• Zamiana mieszkań – ile to kosztuje?
  • Kim zastąpić czujnego sąsiada?
  • Zużycie nieruchomości a wysokość podatku od nieruchomości
  • [Raport] Zdalny monitoring wizyjny osiedli – jakie są korzyści
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (finanse)

Zamiana mieszkań – ile to kosztuje?

08.07.2020
Zamiana mieszkań to dość skomplikowana transakcja. Wiąże się z dodatkowymi kosztami, związanymi m.in. z podatkami i taksą notarialną.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Kim zastąpić czujnego sąsiada?

Rozmowa z Aleksandrem Mrozkiem, Dyrektorem Generalnym Local Network.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Zużycie nieruchomości a wysokość podatku od nieruchomości

10.06.2020
Artykuł 4 ust. 1 pkt 3 UPOL jednoznacznie stanowi, że przy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przyjmuje się wartość budowli niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, czyli – co do zasady – w kolejnych latach wartość tych budowli nie zmienia się – także w roku,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

[Raport] Zdalny monitoring wizyjny osiedli – jakie są korzyści

18.05.2020
Jak pogodzić rosnące minimalne stawki godzinowe ze zrozumiałymi oczekiwaniami finansowymi firm ochroniarskich, gdzie koszty pracownicze stanowią nawet ponad 90 proc. ich wynagrodzenia? Jest na to prosty i tani sposób, doceniony już w prestiżowym konkursie Think Big.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (finanse)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Rozliczanie kosztów ciepła z lokalnej kotłowni

Dostawca energii cieplnej nie dysponuje pełną swobodą przy ustalaniu warunków, na jakich będzie dostarczał ciepło odbiorcom.

Podstawowym obowiązkiem dostawcy energii cieplnej jest dokonywanie rozliczeń w oparciu o przygotowane taryfy, które podlegają wielu ograniczeniom. Szczegółowe zasady kształtowania taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, magazynowaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją lub obrotem ciepłem, a także kalkulację taryf dla ciepła i rozliczenia z tytułu zaopatrzenia w ciepło zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2010 roku, nr 194, poz. 1291).

Przede wszystkim taryfa musi być ukształtowana w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, określonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej.

Kształtowanie taryf

Przedsiębiorstwo energetyczne – którym również w rozumieniu rozporządzenia jest każdy podmiot zajmujący się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez ten podmiot źródłach ciepła, przesyłaniem, dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego – ma obowiązek opracowania taryfy nie tylko w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie określonym w treści art. 45 Prawa energetycznego, ale także w sposób, który wyeliminuje subsydiowanie skrośne. Taryfy muszą więc zostać skonstruowane w sposób uniemożliwiający pokrywanie kosztów, dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców. Taryfa powinna być jednocześnie ukształtowana odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem w ciepło, rodzaju odbiorców i charakteru ich zapotrzebowania na ciepło.

Zasadą jest, iż taryfa wytwórcy ciepła zawiera ceny za zamówioną moc cieplną (wyrażone w złotych za MW), ceny ciepła (wyrażone w złotych za GJ) oraz ceny nośnika ciepła, a więc wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania ubytków wody poza źródłem ciepła lub niezwróconych skroplin (wyrażone odpowiednio w złotych za m3 lub za tonę). W przypadku jednak, gdy ciepło wytwarzane jest w lokalnym źródle ciepła, wyposażonym w układ pomiarowo-rozliczeniowy lub w źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze, taryfa może zawierać jedynie stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną, wyrażone w złotych za MW, oraz za ciepło, wyrażone w złotych za GJ.

W tym miejscu należy wskazać na różnicę pomiędzy lokalnym źródłem ciepła a źródłem ciepła, zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze. Lokalnym źródłem ciepła – w rozumieniu rozporządzenia – jest zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie, podczas gdy za zewnętrzną instalację odbiorczą uważa się odcinki instalacji odbiorczych, łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła. Rozróżnienie takie ma wymiar praktyczny albowiem w przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła, które nie jest wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy, taryfa zawiera wyłącznie stawki opłaty miesięcznej i sezonowej, przy czym stawki te wyraża się w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej lub w złotych za metr kwadratowy powierzchni lokali.

Ustawodawca dopuścił więc możliwość rozliczania dostarczonego ciepła przy zastosowaniu stawki za m2 powierzchni lokali jedynie w przypadku taryf dotyczących lokalnych źródeł ciepła. W każdym innym przypadku opłaty za zamówioną moc cieplną powinny być wyrażone w złotych za MW.

Rozliczenia kosztów ciepła

Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek prowadzenia rozliczeń z odbiorcami ciepła, odpowiednio do zakresu świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych, na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na przyłączach do węzłów cieplnych lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, określonych w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej. Obowiązek ten nie dotyczy jednak sytuacji, gdy ciepło dostarczane jest z lokalnego źródła ciepła. W przypadku bowiem odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, niewyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe, rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawa i sposób ich obliczania powinny być określone w umowie sprzedaży ciepła, a wysokość tych opłat oblicza się poprzez określenie opłaty miesięcznej oraz opłaty sezonowej. Opłatę miesięczną, pobieraną w każdym miesiącu, stanowi przy tym iloczyn stawki opłaty miesięcznej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i zamówionej mocy cieplnej lub powierzchni lokali w obiektach odbiorcy, zaś opłatę sezonową, pobieraną przez siedem miesięcy sezonu grzewczego, stanowi iloczyn stawki opłaty sezonowej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i zamówionej mocy cieplnej lub powierzchni lokali w obiektach odbiorcy.

Również w przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, zawarte z odbiorcami umowy sprzedaży ciepła, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy kompleksowe powinny określać rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawy ich obliczania. Jeżeli umowy te nie stanowią inaczej, wysokość opłat oblicza się według zasad szczegółowo opisanych w treści § 35 ust. 2 rozporządzenia. W takiej sytuacji miesięczne raty opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierane od odbiorców w każdym miesiącu, stanowią iloczyn zamówionej mocy cieplnej dla obiektów danego odbiorcy oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej, a miesięczne raty opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierane przez odbiorców w każdym miesiącu, stanowią iloczyn zamówionej mocy cieplnej dla obiektów danego odbiorcy oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. W przedmiotowym rozporządzeniu wskazano również szczegółowe wzory, według których należy rozliczać opłaty za dostarczone ciepło, opłatę zmienną za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła oraz opłaty za nośnik ciepła.

Z powyższego wynika więc, iż zasadą jest, że wytwórca ciepła w rozliczeniach prowadzonych z odbiorcami stosuje opłaty obliczane na podstawie ustalonych w taryfie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła i cen nośnika ciepła. Jedynie w przypadku lokalnych źródeł ciepła, które nie są wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy, opłaty obliczane są na podstawie ustalonych w taryfie miesięcznych i sezonowych stawek opłat, zaś w przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle wyposażonym w układ pomiarowo-rozliczeniowy lub źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze, opłaty obliczane są na podstawie ustalonych w taryfie stawek opłat za zamówioną moc cieplną i stawek opłat za ciepło.

Wszystkie powyższe regulacje sprawiają, że rozliczenie dostarczonego ciepła pomiędzy dostawcą a odbiorcą nie należy do zadań łatwych. Ostateczny wynik tych rozliczeń zależy bowiem nie tylko od ilości faktycznie dostarczonego ciepła ale również od rodzaju źródła, w którym dostarczane ciepło jest wytwarzane. Rodzaj źródła ciepła oraz charakter przedsiębiorstwa ciepłowniczego ma bowiem decydujący wpływ na zasady rozliczeń, a więc czynniki, od których zależy cena dostarczonego ciepła. Nie lekceważąc doniosłości wszystkich wspomnianych elementów, na szczególną uwagę zasługuje wyrażony wprost w treści § 3 pkt 2 rozporządzenia z 17 września 2010 roku, zakaz subsydiowania krzyżowego. Wynika bowiem z niego, iż dostawa ciepła nie może służyć jakiemukolwiek podmiotowi, który zajmuje się taką działalnością, do finansowania pozostałych rodzajów prowadzonej działalności. W sytuacji opisanej w pierwszej części publikacji (Administrator 3/2012, s. 13) oznacza to, że spółdzielnia mieszkaniowa nie może wykorzystywać dostarczania ciepła wspólnocie mieszkaniowej dla finansowania działań, które nie mają bezpośredniego związku z wytworzeniem i przesłaniem energii cieplnej.

Priorytet postanowień umownych

Niewątpliwie przedstawione powyżej informacje nie wystarczą dla rozstrzygnięcia wszystkich wątpliwości, które pojawią się podczas rozliczania dostaw ciepła do budynku wielolokalowego. Mam jednak nadzieję, że podane informacje pozwolą choć na wstępne zakwalifikowanie problemu i odnalezienie w gąszczu szczegółowych technicznych informacji tej, na której podstawie konkretne rozliczenie następuje. Tu podkreślić dodatkowo należy, iż regulacje – szczegółowo opisujące sposób rozliczenia – znajdą w większości zastosowanie dopiero, gdy w stosownej umowie nie uregulowano tych kwestii odmiennie. Pierwszeństwo zatem mają umowne postanowienia, poczynione pomiędzy stronami, najczęściej podczas zawierania umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub o dostawę ciepła. Wobec priorytetu tych postanowień przed regulacjami aktów normatywnych należy pamiętać o ich doniosłości już na etapie zawierania konkretnych umów z przedsiębiorstwem ciepłowniczym.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 16546|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11837|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl