• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Udokumentowanie podjęcia uchwały

Paweł Puch  |  Administrator 3/2012  |  05.04.2012  |  1
Udokumentowanie podjęcia uchwały
Udokumentowanie podjęcia uchwały

Wiele wspólnot mieszkaniowych ma problemy z właściwym udokumentowaniem podjęcia uchwały. Tymczasem właściwe udokumentowanie jest konieczne nie tylko w celu realizacji wewnętrznych spraw wspólnoty ale też w ewentualnych sprawach sądowych.

Wiele wspólnot mieszkaniowych, nie znajdując przepisów prawa, które nakładałyby na nie jedynie słuszny sposób udokumentowania podjęcia uchwały, ma problemy z jego właściwym udokumentowaniem. Próbując znaleźć rozwiązanie wprowadzają nieraz zupełnie nieracjonalne i nieadekwatne do sytuacji metody.

Uchwały we wspólnocie mieszkaniowej

Właściciele lokali samodzielnie podejmują decyzje w dwóch formach prawnych. Pierwszą z nich jest rzadko występująca, bo też i rzadko potrzebna umowa zawarta przez wszystkich właścicieli lokali. Na przykład w tej formie dochodzi do zmiany sposobu zarządu przewidzianego w Ustawie o własności lokali (UWL). Drugą formą powszechnie występującą, i której dotyczy ten artykuł, jest uchwała podjęta przez właścicieli lokali.

Jak przewiduje UWL uchwały właścicieli lokali podejmowane są albo na zebraniu, albo w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być też wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania, na przykład gdy na zebraniu nie było wystarczającej ilości właścicieli lokali niezbędnej do podjęcia uchwały. Co do zasady uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów. Ustawa o własności lokali przewiduje także, że w pewnych wypadkach na każdego właściciela może przypadać jeden głos niezależnie od wielkości udziału w nieruchomości wspólnej. Przytaczana tu ustawa, jak i inne przepisy nie mówią jednak wprost jak udokumentować podjęcie takiej uchwały. Stąd można spotkać się z bezradnością zarządców, którzy przejmują wspólnotę mieszkaniową z innym sposobem udokumentowania podejmowanych uchwał i nie mogą się w nim znaleźć, zarzucając nieraz poprzednikowi, że postępował sprzecznie z prawem (czytaj: sprzecznie z tym do czego przywykli). Można też spotkać się z bezzasadnymi roszczeniami właścicieli często realizowanymi na drodze sądowej sprowadzającymi się do zarzutu, że w dokumentacji wspólnoty nie ma np. protokołów z podjęcia każdej uchwały, a we wspólnocie, w której kiedyś mieszkali zarząd takie protokoły zawsze sporządzał. W związku z chaosem panującym w kwestii dokumentowania podjęcia uchwał warto kilka spraw w tej materii wyjaśnić.

Dokument z podpisem

W kwestii udokumentowania podjęcia uchwały sprawa jest stosunkowo prosta choć nieraz niepotrzebnie gmatwana, gdyż tak naprawdę jedynym dokumentem, który wspólnota mieszkaniowa z podjęcia uchwały musi posiadać jest treść uchwały wraz z podpisami wystarczającej większości właścicieli lokali. Jakiekolwiek inne formy udokumentowania podjęcia uchwały (listy do głosowania, karty do głosowania itp.) mają sens wówczas gdy ze względu na duże rozmiary wspólnoty trzeba szukać rozwiązań praktycznych do usprawnienia głosowania. Jeżeli treść uchwały i podpisy właścicieli oraz krótką adnotację zarządu można zmieścić na jednej kartce papieru (dwie strony) produkowanie innych dokumentów pozbawione jest sensu i jest przejawem wyłącznie biurokratycznych nawyków członków zarządu lub zarządcy. Większość wspólnot mieszkaniowych nie dysponuje swoimi biurami, więc niestety w praktyce dokumenty przechodzą z rąk do rąk między zarządcami. Niepotrzebny rozrost dokumentacji stanowi zatem poważny problem, z którego należy sobie zdawać sprawę, produkując kolejny zbyteczny dokument.

Ponadto zwrócić należy uwagę, że przepisy nie narzucają wspólnotom mieszkaniowym jak ma wyglądać uchwała zatem każdy dokument o charakterze decyzyjnym, na którym zarząd na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów zebrał podpisy właścicieli, których łączne udziały przekraczają połowę wszystkich udziałów we wspólnocie mieszkaniowej, może być potraktowany jako uchwała właścicieli lokali. Należy pamiętać, że wspólnota mieszkaniowa, jeżeli chce sformalizować i uszczegółowić te zasady, powinna stosowne zapisy umieścić w statucie wspólnoty. Jednak we wspólnotach mieszkaniowych można spotkać się też z fatalną w skutkach praktyką zmierzającą do ograniczenia ilości tworzonych dokumentów. Część zarządów, zdając sobie bowiem sprawę z konieczności ograniczania ilości dokumentów, zlicza glosy nazwijmy to „ustnie”, a jedynym dokumentem potwierdzającym podjęcie uchwały jest treść uchwały z podpisem członków zarządu i adnotacją o wyniku głosowania. Sam fakt potwierdzenia przez zarząd podjęcia uchwały bez podpisów właścicieli nie jest udokumentowaniem podjęcia uchwały i dopuszcza do sytuacji wycofania się właścicieli z podjętej decyzji. Wówczas w sądzie brak jest dowodu a pozostaje tylko słowo zarządu przeciwko słowu właściciela, który twierdzi, że nie głosował za daną uchwałą. Dopuszczenie do takiej sytuacji przez zarząd nie powinno mieć miejsca.

Listy obecności

W dużych wspólnotach mieszkaniowych można się spotkać ze sporządzaniem listy obecności, która ma na celu ułatwienie późniejszego głosowania nad uchwałami. Na podstawie listy obecności zarząd wie, kto stawił się na zebranie, zatem wie również kogo wyczytywać przy głosowaniu nad uchwałami. Niestety według mnie błędem popełnianym na części zebrań jest sprawdzenie tożsamości zebranych przy sporządzaniu listy obecności i rezygnacja ze sprawdzenia tożsamości przy głosowaniu nad uchwałami. Jest to wygodna procedura ale poza tym, że może prowadzić do fałszerstw przy głosowaniu nad uchwałami stanowi podstawę do zaskarżenia uchwał. Zarząd, postępując w taki sposób, dopuszcza do możliwości wystąpienia właściciela z zarzutem do sądu, że część sąsiadów wyszła w trakcie zebrania a za nich głosowali inni obecni. Tymczasem ten zarzut byłby bezzasadny w przypadku gdyby zarząd sprawdzał tożsamość w takcie głosowania. Z tego powodu lista obecności, jeżeli już jest sporządzana, powinna mieć charakter tylko czysto informacyjny i nie powinna stanowić dokumentacji z podjęcia uchwały.

Listy do głosowania

W celu ułatwienia liczenia głosów oraz orientacji kto głosował, a kto jeszcze nie zamiast prostej formy podpisu pod uchwałą wspólnoty mieszkaniowe często praktykują listy do głosowania. Ma ona z reguły postać tabeli z rubrykami na imię i nazwisko właściciela, wysokość jego udziału, oraz rubryki za i przeciw, w których właściciel umieszcza podpis w zależności czy głosuje za uchwałą czy przeciw jej podjęciu. W celu uniknięcia posądzeń o fałszerstwo lista do głosowania powinna stanowić integralną część uchwały. Jeżeli jest to możliwe powinna znajdować się na jednej kartce wraz z treścią uchwały lub gdy nie jest to możliwe powinna stanowić kilka ponumerowanych spiętych kartek opatrzonych u góry numerem uchwały i jej nazwą oraz datą.

Karty do głosowania

Karta do głosowania w odróżnieniu od listy do głosowania jest dokumentem indywidualnym. Każdy z głosujących ma swoją kartę do głosowania, na której wymienione są wszystkie uchwały najczęściej tylko z numeru i tytułu, a obok jest rubryka z miejscem do złożenia podpisu w rubryce za lub przeciw. Zaletą posługiwania się kartami do głosowania jest szybkość głosowania. Właściciele lokali nie muszą podczas głosowania podchodzić do zarządu i składać podpisu na liście do głosowania tylko mają kartę do głosowania przed sobą. Wadą jest duża liczba dokumentów „wyprodukowanych” podczas zebrania, które trzeba archiwizować. Karty do głosowania warto stosować tylko w bardzo dużych wspólnotach gdzie głosowanie za pomocą listy byłoby fizycznie bardzo utrudnione. Karta do głosowania może mieć też swoją wersję elektroniczną, która na razie jest rzadko stosowana na zebraniach wspólnot mieszkaniowych, a z powodzeniem wykorzystywana jest na zgromadzeniach spółek z dużą ilością udziałowców. Głosowania przygotowywane są tam przez wyspecjalizowaną firmę, która zapewnia elektroniczne czytniki i oprogramowanie komputerowe do liczenia głosów. Głosujący otrzymują karty do głosowania z paskiem magnetycznym, na którym zakodowane są ich dane i przy użyciu tej karty głosują nad uchwałami. System elektroniczny rozpoznaje i zlicza ich głosy. Nawet przy kilkuset osobach głosowanie przebiega w kilka minut, a jego wynik dostępny jest natychmiast po zakończeniu głosowania nad uchwałą.

Protokoły

Protokół sporządza się w trakcie zebrania albo już po nim na podstawie notatek w celu udokumentowania przebiegu zebrania. Podaje się w nim czas i miejsce zebrania, porządek obrad, wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami i inne istotne elementy przebiegu zebrania oraz informacje o spełnieniu wymogów formalnych. Protokół sporządza się dla celów dowodowych ze względu zawodność ludzkiej pamięci. W przypadku postępowań sądowych, na przykład w sprawie zaskarżenia uchwały, protokół ten stanowi cenny materiał dowodowy. Protokół umożliwia też zapoznanie się przez właścicieli nieobecnych na zebraniu z jego przebiegiem gdyż sama treść uchwał może w pełni nie obrazować przebiegu zebrania. Jest to moim zdaniem bardzo słuszna praktyka. Protokół powinien jednak przybrać formę zwięzłego dokumentu najlepiej z treścią podzieloną na podpunkty, w której powinno się unikać ponownego przepisywania treści uchwał, a skupić się przede wszystkim na spełnionych wymogach formalnych zwołania zebrania, porządku obrad oraz liczbach, czyli osobach obecnych oraz wynikach głosowania. Zawsze należy rozróżniać protokół od stenogramu zatem np. na zarzut Pana Nowaka zgłoszony na zebraniu, że Pani Kowalska przy podlewaniu kwiatów zalewa mu balkon nie ma miejsca w protokole.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Podjęcie uchwały wymaga udokumentowania ale stosujmy metody adekwatne do sytuacji czyli przede wszystkim wielkości wspólnoty mieszkaniowej. Naprawdę trzy zdaniowa uchwała we wspólnocie liczącej kilkunastu członków to po prostu jedna kartka papieru z podpisami właścicieli i adnotacją zarządu o podziale głosów za i przeciw. W takiej sytuacji dokumentacja, która składa się z treści uchwały, listy do głosowania albo kilkunastu kart do głosowania, i dwóch kilku stronicowych protokołów niejakiej komisji skrutacyjnej i zarządu wzbudza nie tylko uśmiech ale też daje stronie, która chce podważyć uchwałę, możliwość zgłaszania przeróżnych zarzutów, co skutkuje przedłużającym się postępowaniem sądowym. Ponadto pamiętajmy, że przepisy nie nakładają na wspólnotę żadnych konkretnych sposobów dokumentowania podjęcia uchwały zatem nie twierdźmy, jak to ma nieraz miejsce w praktyce, że poprzedni zarząd czy zarządca postępował sprzecznie z prawem bo nie sporządzał protokołu z podjęcia każdej uchwały albo, że z zebrania nie ma protokołu komisji skrutacyjnej itp.

Komentarze

(1)
ind | 12.04.2012, 08:43
Właśnie karta do głosowania lub lepiej osobny załacznik do uchwały w postaci oodanych głosów jest jak najbardziej odpowiednią rzeczą. Autor nie pomyslał o jednaj istotnej sprawie - co jesli uchwała zawiera jednocześnie dane osobowe właścicieli nieruchomości z ich podpisami wówczas gdy kopie tej uchwały trzeba przedłozyc dalej ??? Musi on przekazać ją wraz z głosowaniem i tymi danymi - absurd!!!! Dlatego wprowadza sie jak wspomiałem wyżej załacznik, zawierający jako odrębną cześć wykaz oddanych głosów.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18988|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12220|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11562|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl