• Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej. Prawo, orzecznictwo, praktyka
  • Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?
  • Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca
  • Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni mieszkaniowych
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Polecane Artykuły (prawo)

Szkolenie: Rozrachunki z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej....

26.06.2020
Rodzaje opłat w warunkach działania wspólnoty mieszkaniowej oraz ich podstawa prawna; rozliczenie wyniku finansowego za rok 2019; regulamin rozliczeń mediów a rozrachunki z tytułu odsprzedaży mediów do lokali właścicieli; rozrachunki finansowe wspólnoty z właścicielami lokali z...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Kto wydaje zezwolenie na wycinkę drzew?

10.06.2020
Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 18.02.2020 r., rozstrzygnął, iż organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe i objętej użytkowaniem wieczystym, które to użytkowanie wieczyste z dniem 1...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Zdalny monitoring wizyjny - sprawdzamy, czy to się opłaca

25.05.2020
Wspólnoty czy administracje, wobec rosnących kosztów stacjonarnej ochrony fizycznej, decydują się na przejście osiedla na całkowity bądź częściowy zdalny monitoring wizyjny. Często są zaskakiwane dużym rozstrzałem cenowym ofert składanych przez firmy ochroniarskie. Różnice...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Przetwarzanie danych osobowych przez organy samorządowe spółdzielni...

Konieczność przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający odpowiednie ich bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Co nowego w orzecznictwie?
Charakter opłaty adiacenckiej | Meldunek w ogródkach działkowych

Paweł Puch  |  07.05.2012
Co nowego w orzecznictwie? Charakter opłaty adiacenckiej | Meldunek w ogródkach działkowych
Co nowego w orzecznictwie? Charakter opłaty adiacenckiej | Meldunek w ogródkach działkowych

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 67), m.in. o opłacie adiacenckiej oraz o meldunku na terenie ogródków działkowych.

Charakter opłaty adiacenckiej

Opłata adiacencka ma charakter świadczenia pieniężnego, a tym samym jest świadczeniem podzielnym. Oznacza to, że obowiązek zapłaty obciąża współwłaścicieli w części odpowiadającej udziałowi we współwłasności i właściwym jest ustalenia tej opłaty w odniesieniu do tychże współwłaścicieli jedną decyzją w odniesieniu do każdego z nich w kwocie odpowiadającej udziałowi tego współwłaściciela w prawie własności nieruchomości. Ponadt, ustalając opłatę adiacencką organ ma obowiązek uwzględnienia sposobu zagospodarowania działki – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.

W przedmiotowej sprawie wójt gminy decyzją ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, a samorządowe kolegium odwoławcze utrzymało tę decyzję w mocy. Właściciel wniósł więc skargę do Wojewódzkiego Sąd Administracyjny w Gdańsku, który przypomniał, że podstawą zaskarżonej decyzji jest art. 98 a ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przepis ten stanowi, iż jeżeli w wyniku podziału nieruchomości, dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, wzrośnie jej wartość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może ustalić, w drodze decyzji, opłatę adiacencką z tego tytułu. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwały, w wysokości nie większej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne. Wartość nieruchomości przed podziałem i po podziale określa się według cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej. Zgodnie z art. 146 ust. 1a w związku z art. 98 a ust. 1 ustawy ustalenie opłaty adiacenckiej następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości.

Sąd zwrócił jednak uwagę, że w przedmiotowej sprawie organ odwoławczy ani organ I instancji nie dostrzegły wad jakie zawiera operat sporządzony na potrzeby niniejszej sprawy. W obu decyzjach jest wskazane, że działki skarżącego są przeznaczone w planie pod zabudowę letniskową.

 Tymczasem do wyceny przyjęte zostały ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne. Ustalając opłatę adiacencką organ ma obowiązek uwzględnienia sposobu zagospodarowania działki uwarunkowanego zapisami planu zagospodarowania, zawartymi zarówno w części opisowej, jak i graficznej planu. Treść planu jest istotna zwłaszcza w świetle zarzutów skarżącego dotyczących ograniczenia możliwości zagospodarowania podzielonych działek ze względu na przebieg linii energetycznej, przesądza bowiem, czy po usunięciu tej linii nadal istnieją wskazane planem ograniczenia.

Zaskarżona decyzja i decyzja ją poprzedzająca są także wadliwe z uwagi na błędne określenie sposobu zobowiązania współwłaścicieli przedmiotowej nieruchomości do uiszczenia opłaty adiacenckiej. Gmina zobowiązała do zapłaty opłaty adiacenckiej wszystkich współwłaścicieli nie określając sposobu ich obciążenia.

W ocenie Sądu art. 98a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie uprawnia organu do obciążania współwłaścicieli podzielonej nieruchomości opłatą adiacencką bez wskazywania w jakiej wysokości konkretnie każdy jest zobowiązany. Każdy ze współwłaścicieli uzyskuje korzyści wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału. Nie każdy jednak w takim samym zakresie, co może wynikać z wielkości posiadanych udziałów.

Opłata adiacencka ma charakter świadczenia pieniężnego, a tym samym jest świadczeniem podzielnym. Oznacza to, że obowiązek zapłaty obciąża współwłaścicieli w części odpowiadającej udziałowi we współwłasności i właściwym jest ustalenia tej opłaty w odniesieniu do tychże współwłaścicieli jedną decyzją w odniesieniu do każdego z nich w kwocie odpowiadającej udziałowi tego współwłaściciela w prawie własności nieruchomości.

Powyższe rozważania prowadzą do wniosku, że decyzja samorządowego kolegium odwoławczego oraz poprzedzająca ją decyzja wójta gminy naruszają przepis art. 98a ust. 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, co w konsekwencji prowadzi do ich uchylenia.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (sygn. akt II SA/Gd 849/11)

 

Meldunek w ogródkach działkowych

Zameldowanie w lokalu jest instytucją służącą wyłącznie celom ewidencyjnym, potwierdzającą fakt pobytu w danym lokalu, a organ nie może odmówić zameldowania na pobyt stały osobie faktycznie przebywającej w danym pomieszczeniu – wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W przedmiotowej sprawie prezydent miasta odmówił zameldowania użytkownikom ogródka działkowego. Podając w uzasadnieniu, że wskazany w nim adres nie odpowiada wymogom określonym w art. 9b ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Adres dla ogrodu działkowego jest adresem całej nieruchomości a nie konkretnego domku, zaś numer domku określony dla celów wewnętrznych ogrodu nie jest tożsamy z numerem lokalu/pomieszczenia, ani też nie oznacza numeru porządkowego domu. Do ustalania numerów porządkowych są właściwe organy umocowane na podstawie Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Po rozpoznaniu odwołania wojewoda uchylił zaskarżoną decyzję i orzekł o zameldowaniu odwołujących się na pobyt stały zgodnie ze złożonym wnioskiem.

W uzasadnieniu podniósł, iż decydujące znaczenie w sprawie ma fakt stałego zamieszkania stron w opisanym budynku bez względu na przepisy prawa budowlanego czy zagospodarowania przestrzennego. Skargę na tę decyzję wniósł Polski Związek Działkowców zarzucając brak uwzględnienia przepisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a zwłaszcza przepisu stanowiącego, że ogród działkowy jest urządzeniem użyteczności publicznej. Altana w ogrodzie działkowym nie jest budynkiem mieszkalnym i nie może być przystosowana do zamieszkiwania.

 Już sam fakt zamieszkiwania stanowi uciążliwość dla sąsiednich użytkowników działek i środowiska ogrodu, jest sprzeczny z ogólnym interesem działkowców i uregulowaniami wewnętrznymi ogrodu. Numer działki nie ma odzwierciedlenia w ewidencji posesji ani też w księgach wieczystych.

Działki te nie są wyodrębnione geodezyjnie. Takie miejsce zamieszkania jest więc fikcyjne. Wojewódzki sąd administracyjny uznał jednak, iż skarga nie jest zasadna. Zameldowanie w lokalu jest instytucją służącą wyłącznie celom ewidencyjnym, potwierdzającą fakt pobytu w danym lokalu. Dokonanie zameldowania jest czynnością materialno-techniczną, zapewniającą techniczne wykonanie przez właściwy organ czynności rejestracyjnej.

Organ nie może odmówić zameldowania na pobyt stały osobie faktycznie przebywającej w danym pomieszczeniu, gdy zamiar stałego pobytu, jak i istnienie ośrodka osobistych i majątkowych interesów danej osoby są określone na podstawie obiektywnych, w pełni stwierdzonych okoliczności.

Polski Związek Działkowców wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skarga kasacyjna nie została oparta na usprawiedliwionych podstawach. Przepisy Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych przewidujące instytucję zameldowania jako potwierdzenie faktu pobytu służą wyłącznie celom ewidencyjnym, co powoduje brak możliwości odmowy zameldowania na pobyt stały osób faktycznie przebywających w danym pomieszczeniu jedynie w oparciu o literalną wykładnię art. 9b ust. 2 pkt 1 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Pobyt mający charakter stały jest wystarczającą okolicznością do dokonania zameldowania, stanowiącą przesłankę wywodzoną z przepisów Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Natomiast Polski Związek Działkowców, dbając o interes użytkowników pracowniczego ogrodu działkowego, ma do dyspozycji różnego rodzaju środki prawne służące likwidacji naruszeń przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przy czym przeciwstawianie się zameldowaniu osób faktycznie zamieszkujących na stałe na terenie ogrodu działkowego w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w tym przedmiocie nie wydaje się drogą właściwą.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  (sygn. akt II OSK 608/07)

Co nowego w orzecznictwie? - najpopularniejsze artykuły
Opodatkowanie zwrotu wkładu w spółdzielni | Czy fundusz remontowy istnieje?
Deklaracja w sprawie opłaty śmieciowej | Opłata śmieciowa bez VAT| Wyższe opłaty za użytkowanie wieczyste w bloku z garażem
Obowiązek zapewnienia należytego stanu budynku | Gmina nie może oceniać mieszkańca w uchwałach
Zasady wydatkowania funduszu remontowego | Zasady umieszczenia reklamy na elewacji budynku
Bezumowne korzystanie z nieruchomości | Odpowiedzialność spółdzielni względem nabywców lokali
Piwnica częścią nieruchomości wspólnej | Zróżnicowanie wysokości obciążeń we wspólnocie mieszkaniowej
ORZECZNICTWO - zobacz wszystkie teksty »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19171|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12528|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11690|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl