CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rozliczanie kosztów ciepła z lokalnej kotłowni

Dostawca energii cieplnej nie dysponuje pełną swobodą przy ustalaniu warunków, na jakich będzie dostarczał ciepło odbiorcom.

Podstawowym obowiązkiem dostawcy energii cieplnej jest dokonywanie rozliczeń w oparciu o przygotowane taryfy, które podlegają wielu ograniczeniom. Szczegółowe zasady kształtowania taryf przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, magazynowaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją lub obrotem ciepłem, a także kalkulację taryf dla ciepła i rozliczenia z tytułu zaopatrzenia w ciepło zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2010 roku, nr 194, poz. 1291).

Przede wszystkim taryfa musi być ukształtowana w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, określonym w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła albo w umowie kompleksowej.

Kształtowanie taryf

Przedsiębiorstwo energetyczne – którym również w rozumieniu rozporządzenia jest każdy podmiot zajmujący się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez ten podmiot źródłach ciepła, przesyłaniem, dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego – ma obowiązek opracowania taryfy nie tylko w sposób zapewniający pokrycie kosztów uzasadnionych w zakresie określonym w treści art. 45 Prawa energetycznego, ale także w sposób, który wyeliminuje subsydiowanie skrośne. Taryfy muszą więc zostać skonstruowane w sposób uniemożliwiający pokrywanie kosztów, dotyczących jednego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej lub jednej z grup taryfowych odbiorców usług, przychodami pochodzącymi z innego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej lub od innej taryfowej grupy odbiorców. Taryfa powinna być jednocześnie ukształtowana odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej, związanej z zaopatrzeniem w ciepło, rodzaju odbiorców i charakteru ich zapotrzebowania na ciepło.

Zasadą jest, iż taryfa wytwórcy ciepła zawiera ceny za zamówioną moc cieplną (wyrażone w złotych za MW), ceny ciepła (wyrażone w złotych za GJ) oraz ceny nośnika ciepła, a więc wody dostarczonej do napełniania sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych oraz do uzupełniania ubytków wody poza źródłem ciepła lub niezwróconych skroplin (wyrażone odpowiednio w złotych za m3 lub za tonę). W przypadku jednak, gdy ciepło wytwarzane jest w lokalnym źródle ciepła, wyposażonym w układ pomiarowo-rozliczeniowy lub w źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze, taryfa może zawierać jedynie stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną, wyrażone w złotych za MW, oraz za ciepło, wyrażone w złotych za GJ.

W tym miejscu należy wskazać na różnicę pomiędzy lokalnym źródłem ciepła a źródłem ciepła, zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze. Lokalnym źródłem ciepła – w rozumieniu rozporządzenia – jest zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie, podczas gdy za zewnętrzną instalację odbiorczą uważa się odcinki instalacji odbiorczych, łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła. Rozróżnienie takie ma wymiar praktyczny albowiem w przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła, które nie jest wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy, taryfa zawiera wyłącznie stawki opłaty miesięcznej i sezonowej, przy czym stawki te wyraża się w złotych za MW zamówionej mocy cieplnej lub w złotych za metr kwadratowy powierzchni lokali.

Ustawodawca dopuścił więc możliwość rozliczania dostarczonego ciepła przy zastosowaniu stawki za m2 powierzchni lokali jedynie w przypadku taryf dotyczących lokalnych źródeł ciepła. W każdym innym przypadku opłaty za zamówioną moc cieplną powinny być wyrażone w złotych za MW.

Rozliczenia kosztów ciepła

Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek prowadzenia rozliczeń z odbiorcami ciepła, odpowiednio do zakresu świadczonych usług dla poszczególnych grup taryfowych, na podstawie odczytów wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych na przyłączach do węzłów cieplnych lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji, określonych w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo w umowie kompleksowej. Obowiązek ten nie dotyczy jednak sytuacji, gdy ciepło dostarczane jest z lokalnego źródła ciepła. W przypadku bowiem odbiorców zasilanych z lokalnych źródeł ciepła, niewyposażonych w układy pomiarowo-rozliczeniowe, rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawa i sposób ich obliczania powinny być określone w umowie sprzedaży ciepła, a wysokość tych opłat oblicza się poprzez określenie opłaty miesięcznej oraz opłaty sezonowej. Opłatę miesięczną, pobieraną w każdym miesiącu, stanowi przy tym iloczyn stawki opłaty miesięcznej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i zamówionej mocy cieplnej lub powierzchni lokali w obiektach odbiorcy, zaś opłatę sezonową, pobieraną przez siedem miesięcy sezonu grzewczego, stanowi iloczyn stawki opłaty sezonowej dla danego rodzaju lokalnych źródeł ciepła i zamówionej mocy cieplnej lub powierzchni lokali w obiektach odbiorcy.

Również w przypadku dostarczania ciepła do grupowego węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niż jednego odbiorcy, zawarte z odbiorcami umowy sprzedaży ciepła, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji albo umowy kompleksowe powinny określać rodzaje opłat pobieranych od tych odbiorców oraz podstawy ich obliczania. Jeżeli umowy te nie stanowią inaczej, wysokość opłat oblicza się według zasad szczegółowo opisanych w treści § 35 ust. 2 rozporządzenia. W takiej sytuacji miesięczne raty opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierane od odbiorców w każdym miesiącu, stanowią iloczyn zamówionej mocy cieplnej dla obiektów danego odbiorcy oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej, a miesięczne raty opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierane przez odbiorców w każdym miesiącu, stanowią iloczyn zamówionej mocy cieplnej dla obiektów danego odbiorcy oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. W przedmiotowym rozporządzeniu wskazano również szczegółowe wzory, według których należy rozliczać opłaty za dostarczone ciepło, opłatę zmienną za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła oraz opłaty za nośnik ciepła.

Z powyższego wynika więc, iż zasadą jest, że wytwórca ciepła w rozliczeniach prowadzonych z odbiorcami stosuje opłaty obliczane na podstawie ustalonych w taryfie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła i cen nośnika ciepła. Jedynie w przypadku lokalnych źródeł ciepła, które nie są wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowy, opłaty obliczane są na podstawie ustalonych w taryfie miesięcznych i sezonowych stawek opłat, zaś w przypadku wytwarzania ciepła w lokalnym źródle wyposażonym w układ pomiarowo-rozliczeniowy lub źródle ciepła, w którym zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze, opłaty obliczane są na podstawie ustalonych w taryfie stawek opłat za zamówioną moc cieplną i stawek opłat za ciepło.

Wszystkie powyższe regulacje sprawiają, że rozliczenie dostarczonego ciepła pomiędzy dostawcą a odbiorcą nie należy do zadań łatwych. Ostateczny wynik tych rozliczeń zależy bowiem nie tylko od ilości faktycznie dostarczonego ciepła ale również od rodzaju źródła, w którym dostarczane ciepło jest wytwarzane. Rodzaj źródła ciepła oraz charakter przedsiębiorstwa ciepłowniczego ma bowiem decydujący wpływ na zasady rozliczeń, a więc czynniki, od których zależy cena dostarczonego ciepła. Nie lekceważąc doniosłości wszystkich wspomnianych elementów, na szczególną uwagę zasługuje wyrażony wprost w treści § 3 pkt 2 rozporządzenia z 17 września 2010 roku, zakaz subsydiowania krzyżowego. Wynika bowiem z niego, iż dostawa ciepła nie może służyć jakiemukolwiek podmiotowi, który zajmuje się taką działalnością, do finansowania pozostałych rodzajów prowadzonej działalności. W sytuacji opisanej w pierwszej części publikacji (Administrator 3/2012, s. 13) oznacza to, że spółdzielnia mieszkaniowa nie może wykorzystywać dostarczania ciepła wspólnocie mieszkaniowej dla finansowania działań, które nie mają bezpośredniego związku z wytworzeniem i przesłaniem energii cieplnej.

Priorytet postanowień umownych

Niewątpliwie przedstawione powyżej informacje nie wystarczą dla rozstrzygnięcia wszystkich wątpliwości, które pojawią się podczas rozliczania dostaw ciepła do budynku wielolokalowego. Mam jednak nadzieję, że podane informacje pozwolą choć na wstępne zakwalifikowanie problemu i odnalezienie w gąszczu szczegółowych technicznych informacji tej, na której podstawie konkretne rozliczenie następuje. Tu podkreślić dodatkowo należy, iż regulacje – szczegółowo opisujące sposób rozliczenia – znajdą w większości zastosowanie dopiero, gdy w stosownej umowie nie uregulowano tych kwestii odmiennie. Pierwszeństwo zatem mają umowne postanowienia, poczynione pomiędzy stronami, najczęściej podczas zawierania umów o przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub o dostawę ciepła. Wobec priorytetu tych postanowień przed regulacjami aktów normatywnych należy pamiętać o ich doniosłości już na etapie zawierania konkretnych umów z przedsiębiorstwem ciepłowniczym.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10951|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10529|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl