CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Dla kogo audyt energetyczny?

Agnieszka  Antoszewska  |  Administrator 5/2012  |  08.01.2013  |  2
Dla kogo audyt energetyczny?
Dla kogo audyt energetyczny?

Stale rosnące ceny energii, ochrona środowiska przed nadmierną emisją gazów (w szczególności CO2) oraz niezależność od importu surowców spowodowały, że pojawiły się dokumenty, na których podstawie możemy ocenić zużycie energii w budynku.

Prezes spółdzielni, zarządca, administrator czy mieszkaniec budynku najczęściej może się spotkać z takimi opracowaniami jak audyt energetyczny lub świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane inaczej certyfikatem energetycznym. Ponieważ w obydwu nazwach pojawia się przymiotnik „energetyczny”, dokumenty te często są mylone lub postrzegane jako tożsame. Świadectwo charakterystyki energetycznej pod kątem szacowania kosztów eksploatacyjnych budynku zostało omówione w kwietniowym wydaniu „Administratora” (artykuł Piotra Czajkowskiego pt. „O certyfikatach energetycznych raz jeszcze…”).

 

Innym bardzo ważnym dokumentem, który szczegółowo ocenia energochłonność budynku, proponuje sposoby jego poprawy oraz oblicza możliwe do osiągnięcia oszczędności jest audyt energetyczny. Jest on dokumentem sporządzanym dla istniejącego budynku w celu przeprowadzenia jego modernizacji, w wyniku której znacznie zmniejszy się zużycie energii, a właściciel uzyska dofinansowanie w postaci premii termomodernizacyjnej. Z uwagi na zmiany cen zarówno nośników energii, jak i materiałów budowlanych czy urządzeń grzewczych, audyt energetyczny jest dokumentem, którego aktualność liczy się w miesiącach.

 

 

Współczynnik przenikania ciepła a audyt energetyczny

Kiedy powinno się zlecić opracowanie audytu? Każdy właściciel, zarządca, administrator budynku posiada wiedzę na temat okresu jego powstania oraz wykonanych remontach w trakcie jego eksploatacji (od 2003 r. takie zapisy o przeprowadzonych pracach budowlanych powinny być umieszczane w Książce Obiektu Budowlanego). Jednym z bardzo ważnych elementów wpływających na zużycie ciepła w budynku jest izolacyjność przegród zewnętrznych takich jak ściany, dachy, okna. Przegrody te charakteryzuje parametr nazywany współczynnikiem przenikania ciepła – im niższy współczynnik, tym lepsza izolacyjność przegrody, a tym samym mniejsze straty ciepła. Wymagania co do wielkości tego współczynnika są systematycznie zmieniane i zaostrzane. Od lat 70. do 90. XX w. wymagania te były ujęte w normach, a współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych zmieniał się: od 1,16 W/m2·K w 1967 r. poprzez wartość 0,75 W/m2·K w 1982 r. do 0,55 W/m2·K w 1991 r. Od roku 1995 graniczne wartości współczynników przenikania są podawane w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obecnie zgodnie z WT2008 współczynnik przenikania dla ścian zewnętrznych wynosi 0,3 W/m2·K. Nowe warunki techniczne będą obowiązywać od przyszłego roku, należy więc spodziewać się kolejnej redukcji. Znając rok oddania budynku do użytkowania i uzupełniając wiedzę o zakres wykonanych remontów, możemy łatwo wytypować budynki, dla których zlecenie takiego opracowania byłoby pożądane.

W innym, na pewno rzadziej spotykanym przypadku, kiedy istniejący budynek ma już opracowane świadectwo charakterystyki energetycznej, na jego ostatniej stronie osoba opracowująca dokument powinna dokonać oceny i zaproponować zmiany w zakresie osłony zewnętrznej budynku oraz w zakresie techniki instalacyjnej i źródła ciepła. Negatywna ocena powyższych parametrów jest przesłanką do wykonania audytu energetycznego. Dodatkowo, na ostatniej stronie świadectwa jest rubryka, w której certyfikator może umieścić swoje inne uwagi i zalecenia.

Krajowe przepisy dotyczące użytkowania energii:
Prawo Budowlane (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn.zm.)
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozp. Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. DzU z 2002 r. nr. 75 poz. 690 z późn.zm.).

Od audytu do pieniędzy

Pojęcie audytu energetycznego funkcjonuje na rynku od 1998 r. i jest związane z termomodernizacją budynków. Pierwsza Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych pochodzi z 18 grudnia 1998 r. (DzU z 1998 r. nr 162, poz. 1121). W trakcie kolejnych lat była nowelizowana i obecnie obowiązuje Ustawa o wspieraniu Termomodernizacji i Remontów z 21 listopada 2008 r. Tekst dokumentu znajduje się w DzU nr 223 z 29 grudnia 2008 r., poz. 1459.

Wraz z ustawą pojawiło się opracowanie nazywane audytem energetycznym, które jest kluczowym elementem termomodernizacji. Określa ono zakres prac oraz optymalne parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia. Zakres audytu obejmuje ocenę stanu technicznego budynku i źródeł ciepła, wskazuje najkorzystniejsze dla inwestora rozwiązanie modernizacyjne wraz z podaniem kosztów jego realizacji oraz obliczeniem poziomu przewidywanych oszczędności. Na podstawie wytycznych z audytu są przygotowywane projekty do wdrożenia.

Audyt energetyczny (przygotowany zgodnie z ustawą) jest również wymagany do uzyskania dotacji z funduszy unijnych czy refundacji poniesionych kosztów w programach realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska lub Ministerstwo Ochrony Środowiska. Często z tych programów mogą być dotowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne w większej grupie budynków niż te, które zostały wymienione w ustawie. Prawodawca nie narzuca żadnych wymagań co do wykształcenia osoby, która będzie autorem audytu, ponieważ każdy dokument jest sprawdzany i weryfikowany przez audytorów zatrudnionych w instytucji wypłacającej premię czy dotację.

Przepisy unijne:
Dyrektywa 2002/91/WE w sprawie Charakterystyki Energetycznej Budynków. W konsekwencji jej wdrożenia pojawiły się świadectwa charakterystyki energetycznej.
Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków z 19 maja 2010 r. 2010/31/UE. Ustala ona, że od 2018 r. nowe budynki użyteczności publicznej, a od 2020 r. wszystkie nowe budynki, mają zużywać ilość energii bliską zeru.

Potrzeby polskiego rynku

Ministerstwo Gospodarki szacuje zużycie energii przez gospodarstwa domowe na poziomie 35% zużycia krajowego. Struktura zużycia energii w budynkach kształtuje się następująco: ok 70% na ogrzewanie i wentylację oraz ok. 12% na przygotowanie ciepłej wody. Na koniec grudnia 2010 r. w Polsce było ok. 13,5 mln mieszkań, z czego 70% znajdowało się w miastach.

Z raportu umieszczonego na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że w 2011 r. bank wypłacił prawie 3500 premii termomodernizacyjnych na łączną kwotę 160 773 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że na początku działania ustawy w ciągu pierwszych 5 lat liczba premii wynosiła ok. 500, w 2004 r. kształtowała się na poziomie ok. 1000, a w 2007 r. – ok 2000 i systematycznie rosła. W latach 2010 – 2011 bank wypłacił po ok. 3450 premii rocznie. Rok 2012 zapowiada się rekordowo – już w pierwszym kwartale 2012 r. BGK wypłacił już 1181 premii na łączną kwotę 56 730 tysięcy złotych.

Większość środków – 93% – wypłacono na wsparcie termomodernizacji budynków wielorodzinnych, tylko 6% dostały samorządy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Pozostałe przedsięwzięcia, w tym termomodernizacja budynków jednorodzinnych, stanowiły zaledwie 1% ogólnej sumy środków wypłaconych z funduszu termomodernizacyjnego BGK. Trudno oszacować, ile dotacji zostało wypłaconych z funduszy unijnych, ponieważ te informacje znajdują się w wielu bazach, centralnej NFOŚ i regionalnych WFOŚ.

Na podstawie powyższych danych należy jednak przypuszczać, że mimo 15. letniego okresu wypłacania premii termomodernizacyjnych oraz 8 lat korzystania z funduszy unijnych liczba budynków wymagających przeprowadzenia audytu w celu zaplanowania działań zmniejszających zużycie energii nadal jest ogromna.  

Komentarze

(1)
Adam | 30.03.2016, 22:20
Wprowadzono obowiązkowy audyt energetyczny. Obowiązek wykonywania okresowego audytu energetycznego w dużych przedsiębiorstwach działających na terenie Unii Europejskiej nakłada Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE. Audyt ten musi zostać przeprowadzony do 5 grudnia 2015 roku , kolejne co 4 lata. Dzięki przeprowadzeniu obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwo uzyska informację o możliwościach oszczędności energii biorąc pod uwagę planowane działania ekonomiczne w przedsiębiorstwie. obowiązkowy audyt energetyczny Wyniki audytu są wykorzystywane do analiz oraz kontroli. Raport z wykonanego audytu energetycznego może zostać objęty kontrolą Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17325|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10813|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10387|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl