CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Wykup lokalu mieszkalnego od gminy z bonifikatą

Kupno lokalu mieszkalnego od gminy to jeden z tańszych i zarazem łatwiejszych sposobów aby stać się właścicielem własnego mieszkania. Wiąże się on jednak także z pewnymi niedogodnościami.

Kupno lokalu mieszkalnego od gminy to jeden z tańszych sposobów na stanie się właścicielem własnego mieszkania, albowiem zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny nieruchomości, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny. Jest to również jeden z łatwiejszych sposobów, ponieważ co do zasady sprzedaż nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego następuje w drodze przetargu. Jednakże zgodnie art. 37 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli następuje to na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, np. jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony (vide art. 34 ust. 1 pkt 1).

Nic dziwnego, że tzw. wykup mieszkania od gminy cieszy się niemałą popularnością. Jest on bowiem tańszy niż nabycie lokalu na wolnym rynku, a ponadto dużo łatwiejszy niż nabycie własności innych nieruchomości publicznych. Trzeba jednak pamiętać, że i dla gmin takie warunki sprzedaży lokali mieszkalnych są w pewien sposób opłacalne, bowiem dzięki takim warunkom istnieje duża chęć wykupu lokali. To z kolei powoduje, iż mają one stosunkowo łatwe, dość pewne do przewidzenia i stałe źródło dochodu, którym mogą zasilić własny budżet. Powstaje jednak pytanie, czy takie podejście jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, szczególnie w perspektywie dłuższego okresu czasu.

Sposób ustalenia i wysokość bonifikaty

W przypadku gmin właściwym organem, który określa stawki bonifikaty będzie rada gminy. Określenie tych stawek wiąże się z zasadami zbywania nieruchomości, a co z tym idzie jest czynnością zastrzeżoną do wyłącznej właściwości rady gminy [art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)]. Podejmując stosowną uchwalę w tym względzie, rada gminy określa w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych. Rzeczona bonifikata ma charakter fakultatywny a jej przyznanie, w tym wysokość, zostało pozostawione pod uznanie właściwego organu. Bonifikata obejmuje cenę lokalu, w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub, w przypadku gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w jednakowej wysokości. Określenie w uchwale warunków przyznania bonifikaty wpisuje się w całokształt przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami publicznymi i ma zapewnić przejrzystość zasad w sprawowaniu zarządu nad mieniem komunalnym. W praktyce fakultatywność przyznania bonifikaty sprowadza się najczęściej do najbardziej widocznego skutku, tj. różnych stawek obowiązujących w różnych gminach (zazwyczaj związane jest to z różnym okresem najmu i jego sposobem wyliczania do wykupu), a także do różnych możliwości i warunków rozkładania ceny zakupu na raty. Rozłożenie ceny może np. być związane z zabezpieczeniem należności poprzez ustanowieniem hipoteki na sprzedawanym lokalu, czy też poddaniem się przez kupującego dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 KPC. Podkreślić jednak w tym miejscu należy, iż spełnienie przesłanek uprawniających do otrzymania bonifikaty, nie uprawnia do przeniesienia własności lokalu, tzn. jego wykupu. Sprzedaż lokali komunalnych to nie obowiązek gminy, ale normalne uprawnienie do rozporządzania rzeczą przysługujące jej właścicielowi.

Zwrot bonifikaty

Wykup lokalu mieszkalnego od gminy z udzieloną bonifikatą wiąże się jednak także z pewnymi niedogodnościami, a mianowicie ze swoistym ograniczeniem swobody w rozporządzaniu zakupioną nieruchomością. Jeżeli bowiem nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Ograniczenie to nie dotyczy przeniesienia własności mieszkania poprzez:

  • zbycie na rzecz osoby bliskiej, z zastrzeżeniem, że osoba ta nie może zbyć lub wykorzystać nieruchomości na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia pierwotnego nabycia;
  • zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe;
  • sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Przez osobą bliską należy rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu. Próbując ustalić kogo należy określić mianem „osoby pozostającej we wspólnym pożyciu” można posiłkować się uchwałą Sądu Najwyższego z 20 listopada 2009 r. (sygn. akt III CZP 99/09), chociażby z tego powodu, że w art. 691 KC znajduje się także sformułowanie dotyczące osoby „która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu” – tylko nie ze zbywcą, ale z najemcą. W nadmienionej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, iż „…faktyczne wspólne pożycie (…) oznacza więź łączącą dwie osoby pozostające w takich relacjach jak małżonkowie (konkubinat – przyp. aut.).” Nie wystarczy zatem, aby osoba bliska stale zamieszkiwała ze zbywcą i łączyły ją z nim tylko więzy uczuciowe i gospodarcze. Nabywca lokalu mieszkalnego z bonifikatą, który zbył ten lokal przed upływem pięciu lat od dnia nabycia i w ciągu 12 miesięcy przeznaczył środki uzyskane z jego sprzedaży na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego na budowę i wykończenie budynku mieszkalnego, znajdującego się na nieruchomości nabytej przed datą sprzedaży, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji (patrz uchwała SN z 30 marca 2012 r., sygn. akt III CZP 4/12). Z kolei w uchwale z 26 stycznia 2012 r. (sygn. akt III CZP 87/11) Sąd Najwyższy stwierdził, iż nabywca lokalu mieszkalnego z bonifikatą, który zbył ten lokal przed upływem pięciu lat od dnia nabycia, ma obowiązek zwrotu części bonifikaty w wysokości proporcjonalnej do kwoty uzyskanej ze zbycia, nieprzeznaczonej na nabycie innego lokalu mieszkalnego. W uzasadnieniu tej uchwały SN zauważył m.in., iż przyjmując ściśle literalną wykładnię art. 68 ust. 2a pkt 5 Ustawy o gospodarce nieruchomościami należałoby uznać, że osoby zobowiązane tym przepisem do zwrotu bonifikaty zobowiązane są do zwrotu jej w całości. Taka wykładnia prowadzi jednak do konsekwencji, które pozostają w opozycji do celu jaki ma realizować regulacja zawarta w art. 68 UGN, która z kolei jest urzeczywistnieniem zasady wyrażonej w art. 75 Konstytucji. (…) Gdyby literalnie wykładać art. 68 ust. 2a pkt 5 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, to cena nabycia nowego lokalu z zachowaniem prawa do zatrzymania bonifikaty musiałaby co do grosza zgadzać się z wysokością środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu nabytego od gminy. Oznaczałoby to konieczność poszukiwania lokalu, którego wartość byłaby identyczna jak lokalu nabytego od gminy, co wydaje się w praktyce mało realne. W istocie taka interpretacja tego przepisu zmuszałby nabywcę lokalu od gminy do ukrywania w umowach prawdziwej wartości nabywanego lokalu i wpisywania ceny równej wysokości środków otrzymanych ze sprzedaży lokalu nabytego od gminy… Nie taki jest cel Ustawy o gospodarce nieruchomościami, która (…) nie może zachęcać do działań niezgodnych z prawem.” (uchwała SN z 26 stycznia 2012 r., sygn. akt III CZP 87/11). 

» Mieszkasz w budynku wielorodzinnym?
» Należysz do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej?
» Jesteś zarządcą nieruchomości komercyjnych lub mieszkaniowych?
» Chcesz kupić mieszkanie lub je wynajmujesz?

Jeśli przynajmniej RAZ odpowiedziałeś/łaś TAK, to TEN PORTAL JEST DLA CIEBIE!

Zapisz się na bezpłatny newsletter. Najnowsze informacje znajdziesz w swojej skrzynce.

Zwrot następuje na żądanie właściwego organu. Patrząc tylko z perspektywy cywilistycznej lub Ustawy o gospodarce nieruchomościami można dojść do wniosku, iż słowo „żądanie” pozostawia organowi pewną swobodę w podjęciu decyzji, czy żądać zwrotu bonifikaty, czy też tego nie czynić. Niemniej jednak, rozpatrując tę kwestię powinniśmy np. także brać pod uwagę aspekt finansów publicznych. Patrząc w ten sposób można dojść do wniosku, iż właściwy organy, celem należytego zabezpieczenia interesów gminy, w każdym przypadku powinien żądać zwrotu bonifikaty, o ile oczywiście zajdą ku temu przesłanki określone w art. 68 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dochodzenie przez gminę zwrotu bonifikaty nie musi jednak polegać na bezwzględnym, ślepym, dochodzeniu należności, prowadzącym np. do egzekucji komorniczej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można próbować bowiem dochodzić rozłożenia wierzytelności na raty lub nawet próbować umorzyć część zobowiązania. Podkreślić jednak należy, iż takie sytuacje powinny mieć miejsce tylko wyjątkowo. Zasadą natomiast powinno być dochodzenie należności w pełnej ich wysokości oraz w możliwie najkrótszym czasie, aby nie powstał efekt tzw. kredytowania z publicznych pieniędzy osób prywatnych. Możliwości i zasad rozłożenia zobowiązania na raty lub jego ewentualnego umorzenia należy upatrywać w określających tego typu kwestie aktach wydawanych przez poszczególne gminy (np. uchwały, zarzą­dzenia).

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17759|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11100|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10676|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl