CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Powierzchnia użytkowa mieszkania - obligatoryjna jedna norma

Michał  Gruca  |  Administrator 5/2012  |  21.12.2012  |  3
Powierzchnia użytkowa mieszkania - obligatoryjna jedna norma
Powierzchnia użytkowa mieszkania - obligatoryjna jedna norma
sxc.hu

Wraz z wejściem w życie Ustawy deweloperskiej pod koniec kwietnia br. wróciła obligatoryjność stosowania jednolitych norm obliczania powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (DzU z 2011 r. nr 232, poz. 1377), zwana potocznie ustawą deweloperską, weszła w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r.

Powierzchnia użytkowa mieszkania - obligatoryjna jedna norma

Zasadniczym celem ustawy jest zapewnienie nabywcom lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych wzmożonej ochrony, w szczególności przed ryzykiem niewypłacalności dewelopera. Ustawa wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące treści umowy deweloperskiej, przede wszystkim co do obowiązków dewelopera przed jej zawarciem, treści i skutków umowy oraz prawa odstąpienia od niej. Dotychczasowe analizy ustawy skupiały się przede wszystkim na wymienionych elementach, tymczasem ustawa zawiera również regulacje nowelizujące przepisy Prawa budowlanego.

Skutkiem wspomnianej nowelizacji jest wprowadzenie obowiązku dewelopera w zakresie umieszczania w oświadczeniu kierownika budowy, stanowiącego załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego, dodatkowej informacji o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, zgodnie z Polską Normą PN ISO 9836:1997 (Czytaj więcej na ten temat).

Norma ta została przyjęta jako miarodajna podstawa dokonania pomiaru powierzchni zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Oznacza to powrót do obligatoryjnie stosowanych, jednolitych norm obliczania powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych.

Wbrew obowiązującej w dzisiejszej rzeczywistości magii słowa deregulacja, taki odwrót od zasad „rynkowych”, niewątpliwie leży w najlepszym interesie kupujących.

 

 

Jedna miara

Przypomnieć należy, iż do 3 kwietnia 1999 r. obliczanie powierzchni użytkowej budynków obligatoryjnie dokonywane było według Polskiej Normy PN-70/B-02365 – „Powierzchnia budynków. Podział, określanie i zasady obmiaru". Norma ta utraciła status normy obowiązującej z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm DzU nr 22, poz. 209). Uzasadnieniem powyższego było przekonanie, iż „rynek” samodzielnie doprowadzi do wypracowania najlepszego rozwiązania w zakresie pomiaru powierzchni nowobudowanych lokali. Owszem, doprowadził, choć wynik tego był najlepszy dla strony silniejszej tj. deweloperów, z wyraźną szkodą dla strony słabszej tj. konsumentów.

Brak jednolitej definicji powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

Zatem, począwszy od 4 marca 1999 roku brak było przepisów regulujących omawiane zagadnienie. Sytuację dodatkowo komplikowało ustawodawstwo, które zawierało i nadal zawiera kilka różnych definicji powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

Tytułem przykładu, ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2010 r. nr 95 poz. 613 ze zm.), definiuje powierzchnię użytkową budynku lub jego części jako powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Ustawa nie zawiera przy tym żadnych dalszych wskazówek, według których nale­ży dokonywać obmiaru powierzchni użytkowej. Przyjąć zatem należy, iż w pozostałym zakresie znajdzie zastosowanie Polska Norma PN-ISO 9836:1997.

Z kolei ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (DzU z 2005 r., nr 31 poz. 266 ze zm.) powierzchnię użytkową definiuje jako powierzchnię wszystkich pomieszczeń, znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału. Art. 2 ust. 2 wymienionej ustawy wskazuje, iż obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Opisane reguły obliczania powierzchni zostały przejęte przez ustawę z nieobowiązującej już normy PN-70/B-02365.

Pomimo utraty przez nią statusu normy obowiązującej ustawodawca nie dokonał potrzebnych zmian w ustawie w zgodzie z obecnie obowiązującą Polską Normą PN-ISO 9836:1997. Jest to o tyle istotne, iż jak wskazuje analizowany przepis pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie, tj. Polską Normą PN-ISO 9836:1997.

Oznacza to, iż na obmiar powierzchni na potrzeby wspomnianej ustawy dokonywany jest z wykorzystaniem reguł ustanowionych przez dwie różne normy obliczania powierzchni. Pozostałe zasady mające swoje źródło w Polskiej Normie PN-ISO 9836:1997 dotyczą m.in. wysokości, na jakiej dokonuje się obmiaru powierzchni, wpływu wnęk i występów ściennych na ustalenie całkowitej powierzchni użytkowej oraz reguł obliczania powierzchni zewnętrznych niezamkniętych ze wszystkich stron tj. tarasów czy loggii.

De lege ferenda wskazać należy, iż sytuacja, w której definicje ustawowe powierzchni użytkowej różnią się na tyle, iż może to powodować nawet znaczące różnice w wynikach pomiaru powierzchni użytkowej jest niczym nieuzasadniona i wymaga interwencji ustawodawcy. Problem ten jest szczególnie aktualny wobec wejścia w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r. rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,o którym mowa powyżej. Proponowana nowelizacja mogła bowiem również dotyczyć określenia zasad pomiaru powierzchni użytkowej wskazanych w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, poprzez dostosowanie jej zapisów w całości do obecnie obowiązującej Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997.

[nowy ebook - orzecznictwo sądowe] 

POBIERZ ZA DARMO »

  

ZOBACZ SPIS TREŚCI »

Najistotniejsze jest jednak, iż żadna z tych norm nie jest obecnie wiążąca dla deweloperów, którzy stosują różne metody obmiaru powierzchni użytkowej. Różnice w wynikach pomiarów w skrajnych przypadkach sięgają nawet kilku metrów kwadratowych.

Umowa z deweloperem

W umowach zawieranych z deweloperami można znaleźć zapisy nakazujące obliczanie powierzchni lokali zgodnie z wycofaną w 1999 r. normą PN70 / B02365. Norma ta zakłada m.in., iż pomiar następuje na wysokości metra nad podłogą, w stanie surowym, tj. bez tynków i okładzin, wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m2 wlicza się do powierzchni mieszkania, natomiast pilastry i inne występy ścienne o powierzchni powyżej 0,1 m2 potrąca się z powierzchni pomieszczenia i dolicza się do powierzchni konstrukcji. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. Dokładność pomiaru wynosiła przy tym 0,1 m2.

Projekt nowego rozporządzenia zakłada dokonywanie obmiaru powierzchni użytkowej według normy PN-ISO 9836:1997. Od tej pory deweloperzy będą mieli obowiązek obliczania powierzchni użytkowej lokali w stanie całkowicie wykończonym, na poziomie podłogi. Wnęki w ścianach o powierzchni powyżej 0,1 m2 nie będą doliczane do powierzchni mieszkania, natomiast pilastry i inne występy ścienne o powierzchni powyżej 0,1 m2 będą potrącane z powierzchni lokalu. Powierzchnię pomieszczenia liczy się w całości, zgodnie z powierzchnią jego podłogi, a następnie dzieli się ją na dwie części – o wysokości 1,90 m i więcej oraz o wysokości poniżej 1,90 m, która może być zaliczona tylko do powierzchni pomocniczej, której nie wlicza się do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Powierzchnie zewnętrzne niezamknięte ze wszystkich stron, a dostępne z danego pomieszczenia dolicza się do powierzchni tego pomieszczenia, wskazując oddzielnie: powierzchnie nienakryte (balkony, tarasy) oraz powierzchnie nakryte (loggie). Dokładność pomiarów powinna wynosić 0,01 m2.

Ponadto, przypomnieć należy, iż często stosowanym przez deweloperów wybiegiem jest umieszczanie klauzul umownych dopuszczających zmiany powierzchni lokalu z przyczyn architektoniczno-konstrukcyjnych lub wykonawczych, wiążąc takie zmiany z konsekwencjami finansowymi.

Klauzule takie należy ocenić jednoznacznie negatywnie, jako sprzeczne z prawem. Wybudowanie lokalu mieszkalnego o określonej z góry powierzchni użytkowej stanowi świadczenie główne ze strony dewelopera, z którym ściśle związany jest obowiązek zapłaty ceny przez kupującego.

Zastrzeżenie dopuszczalności jednostronnej zmiany treści świadczenia przez dewelopera stanowi rażące naruszenie interesów konsumenta.

W tym duchu wielokrotnie wypowiadał się także Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaliczając do niedozwolonych m.in. następujące postanowienia umowne: „strony dopuszczają możliwość nieznacznej zmiany powierzchni lokalu, tarasu, komórki przygarażowej, których dotyczy niniejsza umowa z przyczyn architektoniczno-konstrukcyjnych lub odchyłek wykonawczych” czy „strony uzgadniają, iż różnica wynosząca +/– 3% (trzy procent) pomiędzy rzeczywistą powierzchnią apartamentu ustaloną w sposób określony w niniejszym artykule, a powierzchnią apartamentu wskazaną w niniejszej umowie jest dopuszczalne i nie będzie stanowić podstawy do korekty ceny.”

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Aby nie narazić się na zarzut naruszenia interesów kupującego, deweloper powinien indywidualnie negocjować zapisy dotyczące zmiany powierzchni użytkowej lokalu. W innym przypadku konsument ma pełne prawo żądać zbadania takiego postanowienia umownego przez sąd. Niestety, wspomniane „negocjacje” często mają charakter fikcyjny.

Ze względu na wprowadzenie jednolitej i powszechnie obowiązującej normy obmiaru powierzchni użytkowej nowelizację Prawa budowlanego należy ocenić pozytywnie. Zauważyć należy, iż obecna dowolność uzasadniona była dążeniem do zapewnienia stronom umów swobody umożliwiającej wybór najbardziej korzystnego rozwiązania – z obopólnego punktu widzenia. Swoboda ta okazuje się jednak przekleństwem dla konsumenta w sytuacji, gdy deweloper, korzystając z różnych argumentów, dowodzi, iż raz przyjętego rozwiązania nie można zmienić. Z tego punktu widzenia najważniejszą konsekwencją planowanej zmiany będzie umożliwienie kupującym porównania lokali oferowanych na rynku przez różnych deweloperów.

Komentarze

(1)
Inżynier | 05.03.2015, 13:07
" ... DzU z 2010 r. nr 95 poz. 613 ... Ustawa nie zawiera przy tym żadnych dalszych wskazówek, według których nale­ży dokonywać obmiaru powierzchni użytkowej. Przyjąć zatem należy, iż w pozostałym zakresie znajdzie zastosowanie Polska Norma PN-ISO 9836:1997... '
Otóż nie, ww. ustawa, mówi natomiast wyraźnie w art. 4 ust. 2 " ... 2. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się ..."
Pozdrawiam
Inżynier
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17713|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11061|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10639|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl