CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Dla kogo audyt energetyczny?

Agnieszka  Antoszewska  |  Administrator 5/2012  |  08.01.2013  |  2
Dla kogo audyt energetyczny?
Dla kogo audyt energetyczny?

Stale rosnące ceny energii, ochrona środowiska przed nadmierną emisją gazów (w szczególności CO2) oraz niezależność od importu surowców spowodowały, że pojawiły się dokumenty, na których podstawie możemy ocenić zużycie energii w budynku.

Prezes spółdzielni, zarządca, administrator czy mieszkaniec budynku najczęściej może się spotkać z takimi opracowaniami jak audyt energetyczny lub świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane inaczej certyfikatem energetycznym. Ponieważ w obydwu nazwach pojawia się przymiotnik „energetyczny”, dokumenty te często są mylone lub postrzegane jako tożsame. Świadectwo charakterystyki energetycznej pod kątem szacowania kosztów eksploatacyjnych budynku zostało omówione w kwietniowym wydaniu „Administratora” (artykuł Piotra Czajkowskiego pt. „O certyfikatach energetycznych raz jeszcze…”).

 

Innym bardzo ważnym dokumentem, który szczegółowo ocenia energochłonność budynku, proponuje sposoby jego poprawy oraz oblicza możliwe do osiągnięcia oszczędności jest audyt energetyczny. Jest on dokumentem sporządzanym dla istniejącego budynku w celu przeprowadzenia jego modernizacji, w wyniku której znacznie zmniejszy się zużycie energii, a właściciel uzyska dofinansowanie w postaci premii termomodernizacyjnej. Z uwagi na zmiany cen zarówno nośników energii, jak i materiałów budowlanych czy urządzeń grzewczych, audyt energetyczny jest dokumentem, którego aktualność liczy się w miesiącach.

Współczynnik przenikania ciepła a audyt energetyczny

Kiedy powinno się zlecić opracowanie audytu? Każdy właściciel, zarządca, administrator budynku posiada wiedzę na temat okresu jego powstania oraz wykonanych remontach w trakcie jego eksploatacji (od 2003 r. takie zapisy o przeprowadzonych pracach budowlanych powinny być umieszczane w Książce Obiektu Budowlanego). Jednym z bardzo ważnych elementów wpływających na zużycie ciepła w budynku jest izolacyjność przegród zewnętrznych takich jak ściany, dachy, okna. Przegrody te charakteryzuje parametr nazywany współczynnikiem przenikania ciepła – im niższy współczynnik, tym lepsza izolacyjność przegrody, a tym samym mniejsze straty ciepła. Wymagania co do wielkości tego współczynnika są systematycznie zmieniane i zaostrzane. Od lat 70. do 90. XX w. wymagania te były ujęte w normach, a współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych zmieniał się: od 1,16 W/m2·K w 1967 r. poprzez wartość 0,75 W/m2·K w 1982 r. do 0,55 W/m2·K w 1991 r. Od roku 1995 graniczne wartości współczynników przenikania są podawane w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie zgodnie z WT2008 współczynnik przenikania dla ścian zewnętrznych wynosi 0,3 W/m2·K. Nowe warunki techniczne będą obowiązywać od przyszłego roku, należy więc spodziewać się kolejnej redukcji. Znając rok oddania budynku do użytkowania i uzupełniając wiedzę o zakres wykonanych remontów, możemy łatwo wytypować budynki, dla których zlecenie takiego opracowania byłoby pożądane.

W innym, na pewno rzadziej spotykanym przypadku, kiedy istniejący budynek ma już opracowane świadectwo charakterystyki energetycznej, na jego ostatniej stronie osoba opracowująca dokument powinna dokonać oceny i zaproponować zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku oraz w zakresie techniki instalacyjnej i źródła ciepła. Negatywna ocena powyższych parametrów jest przesłanką do wykonania audytu energetycznego. Dodatkowo, na ostatniej stronie świadectwa jest rubryka, w której certyfikator może umieścić swoje inne uwagi i zalecenia.

Krajowe przepisy dotyczące użytkowania energii:
Prawo Budowlane (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn.zm.)
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. DzU z 2002 r. nr. 75 poz. 690 z późn.zm.).

Od audytu do pieniędzy

Pojęcie audytu energetycznego funkcjonuje na rynku od 1998 r. i jest związane z termomodernizacją budynków. Pierwsza Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych pochodzi z 18 grudnia 1998 r. (DzU z 1998 r. nr 162, poz. 1121). W trakcie kolejnych lat była nowelizowana i obecnie obowiązuje Ustawa o wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z 21 listopada 2008 r. Tekst dokumentu znajduje się w DzU nr 223 z 29 grudnia 2008 r., poz. 1459.

Wraz z ustawą pojawiło się opracowanie nazywane audytem energetycznym, które jest kluczowym elementem termomodernizacji. Określa ono zakres prac oraz optymalne parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia. Zakres audytu obejmuje ocenę stanu technicznego budynku i źródeł ciepła, wskazuje najkorzystniejsze dla inwestora rozwiązanie modernizacyjne wraz z podaniem kosztów jego realizacji oraz obliczeniem poziomu przewidywanych oszczędności. Na podstawie wytycznych z audytu są przygotowywane projekty do wdrożenia.

Audyt energetyczny (przygotowany zgodnie z ustawą) jest również wymagany do uzyskania dotacji z funduszy unijnych czy refundacji poniesionych kosztów w programach realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska lub Ministerstwo Ochrony Środowiska. Często z tych programów mogą być dotowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne w większej grupie budynków niż te, które zostały wymienione w ustawie. Prawodawca nie narzuca żadnych wymagań co do wykształcenia osoby, która będzie autorem audytu, ponieważ każdy dokument jest sprawdzany i weryfikowany przez audytorów zatrudnionych w instytucji wypłacającej premię czy dotację.

Przepisy unijne:
Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków. W konsekwencji jej wdrożenia pojawiły się świadectwa charakterystyki energetycznej.
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 19 maja 2010 r. 2010/31/UE. Ustala ona, że od 2018 r. nowe budynki użyteczności publicznej, a od 2020 r. wszystkie nowe budynki, mają zużywać ilość energii bliską zeru.

Potrzeby polskiego rynku

Ministerstwo Gospodarki szacuje zużycie energii przez gospodarstwa domowe na poziomie 35% zużycia krajowego. Struktura zużycia energii w budynkach kształtuje się następująco: ok 70% na ogrzewanie i wentylację oraz ok. 12% na przygotowanie ciepłej wody. Na koniec grudnia 2010 r. w Polsce było ok. 13,5 mln mieszkań, z czego 70% znajdowało się w miastach.

Z raportu umieszczonego na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że w 2011 r. bank wypłacił prawie 3500 premii termomodernizacyjnych na łączną kwotę 160 773 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że na początku działania ustawy w ciągu pierwszych 5 lat liczba premii wynosiła ok. 500, w 2004 r. kształtowała się na poziomie ok. 1000, a w 2007 r. – ok 2000 i systematycznie rosła. W latach 2010 – 2011 bank wypłacił po ok. 3450 premii rocznie. Rok 2012 zapowiada się rekordowo – już w pierwszym kwartale 2012 r. BGK wypłacił już 1181 premii na łączną kwotę 56 730 tysięcy złotych.

Większość środków – 93% – wypłacono na wsparcie termomodernizacji budynków wielorodzinnych, tylko 6% dostały samorządy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Pozostałe przedsięwzięcia, w tym termomodernizacja budynków jednorodzinnych, stanowiły zaledwie 1% ogólnej sumy środków wypłaconych z funduszu termomodernizacyjnego BGK. Trudno oszacować, ile dotacji zostało wypłaconych z funduszy unijnych, ponieważ te informacje znajdują się w wielu bazach, centralnej NFOŚ i regionalnych WFOŚ.

Na podstawie powyższych danych należy jednak przypuszczać, że mimo 15. letniego okresu wypłacania premii termomodernizacyjnych oraz 8 lat korzystania z funduszy unijnych liczba budynków wymagających przeprowadzenia audytu w celu zaplanowania działań zmniejszających zużycie energii nadal jest ogromna.  

Komentarze

(1)
Adam | 30.03.2016, 22:20
Wprowadzono obowiązkowy audyt energetyczny. Obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej nakłada Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Audyt ten musi zostać przeprowadzony do 5 grudnia 2015 roku , kolejne co 4 lata. Dzięki przeprowadzeniu obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii biorąc pod uwagę planowane działania ekonomiczne w przedsiębiorstwie. obowiązkowy audyt energetyczny Wyniki audytu są wykorzystywane do analiz oraz kontroli. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16501|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10172|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl