CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Projekt Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - kontrowersyjne propozycje

Grzegorz  Abramek  |  Administrator 5/2012  |  05.06.2012  |  8
Projekt Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - kontrowersyjne propozycje
Projekt Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - kontrowersyjne propozycje
źródło zdjęcia: materiały prasowe firmy Dolcan

Przyjęcie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu proponowanym przez posłów PO sparaliżuje działalność spółdzielni na lata. Brak koncepcji na działalność spółdzielni mieszkaniowych nie może sprowadzać się jedynie do dążenia do ich likwidacji.

Złożony przez posłów Platformy Obywatelskiej projekt Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w swej zasadniczej treści stanowi powtórzenie regulacji zawartych w treści sprawozdania podkomisji w komisji infrastruktury przygotowanego w Sejmie VI kadencji. Zawiera szereg rozwiązań budzących kontrowersje a także uzasadnione wątpliwości natury konstytucyjnej. Mimo uzasadnienia, że projekt „powtarza te rozwiązania, które w praktyce nie wywołały zastrzeżeń” sprawia wrażenie zbioru nieskoordynowanych pomysłów połączonych z mechanicznym przeniesieniem części obecnie funkcjonujących norm. Jedynym celem dążenia do wprowadzenia projektowanych regulacji jest likwidacja spółdzielni mieszkaniowych i przejście na zarządzanie zasobem mieszkaniowym zgodnie z Ustawą o własności lokali (UWL).

Świadczą o tym proponowane zapisy art. 37, który stanowi w ust. 3, że po ustanowieniu odrębnej własności pierwszego lokalu nieruchomości stosuje się przepisy UWL, niezależnie od pozostawania przez właścicieli lokali członkami spółdzielni. W połączeniu z obowiązkiem dokonania rozliczenia ze wspólnotą według norm stosowanych do podziału spółdzielni intencja pomysłodawców jest oczywista. Swego rodzaju nowością jest wprowadzenie regulacji przewidującej, że jeżeli większość udziałów w nieruchomości wspólnej należy do spółdzielni mieszkaniowej, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właściciela lokalu. W treści propozycji przepisu zignorowano stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone w wyroku SK 19/09. Przy praktycznym zastosowaniu przepisu, nie trudno wyobrazić sobie sytuację, gdy w budynku 100-lokalowym ustanowiono odrębną własność dwóch lokali i ci właściciele będą mogli podejmować prawnie skuteczne decyzje wbrew woli spółdzielni i interesom pozostałych mieszkańców. TK podkreślił, że w orzecznictwie sądowym pozytywnie była oceniana zasada wykonywania zarządu przez spółdzielnię mieszkaniową na podstawie ustawy, po ustanowieniu odrębnej własności pierwszego lokalu w budynku należącym dotychczas w całości do spółdzielni. Zasada ta była wyrazem kompromisu, jaki musiał przyjąć ustawodawca, regulując kwestie zarządu nieruchomością wspólną w sytuacji skomplikowanego układu stosunków własnościowych spółdzielni i właścicieli wyodrębnionych lokali. Wyraźnie również stwierdzono, że zarząd spółdzielni mieszkaniowej po ustanowieniu odrębnej własności pierwszego lokalu w budynku należącym wcześniej w całości do tej spółdzielni, należy postrzegać nie tyle jako przepis uprzywilejowujący spółdzielnie mieszkaniowe, ile przepis chroniący interesy ich członków. Zdziwienie może również budzić zestawienie norm przewidujących stosowanie do właścicieli Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, skoro zgodnie z przyjęta koncepcją w każdej nieruchomości, gdzie ustanowiono odrębną własność choć jednego lokalu powstanie wspólnota mieszkaniowa, zresztą pozbawiona według propozycji zmian w Ustawie o własności lokali zdolności prawnej, sprowadzona jedynie do wyodrębnionej masy majątkowej, co może mieć dość poważne konsekwencje na gruncie prawa podatkowego a czego autorzy zdają się nie dostrzegać.

Równie kuriozalna i sprzeczna z ogólnymi zasadami jest koncepcja wyboru prezesa zarządu obligatoryjnie przez walne zgromadzenie, przy utrzymaniu możliwości wyboru pozostałych członków zarządu przez radę nadzorczą. Ogólna choć wiedza o organach osób prawnych pozwala na stwierdzenie, że w stosunku do prezesa ma zastosowanie zasada primus inter pares, a zarząd jest organem kolegialnym. Lata 90. przypomina regulacja przewidująca wygaśnięcie mandatu prezesa zarządu w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, chyba że, prawdopodobnie w drodze wyjątku, walne zgromadzenie wybierze tę samą osobę.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

W treści można zauważyć wolę zbliżenia ram działalności spółdzielni i wspólnot. Wydaje się, że raczej chodzi o zredukowanie spółdzielni mieszkaniowych do wspólnot. Uwadze projektodawców umyka różnica pomiędzy działalnością spółdzielni jako korporacji a wspólnotą, która jest jedynie ustawowym sposobem zarządu nieruchomością wspólną.

Z uporem godnym lepszej sprawy powraca koncepcja związania prawa do lokalu z członkostwem w spółdzielni. Rozwiązanie takie budzi zasadnicze zastrzeżenia co do zgodności z konstytucyjną zasadą wolności zrzeszania wyrażoną w art. 58 ust. 1 Konstytucji RP i jest oczywiście niezgodne z wyrokiem TK z 30 marca 2004 r. (sygn. akt 32/03). Proponowane zmiany nie znajdują również poparcia w treści uzasadnienia, gdyż na dzień dzisiejszy w zasadzie każdy uprawniony do korzystania z lokalu w spółdzielni mieszkaniowej może skutecznie żądać przyjęcia go w poczet jej członków. A więc teza o większości uprawnionych do lokali „pozbawionych wpływu na zarządzanie spółdzielnią” jest z gruntu ­fałszywa.

Komentarze

(6)
Fix | 15.06.2012, 12:27
To jest bałwanienie do kwadratu !

panie magistrze Abramek, a z jakiego to powodu właściciele odrębnych nieruchomości lokalowych wyodrębnionych z zasobów spółdzielczych maja mieć ograniczone prawa właścicielskie /ograniczone w porównaniu z właścicielami lokali we wspólnocie mieszkaniowej/ ?

Najtaniej mieszka się we wspólnocie wynika jednoznacznie z raportu "Gospodarka mieszkaniowa w 2010 r.". udostępnionego na stronie Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1956_PLK_HTML.htm
W części B począwszy od str. 24 raport GUS zawiera szczegółową i przy tym pouczającą dla spółdzielców analizę kosztów utrzymania zasobów lokalowych.

Dlatego nie sposób pojąć jak wielu ludzi użytkujących lokale spółdzielcze nie chce lub nie potrafi zrozumieć, że spółdzielnia mieszkaniowa jest najgorszą z form zarządzania nieruchomościami wspólnymi.

Mit powielany przez nomenklaturę spółdzielczą, że spółdzielnie generują rzekomo mniejsze koszty niż wspólnoty mieszkaniowe jest totalnym nieporozumieniem.

Wspólnota mieszkaniowa, jako forma bezpośredniego podejmowania decyzji (uchwał) i kontroli przez samych właścicieli lokali jest najlepsza i dotychczas nie wymyślono lepszego sposobu zarządzania nieruchomością wspólną.
Oczywiście musi być spełniony warunek, że właściciele lokali są aktywni oraz interesują się sprawami wspólnoty.

Nie mam żadnych wątpliwości, że spółdzielnie mieszkaniowe ze znakiem Teraz Polska należny rozjechać walcem drogowym lub zaorać jak dawniejsze PGR-y
eugeniusz | 28.06.2012, 13:35
"Fix" może nazbyt obrazowo opisał sytuację. Prawda jest i taka, że faktycznie właściciel mieszkania w zasobach spółdzielni ma prawa (powinności) własności ograniczone. Podstawa prawna tego ograniczenia jest powszechnie znana i jest nią art. 27 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepis ten został wprowadzony do ustawy działaniami lobby spółdzielczego, które działa w Sejmie w sposób jawnie sprzeczny z ustawą o lobbingu. Sami Posłowie w prywatnych rozmowach narzekają na nachalność "lobbystów" krajowej spółdzielczości. Jeszcze gorszy jest fakt że niektórzy przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości rozpatrując ów 27/2 orzekają o rzekomej właściwości płacenia przez właścicieli lokali nie będacych członkami spółdzielni wszelkich kosztów jakie im spółdzielnia w oparciu o 27/2 narzuci. Dzieje się tak mimo wielu orzeczeń Sadów Apelacyjnych uchylających owe orzeczenia. czyli mamy tzw. ustaloną linię orzecznictwa, która jest nadal łamana. Do tego łamania przyczyniają się biegli sądowi którzy wydają wielu spółdzielniom opinię o zgodności ich "poczynań" z normami i zasadami księgowości.
Oczywiście nie należy zapominać że członkami spółdzielni są też przedstawiciele palestry. Są tutaj niestety też przypadki ujawnione przez Panią poseł Lidię Staroń w Olsztynie. Myslę przy tym że Olsztyn nie jest ani odosobnionym, ani jedynym tego przykładem.
Ma rację "fix" mówiąc o mitach przekazywanych przez "spółdzielczą nomenklaturę".
GRANIWID SIKORSKI | 31.07.2012, 22:43
Strona Społeczna Okrągłego Stołu Kraków – Sierpień 2012 r.
Mieszkaniowego w Krakowie

KRAKOWSKIE
STOWARZYSZENIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS 0000250494

Forum w Obronie Godności
i Jedności Lokatorów i Bezdomnych
31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102
KRS 0000346811


A P E L


Obywatele a szczególnie Spółdzielcy, przeciwstawcie się polityce Państwa zmierzającej do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych i grabieży ich majątku. Organizujcie się! Piszcie listy, apele! Zwracajcie się do władz państwowych
i samorządowych do posłów, radnych, członków i władz Spółdzielni Mieszkaniowych! Organizujcie pikiety, przekonujcie sąsiadów i znajomych. Spółdzielnie Mieszkaniowe są potrzebne i nie mogą zginąć!
Nie pozwólcie aby do tego doszło!
W Sejmie procedowana jest obecnie nowelizacja ustawy „O Spółdzielniach Mieszkaniowych”. Proponowane zmiany zmierzają w oczywisty sposób do likwidacji Spółdzielczości Mieszkaniowej jako takiej. Mają ją zastąpić „wspólnoty mieszkaniowe” ze wszystkimi negatywnymi dla jej członków skutkami. Spowoduje to wzrost opłat mieszkaniowych i w konsekwencji przekazywanie zarządu tymi wspólnotami przypadkowym osobom czy firmom. Wraz z tymi zmianami bowiem w Ministerstwie Sprawiedliwości planuje się odejście od obowiązku posiadania kwalifikacji zarządzania zasobem mieszkaniowym. Potężne zagrożenia stają także przed ogrodami działkowymi, na których przejęcie liczą deweloperzy. Mało tego proponowane i rozpatrywane jest przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej stopniowa likwidacja dopłat dodatków mieszkaniowych dla właścicieli mieszkań, a także rozpatrywana jest sama zmiana funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, idąca także w kierunku ułatwienia eksmisji właścicieli ze swych mieszkań. Jednocześnie w oczywisty sposób widać upadek polityki socjalnej, zarówno prowadzonej przez Państwo, jak i realizowane przez władze samorządowe.
Za przyzwoleniem władz deweloperzy przejmują tereny nie licząc się z interesem społecznym, jak np. w przypadku zabudowy „Młynówki”.


Jak w latach dziewięćdziesiątych zakłady pracy, tak obecnie przejmowane są mieszkania, infrastruktura komunalna i spółdzielcza. Służyć ma temu także rozpatrywany projekt wprowadzenia podatku katastralnego, lub znacznego wzrostu podatku od nieruchomości.
Władze państwowe i samorządy w praktyce dążą do tego aby jedyną formę budownictwa mieszkaniowego była działalność deweloperów. Temu celowi podporządkowane jest ich polityka. Jest to polityka antynarodowa i antyspołeczna.
To wszystko dzieje się przy bierności zagrożonego tą polityką społeczeństwa. Trzeba się temu przeciwstawić, gdyż jutro już może być na to za późno!
W tej sytuacji trzeba liczyć przede wszystkim na siebie. Jak sobie pomożesz sam, pomogą ci też i inni. Nie bądź bierny, gdyż pogarszająca się sytuacja dosięgnie i ciebie.
Czy tego chcesz i z tym się godzisz ?
W obliczu zagrożenia stańmy murem i nie dajmy zginąć Spółdzielniom Mieszkaniowym.
Walka o spółdzielczość dziś to racja stanu.
Taka jest prawda i ona musi zwyciężyć !


STOWARZYSZENIE BÓG HONOR OJCZYZNA

GRZEGORZ PIOTEREK

KRAKOWSKIE
STOWARZYSZENIE CZŁONKÓW
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH

GRANIWID SIKORSKI

FORUM W OBRONIE GODNOŚCI
I JEDNOŚCI LOKATORÓW I BEZDOMNYCH

BOGDAN WARZECHA

Otrzymują:
1 x Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Ewa KOPACZ
1 x Wojewoda Małopolski Pan Jerzy MILLER
1 x Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek MAJCHROWSKI
1 x Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Pani Marta ŻAK
1 x Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowych
eugeniusz | 01.08.2012, 12:00
Z całym szacunkiem!
Tezy Państwa pisma zasługują na ocenę w zakresie celowości, zasadności i podstaw ich sformułowania. Tym bardziej, że dotyczą znacznego obszaru gospodarki nieruchomościami, a to musi wzbudzić kontrowersje w przedmiocie oznaczenia rzeczywistych interesów z jakimi mamy tutaj do czynienia.

Nie jest prawdą, ze wszyscy Obywatele a szczególnie Spółdzielcy, przeciwstawcie się polityce Państwa w zakresie nieruchomości.
Nie jest prawdą że znajdujące się w Sejmie projekty (515 oraz 517) zmierzają do likwidacji spółdzielni mieszkaniowych i grabieży ich majątku.
Nie jest prawdą, że Spółdzielczość Mieszkaniowa maj być zastąpiona z mocy ustawy „wspólnotami mieszkaniowymi”.
Nie jest prawdą, że zaistnienie ustawy o własności lokali dla współwłaścicieli nieruchomości byłych zasobów spółdzielni mieszkaniowych spowoduje wzrost opłat mieszkaniowych.

Kłamstwem jest wskazywanie na konsekwencje w postaci "przekazywanie zarządu tymi wspólnotami przypadkowym osobom czy firmom" gdyż zgodnie ze wskazaną ustawą o własności lokali do wyłączności właścicieli lokali należy zarządzanie częściami wspólnymi nieruchomości.
i wszelkie decyzje w tej mierze są po ich stronie.

Nie sposób znaleść podstawy twierdzeń o jakimś nieokreślonym "potężnym zagrożeniu" dla działkowiczów użytkujących ogrody działkowe. Takie tezy mogą być stawiane wyłącznie z wsparciem ignorancji dla Naszej Konstytucji i przepisów prawa, a taka postawa z pewnością nie może znaleść uznania.

Prawdą jest, że brak dbałości o rzecz wspólna (części wspólne nieruchomości) ze strony poszczególnych właścicieli lokali (tworzących z mocy prawa wspólnotę mieszkaniowa) może skutkować "eksmisji" ale wyłącznie autonomiczną decyzją pozostałych właścicieli - zorganizowanych w formie zebrania właścicieli - gdyż brak opłat na rzecz utrzymania części wspólnych nieruchomości w sposób bezpośredni narusza interes pozostałych właścicieli. Oczywiście, że "eksmisja" nie musi być eksmisją sensu stricte, może mieć postać np. hipoteki na rzecz wspólnoty, tak aby inni właścicieli mieli zagwarantowane prawo odzyskania kiedyś swoich nakładów poczynionych również na współwłasność tego z właścicieli, który ignoruje swoje powinności.

Nie oceniając działań "deweloperów" trzeba wskazać, że po wybudowaniu nieruchomości odsprzedają oni nieruchomości (wraz z prawami do gruntu) a zatem z pewnością nie można mówić o jakimś "interesem społecznym".
Trzeba w tym miejscu wspomnieć, że to właśnie spółdzielnie mieszkaniowe naruszają "interes społeczny" gdy odsprzedają ziemię uzyskaną niegdyś nieopłatnie od Skarbu Państwa.
A wspomnieć o innych spółdzielczych przykładach gospodarowania gruntem, ot choćby na bardzo licznych przykładach warszawskich. Wypada tylko się cieszyć, że Ktoś podejmuje ten temat, który dotyczy bezpośrednio aktualnie funkcjonujących Polityków.

Faktem jest, że w latach dziewięćdziesiątych miały miejsce nieprawidłowości w przejmowaniu mienia byłych przedsiębiorstw Państwowych. Mamy też niestety przykłady braku dbałości samych użytkowników tych mieszkań polegające min. na braku reakcji na możliwości wykupienia lub nieodpłatnego ich przejęcia.
Jeśli jednak Państwa organizacje temat interesuje służę pomocą w rozwiązywaniu tych kwestii. Przypomnę jednak, że nadal obowiązuje ustawa z 1991 roku o zwrocie korzyści niesłusznie uzyskanych kosztem Skarbu Państwa w okresie transformacji.
Pytaniem jest czy Państwo korzystali z tej ustawy, a także czy interesowali się Państwo kwestią braku reakcji oznaczonych w tej ustawie Osób i Instytucji, które są tam oznaczone jako właściwe do występowania w tych sprawach?

Przypomnę w tym miejscu, że wprowadzenie podatku katastralnego likwiduje podatek od nieruchomości, a zatem nieuzasadnionym jest mówienie o jego wzroście.
Ponadto zasadnym jest przypomnieć że podatek katastralny to jedyna tak sprawiedliwa powinnośc na rzecz Państwa, gdyż łaczy wielkość opłaty z wielkością posiadanego majątku, a zatem z pewnością nie można tu mówić o "polityce antynarodowej i antyspołecznej".

Rozumiem jednak Państwa obawy "bierności społeczeństwa" gdyż niczym innym nie można wyjaśnić KŁAMSTW niektórych Polityków wypowiadających się o 1% wielkości podatku katastralnego.
To brednie nie poparte w żadnej mierze merytorycznymi zasadami funkcjonowania tego podatku.
Ten podatek po wejściu w życie będzie opiewał cyframi na drugim, trzecim, a może i czwartym miejscu po przecinku. Początek to będzie "zero", czyli cyfra po lewej stronie przecinka.
Oczywiście cyfra procentowa wielkości podatku będzie ustalana w trybie politycznym.
Rozumiem zatem obawy tych z Państwa, którzy upatrują zagrożeń w możliwości ustalania tych stawek podatku przez OSOBNIKÓW, którzy tak nieodpowiedzialnie straszą dziś ludzi 1%.
BOLESŁAW TEJKOWSKI | 29.08.2012, 00:14
POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA
ZARZĄD NACZELNY

00-521 Warszawa, ul. Hoża 25 m. 13, telefon: 22-6215571, 6293606
Adres pocztowy: 00-956 Warszawa 10, skrytka pocztowa 15
http://www.pwn.waw.pl e-mail: pwn@pwn.waw.pl
Konto bankowe: PKO BP SA Odział 10 w Warszawie, nr 77 1020 1013 0000 0802 0118 8408
Warszawa – Kraków, 18 czerwca 2012 roku


Co na to Prezydent Polski?


W Krakowie, Warszawie i w całej Polsce od dłuższego czasu trwa haniebna akcja przejmowania kamienic komunalnych przez oszustów podających się za byłych właścicieli. Korzystają oni z wynajętych adwokatów, którzy wraz z nimi dopuszczają się fałszerstw dokumentów własności.
Lokatorzy sprywatyzowanych w ten sposób kamienic komunalnych są zmuszani do płacenia nawet dziesięć razy większych czynszów lub są eksmitowani na ulicę. Wcześniej byli pozbawiani pracy i zarobków przez likwidowanie polskich przedsiębiorstw z rozkazu Unii Europejskiej.
Rośnie ilość pustych mieszkań czekających na nowych, najczęściej zagranicznych lokatorów. Rośnie też liczba pokrzywdzonych bezdomnych Polaków, skazanych na nędzę, cierpienie i przedwczesną śmierć.
W obronie pokrzywdzonych wystąpiła partia – Polska Wspólnota Narodowa, kierowana w Krakowie przez przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Graniwida Sikorskiego oraz współzałożone przez niego Krakowskie Stowarzyszenie Oczekujących na Mieszkanie, Krakowskie Stowarzyszenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowych, Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych, Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych.
Działacze tych organizacji od kilku lat pismami, pikietami, manifestacjami, blokadami przeciwstawiają się eksmisjom, bronią praw lokatorów do mieszkań komunalnych, które na warunkach preferencyjnych powinny stawać się ich własnością przynoszącą dochód miastu.
Nawet prawdziwi dawni właściciele nie mogą odzyskiwać kamienic, które kilkadziesiąt lat temu przejęło na własność miasto oraz łożyło środki finansowe na ich utrzymanie i remontowanie.
Zamiast racjonalnego i sprawiedliwego podejścia do protestujących obrońców zagrożonych lokatorów, władza samorządowa Krakowa bezprawnie nałożyła na przewodniczącego Graniwida Sikorskiego karę grzywny za rzekomo nielegalną pikietę na Rynku Głównym w Krakowie, na którą wcześniej wydała zezwolenie. Graniwid Sikorski jest również oskarżony przed Sądem o rzekome szkalowanie adwokatów torujących oszustom drogę do bezprawnego przejmowania kamienic komunalnych w Krakowie.
O tych wszystkich nieszczęściach spotykających Polaków we własnym Kraju mówi nasza książka „W obronie Polski. W obronie Słowiańszczyzny”. Mówi też o potrzebie nieustannego działania w obronie krzywdzonych Polaków.
Apelujemy do wszystkich! Nie ustawajcie w walce o Wasze ludzkie prawa! Nie ustawajcie w walce o prawdę, dobro i sprawiedliwość, o prawo do godnego życia dla wszystkich obywateli Polski!
Tylko nieustępliwa walka doprowadzi nas do zwycięstwa!

Przewodniczący
Polskiej Wspólnoty Narodowej
Bolesław Tejkowski
BOLESŁAW TEJKOWSKI | 29.08.2012, 00:16
POLSKA WSPÓLNOTA NARODOWA
ZARZĄD NACZELNY

00-521 Warszawa, ul. Hoża 25 m. 13, telefon: 22-6215571, 6293606
Adres pocztowy: 00-956 Warszawa 10, skrytka pocztowa 15
http://www.pwn.waw.pl e-mail: pwn@pwn.waw.pl
Konto bankowe: PKO BP SA Odział 10 w Warszawie, nr 77 1020 1013 0000 0802 0118 8408

Warszawa, lipiec 2012 roku

UWAGA POLACY!


Władza państwowa w Polsce od ponad 20 lat na polecenie Unii Europejskiej zmniejsza produkcję przemysłową i rolną, likwiduje lub sprzedaje za bezcen zachodniemu kapitałowi przedsiębiorstwa przemysłowe i rolne oraz bogate złoża surowców. Podobny los spotkał polski handel i polską bankowość zawłaszczone prawie w całości przez obcy kapitał. Kamienice – prawnie przejęte po wojnie na własność Państwa i remontowane z funduszy państwowych – są dzisiaj bezprawnie zwracane najczęściej oszustom udającym byłych właścicieli. Zwiększają oni nawet dziesięciokrotnie czynsze lokatorom głównie po to, aby nie byli w stanie płacić i mogli być bezkarnie wyrzucani z zajmowanych od wielu lat mieszkań.
Wywołane tym wszystkim masowe bezrobocie i bezdomność próbuje się zmniejszać masowymi wyjazdami młodych Polaków do pracy na Zachodzie. Powoduje to bogacenie się Państw zachodnich i ubożenie Polski oraz osłabianie Narodu Polskiego. Temu perfidnemu celowi służy również ograniczanie programów nauczania w szkołach oraz likwidacja wielu szkół, a nawet szpitali.
Coraz bardziej niszczone jest Wojsko Polskie, zmniejszone do niespełna 90 tysięcy żołnierzy i nadal zmniejszane, pozbawione dostatecznego uzbrojenia i wychowania patriotycznego. Wojska Polskiego nie szkoli się do obrony Polski, lecz do udziału w haniebnych agresjach dokonywanych przez USA i NATO.
Nawet Policja Polska jest osłabiana i pozbawiana środków koniecznych do skutecznej walki z przestępczością i skutecznej obrony uczciwych obywateli przed przestępcami.
Rosną natomiast szeregi Straży Miejskiej i ochroniarzy. Formacje te są używane przez władze samorządowe przeciwko uczciwym obywatelom, których obcy kapitaliści i właściciele-oszuści pozbawiają pracy, zarobków i mieszkań.
O tej tragicznej sytuacji Polski i Polaków mówi nasza książka „W obronie Polski. W obronie Słowiańszczyzny”. Mówi też o tym, jak wyjść z tego globalistycznego bagna zachodniego. Podaje w tym celu konkretny program.
Dobro Polski i Polaków wymaga natychmiastowego przerwania reprywatyzacji domów komunalnych i przekształcenia ich w prywatną własność zamieszkujących je lokatorów, a także wydatnego zwiększenia budownictwa mieszkaniowego, produkcji przemysłowej, rolnej i spółdzielczej oraz zatrudnienia.
Dobro i bezpieczeństwo Polski i Polaków wymaga wzmocnienia Wojska Polskiego strzegącego niepodległości Państwa Polskiego oraz wzmocnienia Policji Polskiej strzegącej praw obywateli polskich i broniącej ich przed oszustami. Eliminowane być muszą liczniejsze od Wojska Polskiego antypaństwowe i anty obywatelskie struktury Straży Miejskiej i ochroniarzy. Bronią one bowiem urzędników samorządowych i właścicieli-oszustów odpowiedzialnych za okrutne pozbawianie Polaków należnych dóbr, a w tym dobra niezbędnego do życia, jakim jest zarobek i mieszkanie.
W Wojsku Polskim i w Policji Polskiej pokładamy nadzieję skutecznego bronienia Polski i Polaków przed panoszącym się złem, przed panoszącą się niesprawiedliwością!
Stare patriotyczne hasła - „Naród z Wojskiem, Wojsko z Narodem”, „Naród z Policją, Policja z Narodem” - stają się znowu aktualne w tych ciężkich czasach dla Narodu Polskiego!


Polska Wspólnota Narodowa
Polskie Stronnictwo Narodowe
Przewodniczący Bolesław Tejkowski
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17704|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11051|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10631|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl