CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Ciepło na osiedlu – jego dostawy, zużycie i koszty

dr inż. Ryszard Śnieżyk  |  Administrator 3/2012  |  18.09.2012  |  1
Ciepło na osiedlu – jego dostawy, zużycie i koszty
Ciepło na osiedlu – jego dostawy, zużycie i koszty

Wiosenne temperatury za oknem wskazują na to, że zima odeszła już na dobre. Z podsumowania ostatniego sezonu grzewczego wynika, że dzięki łagodnemu początkowi zimy 2011/12 opłaty za ciepło są o ok. 10% niższe niż w analogicznym okresie ostatnich lat.

Celem niniejszego artykułu jest chęć przedstawienia odbiorcom ciepła możliwości niezbyt uczciwego postępowania niektórych dostawców ciepła, nadużywających swojej przewagi technicznej i prawnej, czerpiących nadmierne, nieuzasadnione zyski z działalności. Jest to tym bardziej potrzebne, gdyż odbiorcy nie są w stanie ocenić postępowania dostawców, bo nie mają odpowiedniej wiedzy z zakresu funkcjonowania systemów ciepłowniczych i prawa energetycznego.

System ciepłowniczy

Analizowany system ciepłowniczy zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej, czyli obliczeniowa temperatura zewnętrza wynosi tzewnobl = –20°C. Źródłem ciepła jest ciepłownia na gaz ziemny o mocy zainstalowanej Qc = 4,0 MW wyposażona w dwa kotły o mocy Qk = 2,0 MW. W ciepłowni stosowano wykres centralnej regulacji: Tzs/Tps=155/70°C! Oficjalnie nie został zmieniony.

Zasadniczo są dwie grupy odbiorców: spółdzielnia mieszkaniowa oraz gmina, czyli budynki komunalne (ZGKiM). Przedmiotem analiz jest 14 budynków SM (około 75% kubatury), które są zaopatrywane w ciepło za pomocą 21 węzłów ciepłowniczych, z czego tylko jeden jest jednofunkcyjny (centralnego ogrzewania).

Po przeprowadzeniu analizy zużycia energii w sezonie ogrzewczym 2008/2009, wyznaczono zamówioną moc cieplną QzamSM = 1,601 MW. I taka moc jest podstawą rozliczeń z dostawcą od dnia 01.01.2010 r. W całym roku 2010 nie stwierdzono przekroczenia zamówionej mocy cieplnej.

Odbiorca posiada 11 budynków z instalacjami centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, dwa budynki (z jednym węzłem ciepłowniczym) tylko centralnie ogrzewane oraz budynek administracyjno-usługowy z węzłem dwufunkcyjnym.

Powierzchnia użytkowa wynosi około Fu ≈ 28 000 m2. Oszacowana liczba mieszkańców wynosi około n ≈ 1 310 osób.

Budynki zostały zbudowane w latach 1969–1976. W pewnej części budynków w piwnicach prowadzona jest wysokoparametrowa sieć ciepłownicza, co przy jej wieku, jest bardzo niebezpieczne. Prawdopodobieństwo wystąpienia zalania piwnic wodą o temperaturze ponad 100°C jest bardzo duże. Właścicielem tej sieci jest dostawca. (Dziwi jego indolencja w tym zakresie). Część zewnętrznej sieci ciepłowniczej została zmodernizowana na preizolowaną.

Zapotrzebowanie na ciepło

Przeprowadzono analizę dostawy ciepła do budynków SM w okresie 2009–2011. Dane szczegółowe przedstawiono na rys. 1. (zobacz ten rysunek: Zużycie energii w latach 2008–2011).

Przyjęto, że zużycie ciepła jest równe sumie wskazań liczników ciepła w węzłach ciepłowniczych. Oczywiście, lepiej jest posługiwać się wskazaniami licznika ciepła w źródle, gdyż uwzględnia on straty ciepła na przesyle oraz współczynnik niejednoczesności poboru ciepła. Niejednoczesność potrzeb ciepła jest największą zaletą ciepłownictwa i może bardziej zmniejszać zapotrzebowanie ciepła niż wynoszą straty ciepła na przesyle. Warunkiem jest odpowiednie zwymiarowanie średnic sieci ciepłowniczej. W rozpatrywanym przypadku takiej analizy nie można było przeprowadzić.

Istotny wpływ na zużycie ciepła mają warunki klimatyczne i prace termomodernizacyjne prowadzone przez odbiorcę ciepła.

Na rys. 2. (zobacz ten rysunek: Zakres wahań średniej miesięcznej temperatury zewnętrznej w okresie 2005–2010) pokazano przebieg temperatury zewnętrznej w tym okresie w miesiącach zdecydowanie chłodnych, tj. kiedy odbywała się dostawa ciepła do centralnego ogrzewania (styczeń–kwiecień i październik–grudzień). W celu zilustrowania zakresu wahań średnich miesięcznych sporządzono wykres, na którym pokazano wartości ekstremalne w latach 2005–2010 (rys. 2. - zobacz ten rysunek: Zakres wahań średniej miesięcznej temperatury zewnętrznej w okresie 2005–2010).

Na podstawie analizy wykresu z rys. 2. można stwiedzić, że konieczne jest określenie wpływu klimatu na zużycie ciepła, szczególnie do centralnego ogrzewania.

Wskaźnikiem tego wpływu jest liczba stopniodni Std, który można określić jako potrzeby cieplne do centralnego ogrzewania w zależności od temperatury zewnętrznej.

Okresem obliczeniowym może być miesiąc, sezon ogrzewczy. W tab. 1. podano liczbę stopniodni w latach 2008–2011. Jak widać z tab. 1. (tabela znajduje się pod tym akapitem), rozpiętość liczby stopniodni w poszczególnych latach wynosi nawet 20% (rok 2008 i rok 2010), co ma duży wpływ na zużycie energii i koszty ciepła. Na to powinni być wyczuleni nie tylko odbiorcy, ale również dostawcy. Wahania przychodów dostawców źle oddziałują na działalność gospodarczą. Niemal każde przedsiębiorstwa ciepłownicze usiłują w różny sposób przeciwdziałać tym sytuacjom.

Tabela 1. Liczba stopniodni w miesiącach zimowych w latach 2008–2011

Data

Std2008

Std2009

Std2010

Std2011

I

570,4

753,3

824,9

637,1

II

495,9

590,8

615,4

640,1

III

520,8

517,7

532,9

514,6

IV

384,0

285,0

372,3

306,0

X

356,5

398,4

427,5

378,2

XI

438,0

429,9

439,2

510,0

XII

570,4

655,7

797,6

551,8

Suma

3 336,0

3 630,7

4 009,9

3 537,7

 

Bardziej obiektywnym wskaźnikiem jest zużycie ciepła do centralnego ogrzewania w odniesieniu do 1 stopniodnia. Na rys. 3. (zobacz ten rysunek: Jednostkowe zużycie ciepła do centralnego ogrzewania w latach 2005–2010) podano wartości tych wskaźników w latach 2005–2010.

Z rys. 3. widać, że odbiorca (SM) intensywnie realizuje prace termomodernizacyjne, które kosztowały w tym okresie około 3 mln zł. Spowodowało to zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła o około 25%. Dopiero zmiana zamówionej mocy cieplnej dokonana w roku 2010, pozwoliła na zmniejszenie kosztów ciepła, a tym samym konsumowanie efektów poniesionych nakładów.

Potrzeby cieplne – zamówiona moc cieplna

Dysponując zużyciem ciepła na podstawie liczników ciepła oraz danych klimatycznych można określić zamówioną moc cieplną. Ponieważ dysponowano tylko jednym odczytem, tj. sumą ciepła do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, to należało oszacować podział zużycia energii na te cele. Posłużono się metodą opisaną w czasopiśmie „Rynek Energii” (nr 1/2010). Wyniki obliczeń pokazano na rys. 4. (zobacz ten rysunek: Zmiana zamówionej mocy cieplnej w poszczególnych węzłach ciepłowniczych).

Każdy z węzłów ciepłowniczych charakteryzuje się inną redukcją zamówionej mocy cieplnej, gdyż skutki prac termomodernizacyjnych są różne.

Prace termomodernizacyjne polegały na:

  • ociepleniu ścian szczytowych,
  • stropodachów,
  • likwidacji ogrzewania nieeksploatowanych pralni (twp = +24°C) i suszarni (tws = +30 °C),
  • likwidacji grzejników na klatkach schodowych,
  • wymianie okien na klatkach schodowych,
  • wymianie okien w mieszkaniach (przez lokatorów).

Oczywiście w różnych budynkach zakres modernizacji był różny i konieczne jest wykazanie rzeczywistych, nowych potrzeb cieplnych w poszczególnych węzłach ciepłowniczych. Świadczy to o rzeczywistej ocenie stopnia zmniejszenia zapotrzebowania ciepła w każdym przypadku. Szczególnie widać to w przypadku budynków, które praktycznie nie podlegały termomodernizacji (Kran,  Δq = 16,4%).

Zmiana zamówionej mocy cieplnej pozwoliła na obniżenie kosztów ciepła w ciągu roku o około ΔKQ = 182 000,00 zł/a. Stawiany jest zarzut, że dostawca skompensuje sobie wpływy drogą zmiany w taryfie ceny zmiennej. Jak zostanie wykazane w dalszej części artykułu, w roku 2011 taka sytuacja nie miała miejsca. Jednak główną przyczyną była skokowa podwyżka ceny stałej przed zmianą mocy zamówionej (w roku 2010 o 23,55%) oraz jej obniżka w roku następnym (o około 30%). Nie bez znaczenia było również znacznie mniejsze zużycie ciepła z powodu łagodnego początku zimy 2011/2012.

Istotne jest porównanie zamówionej mocy cieplnej oraz jej wartości określonej na podstawie zużycia ciepła. Pokazano to na rys. 5. (zobacz ten rysunek: Rzeczywista i umowna zamówiona moc cieplna w latach 2005-2011). Na wykresie widoczne jest niezbyt uczciwe postępowanie dostawcy, który przewymiarował ciepłownię (zwiększając jej koszt inwestycyjny), a ponadto niewłaściwie dobrano moc kotłów. Wyraźnie widać, że sprawność kotła przy niewielkim obciążeniu latem powoduje duże, nieuzasadnione koszty gazu ziemnego.

Zdumiewa brak profesjonalizmu dostawcy w zakresie wymiarowania i technologii ciepłowni.

Dostawca ciepła dysponuje licznikiem ciepła w źródle, który powinien być wykorzystywany do oceny pracy systemu ciepłowniczego. Ważnym aspektem jest możliwość wyznaczenia strat ciepła na przesyle, ale również współczynnika niejednoczesności poboru ciepła.

Taryfy dla ciepła

W rozpatrywanym okresie tj. 2004–2011 taryfa dla ciepła była wielokrotnie zamieniana. W tab. 2. (tabela ta znajduje się pod tym akapitem) zestawiono ceny stałe i zmienne w kolejnych taryfach zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki.

Tabela 2. Taryfy dla ciepła w latach 2008–2011

Opis

Jedn.

Okres obowiązywania taryfy

Od

2008-12-19

2010-01-01

2011-01-01

2011-02-28

2012-01-01

Do

2009-12-31

2010-12-31

2011-02-28

2011-12-31

2012-12-31

Dni

378

365

59

307

366

za moc zamówioną

zł/MW/m-c

12 441,24

15 371,49

10 391,66

10 227,75

8 881,45

za energię cieplną

 

zł/GJ

59,55

61,46

70,11

69,00

71,06

 

Biorąc pod uwagę taryfę dla ciepła oraz zużycie energii wyliczono jednoczłonową cenę ciepła. Założono, że zużycie ciepła będzie równe E2012 = 18 000 GJ, czyli zbliżone do średniej wieloletniej.

Zmiana kosztów rocznych w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009 jest minimalna (wzrost o około 1 700 zł, czyli 0,12%). Pomimo wzrostu cen w taryfie, odbiorca jej nie odczuł z powodu zmiany zamówionej mocy cieplnej.

W roku 2011 koszty roczne ciepła były znacznie niższe niż w latach 2009 i 2010. Wynika to z relatywnie wysokiej ceny zmiennej. Taka struktura taryfy powoduje duży wpływ zużycia ciepła na koszty ciepła. Bardziej bezpieczny dla dostawcy jest większy udział ceny stałej (za zamówioną moc cieplną), bo wówczas zmiany zużycia ciepła mają mniejszy wpływ na jego przychody.

Koszty jednostkowe ciepła

Na podstawie rzeczywistych kosztów ciepła w danym roku wyliczono, jaką zaliczkę na ciepło powinni płacić lokatorzy. Na podstawie obliczeń można zauważyć, że istnieje dość duża różnica w kosztach ciepła w poszczególnych budynkach. Wynosi ona nawet około 35%.

Na podstawie tych wyliczeń można zauważyć także, że w roku 2011 zaliczka powinna być znacznie niższa niż w roku 2010. Różnica ta wynosi niemal Δk = 10%.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Pomimo wzrostu ceny na podstawie taryfy dla ciepła, opłaty za ciepło powinny ulec obniżeniu. Wynika to z dużego udziału ceny zmiennej, gdyż zmniejszyło się zapotrzebowanie ciepła do centralnego ogrzewania (o około Δe = 15,17%).

Bardzo niekorzystną sytuacją dla lokatorów były skutki zmian zużycia ciepła w latach 2009 i 2010, gdyż nastąpił wtedy wzrost potrzeb do centralnego ogrzewania. Dzięki obniżeniu mocy zamówionej, zmiana potrzeb cieplnych nie została przeniesiona na odbiorców ­ciepła.

Oszczędności dzięki łagodnej zimie

Na podstawie przedstawionej analizy wynika, że dzięki łagodnej zimie 2011/12, lokatorzy powinni uzyskać obniżenie opłat za ciepło o około 10%. Wynika to z błędnego kształtowania przez dostawcę struktury kosztów ciepła. Udział kosztów zmiennych jest zbyt wysoki i naturalne wahania warunków klimatycznych wpływają na zmianę całkowitych kosztów ciepła.

Można się spodziewać, że sytuacja w następnych latach niestety się zmieni – tendencja zmian opłat będzie odwrotna, czyli skokowy ich wzrost.

Komentarze

(1)
Wojciech Szymanek | 29.10.2012, 08:18
Do artykułu ciepło na osiedlu - czy nikt się nie zastanowił z mieszkańców, polityków itp że tacy potentaci jak OPEC w Polsce zdziera nas skórę tylko z tego tytułu ponosić koszty jako mieszkańcy z tytułu przesyłu ciepła to jest wyzysk zarówno przesyłu ciepła jak i energii. w normalnym kraju tych praktyk nie ma ale w Polsce zawsze coś wymyślą. Politycy winni zmienić przepisy aby tego nie płacić
Pozdrawiam

Wojciech Szymanek
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17969|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11252|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10826|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl