie wodomierz umieszczony w obiegu wymiany ciepła. Jego zadaniem jest pomiar ilości nośnika energii czyli przepływającej przez niego wody. Czujniki temperatury montowane są na przewodach – zasilającym i powrotnym. Od przepływomierza, jak i od czujników temperatury przekazywane są sygnały do przelicznika, który realizuje określony algorytm matematyczny i oblicza ilość energii cieplnej oddanej w obiegu wymiany ciepła.

Zależnie od konstrukcji ciepłomierze dzielą się na:

 • urządzenia kombinowane (składane),
 • urządzenia kompaktowe.

W ciepłomierzach kompaktowych części składowe są ze sobą połączone na stałe, przy czym przelicznik wskazujący jest zamontowany bezpośrednio na przetworniku przepływu, a jeden z czujników temperatury znajduje się z reguły wewnątrz przepływomierza.

Ciepłomierze podzielić można także ze względu na ich wielkość i zakres pomiarowy na:

 • ciepłomierze przemysłowe,
 • ciepłomierze domowe.

Dla budynków wspólnot mieszkaniowych, które należą do grupy mniejszych odbiorców, gdzie występują szybkie i znaczne zmiany obciążenia, przeznaczone są ciepłomierze domowe, charakteryzujące się szerokim zakresem pomiarowym zarówno temperatur, jak i przepływu wody.

Dla takich odbiorców przeznaczone są:

 • liczniki mieszkaniowe, przeznaczone dla najmniejszych obiektów o nominalnej przepustowości poniżej 1,0 m3/h, wykonywane wyłącznie jako kompaktowe,
 • tachometryczne (wirnikowe),
 • magnetoindukcyjne,
 • ultradźwiękowe,
 • manometryczne (zwężkowe).

Można też spotkać inne rozwiązania konstrukcyjno-funkcjonalne.

Podstawy doboru ciepłomierzy

Podstawowym kryterium prawidłowego doboru ciepłomierza jest minimalizacja strat ciśnienia oraz dążenie do dużej dokładności pomiaru. Szczególnie ważne jest przestrzeganie następujących zasad:

 • maksymalna robocza temperatura i ciśnienie statyczne (zarówno ruchu jak i spoczynku) nośnika ciepła w przewodzie, w którym zamontowano przetwornik przepływu, nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości zadeklarowanych przez producenta;
 • różnica temperatur wody między zasilaniem i powrotem nie może przekroczyć granicznych wartości podanych na tablicy znamionowej przelicznika wskazującego;
 • przepływ czynnika grzewczego, z uwzględnieniem jego wahań, powinien mieścić się w zakresie wyznaczonym przez wielkości charakterystyczne przepływomierza.

Instalacja ciepłomierza

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.), budynek wielorodzinny powinien posiadać urządzenia do pomiaru ilości zużywanej wody zimnej, ciepłej wody użytkowej oraz dostarczonego i zużytego ciepła.

Tabela 1. Wymagania dotyczące rodzaju i miejsc zainstalowania ciepłomierzy zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§

Urządzenie

Miejsce zainstalowania

§ 121, ust.1, ust. 3

Urządzenia do pomiaru ilości ciepła (ciepłomierze) lub paliwa zużytego do przygotowania ciepłej wody

Rozporządzenie nie podaje gdzie dokładnie należy lokalizować urządzenia pomiarowe w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Natomiast w przypadku zespołów budynków zaopatrywanych w ciepło ze wspólnej kotłowni lub grupowego węzła ciepłowniczego, przedmiotowe urządzenia mogą być lokalizowane poza tymi budynkami, jeśli w tych budynkach zastosowane zostały pomiarowe urządzenia mieszkaniowe.

§ 135, ust. 2

Urządzenia służące do rozliczania zużytego ciepła

Ciepłomierz do pomiaru ilości ciepła dostarczonego do całej instalacji ogrzewczej budynku oraz urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych lokali. Rozporządzenie nie podaje konkretnego miejsca zainstalowania.

§ 135, ust. 3

Urządzenia do rozliczania kosztów zużytego ciepła w przypadku budynku, którego instalacja grzewcza jest zasilana z kotłowni w budynku

Urządzenia do pomiaru ilości zużytego paliwa w kotłowni oraz urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań i lokali użytkowych w budynku. Rozporządzenie nie podaje konkretnego miejsca lokalizacji tych urządzeń.

 

 

Ciepłomierze są powszechnie stosowane jako urządzenia do pomiaru ilości ciepła dostarczonego do budynku z systemu ciepłowniczego. Montowane są w węzłach przyłączeniowych po stronie dostawcy ciepła, a w węzłach z transformacją parametrów – na przewodzie czynnika pierwotnego (wody wysokotemperaturowej). Najwłaściwszym miejscem do zainstalowania ciepłomierza jest zbiorczy przewód powrotny do zewnętrznej sieci ciepłowniczej, tam bowiem panuje niższa temperatura i ciśnienie, a ponadto eksploatacyjne wahania tych parametrów wykazują mniejszą amplitudę, przez co ciepłomierz poddawany jest mniejszym obciążeniom.

Dostarczanie ciepła do odbiorców odbywa się po uprzednim przyłączeniu do sieci na podstawie umowy sprzedaży ciepła w wodzie gorącej. Prawo energetyczne definiuje kilka rodzajów umów o dostawę ciepła i kilka kategorii odbiorców. Wspólnoty mieszkaniowe traktowane są jako tzw. odbiorcy końcowi. Koszty dostawy ciepła obliczane są przez dostawcę zgodnie z obowiązującą na danym terenie taryfą tzn. cenami i stawkami opłat w niej zawartymi.

W obiektach zasilanych w ciepło z własnej kotłowni nie ma potrzeby stosowania ciepłomierza głównego, zastąpić go można pomiarem ilości paliwa zużywanego do „produkcji” ciepła.

Ciepłomierze mieszkaniowe są coraz częściej stosowanymi urządzeniami, wprowadzanymi do mieszkań, jeśli jest taka możliwość techniczna. W nowo realizowanych budynkach wielolokalowych, z poziomym doprowadzaniem ciepła do poszczególnych mieszkań (tzn. z korytarzy, klatek schodowych) są one stosowane do rozliczeń pomiędzy użytkownikami wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej.

Wymagania dotyczące montażu ciepłomierzy

Najważniejszą kwestią dotycząca montażu ciepłomierza głównego jest wybór miejsca pomiaru. Teoretycznie w instalacji można prawie zawsze wskazać kilka miejsc, w których ciepłomierz będzie prawidłowo działał, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnych wyników. Jednocześnie można przewidzieć, że wyniki pomiaru będą się różnić w zależności od miejsca, w którym pomiar jest dokonywany. Należy więc pamiętać, że wybór miejsca pomiaru ma duże znaczenie dla prawidłowości pomiaru ciepła dostarczonego do całego budynku.

Pomiar zużycia ciepła jest technicznie bardziej skomplikowany i znacznie droższy niż pomiar zużycia wody, dlatego też pełne opomiarowanie w tym zakresie jest rzadziej spotykane. Skutkuje to rozliczaniem kosztów ciepła według wskaźników, to jest powierzchni lub kubatury lokali lub koniecznością stosowania rozmaitych technik szacunkowych, co nigdy w pełni i wiarygodnie nie oddaje podziału kosztów według faktycznego zużycia ciepła.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Komentarze

(1)
Ramesh | 05.08.2013, 15:39
Jacku, widzę, że nie chce ci się czytać ;). Odprowadzać podatku nie muissz, ale z tego co mi wiadomo PIT i tak muissz złożyć na początku następnego roku. 13.07.2011, 15:57
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Wycinka drzew
 • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18991|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12223|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11564|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl