CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

Zanim właściciele lokali podejmą decyzję o zniesieniu współwłasności części ich nieruchomości wspólnej należy przede wszystkim ustalić czy taki podział w ogóle jest możliwy do przeprowadzenia wobec brzmienia regulacji właściwych ustaw. Ponadto zbyt pochopna decyzja o zniesieniu współwłasności przymusowej może okazać się bardzo kosztowna.

Nieodłącznym elementem współwłasności jest zarówno wspólne korzystanie z przedmiotu własności, jak i współdecydowanie o sprawach dotyczących rzeczy wspólnej. Z tych względów, na tle współwłasności nierzadko dochodzi do większych lub mniejszych nieporozumień pomiędzy współwłaścicielami, które w niektórych przypadkach mogą znacznie utrudnić korzystanie ze wspólnej nieruchomości a nawet doprowadzić do wieloletnich konfliktów pomiędzy sąsiadami. Sytuacja staje się tym poważniejsza, gdy przedmiotem współwłasności są części wspólne nieruchomości, w której wyodrębniono własność lokali, a więc środowisko, w którym na co dzień muszą funkcjonować skłócone strony. Najlepszym rozwiązaniem takiej sytuacji wydaje się wówczas zniesienie współwłasności, jednak w przypadku rzeczonej nieruchomości wspólnej (współwłasności przymusowej) jest to znacznie utrudnione, a często wręcz niemożliwe.

Współwłasność jako stan tymczasowy

Traktując współwłasność jako stan tymczasowy ustawodawca wprowadził zasadę – wyrażoną w treści art. 210 Kodeksu cywilnego – iż każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, a uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną jedynie na okres nie dłuższy niż pięć lat. Choć dopuszczono możliwość przedłużania okresu, o którym mowa o kolejne lata, to znamienna jest niemożliwość definitywnego i nieograniczonego w czasie zrzeczenia się przez współwłaścicieli uprawnienia do żądania zniesienia współwłasności. Tym samym, uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności należy traktować jako jedno z podstawowych i niezbywalnych praw współwłaścicieli. Jak wspomniano, cytowana regulacja wprowadza do systemu prawnego pewną zasadę, od której oczywiście istnieją wyjątki. Jednym z takich wyjątków jest ograniczenie wynikające z brzmienia art. 3 ust. 1 zdanie drugie Ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku (DzU z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.), który wprost stanowi, iż nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. W tym przypadku mamy więc do czynienia z tzw. współwłasnością przymusową. Wskazać w tym miejscu należy, iż przedmiotowe ograniczenie nie zostało wprowadzone dopiero wraz z wejściem w życie aktualnie obowiązującej Ustawy o własności lokali, albowiem do lat dziewięćdziesiątych XX wieku funkcjonowało ono już na gruncie Kodeksu cywilnego, a dokładnie wynikało z brzmienia art. 136 § 2 (a następnie § 3) tegoż Kodeksu.

Zakaz zniesienia współwłasności nieruchomości

Jak jednak wiadomo, nie sposób ująć w ramy prawne wszystkich możliwych sytuacji, z jakimi mamy do czynienia w życiu codziennym. Również wspomniany, definitywny zakaz znoszenia współwłasności jakiejkolwiek części nieruchomości wspólnej, nastręczał wiele problemów i nie zawsze przystawał do skomplikowanych relacji z jakimi mamy do czynienia w przypadku współwłasności wynikającej z istnienia odrębnej własności lokali. W dniu 10 marca 1971 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 2/71, opubl. [w:] OSNCP 1971/11, poz. 190 oraz LexPolonica nr 300966), z której wprost wynikało, iż przepis, według którego nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości, dopóki trwa odrębna własność lokali mieszkalnych, nie wyłącza możliwości wydzielenia z tej nieruchomości odrębnej działki gruntu nie związanego z korzystaniem z domu i zniesienia współwłasności tak wydzielonej działki. Uzasadniając swoje orzeczenie Sąd Najwyższy oparł się na wykładni celowościowej obowiązującego wówczas art. 136 § 2 Kodeksu cywilnego, stwierdzając, iż prawidłowa i społecznie uzasadniona wykładnia tego przepisu nie zezwala na przyjęcie poglądu, że bez względu na wielkość nieruchomości, na której znajduje się dom cała ta nieruchomość jest związana z własnością lokali, w tym sensie mianowicie, że dopóki trwa odrębna własność lokali, nieruchomość ta jest współwłasnością swoistego rodzaju, tzn. taką, że niedopuszczalne jest roszczenie o wyjście z niepodzielności także co do tego obszaru, który ani faktycznie, ani gospodarczo nie jest związany z korzystaniem z domu i lokali i nie jest do tego konieczny. W ocenie Sądu Najwyższego, takie stanowisko nie zasługiwało więc na aprobatę ze społecznego punktu widzenia.

Przywołanie motywów podjęcia cytowanej uchwały, choć podjętej na długo przed wejściem w życie Ustawy o własności lokali, jest o tyle zasadne, iż może okazać się przydatne również obecnie, podczas wykładni aktualnie obowiązujących przepisów. Odzwierciedleniem cytowanego orzeczenia Sądu Najwyższego w istniejącym porządku prawnym jest bowiem obowiązująca treść art. 5 Ustawy o własności lokali, który wprost stanowi, iż jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości. Jeżeli natomiast na nieruchomości gruntowej jest położony więcej niż jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrębniono własność lokalu, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek budowlanych. Dokonując tych podziałów należy przy tym stosować odpowiednie przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Z powyższego wynika więc, iż zakaz, o którym mowa w treści art. 3 ust. 1 Ustawy o własności lokali, nie ma charakteru bezwzględnego albowiem w sytuacjach wskazanych w treści art. 5 ust. 1 i 2 tejże ustawy, właściciele lokali mogą dokonać zniesienia współwłasności części nieruchomości wspólnej.

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać – wobec lakonicznego brzmienia cytowanych przepisów – że dokonanie rzeczonego podziału nieruchomości wspólnej nie powinno sprawiać większego problemu, stosowanie wspomnianych regulacji w praktyce nadal sprawia wiele trudności.

Częściowe zniesienie współwłasności przymusowej

Nieruchomość gruntowa a działka budowlana

Chcąc dokonać częściowego zniesienia współwłasności przymusowej – definitywne zniesienie takiej współwłasności nie będzie bowiem możliwe nigdy dopóki trwa odrębna własność lokali – w pierwszej kolejności należy ustalić, czy powierzchnia nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek mieszczący odrębne lokale, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej. Legalną definicję działki budowlanej wskazuje treść art. 4 pkt 3a Ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż przez działkę budowlaną należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. Tak sformułowana definicja sprawia, iż ustalenie, czy daną nieruchomość możemy nazwać działką budowlaną rzadko będzie jednoznaczne. Ustawodawca nie wskazał bowiem ani konkretnej powierzchni, w przypadku której możemy mówić o takiej działce, ani nie wymienił urządzeń infrastruktury, z których istnieniem na danej nieruchomości wiązałby się przymiot działki budowlanej. To z kolei sprawia, iż rozstrzygnięcie, jaka część nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się odrębne lokale, może zostać wydzielona, zależy od interpretacji pojęć użytych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Decyzja o tym, czy można dokonać podziału takiej nieruchomości zależy więc zarówno od jej położenia, jak i od wielkości oraz sposobu korzystania z niej przez współwłaścicieli.

Już więc samo ustalenie czy w wyniku planowanego podziału we współwłasności pozostanie działka budowlana – co stanowi warunek sine qua non dopuszczalności podziału – może wywołać wiele wątpliwości. Kontrowersje budzi choćby ustalenie, jaka część nieruchomości niezabudowanej – a więc znajdującej się poza obrębem budynku wielolokalowego – jest niezbędna dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tego budynku. W praktyce rozstrzygnięcie tych wątpliwości może sprowadzać się do odpowiedzi na pytanie, czy dla korzystania z budynku niezbędne jest zagwarantowanie wjazdu na część niezabudowaną i możliwości parkowania na tej części samochodów właścicieli lokali, a jeżeli tak, to czy przy planowanym podziale należy uwzględnić fakt posiadania kilku samochodów przez jednego z właścicieli. Z drugiej strony można postawić pytanie, czy niezbudowana część nieruchomości musi służyć właścicielom lokali na cele parkingowe, czy też – wobec możliwości parkowania samochodów w innym miejscu (np. w garażu) – może zostać podzielona pomiędzy poszczególnych właścicieli np. na cele rekreacyjne. Innymi słowy, czy aby mówić o działce budowlanej wystarczy aby do budynku położonego na takiej działce został zagwarantowany swobodny dostęp wszystkich właścicieli lokali, a pozostała część może zostać swobodnie podzielona, czy też – obok dostępu do nieruchomości – należy również zagwarantować wjazd na jej teren oraz wygospodarować miejsca do parkowania pojazdów właścicieli.

Wątpliwości jest oczywiście więcej i nie sposób wymienić ich wszystkich, a podanie ich przykładów ma na celu jedynie uzmysłowienie, iż ustalenie, czy współwłasność nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali, a której powierzchnia jest większa aniżeli powierzchnia tego budynku, może zostać częściowo zniesiona, zawsze spotka się z trudnościami interpretacyjnymi. Już więc na tym etapie warto sięgnąć po wykładnię dokonaną w cytowanym wyżej orzeczeniu Sądu Najwyższego, w której odwołano się do faktycznego oraz gospodarczego związku terenu z korzystaniem z lokali. Każdorazowo więc należy ocenić tę przesłankę z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnego stanu faktycznego, a zwłaszcza w ścisłym związku ze sposobem korzystania z danej nieruchomości przez współwłaścicieli.

Stosownie do treści art. 5 ust. 3 Ustawy o własności lokali, przy dokonywaniu przedmiotowego podziału stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, że dokonując wydzielenia działek z nieruchomości wspólnej – niezależnie od poczynionych dotychczas uwag – należy uwzględnić również przepisy art. 92–99 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dyspozycje zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (DzU nr 268, poz. 2663).

Podziału nieruchomości można więc dokonać tylko wówczas, gdy jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, przy czym zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można natomiast dokonać, jeżeli planowany podział nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pamiętać jednocześnie należy, iż podział nieruchomości nie jest w ogóle dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Jeżeli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowieniu rzeczonych służebności, podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku podziału zostaną one ustanowione. Za spełnienie warunku uważa się także sprzedaż wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Należy przy tym pamiętać o treści uchwały Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2009 roku, wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 34/2009, gdzie wskazano, iż jeżeli decyzja o podziale nieruchomości zawiera warunek, że przy zbywaniu wydzielonych działek zostaną ustanowione służebności drogowe zapewniające dostęp do drogi publicznej lub nastąpi sprzedaż udziałów w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną, umowa przeniesienia własności wydzielonej działki zawarta bez spełnienia tego warunku jest nieważna. Wynika z tego, iż bardzo daleko idące konsekwencje podziału nieruchomości mogą ujawnić się nawet na długo po zakończeniu procedury działowej.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Zanim więc właściciele lokali podejmą decyzję o zniesieniu współwłasności części ich nieruchomości wspólnej należy przede wszystkim ustalić czy taki podział w ogóle jest możliwy do przeprowadzenia wobec brzmienia art. 3 oraz art. 5 UWL. Nawet zaś w przypadku ustalenia, że w konkretnym przypadku istnieje teoretyczna możliwość takiego podziału, należy jeszcze pamiętać o dalszych ograniczeniach wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami i zastanowić się czy – przy uwzględnieniu wszystkich przepisów regulujących podział nieruchomości – osiągniemy na pewno zamierzony efekt. Zbyt pochopna decyzja o zniesieniu współwłasności, a zwłaszcza podjęcie jej wyłącznie pod wpływem chęci oddzielenia się od pozostałych współwłaścicieli, bez uwzględnienia regulacji ustawowych w tym zakresie, może nie tylko nie doprowadzić do zamierzonego celu, ale dodatkowo może okazać się bardzo kosztowna. Pamiętać bowiem należy, iż w przypadku próby dokonania podziału nieruchomości wspólnej na drodze sądowej – co jest konieczne w przypadku różnic poglądów właścicieli na kwestię podziału – osoba wszczynająca takie postępowania będzie musiała ponieść znaczne koszty w postaci opłat sądowych czy wynagrodzenia biegłego. Stąd decyzja taka powinna zostać dogłębnie przemyślana i skonsultowana, nie tylko w gronie współwłaścicieli, ale również z osobami, które będą mogły ocenić racjonalność i dopuszczalność takiego działania. Nie można przy tym zapominać, że nabywca odrębnej własności lokalu godzi się już na tym etapie na funkcjonowanie w warunkach współwłasności przymusowej, której charakter nie zmieni się wraz z ze zmianą relacji sąsiedzkich.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17556|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10940|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10516|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl