• #GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum
  • Uchwały można głosować drogą elektroniczną
  • Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych
  • E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych
  • Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Polecane Artykuły (prawo)

#GorącaLinia – uchwała wspólnoty mimo braku kworum

05.05.2020
Czytelnik pyta: jak ustanowić uchwałę wspólnoty mimo braku kworum?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Uchwały można głosować drogą elektroniczną

06.05.2020
Ustawa o własności lokali nie zawiera żadnych wskazówek, dotyczących technicznego sposobu głosowania uchwał. Nie zawiera też wymogów, takich jak np. własnoręczne złożenie podpisu, czy sporządzenie listy obecności i listy biorących udział w głosowaniu. W zakresie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Dezynfekcja we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych

Rząd apeluje o pozostawanie w domu, jeśli to możliwe, zamyka uczelnie, szkoły, przedszkola, restauracje i wszelkie punkty rozrywkowe. Epidemiolodzy nawołują do przestrzegania szczególnej higieny. Ulice miast puste, a w aptekach i sklepach ograniczenia dla klientów w zakresie liczby...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

E-szkolenie: Wykorzystanie narzędzi wspomagających przygotowanie...

30.04.2020
Redakcja miesięcznika „Administrator i Menedżer Nieruchomości” inicjuje cykl e-kursów szkoleniem na temat „Wykorzystania narzędzi wspomagających przygotowanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych”, przygotowanym przez Andrzeja Rajkiewicza – wiceprezesa Narodowej...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (prawo)

Obowiązki? Możesz mieć je z głowy.

Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Jeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie od pogody mieszkańcy mogli...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/tanszy-gaz-1085b/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Zniesienie współwłasności nieruchomości wspólnej

Zanim właściciele lokali podejmą decyzję o zniesieniu współwłasności części ich nieruchomości wspólnej należy przede wszystkim ustalić czy taki podział w ogóle jest możliwy do przeprowadzenia wobec brzmienia regulacji właściwych ustaw. Ponadto zbyt pochopna decyzja o zniesieniu współwłasności przymusowej może okazać się bardzo kosztowna.

Nieodłącznym elementem współwłasności jest zarówno wspólne korzystanie z przedmiotu własności, jak i współdecydowanie o sprawach dotyczących rzeczy wspólnej. Z tych względów, na tle współwłasności nierzadko dochodzi do większych lub mniejszych nieporozumień pomiędzy współwłaścicielami, które w niektórych przypadkach mogą znacznie utrudnić korzystanie ze wspólnej nieruchomości a nawet doprowadzić do wieloletnich konfliktów pomiędzy sąsiadami. Sytuacja staje się tym poważniejsza, gdy przedmiotem współwłasności są części wspólne nieruchomości, w której wyodrębniono własność lokali, a więc środowisko, w którym na co dzień muszą funkcjonować skłócone strony. Najlepszym rozwiązaniem takiej sytuacji wydaje się wówczas zniesienie współwłasności, jednak w przypadku rzeczonej nieruchomości wspólnej (współwłasności przymusowej) jest to znacznie utrudnione, a często wręcz niemożliwe.

Współwłasność jako stan tymczasowy

Traktując współwłasność jako stan tymczasowy ustawodawca wprowadził zasadę – wyrażoną w treści art. 210 Kodeksu cywilnego – iż każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, a uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną jedynie na okres nie dłuższy niż pięć lat. Choć dopuszczono możliwość przedłużania okresu, o którym mowa o kolejne lata, to znamienna jest niemożliwość definitywnego i nieograniczonego w czasie zrzeczenia się przez współwłaścicieli uprawnienia do żądania zniesienia współwłasności. Tym samym, uprawnienie do żądania zniesienia współwłasności należy traktować jako jedno z podstawowych i niezbywalnych praw współwłaścicieli. Jak wspomniano, cytowana regulacja wprowadza do systemu prawnego pewną zasadę, od której oczywiście istnieją wyjątki. Jednym z takich wyjątków jest ograniczenie wynikające z brzmienia art. 3 ust. 1 zdanie drugie Ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku (DzU z 2000 r., nr 80, poz. 903 z późn. zm.), który wprost stanowi, iż nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. W tym przypadku mamy więc do czynienia z tzw. współwłasnością przymusową. Wskazać w tym miejscu należy, iż przedmiotowe ograniczenie nie zostało wprowadzone dopiero wraz z wejściem w życie aktualnie obowiązującej Ustawy o własności lokali, albowiem do lat dziewięćdziesiątych XX wieku funkcjonowało ono już na gruncie Kodeksu cywilnego, a dokładnie wynikało z brzmienia art. 136 § 2 (a następnie § 3) tegoż Kodeksu.

Zakaz zniesienia współwłasności nieruchomości

Jak jednak wiadomo, nie sposób ująć w ramy prawne wszystkich możliwych sytuacji, z jakimi mamy do czynienia w życiu codziennym. Również wspomniany, definitywny zakaz znoszenia współwłasności jakiejkolwiek części nieruchomości wspólnej, nastręczał wiele problemów i nie zawsze przystawał do skomplikowanych relacji z jakimi mamy do czynienia w przypadku współwłasności wynikającej z istnienia odrębnej własności lokali. W dniu 10 marca 1971 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 2/71, opubl. [w:] OSNCP 1971/11, poz. 190 oraz LexPolonica nr 300966), z której wprost wynikało, iż przepis, według którego nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości, dopóki trwa odrębna własność lokali mieszkalnych, nie wyłącza możliwości wydzielenia z tej nieruchomości odrębnej działki gruntu nie związanego z korzystaniem z domu i zniesienia współwłasności tak wydzielonej działki. Uzasadniając swoje orzeczenie Sąd Najwyższy oparł się na wykładni celowościowej obowiązującego wówczas art. 136 § 2 Kodeksu cywilnego, stwierdzając, iż prawidłowa i społecznie uzasadniona wykładnia tego przepisu nie zezwala na przyjęcie poglądu, że bez względu na wielkość nieruchomości, na której znajduje się dom cała ta nieruchomość jest związana z własnością lokali, w tym sensie mianowicie, że dopóki trwa odrębna własność lokali, nieruchomość ta jest współwłasnością swoistego rodzaju, tzn. taką, że niedopuszczalne jest roszczenie o wyjście z niepodzielności także co do tego obszaru, który ani faktycznie, ani gospodarczo nie jest związany z korzystaniem z domu i lokali i nie jest do tego konieczny. W ocenie Sądu Najwyższego, takie stanowisko nie zasługiwało więc na aprobatę ze społecznego punktu widzenia.

Przywołanie motywów podjęcia cytowanej uchwały, choć podjętej na długo przed wejściem w życie Ustawy o własności lokali, jest o tyle zasadne, iż może okazać się przydatne również obecnie, podczas wykładni aktualnie obowiązujących przepisów. Odzwierciedleniem cytowanego orzeczenia Sądu Najwyższego w istniejącym porządku prawnym jest bowiem obowiązująca treść art. 5 Ustawy o własności lokali, który wprost stanowi, iż jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej, w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości. Jeżeli natomiast na nieruchomości gruntowej jest położony więcej niż jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrębniono własność lokalu, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości polegającego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek budowlanych. Dokonując tych podziałów należy przy tym stosować odpowiednie przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

Z powyższego wynika więc, iż zakaz, o którym mowa w treści art. 3 ust. 1 Ustawy o własności lokali, nie ma charakteru bezwzględnego albowiem w sytuacjach wskazanych w treści art. 5 ust. 1 i 2 tejże ustawy, właściciele lokali mogą dokonać zniesienia współwłasności części nieruchomości wspólnej.

Choć na pierwszy rzut oka może się wydawać – wobec lakonicznego brzmienia cytowanych przepisów – że dokonanie rzeczonego podziału nieruchomości wspólnej nie powinno sprawiać większego problemu, stosowanie wspomnianych regulacji w praktyce nadal sprawia wiele trudności.

Częściowe zniesienie współwłasności przymusowej

Nieruchomość gruntowa a działka budowlana

Chcąc dokonać częściowego zniesienia współwłasności przymusowej – definitywne zniesienie takiej współwłasności nie będzie bowiem możliwe nigdy dopóki trwa odrębna własność lokali – w pierwszej kolejności należy ustalić, czy powierzchnia nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek mieszczący odrębne lokale, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej. Legalną definicję działki budowlanej wskazuje treść art. 4 pkt 3a Ustawy o gospodarce nieruchomościami, który stanowi, iż przez działkę budowlaną należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce. Tak sformułowana definicja sprawia, iż ustalenie, czy daną nieruchomość możemy nazwać działką budowlaną rzadko będzie jednoznaczne. Ustawodawca nie wskazał bowiem ani konkretnej powierzchni, w przypadku której możemy mówić o takiej działce, ani nie wymienił urządzeń infrastruktury, z których istnieniem na danej nieruchomości wiązałby się przymiot działki budowlanej. To z kolei sprawia, iż rozstrzygnięcie, jaka część nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się odrębne lokale, może zostać wydzielona, zależy od interpretacji pojęć użytych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami. Decyzja o tym, czy można dokonać podziału takiej nieruchomości zależy więc zarówno od jej położenia, jak i od wielkości oraz sposobu korzystania z niej przez współwłaścicieli.

Już więc samo ustalenie czy w wyniku planowanego podziału we współwłasności pozostanie działka budowlana – co stanowi warunek sine qua non dopuszczalności podziału – może wywołać wiele wątpliwości. Kontrowersje budzi choćby ustalenie, jaka część nieruchomości niezabudowanej – a więc znajdującej się poza obrębem budynku wielolokalowego – jest niezbędna dla prawidłowego i racjonalnego korzystania z tego budynku. W praktyce rozstrzygnięcie tych wątpliwości może sprowadzać się do odpowiedzi na pytanie, czy dla korzystania z budynku niezbędne jest zagwarantowanie wjazdu na część niezabudowaną i możliwości parkowania na tej części samochodów właścicieli lokali, a jeżeli tak, to czy przy planowanym podziale należy uwzględnić fakt posiadania kilku samochodów przez jednego z właścicieli. Z drugiej strony można postawić pytanie, czy niezbudowana część nieruchomości musi służyć właścicielom lokali na cele parkingowe, czy też – wobec możliwości parkowania samochodów w innym miejscu (np. w garażu) – może zostać podzielona pomiędzy poszczególnych właścicieli np. na cele rekreacyjne. Innymi słowy, czy aby mówić o działce budowlanej wystarczy aby do budynku położonego na takiej działce został zagwarantowany swobodny dostęp wszystkich właścicieli lokali, a pozostała część może zostać swobodnie podzielona, czy też – obok dostępu do nieruchomości – należy również zagwarantować wjazd na jej teren oraz wygospodarować miejsca do parkowania pojazdów właścicieli.

Wątpliwości jest oczywiście więcej i nie sposób wymienić ich wszystkich, a podanie ich przykładów ma na celu jedynie uzmysłowienie, iż ustalenie, czy współwłasność nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali, a której powierzchnia jest większa aniżeli powierzchnia tego budynku, może zostać częściowo zniesiona, zawsze spotka się z trudnościami interpretacyjnymi. Już więc na tym etapie warto sięgnąć po wykładnię dokonaną w cytowanym wyżej orzeczeniu Sądu Najwyższego, w której odwołano się do faktycznego oraz gospodarczego związku terenu z korzystaniem z lokali. Każdorazowo więc należy ocenić tę przesłankę z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnego stanu faktycznego, a zwłaszcza w ścisłym związku ze sposobem korzystania z danej nieruchomości przez współwłaścicieli.

Stosownie do treści art. 5 ust. 3 Ustawy o własności lokali, przy dokonywaniu przedmiotowego podziału stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami. Oznacza to, że dokonując wydzielenia działek z nieruchomości wspólnej – niezależnie od poczynionych dotychczas uwag – należy uwzględnić również przepisy art. 92–99 Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dyspozycje zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (DzU nr 268, poz. 2663).

Podziału nieruchomości można więc dokonać tylko wówczas, gdy jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego, przy czym zgodność z ustaleniami planu dotyczy zarówno przeznaczenia terenu, jak i możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu. Zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego opiniuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. W przypadku braku planu miejscowego – jeżeli nieruchomość jest położona na obszarze nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu – podziału nieruchomości można natomiast dokonać, jeżeli planowany podział nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pamiętać jednocześnie należy, iż podział nieruchomości nie jest w ogóle dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej. Za dostęp do drogi publicznej uważa się również wydzielenie drogi wewnętrznej wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich służebności dla wydzielonych działek gruntu albo ustanowienie dla tych działek innych służebności drogowych, jeżeli nie ma możliwości wydzielenia drogi wewnętrznej z nieruchomości objętej podziałem. Jeżeli zapewnienie dostępu do drogi publicznej ma polegać na ustanowieniu rzeczonych służebności, podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku podziału zostaną one ustanowione. Za spełnienie warunku uważa się także sprzedaż wydzielonych działek gruntu wraz ze sprzedażą udziału w prawie do działki gruntu stanowiącej drogę wewnętrzną. Należy przy tym pamiętać o treści uchwały Sądu Najwyższego z 4 czerwca 2009 roku, wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 34/2009, gdzie wskazano, iż jeżeli decyzja o podziale nieruchomości zawiera warunek, że przy zbywaniu wydzielonych działek zostaną ustanowione służebności drogowe zapewniające dostęp do drogi publicznej lub nastąpi sprzedaż udziałów w prawie do działki stanowiącej drogę wewnętrzną, umowa przeniesienia własności wydzielonej działki zawarta bez spełnienia tego warunku jest nieważna. Wynika z tego, iż bardzo daleko idące konsekwencje podziału nieruchomości mogą ujawnić się nawet na długo po zakończeniu procedury działowej.

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?


Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Zanim więc właściciele lokali podejmą decyzję o zniesieniu współwłasności części ich nieruchomości wspólnej należy przede wszystkim ustalić czy taki podział w ogóle jest możliwy do przeprowadzenia wobec brzmienia art. 3 oraz art. 5 UWL. Nawet zaś w przypadku ustalenia, że w konkretnym przypadku istnieje teoretyczna możliwość takiego podziału, należy jeszcze pamiętać o dalszych ograniczeniach wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami i zastanowić się czy – przy uwzględnieniu wszystkich przepisów regulujących podział nieruchomości – osiągniemy na pewno zamierzony efekt. Zbyt pochopna decyzja o zniesieniu współwłasności, a zwłaszcza podjęcie jej wyłącznie pod wpływem chęci oddzielenia się od pozostałych współwłaścicieli, bez uwzględnienia regulacji ustawowych w tym zakresie, może nie tylko nie doprowadzić do zamierzonego celu, ale dodatkowo może okazać się bardzo kosztowna. Pamiętać bowiem należy, iż w przypadku próby dokonania podziału nieruchomości wspólnej na drodze sądowej – co jest konieczne w przypadku różnic poglądów właścicieli na kwestię podziału – osoba wszczynająca takie postępowania będzie musiała ponieść znaczne koszty w postaci opłat sądowych czy wynagrodzenia biegłego. Stąd decyzja taka powinna zostać dogłębnie przemyślana i skonsultowana, nie tylko w gronie współwłaścicieli, ale również z osobami, które będą mogły ocenić racjonalność i dopuszczalność takiego działania. Nie można przy tym zapominać, że nabywca odrębnej własności lokalu godzi się już na tym etapie na funkcjonowanie w warunkach współwłasności przymusowej, której charakter nie zmieni się wraz z ze zmianą relacji sąsiedzkich.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »

Programy dla zarządcówKoronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm... Czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
  • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18901|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12032|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11505|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl